Landelijke Rijvereniging Winnetou

___________________________________________________________


Assen NRC 11-11-1927
Pieter Barteld Dijkhuis (boerderij Westerhouw, Leens), Lambertus Jan Westerhuis (boerderij De Kolken, Hornhuizen) en Jannes Luitje (Adams) Torringa (boerderij Stoepemaheerd, Zuurdijk)

Oprichting 31 oktober 1927
Op 31 oktober 1927 vond er in Leens een vergadering plaats “om te trachten tot oprichting van een ruiter-vereniging te komen”. Het doel was “het beoefenen van de rijsport en de bevordering van de paardensport” door liefde en kennis voor en van het paard te bevorderen bij de boerenzoons en –dochters. Het ging dus echt om een rijvereniging wiens leden en paarden in de landbouw werkzaam waren.
Er werd besloten direct een vereniging op te richten, 14 mensen melden zich meteen aan als lid. Als voorzitter werd gekozen P.B. Dijkhuis, als penningmeester J.L. Torringa en als secretaris L.J. Westerhuis.
Besloten werd om de Opperwachtmeester der Marechaussee te Wehe, Dirk Reeders, te vragen als instructeur. Hij geeft deze functie vervuld tot 1933 en werd toen benoemd als erelid. Later werd G.B. Perdok uit ’t Zandt instructeur.
Al op 21 november 1927 is de volgende vergadering. Er is dan sprake van de naam “Winnetou”.
Het nieuwe reglement wordt aangenomen. Oefeningen worden aangekondigd op de maandag- en donderdagmiddag om 2 uur in de bestaande manege te Leens. Op de vergadering van 8 februari 1928 wordt het lidmaatschap van de Federatie van Landelijke Rijverenigingen besproken, om zo verder te komen in de paardensport door het houden van wedstrijden, etc..

L.J. Westerhuis schrijft in het  Gedenkboek van de Vereeniging ter Bevordering van Landbouw en Nijverheid te Leens (1841-1941) het volgende:

“Gedurende een 25-tal jaren, tot aan 1927, werd practisch niets aan paardensport van eenige beteekenis gedaan.
In dat jaar sloten zich een aantal jongere liefhebbers in een vereeniging aanéén, om de landelijke ruitersport te gaan beoefenen.
Naar een bekende figuur uit de boeken van Karl May werd de naam van een indiaansch opperhoofd, n.l. “Winnetou“, aan deze vereeniging verbonden.
Doelstelling van deze ruitersport is: Liefde voor en kennis van het paard den leden bij te brengen, door middel van de gezonde sport als het paardrijden is.
Op wedstrijden heeft deze vereeniging meerdere malen een goed figuur geslagen, terwijl verschillende leden bij de verrichtingskeuringen voor hengsten en merries, gehouden vanwege het Gron. Paardenstamboek, hun medewerking verleenden.”
Tekst Paardenfokkerij in het Gedenkboek

Eerste groepsfoto, genomen op boerderij Westerhouw onder Leens, 21 juni 1928.

Van links naar rechts:
(1) opperwachtmeester der Marechaussee D.L. (Dirk) Reeders uit Wehe op “Annie
(2) L.J. (Lambertus) Westerhuis van Hornhuizen (Boerderij Westerhorn) op “Tarzan”,
(3) J.L. (Jannes) Torringa van Zuurdijk Azn (Stoepemaheerd) op “Lord”,
(4) C.Z. (Cor) Rietema van Hornhuizen (Bronkemaheerd),
(5) J.T. (Bine) Westerhuis-Torringa van Hornhuizen (Westerhorn) getrouwd met (2)) op “Ibcan”,
(6) P.B. (P.B. werd hij altijd genoemd) Dijkhuis van Ulrum (Westerhouw),
(7) G.P. (Gerard) Weert van Hornhuizen (Retzemaheerd),
(8) S. (Sypko) Sijpkens van Hornhuizen (Bromo) op “Ivene”,
(9) H.D. (Harry) van Hoorn van Vierhuizen (Warkemaheerd) op “Odusia”,
(10) L.S. (Ludolf) Rietema van Hornhuizen (Nije Ploats) op “Ivene”,
(11) T.C. (Tammo) van Hoorn van Vierhuizen (Warkemaheerd) op “Tenka”,
(12) M.A. (Marie) Rijtma van Vierhuizen (Menneweer, later getrouwd met (11) op “Blacky”,
(13) J.J. (Jaap) Dijkveld Stol van Grijssloot op “Frits”.

In Wehe was de kazerne van van de Koninklijke Marschausse. Het lag dus voor de hand dat Winnetou hulp kreeg van de instructeur-opperwachtmeester D.L. Reeders.

(Bron: Kees H. van Straten)

___________________________________________________________

Op 30-09-1926 werd opgericht de Bond van Landelijke Rijvereenigingen.

“Als doel van den bond werd omschreven de liefde voor en de kennis van het paard in Nederland te bevorderen, de paardensport in het bijzonder ten plattelande aan te moedigen en te steunen en daardoor het gebruik van het paard in het bedrijf te bevorderen, echter rekening houdende met plaatselijke en gewestelijke bestaande toestanden.
Onder landelijke rijvereeniging wordt verstaan de rijvereeniging waarvan de werkende leden en hunne paarden als regel in het landbouwbedrijf werkzaam zijn.”

Oprichting Bond van Landelijke Rijvereenigingen
De Ruitersport ten Plattelande

De Landelijke Rijvereenigingen en haar belang voor de Paardenfokkerij

De Bond wilde verder concoursen organiseren voor aangesloten verenigingen.
Blijkbaar was er in het Marne gebied voldoende draagvlak voor de “paardensport”. Om mee te kunnen doen aan evenementen van de Bond moest er een vereniging worden opgericht. Winnetou werd in feite uit eigenbelang opgericht (Geen beter belang, dan eigen belang?).
Behalve in Leens werden er in Uithuizen, ‘t Zandt, Schildwolde, Veendam, Bellingwolde, Finsterwolde, Scheemda en Stadskanaal verenigingen ingericht.

