B084 B083 Evert Koning Aafke Hovinga

B104 B103 Kind: Jurrien (Everts) Koning, wagenmaker x Grietje Homan

 

Evert (Jurriens) Koning, kuiper, * 22-04-1850 Zuurdijk, † 09-01-1935 Zuurdijk, 84 jaar x 25-05-1899 Leens Aafke (Pieters) Hovinga, * 19-12-1857 Oldekerk, † 20-02-1914 Groningen, 56 jaar

Bruidegom 39 en bruid 31 jaar
Ouders bruidegom: Jurrien Theodoricus Koning x Anje Schreuder
Ouders bruid: Pieter Bralts Hovinga x Martje Roelfs Enting
Getuigen huwelijk: Asse Hovinga, 38 jaar, rijksambtenaar, wonende te Wehe, broeder der bruid; Bralt Hovinga, 33 jaar, schoenmaker wonende te [], broeder der bruid; Luitje Koiter, 39 jaar, koopman, wonende te []; Fokke Haan, 23 jaar, koopman, wonende te Zuurdijk
Getuigen geboorteaangifte: ?
Aangever overlijden Aafke: Willem Lagro, 67 jaar, administrateur van het Academisch Ziekenhuis []
Aangever overlijden Evert: Remmert Schaap, 37 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk

 

b084 koning evert wim

Grafsteen Aafke geleverd door: Klaas Landstra

Terug naar Vak B
Terug naar huidige indeling 

Ouders Evert Koning:

Jurrien Theodoricus Koning, kuiper, * Middelstum, † 22-08-1873 Zuurdijk, 55 jaar
x I 22-06-1848 Leens Anje (Everts) Schreuder, * Zuurdijk, † 06-02-1861 Zuurdijk, 32 jaar

Bruidegom 30 en bruid 19 jaar
Ouders Jurrien: Theodoricus Heines Koning, kuiper, x Geertje Jurriens Jensema
Ouders Anje: Evert Hendriks Schreuder, grofsmid, Zuurdijk x Metje Jans Medendorp
Aangevers overlijden Anje: Jan Kuipers, 40 jaar, schoenmaker, wonende te Zuurdijk en Jan Kloosterman, 42 jaar, grofsmid, wonende te Zuurdijk
Aangevers overlijden Jurrien: Jan Kuipers, 53 jaar, schoenmaker, wonende te Zuurdijk en Jan Kloosterman, 54 jaar, grofsmid, wonende te Zuurdijk

X II 16-11-1863 Leens Antje (Jans) Staal, dienstmeid, kuipersche, * 15-12-1835 Niehove, † 11 of 14-10-1888 Grand Rapids, Fulton Street Cemetry

Bruidegom 45 en bruid 27 jaar
De bruid woonde in Zuurdijk
In de huwelijksakte staat: Jurrien Konink, zich schrijvende Koning
Ouders Antje: Jan Harms Staal x Trijntje Willems Helenius, naaister

Kinderen Koning-Schreuder:

 1. Metje (Jurriens) Koning, 22-03-1849 Zuurdijk, † 01-04-1849, 9 dagen

Getuigen geboorteaangifte Metje: Jan Kuipers, 28 jaar, schoenmaker, wonende te Zuurdijk []
Aangevers overlijden: Jan Kuipers, 28 jaar, schoenmaker, wonende te Zuurdijk, nabuur en Pieter Jans Tedema, 38 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk, nabuur

 1. Evert (Jurriens) Koning, kuiper, * 22-04-1850 Zuurdijk, † 09-01-1935 Zuurdijk, 84 jaar x 25-05-1899 Leens Aafke (Pieters) Hovinga, * 19-12-1857 Oldekerk, † 20-02-1914 Groningen, 56 jaar
  Graven B104 B103

3.  Geertje (Jurriens) Koning, * 26-12-1851 Zuurdijk, † 22-05-1855 Zuurdijk, 3 jaar

Getuigen geboorteaangifte: Jan Kuipers, 31 jaar, schoenmaker, wonende te Zuurdijk en Enne Jans Hekma, 48 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk
Aangevers overlijden: Jan Christiaans Betge, 50 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Jan Kuipers, 35 jaar, schoenmaker, wonende te Zuurdijk

