Doodgraver 1902 Jan Dijkstra contract

 

Ondergeteekenden Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente te Zuurdijk enerzijds en Jan Dijkstra, winkelier en daglooner te Zuurdijk, anderzijds,
laatstgenoemde door eerstgenoemde in hunne vergadering van den 17den April 1902 benoemd tot doodgraver c.a. op de begraafplaats van gezegde gemeente tot wederopzeggens toe, in te gaan op 1 Mei 1902,

Zijn het volgende overeengekomen:

a. genoemde doodgraver draagt zorg, dat bij ieder voorkomend sterfgeval in het kerspel Zuurdijk, na kennisgeving of op aanvraag van de nagelatene betrekkingen van den (de) overledene, binnen behoorlijken tijd een voldoend graf  worde gedolven op aanwijs van den opzichter der begraafplaats, en, desverlangd, onder diens opzicht;

b. na ’t vertrek van den begrafenisstoet neemt hij het dempen van het graf voor zijne rekening;

c. hij houdt de begraafplaats met den daaraan verbonden aanleg (rondeel, perken en plantsoen) steeds in netten staat, zoo door ’t schoonhouden van alle paden als het afsteken van de kanten, die de paden begrenzen;

d. hij ontdoet de beukenhaag, welke de begraafplaats scheidt van de akker en den aanleg, zoo dikwijls als noodig is, van het den groei belemmerende onkruid (distels en zoo meer);

e. hij stoft en reinigt het lijkenhuisje met de zich daarin bevindende draagbaren en draagstokken zoo menigmaal als maar eenigszins noodig is;

f. hij zorgt, dat de hekken der begraafplaatsen zooveel doenlijk gesloten blijven en dat aan de jeugd zoo weinig mogelijk toegang tot de kerkhoven worde verleend.

De Kerkvoogden verbinden zich

a. per graf, door bovenvermelden doodgraver gedolven, aan dezen uit te keren de som van f 1,25, zegge één gulden en vijf en twintigs cents, behalve voor de graven van levenloos geboren kinderen, welke graven door den benoemde kosteloos dienen te worden gedolven;

b. hem de vrije beschikking te laten over het grasgewas, groeiende op de nieuwe begraafplaats, op den aanleg en op het lijkpad, gelegen aan de Oostzijde van het oude kerkhof van den aanleg tot het afsluithek aan den provincialen dorpsstraatweg.

Aldus gedaan te Zuurdijk, den 24 April 1902.

De Kerkvoogden voornoemd:

J Huizing President

E.J. Boneschanscher Secretaris

R Blink Administrateur

De Doodgraver bovengenoemd:

J Dijkstra

 

Naar Jan Dijkstra A035

Terug naar doodgravers