Winnetou nam zeer actief deel aan evenementen. L.J. Westerhuis werd bestuurder van de Landelijke Bond en van de Noordelijke afdeling.

Bij een Landelijke Rijvereniging hoort een vaandel. Dit vandaal werd na de oorlog gevoerd door Tienco  Meijer, landbouwer op het Ruigezand en lid van Winnetou.

In de beginjaren werd Winnetou beroemd door deelname aan estafetteritten en quadrilles. Het echtpaar J.L. Westerhuis en J.T. Westerhuis-Torringa waren de ontwerpers van de historische quadrille.


V.l.n.r. J.L. Torringa Azn, Jans (Warendorp Torringa-)Bos, Jacoba (de Waard-)Siccama, Tammo C. van Hoorn (Romeinsch krijgskostuum), Romeins Ruiterspel, H.S.T. Sappemeer 25-06-1935)


Jacoba (de Waard-)Siccama (Kleding quadrille, datering onbekend, ?1935-1938)

5
Jacoba (de Waard-)Siccama in rijkleding landelijke ruiters voor deelname Concours te Appingedam (30-05-1935); foto genomen door haar zuster Ida Jacoba Siccama

Opvallend is dat tot het uitbreken van W.O. II een groot aantal leden van de Familie Mellema aan evenementen meedeed.
Het lijkt of Winnetou in 1941 haar activiteiten heeft opgeschort en “slapend” werd.

___________________________________________________________

11-06-1927 De wedstrijdeischen voor 1927 en 1928 vastgesteld.
“veelzijdigheidswedstrijd-in-afdeelingsverband”
Wedstrijdeisen
___________________________________________________________

08 en 09-07-1928 Concours Bellingwolde
“Zoo was daar de vereeniging uit Leens die een half jaar geleden werd opgericht en een zeer, zeer goede verrichting liet zien”
“het jonge „Leens” (die 84 km achter den rug hadden!)”
Verslag
___________________________________________________________

 02-08-1928, donderdag, werd in het Stadspark gevierd de verjaardag van de Koningin-Moeder Emma.
De rijvereniging te Leens werd gaf een demonstratie carrousel-rijden, maar de naam Winnetou werd nog niet vermeld.

Verslag NvhN 03-08-1928
___________________________________________________________

Op 28-08-1928 werd door de Vereeniging voor Volksvermaken te Groningen, ter herdenking van het ontzet van die stad op 28 Augustus 1672, de bevrijding van Groningen weer ruim in het Stadspark gevierd met draverijen en concours-hippique.
In het verslag in De Maasbode van woensdag 29-08-1928 wordt Winnetou niet genoemd, maar wel Jacobina Titia Westerhuis-Torringa (lid van Winnetou) met haar springpaard Incan als winnares van de jachtrit voor dames.
Publicatie deelnemers NvhN 24-08-1928
Verslag in de Maasbode 
___________________________________________________________

Op 09-05-1929 was Winnetou vertegenwoordigd op de ruiterdagen in Delfzijl  

De prijs voor „de dresseerproef van afdelingen” viel ten deel aan de rijvereeniging „Winnetoe” te Leens.
De leden L.S. Rietma en L.J. Torringa Azn deden mee aan de paardenkeuring
Verslag 11-05-1929 (NvhN)

___________________________________________________________

25-07-1929 ruiterfeest te Middelstum voor leden van Landelijke Rijvereenigingen
“keuring van het schoonste geheel [] 1. mej. Rijtma te Ulrum met Blakke”
jachtrit [] no. 2 werd de heer T. C. v. Hoorn te Ulrum met Tenka”
Verslag
___________________________________________________________

Op zondag 01-06-1930 werden in Leens met behulp van Winnetou de ruiterfeesten gehouden.
“Winnetau” paarden niet rustig en kleven
Aankondiging en uitslag
___________________________________________________________

14-06-1930 Historische Verkeersoptocht te Groningen | “Goede organisatie is het halve werk”
“11. Handelskaravaan van Groningsche kooplieden, 14e eeuw. Een Olderman, twee dienaren, zes Groningsche “Kooplieden”; allen te paard. Vier knechten te paard, elk twee paarden, belast met koopmansgoederen, vergezellend. Deelnemers de Land. Rijvereeniging „Winnetou”, Leens.”
Voorbeschouwingen optocht
Verslag optocht
Fotoverslag
___________________________________________________________

28 en 29-06-1930, 
zater- en zondag Winnetou deed mee in Veendam
Verreweg superieur was echter de rijvereeniging Leens, die in alles nu op nationaal peil staat en rijkunstig de andere afdeelingen, vooral verkregen door het rijden op trens, vooruit is. Dat was een keurige verrichting en het achttal verscheen in den ring, zooals we dat van landelijke ruiters verlangen. Bravo! []
J. L. Torringa: een ruiter met veel toekomst.
Winnetou verdwaald tijdens de estafette
Verslagen en uitslagen
___________________________________________________________

10-07-1930 Concours Uithuizen
Verslag 
___________________________________________________________

Op 30-08-1930 demonstreerde  “Winnetou” op het te Dokkum gehouden concours hippique een dressuurproef.
Leeuwarder Courant 30-08-1930:
“Hierna volgde de demonstratie van de Landelijke vereeniging ”Winnetou” te Leens. Deze demonstratie bestond uit een z.g.n. dressuurproef voor afdeelingen, onder leiding van den instructeur-opperwachtmeester der Kon. Mar. Reeders te Wehe.
Verslag Leeuwarder Courant 30-08-1930
___________________________________________________________

03 en 04-09-1930 Concours Assen Winnetou: Het is een vereeniging, die werkelijk ten voorbeeld van vele andere mag dienen.
Voorbereiding
Verslag
___________________________________________________________