 1. Theodoricus (Jurriens) Koning, * 31-12-1853 Zuurdijk x ?15-01-1884 Grand Rapids Anke van Ham

Getuigen geboorteaangifte: Jan Kuipers, 32 jaar, schoenmaker, wonende te Zuurdijk en Enne Jans Hekma, 48 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk
www.genealogy.jostko.com

 1. Hendrik (Jurriens) Koning, * 04-01-1856 Zuurdijk, † 03-12-1928 Grand Rapids, Oak Hill Cemetry

       Getuigen geboorteaangifte Hendrik:Jan Kuipers, 35 jaar, schoenmaker, wonende te Zuurdijk []

 1. Heino (Jurriens) Koning, * 04-01-1858 Zuurdijk, † 27-03-1916 Grand Rapids, Oak Hill Cemetry x 25-10-1894 Grand Rapids Margaret McAughey * 1867 in Ierland, † 29-05-1940 Grand Rapids, Oak Hill Cemetry

       Getuigen geboorteaangifte: Jan Kuipers, 37 jaar, schoenmaker, wonende te Zuurdijk en []

 1. – (Jurriens) Koning, levenloos, mannelijk geslacht, * † 04-02-1861 Zuurdijk

       getuigen aangifte: Jan Kloosterman, 42 jaar, grofsmid, wonende te Zuurdijk en Jan Kuipers, 40 jaar, schoenmaker, wonende te Zuurdijk
       op 06-02-1861 overleed Anje (Everts) Schreuder, 32 jaar oud

Kinderen Jurrien/Jurjens Koning-Staal:

 1. Anje (Jurriens) Koning, * 15-05-1864 Zuurdijk, † USA?

Jan Kuipers, 43 jaar, schoenmaker, wonende te Zuurdijk en []

 1. Jan (Jurriens) Koning, * 25-08-1865 Zuurdijk, † 19-09-1865 Zuurdijk, 3 week

Getuigen geboorteaangifte: Luurt Achterhof, 25 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en []
Aangevers overlijden: Jan Kuipers, 45 jaar, schoenmaker, wonende te Zuurdijk en Jan Straatman, 29 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk

 1. Jan (Jurriens) Koning, * 12-08-1867 Zuurdijk, † USA?

       Getuigen geboorteaangifte: Jan Kuipers, 47 jaar, schoenmaker, wonende te Zuurdijk en []

 1. Geertje (Jurriens) Koning, * 23-12-1869 Zuurdijk, † USA?

Getuigen geboorteaangifte: Jan Kuipers, 49 jaar, schoenmaker, wonende te Zuurdijk en []

 1. Trientje (Jurriens) Koning, * 16-10-1872 Zuurdijk, † 26/25-06-1889 Grand Rapids, Fulton Street Cemetry

Getuigen geboorteaangifte: Jan Kloosterman, 53 jaar, grofsmid, wonende te Zuurdijk en Jan Kuipers, 52 jaar , schoenmaker, wonende te Zuurdijk

 1. Jurrien (Jurriens) Koning, * 05-11-1873 Zuurdijk, † 12-11-1893 Grand Rapids, Fulton Street Cemetry

Vader Jurrien overleed op 22-08-1873
Aangever geboorteakte: Grietje van der Veen, 56 jaar, dagloonster, wonende te Zuurdijk, die verklaarde [] des morgens in haar bij zijn [] is geboren [] van welk kind ouders zijn Antje Staal, van beroep kuipersche wonende te Zuurdijk en nu wijlen haren echtgenoot Jurrien Theodoricus Koning, overleden te Zuurdijk []
Getuigen geboorteaangifte: Jan Kuipers, 53 jaar, schoenmaker, wonende te Zuurdijk en []
En is deze akte na voorlezing, door de comparante getuigen en ons geteekend met uitzondering van comparante die verklaarde zulks niet te hebben geleerd

 

