D106 jan van straten aankoop ewer 11

repertoriumnummer 120 notaris A.H. Ages
28-05-1923 aankoop J. van Straten Ewer 11

 

Op heden den acht en twintigsten Mei negentien honderd drie en twintig.
verschenen voor mij, Age Hendrik Ages, notaris ter standplaats Leens, arrondissement Groningen, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:
de heer Hendrik Alting, kassier, wonende te Leens, ten dze handelende als schriftelijk lasthebber van:
Mevrouw Hilje Torringa, weduwe van den heer Helenius Rogaar, zonder beroep, wonende Amsterdam.
Van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;
comparant ter eene, en

de heer Jan van Straten, arbeider wonende te Ewer onder Zuurdijk, gemeente Leens,
comparant ter andere zijde.

De comparant ter eene zijde verklaarde, dat hij heeft verkocht aan den comparant ter nadere zijde, die verklaarde dat hij van den comparant ter eene zijde heeft gekocht:

Eene behuizing met erf en grond, staande en liggende op Ewer onder Zuurdijk, gemeente Leens, en aldaar kadastraal bekend gemeente Leens, sectie G nummer 1120, groot vier are vijf centiare.

Het verkochte perceel wordt bevoorrecht met de erfdienstbaarheid van recht van overweg over het aan de lastgeefster in eigendom toebehoorende perceel gemeente Leens, sectie G nummer 1121, naar – en van den weg.

Ten behoeve van het aan verkoopster toebehoorend perceel kadaster nummer 1118 van Sectie G der gemeente Leens, wordt bij deze gevestigd het recht om water te putten uit de put aanwezig op het verkochte perceel nummer 1120. Dit recht wordt gevestigd als erdienstbaarheid ten nutte van gemeld perceel 1118 en ten laste van het bij deze verkochte perceel nummer 1120.

De kooper moet zorgen voor de afwatering van zijn gekochte.

Titel. Het verkoche perceel werd door de verkoopster verkregen bij eene akte van scheiding den derden Augustus achttien honderd negen en tachtig verleden voor den destijds te Leens gevestigden notaris Reilingh, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Appingedam twaalf september daarna in deel 422 nummer 10.

De comparanten verklaarden, dat deze verkoop en koop is geschied voor eene som van elf honderd vijftig gulden, en voors onder de navolgende bedingen:

  1. Het verkochte wordt overgedragen in den toestand waarin het zich bevindt, met alles wat daarin en aan volgens aard en bestemming voor onroerend moet worden gehouden, met lusten en lasten, doch als vrij van hypotheek, zoodanig als tot dusver door verkoopster werd bezeten, gaande alle risico met name het gevaar van brand, dadelijk bij het teekenen dezer akte op den kooper over.
  2. Verschil tusschen de opgegeven en werkelijke grootte, zal geene aanleiding kunnen geven tot eenige vordering.
  3. De aanvaarding kan geschieden op heden.
  4. De belastingen van het gekochte geheven wordende, zijn van den eersten Januari jongstleden af, voor rekening van den kooper.
  5. Alle kosten op dezen verkoop en koop en op de levering van het verkochte vallende, komen voor rekening van den kooper.

De comparant ter eene zijde in zijne gemelde hoedanigheid verklaarde bij de onderteekening dezer akte, van den kooper te hebben, voormelde koopsom ad elf honderd vijftig gulden, en daarvoor kwitantie te verleenen.
De comparanten zijn aan mij notaris bekend.
Waarvan akte in minuut
opgemaakt, is verleden te Leens, op den datum in het hoofd dezer gemeld, in de tegenwoordigheid van de heeren Siebolt Jan Egedij, boekhouder, en Sake Albertus van der Mark, notarisklerk, beiden wonende te Leens, als getuigen.
En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

Terug naar D106 Jan van Straten