01-05-1931 Winnetou deed mee aan de grote Estafette van de Landelijke Ruiters door Nederland, met als startplaats Leens 
Verslag Estafette 1931 
Fotoverslag Estafette 1931
___________________________________________________________

06-05-1931: Grote plannen van de Bond voor het jaar 1931, waaronder examens en een sterrit waaraan alleen leden van erkende landelijke rijvereenigingen kunnen deelnemen.
Plannen 1931 
___________________________________________________________

02-06-1931 Nieuwsblad van het Noorden Veelzijdigheidsproef
PAARDEN. De Vereeniging „Winnetou” Leens.
Door de Nederlandsche Federatie van Landelijke Rijvereenigingen is eenige jaren geleden een examen ingesteld voor Landelijke Ruiters, de z.n. veelzijdigheidsproef. Hieraan hebben reeds heel wat amazones en ruiters deelgenomen met een gunstig of minder gunstig resultaat. De vereeniging „Winnetou” te Leens, heeft zich ook aan dit examen onderworpen. Voor de veelzijdigheidsproef zijn geslaagd de heeren J. Toxopeus, L. J. Westerhuis, T. van Hoorn, L. S. Rietema, J. L. Torringa Azn., S. Sijpkens en mevr. J. T. Westerhuis—Torringa.
Leens heeft de eer, de eerste vereeniging te zijn in het Noorden, welker leden het eereinsigne van de Federatie mogen dragen.
Puntentelling 
___________________________________________________________

25-08-1931 Programma Gronings Ontzet
Programma
28-08-1931 Gronings ontzet | Estafette en Sterrit
“In plaats van het programma te lezen en zich op de hoogte te stellen, doet men niets en vraagt men alles.”
Landbouwrijpaarden: “de indruk is wel, dat Leens een mooie collectie paarden heeft.”
Verslag
___________________________________________________________

19 en 20-09-1931 Zaterdag en zondag Amsterdam, Olympisch Stadion
Winnetou nam deel aan het 1e lustrum van de Federatie van Landelijke rijverenigingen in het Olympisch Stadion te Amsterdam.
J.L. Torringa (paard Lord X) en L.J. Westerhuis (paard Tarzan) werden 7e en 8ste in het kampioenschap individuele dressuur
Verslag Algemeen Handelsblad
___________________________________________________________

13-10-1931 De concoursen hippique in 1931
“Een nauwere samenwerking tusschen de leiders van de tuigpaardensport en de ruitersport zal nog steeds meer en meer betracht moeten worden.”
” en Noordelijken Bond van Landelijke Rijvereenigingen en Vereeniging van Eigenaren van Concourstuigpaarden
Verslag
___________________________________________________________

21-06-1932 
Van grooter importantie is evenwel de federatie van landelijke rijvereenigingen
“De A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland, heeft zich het lot van den ruiter in het bijzonder aangetrokken”
Artikel
___________________________________________________________

28-08-1932 De 260ste Herdenking van Groningen’s Ontzet in 1672
Programma aankondiging
“Een groote rol in de samenstelling van de quadrille heeft ook gehad de bekende groote liefhebster van de rijsport Mevr. Westerhuis—Torringa te
Hornhuizen die met haar man het eerste concept voor de quadrille heeft samengesteld”.
Verslag
___________________________________________________________
 

01-07-1933 Demonstratie van de Landelijke Rijvereenigingen te Warffum
Mevr. Westerhuis—Torringa, lid van „Winnetou” ontving van het bestuur een bloemenvaas als aandenken.
Niet alle ruiters zijn springruiters en niet alle gezadelde paarden zijn springpaarden. Wij zagen nu weer ruiters met de karwats (reglementair is dit verboden)
Verslag
___________________________________________________________

01-07-1933 Fokpaardendag Wehe-Den Hoorn
“Obea, van L. J. Westerhuis, een dochter van Guntbert, beste merrie met diepte en kwaliteit, beenwerk was matig zwaar”
Eervolle vermelding keuring Landbouwrijpaarden.: Karla, eig. J. Dijkveld Stol, Leens en Tsaar, eig. P. A. Meinardi, Hellum.
Verslag
___________________________________________________________

15-02-1934 algemeene jaarvergadering gehouden van de Nederlandsche Federatie van Landelijke Rijvereenigingen”
“op voorstel van den Noordelijken bond van landelijke rijvereenlgingen besloten de contributie van de leden te verhoogen tot f 2.” Verslag
___________________________________________________________

08-06-1934 Ruiterdag van de A.T.H.I.L. te Appingedam
De quadrille een machtig kijkspel
De heer en mevr. Westerhuis hebben als aandenken van het bestuur ontvangen een medaille van de gezamenlijke burgemeesters als aandenken van hun ontwerp dat uitgevoerd werd op de A.T.H.I.L.
Aankondiging
Verslag

___________________________________________________________

02-07-1934 De Paardenfokdag te Den Hoorn
Voor gelukspringen moet men hebben, veel deelnemers en een daarvoor geschikt samengesteld hindernisparcours
Verslag
___________________________________________________________

13-08-1934 Landelijke Ruiterwedstrijden te Drachten
Elke patrouille bestond uit I commandant die voorop reed, gevolgd door 3 ruiters, die naast elkaar de hindernissen moesten nemen.
Landelijke Rijvereen. „Winnetou”, Leens, Commandant H. Meyer met Sedino, 5 punten.
wij zijn nu zoo zachtjes aan uitgekeken de quadrilles, gelukspringen en rijden.”
Verslag
___________________________________________________________

28-01-1935 Vergadering Noordelijke Bond van Landelijke Rijvereenigingen
Secretaris L. J. Westerhuis te Hornhuizen
Verslag

___________________________________________________________

30-05-1935 Bloeifeesten te Appingedam 
Hoewel Winnetou veel nieuw materiaal had, zoowel paarden als ruiters, viel het de juryleden op, dat toch reeds veel was bereikt
Verslag
___________________________________________________________