 Terug naar Vak B
Terug naar huidige indeling 

Groninger Archieven nummertoegang 97 88 Hendrik van Bolhuis

12-05-1849

Voor ons ondergeteekende Meester Hendrik van Bolhuis, notaris residerende te Leens, gemeente van dien naam, arrondissement Appingedam, provincie Groningen, in tegenwoordigheid der hiernagenoemde en mede ondergetekende getuigen, compareerden:

Jan Everts Schreuder, wagenmaker en kuiper, wonende te Zuurdijk, ter eene zijde, en

Anje Everts Schreuder, buiten beroep, echtgenoote van, ten deze bijgestaan en geautoriseerd door Jurjen Theodoricus Koning, wagenmaker en kuiper te zamen mede te Zuurdijk woonachtig, ter andere zijde.

Welke Comparanten, alle aan Ons, notaris, bekend, verklaarden voornemens te zijn, om bij deze acte over te gaan tot de opmaking, scheiding en deling, van den tegenwoordigen Staat des gemeenschappelijken boedels en der nalatenschappen van Evert Hendriks Schreuder, in leven wagenmaker en kuiper, en Mattje Jans Medendorp, in leven echtelieden, gewoond hebbende te Zuurdijk, gemeente Leens, en, volgens der Comparanten verklaring, beide aldaar overleden, de eerste den zeventienden Maart achttienhonderd zeven en veertig en de laatste den zestienden Julij achttienhonderd twee en veertig; tot welke nalatenschappen de Comparanten Jan – en Anje Everts Schreuder, als der erflateren kinderen en eenige wettige erfgenamen, ieder voor de helft geregtigd zijn. Hebbende de Comparanten diensvolgens opgegeven, dat het tusschen hen mandeelige en bij deze acte te scheiden in te deelene bestaat in den volgenden

Voordeligen Staat.

Numero een. Eene behuizing, geteekend nummer dertig, met schuurtje en daarbij behoorenden grond, waarvan het grootste gedeelte en wel het oosteinde, waarop de gebouwen staan, in eigendom behoort aan de Kosterij der hervormde Gemeente te Zuurdijk, en waarvan aan deze jaarlijks op Midwinter tot eene vaste huur moet worden betaald de som van negen gulden, welke nooit zal kunnen worden verhoogd of verminderd, en nooit zal kunnen vrijsterven of opgezegd worden; terwijl het westeinde, zijnde het overig gedeelte van bovengenoemde grond, is vrij en eigen, zwettende ten westen aan – en door Comparanten, naar onderling genoegen, afgescheiden van het navolgende perceel numero twee waarmede hetzelve vroeger was verbonden en alzoo een perceel uitmaakte. Zijnde dit perceel staande en gelegen te Zuurdijk, gemeente Zuurdijk, gemeente Leens, arrondissement Appingedam; en aldaar in den Legger van het Kadaster bekend onder Sectie G, numero 318, thans groot zes roeden en veertig ellen, en het oostelijk, reeds afgebakend gedeelte van numero 319. En zijnde door partijen gewaardeerd op achthonderd gulden                              f 800,00

Numero twee. Eene behuizinge, geteekend numero negen en twintig, met den vollen eigendom van dezelver erf, zwettende ten oosten aan een strook eigen grond, hiervoren onder numero een genoemd; Zijnde dit perceel staande en gelegen te Zuurdijk, gemeente Leens, en aldaar in den Legger van het Kadaster voorkomende onder Sectie G. numero 319, van welk nummer dit perceel het westelijk, door een heg afgebakend, gedeelte uitmaakt en waarvan het oostelijk gedeelte behoort tot het voorgaand perceel numero een. Door partijen gewaardeerd op driehonderd gulden                   300,00

Verklarende hierbij de Comparanten, dat er in der erflateren boedel geene schriftelijke titels van aankomst gevonden zijn of bestaan, waarbij de erflaters voormelde overschrijving daarvan ten Kantore van hijpotheken had plaats gehad.

