Kerk rij 1 Hindrik Hindriks en Hilje Eijes

___________________________________________________________

In bewerking

Hindrik Hindriks van Ulms, de Oude, * 1709 te ?, † 29-06-1782 Zuurdijk, 73 jaar
Hilje Eijes, ~ 20-11-1698 Grijpskerk, † 23-11-1773 Zuurdijk, Hayemaheerd, 75 jaar

___________________________________________________________
kerk graf rij 1 graf hindrik hindriks  kopie1782, den 29 Junny is overleden
HINDRIK HINDRIKS meede lid
der Ommelanden &
Ouderlingh en Kerkvoogd te
Zuirdijk, in den Ouderdom
van 73 jaaren en 2 maanden.

Wapen: 3 klaverbladen 1. 2.

De regtveerdige komt omme
ende daar is niemant, die het
ter herte neemt, ende de weldra
dige lieden worden weg geraapt,
sonder datter jemant op let,
hij sal in gaan in de vreede,
Sy sullen rusten op haare
slaapstede.
kerk graf rij 1 hilje Eijes 2009 kopieHILJE EJES
huisvrouwe van
HINDRIK HINDRIKS
overleden den XXIII November MDCC
LXXIII
oud LXXV jaaren.

Wapen: 3 klaverbladen 2.1.

Vrouw HILJE EJES kroost rust onder deze zerk,
Zij was de lust heurs Mans, haar huiselijke werk
was niets te agten by de werken der Genade
Zy voede Hoop, Geloof en Liefde, vroeg en spaade.
Die deugden sierden haar ten nutte van ‘t gezin.
En voerden ook heur Geest ‘t onsterflyk leven in.

Het woord “kroost” op de grafsteen van Hilje is vreemd. Volgens het doopboek had Hilje slechts 2 kinderen.

___________________________________________________________

Hindrik Hindriks was landbouwer op Castor(?), Hayemaheerd, ’t Gansehuis is drie keer gehuwd geweest.
Echtgenotes:
1. Elisabeth van Kammen
2. Hilje Eijes, weduwe van Roelf Onnes, landbouwer Hayemaheerd
3. Martje Jans, weduwe Hendrik Jeltes Zijlma, landbouwer ’t Huis Ewer

Hilje Eijes was eerder gehuwd met Roef Onnes, landbouwer Hayemaheerd

In alle publicaties en geschriften wordt enkel vermeld dat Hindrik Hindriks van Ulms de Oude als weduwnaar met zijn twee kinderen omstreeks 1746 vanuit Oostfriesland naar Zuurdijk kwam. Over zijn eerste huwelijk werd verder niet gerept.
Geert Sines had bij zijn onderzoek naar de kerk van Gerkesklooster verbindingen gevonden tussen Oostfriesland, Zuurdijk en Gerkesklooster.
De verbindende persoon was: Egbertus van Cammen, de schoonvader van Hindrik
Geert leefde in de veronderstelling dat dit alles op Zuurdijk bekend zou zijn. Tot zijn grote verbazing bleek het tegendeel.
Het adres van de website is: https://geertsines.wordpress.com/2011/07/10/egbertus-van-cammen

___________________________________________________________

Zie ook: Hindrik Hindriks van Ulms de Oude x Elisabeth van Cammen.

___________________________________________________________

Geuchien Zijlma noteerde in zijn beschrijving van “Zuurdijk”:

Roelf Onnes overleed in 1742 en de weduwe Hilje Eijes, zijn tweede vrouw, geb. in 1698, hertrouwde in 1746 met Hendrik Hendriks van Ulms, die met recht de eerste bekende merkwaardige boer van Zuurdijk mag worden genoemd.

Geboren in 1709, overleden in 1782 en woonachtig in Oostfriesland, doch naar zijn zeggen uit een geslacht dat van Ulm in Zuid- Duitsland afkomstig was, waaraan ze ook hunne naam ontlenen, kwam hij hier als weduwnaar met twee kinderen, Hendrik en Sara.
Wijl de Ewerder plaats aan de beide zonen van Hilje Eijes behoorde, kocht hij van de Heer van Nijenstein de beklemming van diens land in het Zuurdijkster uiterdijk, 1763 en bouwde daarop de twee boerenplaatsen, thans behorende aan Doornbos en Enno Torringa.
Toen nu later zijn dochter Sara huwde met zijn Stiefzoon Eije, terwijl diens broeder ongetrouwd overleed en het huwelijk van zijn eigen zoon Hendrik kinderloos bleef had dit tot gevolg dat al die bezittingen eindelijk terugvielen op de eerstgenoemden Eije en Sara.