07-06-1935 HET CONCOURS HIPPIQUE TE UITHUIZEN
Het springconcours is zeer vlot afgewerkt, alleen het patrouille springen is een groot gepruts geworden
Dressur individueel: 3. S. Sijpkens met Ivène 7.4 punt;
Verslag
___________________________________________________________

25-06-1935 tot 30-06-1935 tentoonstelling H.S.T. te Hoogezand en Sappemeer
Men dient wel te bedenken, dat het publiek geen pauzes meer wil en geen leeg veld wil zien |
Gelukkig was het niet te warm, alleen was het veld verbazend stoffig, zoodat de deelneemsters (ers) er vrij zwart weer vandaan kwamen
Hulde aan den heer en mevr. Westerhuis voor dat mooie ontwerp, een kunststuk op zich zelf
Voorbereiding H.S.T.
Verslag H.S.T.
Foto verslag H.S.T. 
___________________________________________________________

07-07-1935 Paardensportdag Landelijke Ruiters ‘t Zandt
“Dressuurproef voor 8-tallen [] 3. Landel. Rijv. “Winnetou” Leens” “Dressuurproef individueel [] S. Sijpkens met Iréne
Verslag
___________________________________________________________

26-10-1935 Uniform- en colportage-verbod.
“machtsvorming in de beweging, bestaande in het vormen van korpsen, genaamd W. A. en reserve-W. A.”
Deze organisaties beschikken zelfs over een ruiterafdeeling.
Verslag
___________________________________________________________

27-02-1936 Nationale ruiterdag in Utrecht
“Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der federatie van landelijke Rijvereenigingen. De federatie krijgt het praedicaat „Koninklijke”.”
“In het bijzonder werd vermeld het succes van de Instructeurs te Groningen.”
“gekozen op voorstel van den Noordelijken Bond van L. Rv. de heer L J. Westerhuis, secretaris van genoemden Bond en lid der L. R. Winnetoe te Leens (Gr.)”
Verslag 
___________________________________________________________

04-03-1936 
Noordelijke Vereeniging van Eigenaren van Concourspaarden met als gasten vertegenwoordigers van Federatie van Landelijke Rijvereenigingen (Jb. Maarsingh) en Noordelijken Bond van Landelijke Rijvereenigingen (Barlagen en L.J. Westerhuis).
“Een der beste manieren van ontspanning vindt men in de paardesport.
de heer Mellema, die wees op de Duitschers, die tandem en meerspannen kunnen rijden, waarvan wij nog wel wat kunnen leren.
Mennen is ouder dan rijden en ook niet juiste woord omdat men in de oudheid niet op den bok zat, doch op den wagen stond, aldus de heer Slob, Hoofddorp”
Verslag
___________________________________________________________

15-04-1936 Noordelijke Bond van Landelijke Rijvereenigingen. Algemeene Voorjaarsledenvergadering
Besloten werd dat adspirant trompetters zich ten spoedigste moeten opgeven aan den secretaris van den Noordelijken Bond, den heer L. J. Westerhuis te Hornhuizen.
Verslag
___________________________________________________________

04, 05 en 06-05-1936 Estafetterit door Nederland
(naar Den Haag en dan naar Het Loo)
“Mej. Siccama had een zeer snel tempo en reed met een onversaagden moed.”
Verslag
Foto verslag Estafette
___________________________________________________________

19-06-1936 Deelname aan de Winschoter Tentoonstelling voor Handel, Industrie en Landbouw (“Winthil”)
“Historische quadrille van de landelijke ruiters, samengesteld door den heer en mevr, Westerhuis te Hornhuizen. Dat zal de grootste quadrille zijn die tot nu toe is gehouden en waarbij ongeveer 130 paarden tegelijk in den ring zullen komen”
Voorbereiding
Verslag, donderdag 11-06-1936: Paardendag | Het technische ontwerp van de quadrille was van den heer L. J. Westerhuis te Hornhuizen, waaruit wel is gebleken, dat de heer Westerhuis over groote rij kunstige gaven beschikt. Ongeveer 130 paarden waren tegelijk in den ring.
Verslag, vrijdag 12-06-1936: Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm
Verslag, 13-06-1936: Voetbal
Verslag, 13 en 14-06-1936 Turnen
Foto Verslagen
___________________________________________________________

27-06-1936 Demonstratie Dressuurproef te Den Hoorn
___________________________________________________________

08-07-1936 7-daagsche afstandsmarsch te paard J. Siccama van de Landelijke Rijvereeniging Winnetou
Verslag
___________________________________________________________

09-09-1936 De jubileumfeesten van de Koninklijke Federatie van Landelijke Rijvereenigingen te Utrecht Noordelijke successen. Waldherr behaalt twee eerste prijzen.
Deed Winnetou mee?
Verslag
___________________________________________________________

06-05-1937 
concours-hippique te Assen 
“Een eervolle vermelding verwierven nog S. Sijpkens te Hornhuizen op Ivene [].
Verslag
___________________________________________________________

05-07-1937 De Paardendag te ‘t Zandt (met quadrille)
Verslag
___________________________________________________________

06-08-1937 G. Tammes, oud-secretaris van de Vereniging van Volksvermaken, overleden
“Als de 28ste Augustus-dag voorbij is begint Tammes al weer met de voorbereidingen voor het volgend jaar”.
“T. H. Barlagen en L.J. Westerhuis, resp. voorzitter en secretaris van den Noordelijke Bond van Landelijke Rijvereenigingen”
Begrafenis plechtigheid

___________________________________________________________

28-08-1937 Viering Gronings Ontzet 1672
“Vanuit het Noorden zijn het alleen de Rijvereenigingen ‘t Zandt, Finsterwolde en Stadskanaal geweest die het Noorden hebben vertegenwoordigd, al de andere rijvereenigingen zijn absent gebleven”
Programma en voorkeuring
25 en 27-08-1937 Voorbeschouwing
28-08-1937 Viering Gronings Ontzet Algemeen
28-08-1937 Viering Gronings Ontzet Stadspark
___________________________________________________________