Numero drie. De vaste beklemming van eertijds in name ongeveer een en halve bunder Land, doende jaarlijks op Midwinter aan den landbouwer Jan Jacobs Bos, te Zuurdijk, gemeente Leens; zijnde dit perceel een, thans door eene sloot afgegraven gedeelte van een strook land, hetwelke in den Legger van het Kadaster voorkomt onder Sectie G, numero 373, met eene inhoudsgrootte van twee bunders, twaalfroeden en tien ellen, ten name van Jan Jacobs Bos en medeeigenaren; zoodat van deze splitsing eene nadere kadastrale opneming, meeting en overboeking zal behooren te worden gedaan, – en zijnde dit perceel door de erflaters aangekocht bij acte, gepasseerd voor Meester Hendrik Hagenouw Brongers, notaris te Winsum, in presentie van getuigen, den twintigsten Mei achttienhonderd een en dertig, behoorlijk geregistreerd, waarvan, volges der Comparanten verklaring, geene overschrijving ten Kantore van hijpotheken heeft plaats gehad, hen althans uit de voorhandene expeditie dier acte niet blijkende.

Door partijen gewaardeerd op achthonderd gulden.                                                      800,00

Numero vier. De vaste beklemming van een perceel bouwgrond, groot zeven roeden en zestig ellen, doende jaarlijks op Midwinter aan den landbouwer Jan Jakobs Bos, te Zuurdijk, en aldaar in den legger van het Kadaster bekend onder Sectie G, numero 292, verkeerdelijk ten name van Jan Jakos Bos. Door de erflaters aangekocht bij ecte, gepasseerd voor ons ondergeteekende notaris, in prresentie van getuigen, den vijfden Junij achttienhonderd en dertig, behoorlijk geregistreerd; waarvan, volgens der Comparanten verklaring, geene overschrijving ten Kantore van hijpotheken heeft plaats gehad, hen althans uit de voorhanden expeditie dier acte geblijkende.

Zijnde dit perceel door partijen gewaardeerd op een honderd gulden.                          100,00

Numero vijf. Onderscheidene huismeubelen, beddegoederen, keuken – en melkgereedschappen, levende have, hout – en ijzerwaren, wagenmakers- en kuipersgereedschappen, eetwaren, linnen en lijfstoebehooren van de erflaters, met eenig gewerkt goud en zilver; te zamen door partijen gewaardeerd op eene som van negen honderd en negentig gulden.                                                                  990,00

Numero zes. Gereed geld, successivelijk ingekomen wegens gedane werkzaamheden en geleverde materialen, ten dienste van en aan diverse personen, na aftrek der daarvan, ten laste dezes boedels bestaan hebbende en successivelijk betaalde losse schulden voortvloeiende uit het bedrijf en de huishoudelijke behoeften, per resto honderd en dertig gulden.                                                              130,00

Bedragende alzoo deze voordeelige Staat te zamen eene som van drieduizend en honderd en twintig gulden.                                                                                           3120,00

Waarvan de helft competeert aan den eersten Comparant Jan Everts Schreuder, en de andere helft aan zijne zuster, de tweede Comparante Anje Everts Schreuder, ieder ter gelijke som van eenduizend vijfhonderd en zestig gulden.                                                                                                                                                                                                     1560,00

En ten einde aan ieder hunner deze som te voldoen, verklaarden de deelgenoten met onderling genoegen, elkander te hebben toegescheiden en aanbedeeld, zoo als zij elkander toegescheiden en aanbedeelden bij dezen, in volkomen eigendom; te weten:

Primo. Aan de Codividente[1] Anje Everts Schreuder ten deze met voorzeiden haren eheman bijgestaan:

 1. a. De behuizing en grond hiervoren onder numero een gemeld en broeder omschreven, voor de daarbij gestelde waarde van acht honderd gulden.                          800,00
 1. b. De vaste beklemming van het laand hiervoren onder numero drie omschreven, voor de daarbij gestelde waarde van acht honderd gulden.                                      800,00

c     De vaste beklemming van het perceel bouwgrond, hiervoren onder numero vier omschreven, voor de daarbij gestelde waarde van honderd gulden.                        100,00

Makende te zamen een duizend en zeven honderd gulden.                                                                                                                                                                                            1700,00