Inmiddels is de oude Hendrik Hendriks na het overlijden van Hilje Eijes in 1773 voor de derde keer weer gaan trouwen met Martje Jans, mijn overgrootmoeder, in 1776, laatst weduwe van Hendrik Jeltes Zijlma en met hem gaan wonen op de toen door hem aangekochte boerenplaats, nu bezeten door L. Rijtma. Dit grote uiterdijksbezit had hem evenwel niet kunnen weerhouden liefhebber te zijn van het blok uiterdijk thans Bos en Hekma, welk perceel in 1775 door Alberda van Rensuma publiek werd verkocht. Slechts door een misrekening was hem dit ontgaan, wijl hij had verwacht dat men de hoogste bieder, een onbekend Fries boertje, naar het heette zonder borg, wel zou bedanken en dan op hem moest terug tasten.

Maakte dit kolossale landbezit Hendrik Hendriks tot verreweg de grootste en voornaamste boer van Zuurdijk, ook in ontwikkeling muntte hij boven zijn dorpsgenoten uit. Zijn schrijven was voor die tijd bijzonder goed en zijn kennis schijnt daaraan geévenredIgd te zijn geweest, wat valt op te merken uit zijn lidmaatschap van de Provinciale Rekenkamer, wat hem insgelijks connecties gaf in meer aanzienlijken kring. Daarbij stond hij met zijn landheer Lewe van Nijenstein op bijzonder goede voet, wijl hij tot de aankoop der beklemming van dat land, blijkens oude bewaard gebleven aantekeningen, diens rentmeester en bestuurder was geweest.

Omtrent zijn karakter en kwaliteiten is in de overlevering weinig bekend gebleven. Naar ik mij voorstel tal hiervan weinig opmerkelijk zijn geweest. In maatschappij, kerk en staat overal een respectabel man, doch nergens van juist uitlopende aard. Op politiek terrein is hij geheel een onbekende. Trouwens met de troebelen van 1748 en voorafgaande jaren was hij nog slechts kort hier te lande, en in de laatste periode van het stadhouderlijk bewind reeds overleden. Zijn levenswijze laat zich denken, als een heerboer van zijn tijd. Zo is bekend dat hij gewoon was wijn bij zijn middageten te gebruiken.

___________________________________________________________

Hindrik Hindriks van Ulms de Oude was rentmeester van Onno Joost Alberda van Ekenstein?
In 1751 betaalde Hendrik Hindriks het loon van de dijkwerkers.
In 1761 verkocht jhr. Willem Alberda van Ekenstein de beklemming van onbehuisd land te Zuurdijk (thans boerderij Doorbosheerd).
Hendrik Hindriks van Ulms de Oude werd koper voor zijn zoon Hendrik Hindriks van Ulms de Oude

In 1763 verkocht jhr. Willem Alberda van Ekenstein de beklemming van onbehuisd land te Zuurdijk (thans boerderij Freeburg). Kopers werden Onno Roelfs en Eije Roelfs, de stiefkinderen van Hendrik Hindriks van Ulms de Oude

In 1776  verkocht jhr. Willem Alberda van Ekenstein de beklemming van onbehuisd land te Zuurdijk (thans boerderij Castor).

Hendrik Hindriks van Ulms de Oude had ook op dit land zijn zinnen gezet, maar Marten Aedsges Teenstra was hem te slim af.


Eijes Roelfs, zoon van Hilje trouwde met de dochter van Hindrik Hindriks!
De stiefzoon trouwt met de stiefdochter!

Bron: Zuurdiek mien Dörpke

___________________________________________________________

Echtpaar Roelf Onnes en Hilje Eijes

1751 Huwelijksaanbrengsten Hindrik Hindriks en Hilje Eijes

1776 Verdeling nalatenschap Hilje Eijes 

Kerk rij 3 grafstenen (stief)dochter Sara Hindriks en schoonzoon Eije Roelfs 

Kerk rij 4 (stief)zoon Roelf Eijes 

Kerk rij 4 (stief)schoondochter Everdina Oudeman 

Kerkhof Graven 47 48 (stief)zoon Hindrik Hindriks van Ulms de Jonge en schoondochter Trijntje Jurriens

Kerkhof Graf 56 (stief)dochter Elizabeth Eijes 

Terug naar grafstenen in de kerk