15-09-1937 het 89e Nederlandsche Landhuishoudkundige Congres
“Spr. hekelde de onaangename houding van de Noordelijke Federatie van landelijke rijvereenigingen tegenover de oudste en talrijkste organisatie van den Bond Landelijke Rijvereenigingen van den N.C.B.
Verslag
___________________________________________________________

16-12-1937 Vergadering 
Noordelijke Bond van Landelijke Rijvereenigingen
Uitvoerig werd besproken de kwestie betreffende het uitkomen van de Duitsche ruiters op het feest van 28 Augustus te Groningen”
Verslag
___________________________________________________________

17-01-1938 Vergadering Kring Drenthe en Noord- Overijssel van de federatie der landelijke rijvereenigingen
De ver. in de 3 Noordelijke provinciën werden in een aparten Bond ondergebracht, het werd door de Drentsche vereenigingen bezwaarlijk om vanwege de kosten aan concoursen deel te nemen en er werd een aparte kring voor Zuid-Drenthe en Noord Overijssel opgericht
de 1 PK. Motor is zoowel voor bedrijf als genoegen onmisbaar
Verslag
___________________________________________________________

26-03-1938 De Noordelijke Bond van Landelijke Rijvereenigingen practisch ter Ziele 
“het hoofdbestuurslid, den heer L. J. Westerhuis, niet ter vergadering”
Verslag
___________________________________________________________

11-05-1938 Eerste Kamer Invoer van paarden Wetsontwerp aangenomen
“De warmbloedfokkerij in ons land wordt door deze bepalingen ongunstig beïnvloed. Zij betaalt aldus de tol voor andere belangengroepen”
Verslag
___________________________________________________________

09-06-1938 
Streekwedstrijden te ‘t Zandt
Het springen schijnt wat te worden verwaarloosd in den laatsten tijd”
Jeugdige en oudere ruiters van Winnetou deden mee
Verslag
___________________________________________________________

06-07-1938 HET 50-JARIG BESTAAN VAN HET Groninger Paardenstamboek
Verslag
___________________________________________________________

21-09-1938 Uitspraak coupeeren van paarden
Verslag
___________________________________________________________

11-02-1939 
Noordelijke Bond van Landelijke Rijvereenigingen Algemeene vergadering te Assen
“Met instemming van de vergadering werd de heer Westerhuis wederom candidaat gesteld voor het hoofdbestuur als afgevaardigde van het Noorden.”
Verslag
___________________________________________________________

15-03-1939 | Vergadering het Centraal Comité Concoursen Hippique in Nederland te Den Haag niet over te gaan tot het instellen van z.g. mobilisatie-concoursen
Verslag
___________________________________________________________

26-06-1939 Concours-Hippique te Winsum | 
voor de zooveelste maal bewezen, dat rijsport en tuigpaardensport op elkaar zijn aangewezen.
Individueele dressuur: 1. S. Sijpkens met Ivene, L.R Winnetou LeensTweede groep 6. J. A. Meijer met Kozal. L.R. Winnetou, Leens;
Dressuur afdeelingen. Viertallen: 2. afdeeling L.R. Winnetou, Leens;
Springconcours: 1. S. Sijpkens, L.R. Winnetou te Leens;
Verslag
___________________________________________________________

08-07-1939 Concours ‘t Zandt
Dressuur voor afdeelingen (viertallen)3. Winnetou te Leens;
Verslag
___________________________________________________________

25-08-1939: Voor-Mobilisatie en 28-08-1939 Algehele Mobilisatie. Velen werden onder wapens gelopen, paarden werden gevorderd.
Jacob de Waard, landbouwer vanaf 01-05-1939 op de boerdeij “Hayemaheerd”, Ewer 17, Zuurdijk werd gemobiliseerd.
Veel leden van Winnetou zullen ook gemobiliseerd zijn dan wel hadden weinig animo om aan evenementen mee te doen?
Mobilisatie verslagen
___________________________________________________________

07-03-1940 Jb. Maarsingh (N.S.B.) op de bres voor de warmbloeds
Verslag Eerste Kamer
___________________________________________________________

09-03-1940 vergadering Noordelijke Bond van Landelijke Rijvereenigingen
De verdeeldheid in de Landelijke ruitensport
Door mobilisatie der ruiters en door de vordering van ongeveer driekwart der paarden staat onze landelijke ruitersport er momenteel niet zoo krachtig voor
Weest eendrachtig, vergeet alle oude geschillen
Verslag 
___________________________________________________________

21-03-1940 | Jaarvergadering gehouden van de “Koninklijke Federatie”, vereeniging van Landelijke Ruiters.
Vier Groninger Vereenigingen treden uit 
Ingezonden brieven van .A. Maarsingh en T.H. Barlagen; volgens de laatste voert de Federatie “een totalitair bewind”
Verslag
___________________________________________________________

30-04-1940 Vergadering Provinciale Vereeniging tot Bevordering van de Paardenfokkerij in Groningen
De heer Js. Toringa te Zuurdijk wees op de onjuiste verhouding tusschen paardenhouders en tractorhouders. De eersten krijgen onvoldoende voeding voor hun paarden, terwijl de tractorhouders over onbeperkte brandstof kunnen beschikken. Dit is schadelijk voor de fokkerij.
De subsidie, die Defensie voor de warmbloedfokkerij fourneert, bedraagt plm. f 40.000, p. j., vroeger (dat was in de jaren 1918-1919 ongeveer) was die subsidie minstens f 100.000.- honger.
Het onttrekken van ruim 20.000 werkpaarden aan de markt doet nog langen tijd zijn invloed gelden
Verslag
___________________________________________________________