En aangezien alzoo deze toedeling het aandeel in vorengemelde active massa, aan haar Codividente competerende, invoege voormeld, surpasserd eene som van honderd en veertig gulden.                                                                                      140,00

Zoo heeft zij dit surplus in contanten opgeleverd en uitbetaald aan den eersten Codivident Jan Everts Schreuder, ten einde tot voldoening van de aan dezen, Competerende helft in vorengmelde active massa te strekken, en zulks nevens het geen hem verder – en bij dezen wordt toegescheiden, aanbedeeld en overgegeven, te weten:

 1. a. De behuizing en he eigen erf, hiervoren onder nmero twee omschreven, voor de daarbij gestelde waarde van drie honderd gulden                                        300,00
 1. b. alle onderscheidene roerende goederen, hiervoren onder numero vijf vermeld,te zamen voor de daarbij gestelde waarde van negen honderd en
  negentig gulden.                                                                                                                                                                                                                                                      990,00

en

 1. c. Het gerede geld onder numero zes genoemd, ter som van honderd en dertig gulden.                                                                                                                         130,00

Makende dit toegedeelde en uitbetaalde te zamen, het hem Codivident, in voege voormeld, toekomende, ad eenduizend vijf honderd en zestig gulden           1560,00

Nadelige Staat.

 1. Aan de nalatenschap van wijlen den Heer Jan Pieters Vork, te Zuurdijk overleden, wegens drie onderscheidene hoofdsommen, alle rentende naar vier en een half procent en op den eersten mei van ieder jaar verschijnende onder regt van hijpothecair verband of privilegie op de perceelen vast goed aan de codividente Anje Everts Schreuder toegedeeld, gevestigd; in genre ten bedrage van een duizend en vijfhonderd gulden                                              f 1500,00
 1. Aan de Heer Torringa, te Zuurdijk, eene hoofdsom van negen honderd gulden.                                                                                                                      900,00.
  Aan Jan Jakobs Bos, te Zuurdijk honderd gulden           100,00

Makende te zamen tweeduizend en vijfhonderd gulden                                             f 2500,00

Waarvan door ieder der Codividenten Jan – en Anje Everts Schreuder moet worden gedragen en betaald de geregte helft, ad een duizend twee honderd en vijftig gulden.                                                                                                                1250,00

Hebbende eindelijk de Comparanten ter andere zijde verklaard, dat zij dezen nadeelige Staat geheel – en dus ook de helft daarvan ten laste den Comparant ter eene zijde bestaande, ten hunnen laste hadden overgenomen en mitsdien voorzeide nadeelige Staat geheel als hunne eigene schuld te erkennen; dat zij den Comparant ter eene zijde deswege volkomen verklaren te ontlasten en hem solidair of hoofdelijk, ieder voor het geheel, vrijwaring beloven voor alle namaning of aanspraak, ter zake dier overgenomen Schulden; voor welke overneming en ontlasting de Comparant ter andere zijde verklaarden, de waarde van hun volkomen genoegen, van den Comparant ter eene zijde onvangen te hebben; waarvoor quitantie bij deze.

Waarmede de Comparanten verklaarden, de in het hoofd deze gemelde boedel en nalatenschappen van hunne overledene ouders naar hun volkomen genoegen te hebben opgemaakt, gescheiden en verdeeld.

Ieder der deelgenoten erkende het hem of haar toegescheidene te hebben ontvangen, aanvaard en te accepteren, ter geheele voldoening van ieders aandeel in voorzeide deelbare massa, en tevens met de daartoe betrekkelijke, in den boedel aanwezige titels en bescheiden; zullende de deelgenoten van dat toegescheidene respectievelijk van heden af aan het genot hebben en daarover als eigen kunnen beschikken, doch ook alle lasten en belastingen van hetzelve van stonden af aan moeten dragen en betalen.

