B099 B098 B097 Trijntje Ritzema Geerdinus Doornbos Grietje Vink

 

B097 Grietje Doornbos-Vink † 1970 echtgenote
B098 Geerdinus Doornbos † 1945
B099 Trijntje Doornbos-Ritzema † 1924 echtgenote
B044 Martje Doornbos † 1941 tante
B045 Kornelis Doornbos † 1933 oom
B046 Heilina Doornbos † 1913 tante
A042 A043 zwager Popko Datema zwager Ubeldina Datema-Ritzema † 1969 schoonzuster
Kerkhof 49 Harmannus Doornbos † 1837 grootvader | Arien Doornbos, ooms
Kerkhof 50 Geertruid Heines Ellens † 1892 grootmoeder
Kerkhof 51 Arien Doornbos † 1869 oom

 

Geerdinus (Heino’s) Doornbos, * 05-06-1885 Warffum, † 12-02-1945 Uithuizen, 59 jaar

Ouders Heino (Harmannus) Doornbos x Stientje Bouman

x I 27-04-1918 Baflo Trijntje (Fokko’s) Ritzema, * 24-03-1886 Saaxumhuizen, † 22-05-1924 Groningen, 38 jaar

Bruidegom 32 en bruid 32 jaar
In 1911 woonde Geerdinus al in bij zijn oom Cornelis Doornbos op de boerderij Dooornbosheerd. Zijn moeder woonde in Groningen
Getuigen: Cornelis Doornbos, 70 jaar, landbouwer (Doornbosheerd), wonende te Zuurdijk, oom van de bruidegom en Jan Jacob Bos, 40 jaar, landbouwer (Pollux), wonende te Zuurdijk
Ouders Trijntje: Fokko Derks Ritzema x Jantje Cornelis Bijsterveld
Haar zuster Ubeldina huwde op 29-04-1910 Balfo Popko Datema (graven A042 A043)

x II 28-04-1931 Leens Grietje (Willems) Vink, * 25-03-1890 Uithuizermeeden, † 27-12-1970 Opende, 80 jaar

Bruidegom 45 en bruid 41 jaar
Getuigen huwelijk: Hiltje Spithorst, 31 jaar, landbouwer (Dijkstede), wonende Zuurdijk []
Ouders Grietje: Willem Vink, dienstknecht x Aaltje Bouma

b099 trijntje ritzemab098 geerdinus doornbosb097 grietje vink

b097 1970 vink overlb098 1931 04 28 doornbos vink dank huwb097 1970 vink overlb097 vink 1970 overl 2

b098 1911 07 12 doornbos g duivenb098 1917 02 02 doornbos g visotter

b098 1934 02 06 doorbos g boeldag  b098 1934 03 10 doornbos geerdinus boeldag

 

b098 1945 07 14 doornbos geerdinus afkoop onderhoud
1945: aanbod afkoop grafonderhoud

 

In het Diaconieboek staat het volgende:
26 Mei ’24 Ter aardebestelling van de vrouw van G. Doornbos 19 95
4 Mei ’28 Aangaand geschenk van Geerdinus Doornbos Weduwnaar van Trijntje Ritzema 45 —
21 Dec 1931 Van G. Doornbos vaste huur Versch. Midw 1931 45 —
31 Dec 1931 Van Grietje Vink Echtg van G. Doornbos voor inboeken 45 —

 

In de notulen van de Kerkeraadsvergaderingen staat het volgende:

Vergadering van Stemgerechtigden te Zuurdijk op Zondag 2 April 1933, onmiddellijk na den godsdienstoefening voor de verkiezing van een Diaken in de vacature van de Heer C. Doornbos, overleden.

Aantal stemgerechtigden 30, aantal aanwezigen 18. Dus geen voldoende aantal.

Nadat, zooals te voren was meegedeeld de vergadering gedurende eenigen tijd was geschorst, werd overgegaan tot de stemming. Aantal uitgebrachte stemmen 18. Hiervan kreeg de Heer T.G. Huizing 2 st. en de Heer G. Doornbos 16 st. zoodat gekozen is de Heer G. Doornbos. Deze verklaarde de benoeming te aanvaarden. Nadat hij door den voorzitter was gelukgewenscht met het vertrouwen dat de gemeente in hem stelde, werd de vergadering gesloten. []

Op Zondag 21 Mei 1933 is de Heer G. Doornbos bevestigd in zijn ambt van Diaken.

(A.Huizing, …. J.P.Scholte voorz.) []

Vergadering van den Kerkeraad op Dinsdagavond 27 Juni 1933, ten huize van Wed. Datema.

De voorzitter verwelkomt den nieuwen diaken, den Heer G. Doornbos, die als zoodanig de plaats inneemt van zijn overleden oom, die nogmaals met een woord van weemoedige, dankbare herinnering wordt herdacht.

De notulen worden daarna voorgelezen en goedgekeurd

Het feit, dat deze Kerkeraadsvergadering zoo laat na den reglementair voorgeschreven datum wordt gehouden, vindt zijn verklaring hierin, dat de boeken en bescheiden van onze Diaconie opgeborgen zaten in de verzegelde brandkast van onzen overleden boekhouder diaken, welke pas kort geleden is ontzegeld. Daarom dan ook kon niet voldaan worden aan de verplichting om de tabellen van de Kerkvisitatie in te vullen, en ‘t afschrift van de Diaconierekening bij ‘t Classicaal bestuur in te leveren. Hiervan was tijdig aan dit estuur kennis gegeven.

[]

In principe wordt goedgevonden om een brandkast voor de Diaconie aan te koopen, hetgeen binnenkort wellicht mogelijk zal zijn. De goedkeuring zal, zoo noodig, aan ‘t Classicaal Bestuur worden aangevraagd.

