Kerk Rij 4: Everdina Oudeman († 1834)

In bewerking

___________________________________________________________

Kerk Rij 3: schoonouders Eije Roelfs en Sara Hindriks
Kerk Rij 4: echtgenoot Roelf Eijes
Kerk Rij 5: dochter Kunna van Kammen
Kerk Rij 6 zoon Eije Roelfs van Kammen
Kerkhof Graf 41 schoonzoon Hendrikus Warendorp Jannes Torringa
Kerkhof Graf 56: schoonzuster Elisabeth Eijes
A145: kleinzoon Roelf Eijes Torringa

___________________________________________________________

Everdina (Cornelis’) Oudeman, ~ 18-03-1761 Westeremden, † 17-04-1834 Zuurdijk, Ewer 17, boerderij “Hayemaheerd”, huis 16, 69 jaar x 26-06-1791 Westeremden Roelf Eijes (Rij 4), ~ 22-01-1769 Zuurdijk, † 25-10-1809 Zuurdijk, Ewer 17, boerderij “Hayemaheerd”

Ouders Everdina: Cornelis Oudeman x Kunje Jeltes
Aangevers overlijden Everdina: Roelf Nicolaas Bolt,
 33 jaar, landbouwer en Hidde Pieters van der Kooi, 20 jaar, landbouwer, beiden wonende Zuurdijk 
In de akte van overlijden staat zij genoemd als: Everdina Kornelis Oudema 

Everdina heeft bij bij codicil een legaat gemaakt aan Sieger Jeltes Bulthuis

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Alle Groningers: Huwelijkscontract 30-06-1791 Wehe, Zuurdijk en Nijenklooster:
Bruidegomszijde:
Sara Hindriks, moeder
Elisabeth Ejes, zuster, e.v. Jan Tijmens; Jan Tijmens, zwager
Hindrik Hindriks de Jonge, oom, e.v. Trijntje Jurjens; Trijnje Jurjens, aangetrouwde tante
Itjen Roelofs, halve moeij, e.v. Renger Pieters; Renger Pieters, halve aangetrouwde oom
Abel Frijdes, neef van bruidegoms vader
Bruidszijde:
Jelte Oudeman, broer
Nicolaas Oudeman, halfbroer
Arnoldus Oudeman, oom, predikant te Stedum; Alegonda Nijewold, aangetrouwde tante
Cornelis Oudeman, overleden vader
Tijmen Jeltes, oom

DTB Westeremden 1791: Den 26 Junij is voor de eerste maal gekondigt ‘t huwelijk tusschen Roelf Eijes van Zuurdijk en Everdina Oudeman van Westerembden.

___________________________________________________________

Het huwelijk tussen Roelf en Everdina kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Volgens de familieoverleveringen was de voogden over Everdina  tegen het huwelijk en boden Roelf Eijes geld om van het huwelijk af te zien. Roelf Eijes ging hier niet op in en het huwelijk kwam tot stand. Het is overbekend dat haar voogden enige duizenden guldens aan Roelf Eyes hebben geboden als hij zijn verloofde van de gedane trouwbelofte wou ontslaan. Door de wetgeving van 1795 mocht een verloving niet maar willekeurig door een der partijen worden verbroken. Of het een goed huwelijk werd daar zijn geen betrouwbare ooggetuige verslagen van.

03-06-1791 Huwelijkscontract

 

___________________________________________________________

Later was Everdina Oudeman fel gekant tegen het voorgenomen huwelijk van haar dochter Kunna van Kammen met Henricus Warendorp Jannes Torringa.
Kunna heeft geprobeerd haar moeder over te halen om alsnog toestemming te geven, maar toen de notaris de boerderij Hayemaheerd bezocht gaf Everdina niet thuis.
Dit huwelijk kwam niet zonder slag of stoot tot stand.
Ook b
ij de ondertekening van de huwelijksakte op het gemeentehuis was zij niet aanwezig. Het huwelijk kwam niet zonder slag of stoot tot stand.