02-05-1940 Concours Hippique te Balkbrug
“Als keurmeesters waren aanwezig de heeren: Jb. Maarsingh, Stadskanaal, L. J. Westerhuis, Hornhuizen, []”
Verslag
___________________________________________________________

10-05-1940: Duitsland valt Nederland binnen.
Verslag uit Utrecht, geschreven door Annie de Waard, zuster van Jacob de Waard
___________________________________________________________

23-05-1940 De Duitsche overheid heeft besloten tot een vordering van paarden
De paarden moeten worden afgeleverd met een in prima staat verkeerend halster en zoo goed mogelijk beslagen zijn
Verslag
___________________________________________________________

31-07-1940 De concoursen-hippique worden hervat
Verslag
___________________________________________________________

02-09-1940 concours-hippique Scheemda
De landelijke Rijvereenigingen deden niet mee. Veel leden zullen gemobiliseerd zijn?
In de jaren tot de bevrijding in 1945 worden er nog wel keuringen georganiseerd en draverijen, alsmede tuigpaarden wedstrijden.
Verslag
___________________________________________________________

21-08-1940 Concours-Hippique en draverijen Groningen 
07-09-1940 Algemeen Handelsblad CONCOURS HIPPIQUE UITGESTELD
Verslagen
___________________________________________________________

1940 De W.A. stelt de bereden W.A. in. Er wordt geprobeerd aansluiting te krijgen bij de Federatie van de Landelijke Rijvereenigingen. De secretaris van de Landelijke Rijverenigingen wordt prominent lid van de bereden W.A. In de jaren 1940-1945 worden er nog nieuwe Landelijke Rijverenigingen opgericht. De bereden W.A. laat doorschemeren dat paarden die meedoen aan evenementen van Landelijke rijverenigingen minder kans liepen door de Duitse bezetter gevorderd te worden.
12-11-1940 De Zwarte Soldaat | De bereden Weer-Afdeelingen | W.SLOB, Banleider Bereden W.A. In de eerste plaats komen dus in aanmerking personen, die bij de W.A. dienen en vroeger, hetzij bij een landelijke rijvereeniging, hetzij in het leger gedurende langeren tijd rijles hebben ontvangen”
Verslag
___________________________________________________________

11-02-1941 Gemeente Raad Leens: Besloten werd tot regelmatige verhuur van het Sportterrein te Leens. Het terrein zal regelmatig worden verhuurd aan de Voetbalvereeniging, aan de Gymnastiekvereeniging, aan ds. Alons te Leens.
Het parkeerterrein aan H. H. Addinga te Leens en aan de Rijvereeniging “’Winnetou”.
Er zal nog wel geoefend zijn bij Winnetou, maar geen deelname meer aan wedstrijden?
 
___________________________________________________________

12-03-1941 Vergadering Federatie van Landelijke Rijverenigingen te Utrecht
“De nieuwe Groninger Bond werd op zijn verzoek als lid van de Federatie aangenomen en als zijn vertegenwoordiger werd de heer D. J. Mellema voorgesteld als candidaat in het hoofdbestuur”
“Met zeer groote meerderheid van stemmen werd het contact van de Federatie met het Nederl, Agrarisch Front en de Agrarische Jeugdbeweging ongewenst geacht”
“De motie, daarvoor in de plaats gesteld, dat de Federatie zich in geen geval inlaat met eenige actie op politiek gebied (art. 27a van het H.R.) werd met acclamatie van stemmen goedgekeurd.”
Verslag
30-04-1941 Beschouwing over de vergadering der Landelijke Ruitersport-Federatie door Wouter Slob
Op de agenda stond n.l. “Contact met het Ned. Agrarisch Front” en “Contact met de Agrarische Jeugdbeweging“. Dit was op zichzelf reeds voldoende om tal van personen zelfs van opgeheven of “slapende” rijvereenigingen ter verg. te doen te trekken!”
Natuurlijk werden beide punten met overgroote meerderheid van stemmen verworpen, waarop nog een overtuigend applaus volgde!!
Verslag
 
___________________________________________________________

12-06-1941 Nieuwsblad van het NoordenGEEN CONCOURS-HIPPIQUE TE WINSCHOTEN
“Door het bestuur van de Noord-Nederlandsche Hippique Vereeniging te Winschoten is besloten dit jaar geen Concours-Hippique te houden.”
 
___________________________________________________________

20-07-1941 Concours Hippique te Scheemda
Winnetou nam deel aan de dressuurproef voor afdelingen
Verslag
___________________________________________________________

21-08-1941 Artikel van Wouter Slob in het Agrarische Nieuwsblad
“Zeer belangrijk was, dat alle elkaar gedurende enkele jaren leelijk aankijkende “partijen” nu alles weer vergeten waren. De strijdbijl was begraven en de vrede in Groningen hersteld. Maar goed ook.”
“door enkele rijvereenigingen niet aan de Hoofddorpsche wedstrijden werd deel genomen. Het had veel weg van een soort “sabotage”” “Het is je reinste marxisme, al werd het dan uitgevoerd door verenigingen”
Verslag
 
___________________________________________________________

28-06-1941 Concours ‘t Zandt

Verslag in de krant?
 