[]

Het Classicaal Bestuur heeft geen bezwaar tegen aankoop van een brandkast, indien den Kerkeraad zulks noodig acht voor zijn eigendomsbewijzen enz. De onkosten kunnen gebracht worden onder de post voor administratie.

 

Een jaar later verhuisde Geerdinus naar Uithuizen.

De boerderij werd door de erfgenamen van zijn oom Cornelis Doornbos op de veiling verkocht aan A.C. Noordhuis.

Werd de boerderij door de erfgenamen niet gegund aan Geerdinus?

Terug naar Vak B
Terug naar huidige indeling

 

 

 

Geertruid (Heines) Ellens, ~ 25-11-1810 Warfhuizen, † 16-11-1892 Zuurdijk, 82 jaar x 14-08-1837 Baflo Harmannus Wibbens Doornbos, landbouwer Doornbosheerd Zuurdijk, * 02-02-1804 Saaxumhuizen, † 31-08-1852 Zuurdijk, 48 jaar

Zoon van Arien Rentjes Doornbos, landbouwer Saaxumhuizen, x 22-05-1803 Heilina Wibbens

Harmunnus is begraven op het kerkhof in grafnummer 49, tezamen met 2 vooroverleden zoontjes Arien † 1842 en 1843

Geertruid is in 1892 ook nog begraven op het kerkhof grafnummer 50

 

Kinderen Geertruid (Heines) Ellens x Harmannus Wibbens Doornbos

  1. Heilina (Harmannus) Doornbos, * 21-05-1838 Maarhuizen, † 26-01-1913 Zuurdijk (op Doornbosheerd), 74 jaar

     Graf B046

aangevers overlijden: Willem Loots, 55 jaar, landbouwer (Ewer 3), wonende te Zuurdijk en Djurre Siccama, 28 jaar, landbouwer (Freeburg), wonende te Zuurdijk

  1. Heino (Harmannus) Doornbos, * 16-11-1839 Maarhuizen, † 1917 x 03-03-1868 Usquert Stientje Derks Bouwman, * 09-10-1844 Usquert, † 14-02-1923 Groningen, 78 jaar

1896 Staat van landverhuizers (RAG toegang 800/inventarisnummer 5549) 1896 emigratie vanuit Warffum naar Noord-   Amerika, 57 jaar
Ouders Stientje: Derk Rijpkes Bouwman x Aagtje Oosterhuis

  1. Arien (Harmannus) Doornbos, * 21-05-1841 Zuurdijk, † 15-11-1842 Zuurdijk, 1 jaar 5 maanden

getuigen geboorteaangifte: Geert Louws Bentema, 37 jaar, landbouwer (Ewer 3), wonende te Zuurdijk en Harm Klasens Timmer, 24 jaar, timmerman, wonende te Zuurdijk (Ewer 9?)
aangevers overlijden: Geert Louws Bentema, 38 jaar, landbouwer (Ewer 3), wonende te Zuurdijk en Abel Hendriks Kooi, 32 jaar, landbouwer (Kooyenburg), wonende te Zuurdijk, naburen
begraven op het kerkhof bij zijn vader grafnummer 49

  1. Arien (Harmannus) Doornbos, * 03-06-1843 Zuurdijk, † 20-11-1843 Zuurdijk, 5 maanden

getuigen geboorteaangifte: Hendrik Jans Zijlma, 44 jaar, landbouwer (Ewer 5), wonende te Zuurdijk []
aangevers overlijden: Geert Louws Bentema, 39 jaar, landbouwer (Ewer 3), wonende te Zuurdijk en Abel Hendriks Kooi, 33 jaar, landbouwer (Kooyenburg), wonende te Zuurdijk
begraven op het kerkhof bij zijn vader grafnummer 49

  1. Arien () Doornbos, * 06-08-1845 Zuurdijk, † 27-05-1869 Zuurdijk, 23 jaar

getuigen geboorteaangifte: Abel Hendriks Kooi, 35 jaar, landbouwer (Kooyenburg), wonende te Zuurdijk
aangevers overlijden: Jan Zijlma, 45 jaar, landbouwer (Ewer 5), wonende te Zuurdijk en Nicolaas Bolt, 41 jaar, landbouwer (Ewer 3), wonende te Zuurdijk
Hij is begraven op het kerkhof grafnummer 51

  1. Kornelis (Harmannus) Doornbos, * 02-01-1848 Zuurdijk, † 19-01-1933 Groningen, 85 jaar

     Graf B045

getuigen geboorteaangifte: Abel Hendriks van der Kooi, 37 jaar, landbouwer (Kooyenburg), wonende te Zuurdijk en Albert Nicolaas Bolt, 51 jaar, landbouwer (Ewer 3), wonende te Zuurdijk

  1. Martje (Harmannus) Doornbos, * 05-02-1850 Zuurdijk, † 19-10-1941 Wagenborgen, 91 jaar x 13-04-1874 Leens, gescheiden 24-06-1881, Nicolaas Huisman, steenbakker, * 29-12-1844 Jukwerd, † 18-12-1917 Delfzijl, hij hertrouwde 30-04-1886 Bouwke Benhuis

     graf B044

getuigen geboorteaangifte: ?
echtscheiding ingeschreven 24-06-1881 Delfzijl, vonnis 27-05-1881 rechtbank Groningen
Martje Doornbos, zonder beroep, regtens woonplaats hebbende te Uitwierde, doch werkelijk verblijf houdende ten huize van Geertruid Heines Ellens, weduwe van Harmannus Wibbens Doornbos, van beroep landbouwster, wonende te Zuurdijk, en zulks op grond van kwaadwillige verlating door haar Martje Doornbos, zijne echtgenote jegens comparant gepleegd”

 

Terug naar Vak B
Terug naar huidige indeling