Jan Reeuwkes Zuidema (1848) x Grietje Roelfs (1844) | Ewer 11

___________________________________________________________

Jan Reeuwkes Zuidema en Grietje Roelfs Lamer, Ewer 11
Kerkhof Zuurdijk Noordzijde| geen Grafsteen

___________________________________________________________

1848-10-10-groninger-courant-zuidema
NvhN 10-10-1848

___________________________________________________________

Jan Reeuwkes Zuidema , ~ 1773 Zuurdijk, † 04-10-1848 Zuurdijk, des nademiddags 5 uur, 75 jaar, Ewer 11 x 02-06-1793 Niekerk Vliedorp Grietje Roelfs (Lamer), * 17-09-1766 Oldehove, ~ 30-10-1768 Oldehove, † 28-01-1844 Zuurdijk, des morgens 1 uur, 75 jaar, Ewer 11

Niekerk Vliedorp 18-05-1793: Hebben alhier hunne huwelijks Proclamaten laten antekenen Jan Reuwkes van Zuurdijk en Grietje Roelfs van Oldehove na 3malige onverhinderde condiging gecopuleerd den 2 Junij
Woonden in 1815 op Kattenburg?  

Aangevers overlijden Jan: Harmannes Wibbens Doornbos, 24 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk (“Doornbosheerd”), nabuur en Roelf Eijes Torrenga, 24 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk (Hayemaheerd, Ewer 17), nabuur
Aangevers overlijden Grietje: Gerrit Pieters Hofman, 42 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk (Ewer 15), nabuur; Jacob Jans de Wilde, 54 jaar, wonende te Zuurdijk (Ewer 9), nabuur

In 1826 woonde Jacob Jans de Wilde op Ewer 15. In 1855 woonde Gerrit Pieters Hofman op Ewer 15.
Ewer 11, 13, 15 waren eigendom van Roelf Eijes Torringa

Ouders Jan: Reeuwke Jans en Itje Lammerts (Ewer 11)
Ouders Grietje: x Roelf (Jans) Lamer x Geeske Pieters, * Ulrum
Grietje en haar tweeling broer Jan: welke beide omdat de vader Mennoniten ouderen en nog ongedoopt was van de moeder na haar herstellinge van ’t laatste eentijdig ten doop ge[] sijn

___________________________________________________________

Kinderen Jan Zuidema en Grietje Lamer

1.  Idje Jans Zuidema, zonder beroep, ~ 29-12-1793 Zuurdijk, wonende Zuurdijk, † 30-12-1851 Houwerzijl, 58 jaar x 21-08-1814 zondag des s’middags 4 uur, Jacob Beerents Helder, landbouwersknegt, ~ 08-02-1795 Zuurdijk, † 04-04-1857 te Holland, Ottawa, Michigan, USA, 62 jaar

Bruid 20 jaar; bruidegom 19 jaar
Ouders Jacob: Berent Jacobs, dagloner, † 05-02-1809 Leens en Eelje Jacobs
Getuigen huwelijk: Rijpke Jans Bos, 37 jaar, dagloner, wonende te Wehe
Pieter Bernardus? Dijkhuizen, 26 jaar, broodbakker, wonende te Wehe
Aldert Luitjens Lemstra 45 jaar, dagloner, wonende te Wehe
Rijpke Rijkes Beukema 38 jaar, dagloner, wonende te Wehe
“De twee moeders die dezelven niet met ons vertekend als kunnende niet schrijven”
Aangevers overlijden Itje: Aldert Jans Vogel, 28 jaar, schoenmaker, wonende te Houwerzijl, nabuur; Ulfert Hendrik Huisenga, 47 jaar, daglooner, wonende te Houwerzijl
Itje Zuidema ondertekende het verzoekschrift aan de koning door de Afgescheiden Gemeente van Houwerzijl in 1843?
Jacob Beerents Helder ondertekende op 21 Dec. 1843 het “Rekest aan de Koning van de leden van de Afgescheiden Christelijke gemeente te Houwerzijl en Zoutkamp”? Hij emigreerde in 1856 met zijn zoon Jacob. Zie ook: “Houwerzijl een dorp in de Marne”?