Huwelijks akte Kunna van Kammen

___________________________________________________________
Deze steen bedekt het stoffelijk deel van
EVERDINA OUDEMAN wedw van Roelf Eijes overleden
den 17 April 1834 in den ouderdom
van ruim 69 jaren in de Plaats Eeuwer op Zuurdijk
zijnde deze steen door haar schoon en klein
zoon ter gedachtenis aan heer gewijd

Wijk aan doch geluksvol wisselvalligheên!
Ontwijk ons oog, wat heil kunt gij ons geven?
Al wat ons hart nog aantrekt hier beneên
Is ijdle damp waar dwazen slechts naar streven
Niets houdt hier stand, niets dan de dood alleen,
Het zeker einde van 't nietig menschelijk leven

[]
___________________________________________________________

Van  Everdina is een winkelrekening L.D. Kuipers te Houwerzijl uit 1833 – 1836 bewaard gebleven.
Van Chocola, brandewijn, jenever, koffiebonen en tabak werd goed gebruik gemaakt. Bier staat niet op de rekening.
In veel geschriften werd Everdina als drankzuchtig aangemerkt. Zo dit waar is dan zal het op andere boerderijen niet anders zijn geweest.

Meester J.S. van Weerden schrijft in Zuurdiek Mien Dörpke:
Een anker jenever 19 gld., terwijl voor 11/4 kroes brandewijn f 1.375 werd betaald. Als men weet, dat een anker op 44 fles, met nog één toe, werd gesteld, terwijl een kroes (= 2 mingel) 2,4 liter was, dan bleek, dat één glaasje slechts een luttel bedrag behoefde te kosten. Deze winkelrekening stond ten name van Dinemui, zoals Everdina Oudeman genoemd werd, de weduwe van Roelf Eyes van Kammen, die op de Hayemaheerd te Zuurdijk woonde en doorging voor de rijkste boerin in de Marne. Het reisverhaal van Jacob van Lennep en de graaf Van Hogendorp. die als béloning voor een geslaagd examen in 1823 een voetreis door Nederland mochten ondernemen, waarbij ze ook Dinernui bezochten, geeft van de grootte van dit boerenbedrijf en de rijkdom van zijn eigenaresse, een kleurig beeld.

Wanneer men nagaat, – om nog even op het drankmisbruik terug te komen, – dat op de bovengenoemde winkelrekening, die liep over de maanden januari en februari 1833, in die periode 3 anker jenever werd geboekt, n.l. op 7 januari, 23 januari en 15 februari, met bovendien nog 63/4 kroes brandewijn, alles voor een totaalsom van f 64,425, terwijl de gehele rekening f 85,26 bedroeg, dan maakt de alcohol daar toch wel een aanzienlijk deel van uit.
Al kwam op de boerderij van Dinemui ook veel lopend volk, terwijl bovendien de Nieuwjaars-, en slachtvisites hun aandeel vroegen, de rekening bleef toch hoog.

Daar kwam bij, dat ze de schooiers, die toen vaak een plaag waren, gastvrij ontving. Elke nacht mochten er twee bij haar in ‘t hooi slapen; ze kregen een enkele keer zelfs 2 borrels en moesten daarvoor dan bij de muziek der speelklok in de brede gang der oude Hayemaheerd, die in 1929 afbrandde, voor haar dansen. De speelklok bevindt zich, helaas zonder de muziek, thans nog in het Groninger Museum voor Stad en Lande.

Dat de Wed. van Kammen bij de rondzwervende bedelaars in hoog aanzien stond, blijkt nog uit de overlevering: toen in 1834 Everdina Oudeman stierf, drong de mare daarvan in korte tijd door tot in Amsterdam; op de Amstelbrug hoorde men de ene zwerver aan de ander met een treurig gezicht vragen: “Heb je ‘t al gehoord? Dinemui is dood.” Dat zegt genoeg.

26-08-1970: Gebruikte Dinemui “schooierskoppen”?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________

1805 verkoop woning door Hartog Levi en Krisje Abraham Herschel aan Roelf Eijes en Everdina Oudeman
1813 werkzaamheden op de kwelder van de boerderij “Hayemaheerd”
1823 Bezoek Van Hoogendorp en Van Lennep aan Everdina Oudeman
Legaat aan Sieger Jeltes Bulthuis

Terug naar Grafstenen Kerk