Graf 31 Yan Yttes 1711

ANNO 1711 DEN 13 NOVEMBER IS DIE
EERSAME Y AN YTTES TOT SUlRDYCK
SEER CHRISTEL YCKEN IN DEN HEERE GE
RUST EN LEYDT ALHIER BEGRAVEN VER
WACHTENDE MET ALLE WARE GELOOVlGE
CHRISTENEN EEN VROL YCKE OPSTANDINGE
DOOR YESUM CHRISTUM

Geluckich is den mensch
die hoopt naar beter leven
dat nae dit strijdig dal
hem Eeuwigh weert gegeven
het lichaam leydt hier
die ziele goedt nae boven
daer d’Engelen met gesangh
hun Schepper eeuwigh loven.

Bijzonderheden: liggende steen. Twee tekstblokken. Daartussen een rond met een met vier huismerken. Linker rand beschadigd

Groninger Gedenkwaardigheden (GDW) blz 827: Wapen: Gevierendeeld: 1. huismerk nr 596, 2. een ster, 3. Een roos, 4. Een lelie
Vers is gelijk aan het vers vermeld op de grafsteen te Vierhuizen van Jan Boyckema, † 11-05-1696 (GDW 3876 = Vierhuizen blz 699)

huismerk: 

 

 

Jan Zijlma schrijft in zijn boek De Marne:

1704: Peter Peters, uit naam van Jan Ites, van de Kampen, zijlrichter te Zuurdijk

1711: Jan Ites, van de Kampen, te Zuurdijk begraven, wat met al de dooden van de Kampen het geval was, dewijl die polder kerkelijk nog onder Zuurdijk behoorde, ofschoon hij daarvan in het rechtswezen gescheiden was en eene eigene jurisdictie uitmaakte.

1716: Aan de weduwe van Jan Ites, van de Kampen, die naar der clauwen omgang een zijlrichters betrekking voor Zuurdijk wilde begeven, wordt als doopsgezinde de bevoegdheid daartoe ontzegd.

Jan Ites en vrouw waren doopsgezind.
Kinderen van het echtpaar zijn (nog) niet getraceerd.

 

Groninger Gedenkwaardigheden (GDW) blz 827:
Grafsteen Pieter Pieters. De grafsteen is niet meer aanwezig. Volgens H.J. Jansenius uit Overschild zou de grafsteen zich onder het gras bevinden.

Tekst grafsteen Pieter Pieters:

ANNO 1717, DEN 25 APRIL, IS DIE
EERSAEME PIETER PIETERS, IN SYN
LEVEN WOONACHTIGH TOT SUIERDYCK,
KERCKVOOGHT ENDE OLDERLINGH IN
DIE GEMEYENTE JESU CHRISTI ALDAER
TER PLAETSE, SEER CHRISTELYCK IN
DEN HEERE ONTSLAEPEN ENDE LE[IT]
ALHIER BEGRAEVEN, VERWACHTENDE
MET ALLE WAERE GELOOVIGE
CHRISTENEN EEN VROOLYCKE
OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN
ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN
HEERE, AMEN.

Wapen: Tussen de letters P.P. huismerk nr. 597, vergezeld van boven en van onderen van een klaverblad.Terug naar Rij 6
Terug naar Graven Kerkhof