___________________________________________________________

13-02-1942 Vergadering Bond van Friesche Landelijke Rijvereenigingen
“Toen tijdens de mobilisatie paarden werden opgevorderd was het met een bloeiende ruitersport gedaan” 
“De laatste jaren waren voor de landelijke ruitersport geenszins rooskleurig”
enkele filmpjes, betrekking hebbende op de paardenfokkerij en de techniek van het mennen, waarbij de heer W. Slob, secretaris van de Nederlandsche federatie, een toelichting gaf”
Verslag
___________________________________________________________

11-05-1942 Noord Ned. Hipp. Ver. te Winschoten organiseert concours hippique
“Er zullen verder vier tuignummers gegeven worden, terwijl ook de landelijke ruiters niet zullen ontbreken. Voor hen zal een springconcours worden gehouden en een jachtrit met eindloop in series”
Verslag
___________________________________________________________

19-11-1942 Het gaat in Nederland met de landelijke rijvereenigingen goed
“Te Tolbert (Gron.) is een rijvereeniging opgericht met 11 werkende leden”
“W. Slob: Secretaris der Ned. federatie van landelijke rijvereenigingen”
Verslag
___________________________________________________________

27-02-1946 Landelijke Ruitersport bloeit op
Verslag
___________________________________________________________
 

19-01-1951 
Interview D.J. Mellema
“Voor een landbouwprovincie als Groningen is een aantal van 16 verenigingen gering”
Verslag
___________________________________________________________

___________________________________________________________

02-07-1951 Concours Hippique te ‘t Zandt Landelijke Ruiters
4. Winnetou I 109,16. 

Verslag
___________________________________________________________

24-07-1952 Concours-Hippique te ’t Zandt
” 1. T. Meyer met Rolly (Winnetou) 149 pt;”
Verslag
___________________________________________________________

15-11-1952 
De Landelijke Rijvereniging Winnetou herdacht haar vijf-en-twintigjarig bestaan
“In die tijd ging men te paard van Leens naar Bellingwolde”
Verslag
___________________________________________________________

30-05-1953 
Landelijke ruiters demonstreerden te Vlagtwedde
” Klasse B (voor 6): [] 5. Mej. Mensinga, Haayo | Springen klasse N: 1. G. A. J. Meyer, Forta 15 (Winnetou)”
Verslag
___________________________________________________________

05-07-1954 Concours-Hippique te ’t Zandt
“De L.-dressuur was een overwinning voor T. Meijer (Winnetou) met Roy, de eerste ruiter die des morgens in de ring was.”
Verslag
___________________________________________________________

24-07-1954 Provinciale Ruiterdag Niekerk 
Wat ons ook nog opviel was de dressuur der viertallen, waar Winnetou met de prijs ging strijken.”
Verslag
___________________________________________________________

02-07-1955 Concours ‘t Zandt
Achttallen [] 2. Winnetou 84 pt.”
Verslag
___________________________________________________________

05-11-1955 
St. Hubertus Jacht van Groningen naar Roden
Winnetou nam deel
Verslag
___________________________________________________________

07-07-1956 
concours hippique ‘t Zandt
“Achttallen: Winnetou won ook nu weer van Finsterwolde”
B-springconcours: H. Meinardi werd met Artist winnaar”
“afval springconcours: Tweede werd de jonge Dijkveld Stol met Waldo van Winnetou uit Leens”
Verslag
___________________________________________________________

01-09-1956 Concours Ulrum
“H. Meinardi won springconcours te Ulrum”
Verslag
___________________________________________________________
 

03-11-1956 St. Hubertus Jacht Harenermolen – Schipborg
Winnetou nam deel
Verslag

___________________________________________________________

21-05-1956 concours hippique te Eext
N. Dijkveld Stol van Winnetou te Leens won dit springconcours op voortreffelijke wijze met de niet eenvoudige Waldo.”
De achttallen dressuur werd gewonnen door Finsterwolde voor Winnetou te Leens”
Verslag
___________________________________________________________

17-06-1956 
Concours Hippique Scheemda
“Ook nu was Winnetou eerste bij de achttallen”
Verslag
___________________________________________________________

28-06-1956 
De provinciale kampioenschappen voor Landelijke Ruiters te Winschoten
Winnetou uit Leens provinciaal kampioen afdeling licht
Verslag
___________________________________________________________

10-06-1957 Tweede Pinksterdag | 
Dertig maal een concours-hippique en nog steeds staat Eext aan de top.
“De viertallen kon men in het centrum van het dorp zien rijden. Hier werd eerste Winnetou uit Leens met 132 punten voor ‘t Zandt met 125 ½”
Vierde de heel snel gaande Artist van H. Meinardi van Winnetou 4 ft., 69 sec.
D. J. Mellema van FEO en R. Brinkman van Winnetou reden een deel van hun dressuurprogramma voor”
Verslag
___________________________________________________________

01-07-1957 concours-hippique van Hippos (Appingedam) 
“4-tallen: 3 Winnetou 121 p.”
Verslag
___________________________________________________________

06-07-1957 concours-hippique ‘t Zandt
2. T. Meyer – Markies (Winnetou) 98.25 pct”
“3 R. Brinkman – Vagebond (Winnetou) 161 p.”
3 H. Meinardi, Artist, 3 f., 88 sec.”
Verslag
___________________________________________________________

22-07-1957 Ruiterdag Schildwolde
“Individuele dressuur, klasse N. Ring I: 1 H. Heringa met Uline (Winnetou);
“Individuele dressuur klasse B. Ring III: 2 H. van Rossum met Carlo (Winnetou) ”
“achttallen: 5 Winnetou, Leens”
“Springconcours klasse L: 2 H. v. Rossum met Carlo (Winnetou)”
Verslag
___________________________________________________________

29-07-1957 Concours Hippique Winschoten
“4-tallen: [] 3. Winnetou (Leens) 121 ½ pnt. ”
” kampioenschap springen klasse L [] 3e N. Dijkveld Stol te Leens met Waldo”
Verslag
___________________________________________________________

26-07-1958 
ruiterdag Slochteren.
“een terrein  dat te zacht was om de vele paardenvoeten te kunnen weerstaan”
“De dressuurproef B 2 was een overwinning voor T. Meijer met Markies, een mooi en goed paard van de voorzitter van Winnetou Leens”
“Dressuur: 1. F. Misker, Winnetou, Leens met Alex 6.7 p.” “Springconcours M-Z won N. Dijkveld-Stol van Winnetou met Waldo. [],  derde H. Meinardi van Winnetou met Artist.”
Verslag
___________________________________________________________

