Rij 7 Graf ? Meindert Sakes x Grietje Louwes

In bewerking

Kerkhof Rij 5 Graf 35 kind Trientje Meinderts Bentema x Harm Roelfs x Jan Hendriks Zijlma
Kerkhof Rij 7 Graf ? kind Hiske Meinderts Bentema x Jacob Bos

___________________________________________________________

Meindert Sakes, landbouwer in Westergeest (Frl) en 1778 te Zuurdijk op de boerderij ” Bosheuvel“, † 23-04-1784  Zuurdijk x 28-09-1755 Kollum Grietje Louwes, * ?, † 1796? boerderij “Bosheuvel

Ook: Louws/Lauwes
19-09-1755 Oudwoude 3e huwelijksproclamatie. Meindert woonde bij huwelijk te Westergeest en Grietje te Kollum
Het is waarschijnlijk dat Meindert op advies van Marten Aedsges Teenstra in 1778 naar Zuurdijk gekomen is. Door het beklemrecht werd de huurder, anders dan in Friesland, beschermd.
De boerderij Bosheuvel werd in 1778 gekocht van de Erven Jacob Jans Bos, gehuwd met Trijntje Jacobs en Trijntje Cornelis Koks

Kerkboeken Zuurdijk
1782:
No 5 den 6 Meert Jacob Jans Bos
[] nu Meindert Sakes ontfangen drie Jaar Landhuir &schenen midwinter 1778 1779 en 1780 9 – : – :
1791:
No 5 Den 28 Junii Ontfangen van Meindert Sakes weduwe Een Jaar Kerke Lanthuir Dat verschenen is geweest Midw 1790 Som f 3 – : – :
1797:
No 5 Van Louwe Meinders de Koopenn: voor de vaste Beklemming van 1 Juk Lands, bij dezelve voormaals in losse huur in gebruik ’s jaars voor 3 gl:
zulks verkogt voor 100 – : – :
nog de eigendom van dezelve verkogt aan de Vrouwe van Leens voor een huur van 75 – : – :

Meester J.S. van Weerden vermeldt in “Wandelingen in de Marne”:

Meindert Sakes en Grietje Louwes, huurden in 1760 te Westergeest een boerderij met 63 pondemaat bouw- en greidelanden (1 pondemaat is 37 are) voor de tijd van 5 jaren voor een bedrag van 115 cal. gld. per jaar, doch bovendien moesten “draagen alle ordinaris en extra-ordinaris Landts Floreen, Deels en Dorpslasten”; de omslag der dijkskosten mochten ze op de huur korten. Het onderhoud der behuizinge was voor de huurder; de kosten der materialen echter waren voor de eigenaar. De huurjaren werden in 1765 met 5 jaren verlengd, alles op de oude voorwaarden en daarna nog eens voor 7 jaar, ook weer voor de oude huurprijs.

In 1778 kwam de familie naar Zuurdijk, vermoedelijk op aanraden van, Marten Aedsges Teenstra, die zich twee jaren tevoren op de boerderij Castor had gevestigd. De schoonvader van Marten Aedsges woonde op Bentumhuis, ook onder Westergeest, en was de naaste buurman van Meindert Sakes. Over Marten Aedsges hoop ik binnenkort meer te vertellen.

Meindert Sakes en zijn huisvrouw Grietje Louwes kochten dus in 1778 de boerderij, even ten oosten van Zuurdijk, thans bewoond door G. H. Zijlma. Het vervoer van de stallen vee van de ene provincie naar de andere het is misschien wel interessant, dit even mede te delen was in die dagen niet vrij; er moesten papieren bij, waarschijnlijk in verband met de toen veelvuldig voorkomende runderpest. Ook Meindert Sakes moest dus een invoervergunning hebben; zonder zulk een vergunning mocht het vee de grens niet over.
Ze luidde als volgt:
“Harke Faber, Procureur Fiscaal van Collumerlandt en Geswoorene Clercq ter Secretarije van denselven Deele, Verklare de oprechte waarheidt te zijn, dat de Zes Hoorn beesten welke op heden door Meindert Sakes (gewoond hebbende onder Westergeest) staan te worden ingevoert in de Provincie Groningerlandt, alle komende van gesende stallen, alwaar in geen uur gaans in ‘t ronde besmetelijke siekte is, zijn de onder gemelde Hoornbeesten , Drie swartbonte siekweeste Koeijen, Een Roode, Een Swarte en een Swartbonte ongesiekweeste Koe.
Dit de waarheid zijnde Passeere desen te mogen strekken na behoren. In kennisse mijn handt. Collum den 25 April 1778.
(w.g.) H. Faber, Gesw rn Clercq. Bij het invoeren Bovenstaande Koejen Gezien en WeL Bevonden (w.g.) A. Rijpkes, Gerichts Wedman.

Meindert Sakes is slechts 6 jaar boer te Zuurdijk geweest; hij is in 1784, na een lange tijd gesukkeld te hebben, op 23 april, nog slechts 53 jaar oud, overleden. Omdat zijn weduwe, Grietje Louwes de woonplaatsen van de familie niet alle meer wist, verzocht zij in een gevoelvolle brief haar neef Pieter Jacobs, een lange rij familieleden, vrienden en bekenden het overlijden van haar Man mede te delen en hen meteen “ter Begrafenisse te bidden”, welke op donderdag de 29ste april te Zuurdijk plaats zou vinden.