Zijnde de onroerende goederen toegescheiden en aan bedeeld met al derzelver tegenwoordige en toekomende lasten, lusten, regten, servituten en zwarigheden, zonder uitzondering; ook zoo groot en klein, goed en kwaad als ze zich bevinden en door de deelgenoten tot hiertoe onverscheiden zijn gepossideerd, zonder dat zijlieden, wegens den staat der gebouwen, jegens elkander tot vergoeding gehouden zullen zijn. Doende de deelgenooten elkander bij deze volledig en zender reserve kwiteren, met belofte van vrijwaring voor alle namaning en aanspraak.

Van al hetwelk deze akte is opgemaakt. Gedaan en gepasseerd te Leens, ten huize van den kastelein Jan Douwes Poll, op den twaalfden Mei achttienhonderd negen en veertig; in tegenwoordigheid van denzelven Jan Douwes Poll en van Frederik Wiersum, zaakwaarnemer, beide wonende te Leens, als getuigen ten deze verzocht, bevoegd en aan ons, notaris, bekend, die deze, na gedane voorlezing, met de Comparanten en ons, notaris, hebben ondertekend.

 

Evert Hendriks Schreuder, kuiper, * Rasquert, † 17-03-1847 Zuurdijk, 62 jaar x 20-05-1819 Bedum Metje Jans (Medendorp), dienstmeid, kuipersche, * Kantens, † 16-07-1843 Zuurdijk, 52 jaar

Bruidegom 34 en bruid 19 jaar
Ouders bruidegom: Hindrik Roelfs Schreuder, kleermaker x Metje Everts
Ouders bruid: Jan Siemons x Anje Derks Medendorp
Aangevers overlijden Evert: Sijger Gosens Bos, 30 jaar, winkelier, wonende Zuurdijk, als nabure en Pieter Derks Kleveringa, 26 jaar, daglooner, wonende Zuuridjk, als nabure
Aangevers overlijden Metje: Wibbe Wibbes Kloosterman, 28 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk , als nabure en Jan Simons Jeltes, 24 jaar, daglooner, wonende Zuuridjk, goede bekende

Kinderen:

 1. Hendrik (Everts) Schreuder, kuiper, * 01-05-1821 Zuurdijk, † 30-03-1840 Zuurdijk, 19 jaar

Aangevers overlijden Hendrik: Hendrik Harms Hoven, 47 jaar, schoenmaker, wonende Zuurdijk, als nabure en Derk Hoeksema, 45 jaar, schoolonderwijzer, wonende Zuurdijk, als nabure

 1. Anje (Everts) Schreuder, * 14-03-1824 Zuurdijk, † 01-03-1828 Zuurdijk, 4 jaar

Aangevers overlijden Anje: Willem Jakobs Helder, 42 jaar, dagloner, wonende zuurdijk en Jan Jakobs Bos, 24 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk

 1. Anje (Everts) Schreuder, * 14-03-1829 Zuurdijk, † 06-02-1861 Zuurdijk, 32 jaar x 22-06-1848 Leens Jurrien Theodoricus Koning, kuiper, * Middelstum, † 22-08-1873 Zuurdijk,

Bruidegom 30 en bruid 19 jaar
Ouders bruidegom: Theodoricus Heines Koning, kuiper x Geertje Jurriens Jensema
Getuigen geboorteaangifte Anje: Willem Jakobs Helder, 44 jaar, dagloner, wonende zuurdijk en Jan Jakobs Bos, 24 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden Jurrien: Jan Kuipers, 53 jaar, schoenmaker, wonende Zuurdijk en Jan Kloosterman, 54 jaar, grofsmid, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden Anje: Jan Kuipers, 40 jaar, schoenmaker, wonende Zuurdijk en Jan Kloosterman, 42 jaar, grofsmid, wonende Zuurdijk

 1. Jan (Everts) Schreuder, * 02-03-1826 Zuurdijk, † 14-11-1892 Westerbroek, 66 jaar x 03-11-1855 Ten Boer Talje (Derks) Evenhuis, * Ten Boer, † 20-07-1861 Ten Post, 33 jaar

Bruidegom 29 en bruid 27 jaar
Ouders bruid: Derk Aaldriks Evenhuis x Harmke Harms Geertsema, landbouwersche

 

 

Terug naar Vak B
Terug naar huidige indeling 

 

 

 

[1] deelgenote