2.  Geeske Jans Zuidema, dienstmeid, * 13-05-1797 Zuurdijk, ~ 28-05-1797 Zuurdijk, † 10-05-1867 Kloosterburen, namiddags 5 uur x 12-10-1816 Kloosterburen, des morgens 8 uur Jan Harms Beukema/Buikema, 35 jaar landbouwer, wonende te Kloosterburen, ~ 22-08-1779 Hornhuizen, † 09-05-1852 Kloosterburen,

Ouders Jan: Harm Jans Beukema, landbouwer en Rebecca Tjeerts
Getuigen huwelijk: ? Smit, 52 jaar, ?, wonende Kloosterburen; Jan Jans Fes, halfbroeder bruidegom, dagloner, 46 jaar, wonende te Hornhuizen; Jacob Jans Hommes, 32 jaar, kuiper, wonende te Ulrum, zwager bruidegom; Pieter Tjipkes Koster, tapper, wonende Hornhuizen,
GN blz 334 Ommelanderweg 22 Hornhuizen Nieuw Bromo
In 1820 verkopen Jan Harms Beukema en Jacob Jans Hommes te Hornhuizen de boerderij (37 ½ juk) aan Klaas Sijpkes Sijpkens en Geertruid Jacobs Boer, landbouwers Bromo (de erven van Harm Jans Bult (Beukema) en Rebecca Tjeerts)

3. Reeuwert (Jans) Zuidema, timmerman, 25 jaar, ~ 22-1-1804 Zuurdijk, † 25-3-1876 Winsum, des morgens 3 uur, 72 jaar, x 30-05-1829 Winsum Ebeltje Derks Bos, 25 jaar, * 20-10-1803 Eenrum, † 16-05-1888 Winsum, des voormiddags 10 uur, 84 jaar

Dochter van Derk Hindriks Bos, dagloner en Dietje Reenders

___________________________________________________________

Naar Woning Ewer 11
Naar Kerkhof
 

Naar Kerkhof Noordzijde overige begravenen

1825-zuidema-jan-r-lening-lamer-kopie

22-01-1825 Zuidema/Lamer lening

2365 notaris van Bolhuis

Voor Ons Ondergetekende mr Hendrik van Bolhuis Openbaar Notaris residerende te Leens Gemeente van dien naam, Kanton Winsum Kwartier Appingedam Provincie Groningen in tegenwoordigheid der hiernagenoemde en mede Ondergetekende getuigen compareerde Pieter Roelfs Lamer, dagloner, wonende te Leens dewelke verklaarde voor zich en namens zijn vrouw Anje Jans in contante penningen ontvangen en op rente genomen te hebben van Jan Reeukes Zuidema, dagloner, wonende te Zuurdijk, hiertegenwoordig zulks voor zich en namens vrouw Grietje Roelfs Lamer, erkennende en in na te meldenen stipulatien genoegen nemende eenen Som van Een hondert vijftig gulden om te verrenten na vijf prosento jaarlijks eerstemaal te verschijnen op den eersten mei achttien hondert vijf en twintig en zoo vervolgens ieder jaar op denzelfden datum tot dage van volledige aflossing en betaling toe, zijnde dit capitaal wederzijds ieder jaar los en opzegbaar om op de verschijndag der renten op te brengen en te betalen met de kosten van opzage ten laste van de debiteur mits de opzage drie maanden bevorens geschiede. Tot zekerheid voor capitaal en renten verklaard de debiteur te verhypothekeren Eene behuizinge getekend No 88 met diens heem, doende jaarlijks aan de Kerk aldaar tot huur drie gulden, staande en gelegen, Kanton Kwartier en Provincie als boven, swettende ten Noorden Derk Alberts, ten Oosten Jan Bakker, ten Zuiden de Straat en ten Westen Berend Poelman

Van al het welk de acte is opgemaakt en voorgelezen. Gedaan en geparafeerd te Leens ten huize van den Deurwaarder Willem Wolthuis op den Twee en twintigsten Januarij schttien hondert vijf en twintig in tegenwoordigheid van dezelfde Willem Wolthuis en van Jan Gerrit Rijkens Schoolmeester te Wehe als getuigen ten dezen verzogt, die dezen nevens de Crediteur en ons Motaris hebben ondertekend, verklarende de debiteur niet te kunnen schrijven of zijn naam te tekeken, als hebbende zulks niet geleerd.

___________________________________________________________

Naar Woning Ewer 11

Naar Kerkhof Noordzijde overige begravenen

Naar Kerkhof