Zelf bleef Grietje Louwes met haar kinderen wonen op de boerderij. Ze is vermoedelijk in 1796 gestorven. Van de boerderij werd toen eigenaar haar zoon Louwe Meinderts, die gehuwd was met Geertruid Aries,

___________________________________________________________

Kinderen Meindert Sakes x Grietje Louwes:

 1. Sake Meinderts  (Bentema), ~ 30-01-1757 Westergeest, † voor 1778
 1. Dieuwke/Dieuwertje Meinderts (Bentema), ~ 25-02-1759 Westergeest, begraven 31-10-1807 Warfhuizen, 49 jaar, nalatende 4 kinderen x 31-05-1783 Warfhuizen Berend Fokkes Wierenga, landbouwer tot 1810 boerderij “Luidenburg”  te Warfhuizen, * ?, † ?

DTB Warfhuizen 1783: Den 31 Maij Berend Fockes, van Warfhuisen Diewerke Meiners, van Suurdijk
27-05-1783 DTB Wehe, Zuurdijk en Nijenklooster, huwelijkscontracten:
Bruidegomszijde:
Menje Evers, stiefmoeder en volle moeder over bruidegoms minderjarige halfzuster, e.v. Pieter Haijes
Jan Alderts, oom, e.v. Martje Jans; Martje Jans, aangetrouwde moei
Stoffer Alderts, oom, e.v. Aaltje Freerks Cleveringa; Aaltje Freerks Cleveringa, aangetrouwde moei
Klaas Lienderts, halve neef en voormond
Cent Evers, oom en sibbe voogd
Allert Onnes, vreemde voogd over bruidegoms minderjarige halfzuster
Bruidszijde:
Meindert Sakes, vader; Grietje Lauwes, moeder
Trijntje Meijnderts, zuster
Hiske Meijnderts, zuster
Klaaske Meijnderts, zuster
Geert Lauwes, oom, e.v. Claaske Ruirts; Claaske Ruits, aangetrouwde moei
Trijntje Lauwes, moei, e.v. Arjen Elles; Arjen Elles, aangetrouwde oom
Geertje Louwes, moei

 1. Trijntje/Trientje Meinderts (Bentema), ~ 14-03-1762 Westergeest, Bentumhuis, † 08-10-1839 Ewer, ‘t Huis Ewer, 76 jaar | Graf 35

Aangevers overlijden: Jelte Pieters Abbring, 36 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, nabure en Siert Willems van der Veen, 36 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk, nabure

x I 20-05-1792 Harm Roelfs, † 05-09-1795 Ewer, ‘t Huis Ewer

x II 20-05-1798 Jan Hendriks Zijlma, † 18-02-1805 Ewer, ‘t Huis Ewer

 1. Hiske Meinderts  (Bentema), ~ 14-10-1764 Westergeest, † 10-05-1829 Zuurdijk x Jacob Jacobs Bos, landbouwer Almaheerd, Kernwerd en  Bosheuvel, * 25-03-1756 Zuurdijk, † 18-11-1818 Zuurdijk,
 1. Klaaske Meinderts  (Bentema), ~ 09-04-1769 Westergeest, † 16-08-1845 Rasquert, 76 jaar x Eise Abels Vos, ijzersmid,~ 17-06-1770 Mensingeweer, † 24-10-1822 Rasquert, 52 jaar
  Huwelijkscontract 23-03-1797 Rasquert
  Bruidszijde: Louwe Meinderts, volle broer x Geertruid Aris, aangetrouwde zuster; Diewerke Meinderts, volle zuster x Beerent Fokkes, zwager;  Trijntje Meinderts, volle zuster; Hiske Meinderts, volle zuster x Jacob Jans Bos zwager
  Bruidegomszijde: Aangevers overlijden Klaaske: Jakob Cornelis Werkman, 55 jaar, korenschipper, wonende Rasquert en Ebenius Alderts Wolthuis, 26 jaar, zonder beroep, wonende Rasquert
  Aangevers overlijden Eise: Wiert Jans Wieringa, 35 jaar, winkelier en Derk Klaassens Kuipers, 25 jaar, schoenmaker, beide naburen, wonende Rasquert

  Ouders Eise: Abel Jacobs (van Pieterburen), huisman an de Eendrum weg tot Mensingeweer x 25-03-1750 Mensingeweer Jantje Eises/Jantjen Eissens (van Kloosterburen) | Abel Jacobs, van Pieterburen, wonende Eenrum, hertrouwt ? 12-04-1781 Eenrum Tjaakje Jans, van Middelstum, wonende Eenrum

 1. Lou/Louw/Louwe Meinderts (Bentema), landbouwer Bosheuvel (1796) en Doornbosheerd (1808), ~ 23-02-1772 Westergeest, † 27-04-1840 Zuurdijk, 68 jaar, Bosheuvel  x 23-01-1796 Vliedorp Geertruid Aries Brongersma, * Houwerzijl, † 02-10-1839 Zuurdijk, 73 jaar, Bosheuvel

Geen grafsteen op het kerkhof
Louwe was pikeur van Roelf Eijes (boerderij “Hayemaheerd”). Volgens de overlevering was bij aankoop van de boerderij Doornbosheerd  Roelf Eijes de geldschieter van Louwe
Aangevers overlijden Louwe: Abel Hendriks Kooi, 30 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk, nabure en Jan Jacobs Goris, 29 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk, dagloner, nabure 
Aangevers overlijden Geertruid: Siert Willems van der Veen, 36 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk, nabure en Abel Hendriks Kooi, 29 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, nabure
Ouders Geertruid: Aries Brongersma, landbouwer Hoogte (Houwerzijl) x Martje Pieters
Kerkboek 1839: Oct 9 Ontvangen van Louwe Meinders Bentema voor het gebruik van het zwart laken 1,40
Kerkboek 1840: Julij Ontfangen van Erven L.M. Bentema voor t gebruik van swart laken 2,60

___________________________________________________________

Terug naar Rij 7 

Terug Graven Kerkhof