21-09-1958 Ruiterwedstrijden 
Loppersummer Jaarmarkt
Klasse M en Z: Harry van Rossum van Winnetou, Leens, werd met Libel [] tweede in 67 2/5 sec. Derde de jeugdige N. Dijkveld Stol van dezelfde vereniging [] en vierde H. Meinardi, ook van deze vereniging, met 7 fouten in 78 3/5 sec.”
“Dressuurwedstrijden: Tweede R. Brinkman van Winnetou. Leens met Vagebond, 170.5 pnt.”
“B dressuur werd gewonnen door T. Meier van Winnetou, Leens met Markies 102 pnt
Verslag
___________________________________________________________

07-05-1959 concours – hippique Roden
jachtspringconcours: Derde werden ex aequo J. J. Tijdens met Elite en H. Meinardi met Artist.
“Winnetou uit Leens won de viertallen dressuur”
Verslag
___________________________________________________________

29-05-1959 Ruiterwedstrijden in Amabo-Middelstum
“Winnetou uit Leens won de viertallen”
Verslag
___________________________________________________________
 

06-06-1960 concours-hippique Eext
“In de twee viertallen rubrieken wonen resp. Winnetou uit Leens en Schildwolde” 
Verslag
___________________________________________________________

24-07-1960 Groninger Ruiterdag 
Groninger Bond van Landelijke Rijverenigingen Middelstum
“Winnetou deed mee aan de parade”
“B-springconcours: gedeelde tweede plaats S. Iwema op Morinda (Winnetou)”
“Achtallen: 
Winnetou als vierde”
Verslag
___________________________________________________________

24-10-1960 
Concours van Landelijke Ruiters te Loppersum
“Winnetou nam aan de parade” 
Klasse L: B. Sijpkens van Winnetou werd met Foliant vierde” 
Verslag
___________________________________________________________

15-10-1960 Cross country Appèlbergen
“1 Harry van Rossum met Pasha van Winnetou uit Leens”
Verslag

___________________________________________________________

01-07-1961 Concours hippique in ’t Zandt
“G. Torringa met Alexander uit Grijpskerk-Visvliet was derde in 60,1 sec.”
Verslag
___________________________________________________________

24-05-1962 
Concours-Hippique in Warffum
” 
M en Z dressuur: 1. R. M. Brinkman met Vagebond, Winnetou 114 pnt.;
2. R. M. Brinkman met Donar, Winnetou 110 ½ pnt.;
Tweespannen voor boerenwagens: 1. R. M. Brinkman”
“Springen L: 3. H. K. Meinardi, Winnetou met Iwan”
“Springen L2: 3. H. K. Meinardi, Winnetou met Iwan”
Verslag
___________________________________________________________

4 en 05-01-1963 Paardensport in Stroloodsen te Veendam
“Handicap-springconcours internationaal klasse M en Z.: winnaar H. K. Meinardi uit Leens (op Iwan)”
Verslag
___________________________________________________________

02-06-1963 Damster concours hippique
“M-springconcours: Tweede was G. Torringa met Alexander”
Verslag
___________________________________________________________

03-06-1963 concours Eext
“M-springconcours: 2. G. Torringa met Alexander”
“Zware parcours : 2e H. K. Meinardi met Iwan”
Verslag
___________________________________________________________

04-07-1964 Ruiterwedstrijden ‘t Zandt
“Z parcours: Meinardi kwam op Iwan in-moeilijkheden. Torringa uit Visvliet met Alexander reed schitterend, met lef èn foutloos [] Majoor met Albertus Mellema weigerde drie maal [] een barrage tussen G. Torringa en H. J. v. d. Wal
Verslag
___________________________________________________________

08-08-1964 concours hippique Rijs (Gaasterland)
“Springconcours landelijke ruiters, klasse M-Z.: G. Torringa uit Visvliet met Iwan”
“Dressuur baan I: 2. G. Torringa met Alex” [] 4. [] en H. Meinardi met Iwan”
Verslag
___________________________________________________________

29-08-1964 Hippisch feest met 250 paarden in Apeldoorn
“Mennen: 1. H. K. Meinardi van Winnetou met “Nanco”;”
“G. Torringa viel niet in de prijzen”
Verslag
___________________________________________________________
 

1974: Kornels van Straten, 63 jaar, instructeur van de Ponyclub “Winnetou” overleed op de boerderij Kooyenburg te Zuurdijk (Vlakkeriet) na een ongeval met zijn paard 

Zijn kleinzoon K.H. van Straten is actief rijder bij de Ponyclub “Winnetou” te Ulrum.
___________________________________________________________

10-05-1975 Show Ponyclub Winnetou te Ulrum
Advertentie
___________________________________________________________

03-01-1976 Piet Abel Meinardi, een paardenman bij uitstek
“Een gezegde: Als Piet zegt dat een paard goed is dan is het goed”
Pieter Abel Meinardi was van 1935 tot eind 1964 landbouwer op de boerderij “St. Hubertus” aan de Warfhuisterweg 17, Wehe-den Hoorn.
Na de oorlog trainde Winnetou bij Piet Meinardi.
Interview
___________________________________________________________

24-08-1980 concours hippique voor pony’s te Sint Annaland
“Springen, klasse L, na barrage: 3. Marga Westerdijk, Rozemarijn, Winnetou, Zuurdijk”
Verslag
___________________________________________________________

1981 Winnetou verlaat de manege op de boerderij Kooyenburg

___________________________________________________________

17-09-1982 Kringwedstrijd Weerdenbras

Winnetou nam deel
___________________________________________________________

27-02-1985 
Th. W. Siccama-de Waard wordt benoemd tot erelid

___________________________________________________________

27-07-1985 Demonstratie Ponyclub Winnetou te Zoutkamp
Advertentie
___________________________________________________________

21-02-1986 Gerard Torringa, bestuurslid Winnetou overleden
Advertentie
___________________________________________________________

Naar
B007 Jacobina Titia Westerhuis-Torringa

Naar Jannes Luitje Torringa