kerkhof graf 56 Testamenten Jan Tijmens

___________________________________________________________

Torringa Archief 584/89
Dit afschrift moet binnen drie maanden na overlijden van den testateur, aan het Kantoor van den Notaris Mr. J.J. De Sitter te Groningen, bezorg worden; om de registrering van het testament te kunnen bezorgen. 

___________________________________________________________

Voor Meester Johan Jacob de Sitter, openbaar Notaris resideerende te Groningen, Hoofdplaats van het Kwartier en de Provincie Groningen, en in tegenwoordigheid, der vier natenoemene en mede ondergetekende getuigen is gecompareerd:
De Heer Jan Tijmens, meerderjarig, gehuwd en aan mij Notaris persoonlijk bekend, van beroep Landbouwer wonende te Winsum, dewelke Comparant gezond van ligchaam en des verstands te vollen matig zijnde gelijk uit Zijne gesprekken aan Ons Notaris en getuigen duidelijk is gebleken, aan den opgemelden en ondergetekenden Notaris in tegenwoordigheid der natemeldene getuigen heft gedicteerd zijn testament hetwelk de voornoemde Notaris geschreven heeft zodanig als het aan hem door den Comparant testateur is gedicteerd en hierna volgt.

Ik legateer aan den Wel Edel Geboren Heer Mr. Mello Sichterman van de Brake, procureur bij de Rechtbank van eersten aanleg zitting houdende te Appingedam wonende op ‘t huis de Brake onder Obergum Gemeente Winsum, om deszelfs bijzondere goede diensten en uit bijzondere vriendschap voor die familie, en in gevalle van vooroverlijden van deze voor mij, als dan aan deszelfs eenigsten zoon, Anthonij Ewoud Sichterman, in volkomen eigendom en dus eeuwig en erfelijk eene som van Zevenduizend Zevenhonderd en Zestig Guldens, Nedelandsch Courant, om uit mijne nalatenschap vrij van alle belasting en bezwaar te worden uitgekeerd willende ik alzo dat genoemde Mr Mello Sichterman van de Brake, en bij zijn vooroverlijden van denzelven voor mij, alsdan deszelfs enigsten Zoon Anthonij Ewoud Sichterman genoemd over het genoemden bedrag ten vollen de volkomen beschikking hebbe,

Dit testament aldus door den Comparant testateur aan den bovengenoemden en de ondergetekenden Notaris gedicteerd, is door denzelven Notaris eigenhandig geschreven en vervolgens voorgelezen aan den Comparant, welke verklaarde hetzelve wel te verstaan en daarbij te volharden als Zijne uiterste wille en begeerte behelzende alles in tegenwoordigheid van Jacob Rodenburger, blaauwverversknegt, Jan van Ophuijzen, barbier, Johannes Holsbergen verver en glazenmaker, en Egbert Wagenborg Kuiper van beroep als getuigen hiertoe bevoegd en opzettelijk verzocht, alle te Groningen woonachtig.

Aldus gedaan en beleden ten Kantore van opgenoemden Notaris te Groningen den elfde Augustus achttienhonderd vijf en dertig en heeft de comparant testateur met de vier evengenoemde getuigen, en denzelven Notaris na de voorlezing deeser geheele acte de minute daarvan ondertekend.
(Geteekend)
J.Tijmens J.Rodenburger J.Holsbergen J.van Ophuijzen E.Wagenborgen
J..J. de Sitter. Notaris

Voor Eensluidend Afschrift aan den testateur afgegeven.
J.J. de Sitter notaris

Den inhoud dezes in dank ontvangen op Zuurdijk den 3 Nov. 1837.

___________________________________________________________

Expeditie van het testament van wijlen den Heer Jan Tijmens in leven landbouwer te Winsum d.d. 17 Augustus 1835

Voor Meester Johan Jacob de Sitter, openbaar Notaris resideerende te Groningen, Hoofdplaats van het Kwartier en de Provincie Groningen, en in tegenwoordigheid, der vier natenoemene en mede ondergetekende getuigen is gecompareerd:
De Heer Jan Tijmens, meerderjarig, gehuwd en aan mij Notaris persoonlijk bekend, van beroep Landbouwer wonende te Winsum, dewelke Comparant gezond van ligchaam en des verstands te vollen matig zijnde gelijk uit Zijne gesprekken aan Ons Notaris en getuigen duidelijk is gebleken, aan den opgemelden en ondergetekenden Notaris in tegenwoordigheid der natemeldene getuigen heft gedicteerd zijn testament hetwelk de voornoemde Notaris geschreven heeft zodanig als het aan hem door den Comparant testateur is gedicteerd en hierna volgt.

Ik verklare bij dezen onverminderd nogtans alle vroegere door mij gemaakte beschikkingen, opzichtelijk de wijze mijner begravenisse mijne begeerte als volgt.

Ik wensch en begeer na mijn overlijden dat mijn Zielloos overschot zal worden begraven op het Kerkhof van den Ham, alwaar de beenderen van de meeste mijner bloedverwanten rusten, en wel aan de Noordzijde van de begraafplaats belendende naast aan die van wijlen mijner eenigsten vollen neef, den zoon van mijner broeder Tijmens Tijmens genaamd geweest.

Daartoe wil en begeer ik dat mijn lijk op behoorlijke en ordenlijke wijze naar gelang van het Saizoen waarin ik zal komen te overlijden en de daaruit resulteerende vandering van wijze van transport, en alzo naar besten rade van de hierna te noemene zes mannen zal worden overgebracht, naar den Ham, en wel door de volgende personen als
de Wel Edel Geboren Heer Mr Mello Sichterman van de Brake, eigenaar wonende op het huis de Brake onder Obergum,
Barteld Hopman landbouwer en ouderling bij de Hervormde Kerke van Winsum, wonende te Ripperda, en
Aldert Jans Alders kastelein wonende in de Herberg de Valk te Winsum
en worden overgebracht in handen van
Tijmen Tijmens mijnen broeder en landbouwer op den Ham woonachtig
den Heer Hendrik Bennema burgemeester van de Gemeente Aduard, woonachtig op den Ham, en van
Klaas Homan assessor van de Gemeente Aduard landbouwer te Franssum woonachtig,
en wil ik voorts dat deeze genoemde personen met uitzondering van mijn broeder genoemd, daar deze immers mijn naaste bloedverwant is, ieder voor zich voor hunne moeite zal genieten de somma van vijfhonderd guldens per hoofd, om zes weken na de gezegde begravenis aan hen vrij van alle belastingen en bezwaar te worden uitbetaald uit mijn nalatenschap verder bepale ik dat bij aldien mijn broeder Tijmen Tijmens bovengenoemd ofte een der drie laatste genoemde personen, hetzij door vooroverlijden hetzij anderszins verhinderd moeten worden mij deze laatste eere te bewijzen, de daaruit missende persoon als dan zal vervangen worden door Mr Frans Izaäk Abresch notaris te Zuidhorn, die alsdan daarvoor ook zal genieten eene gelijke som van vijfhonderd guldens.

Tot executeuren van deze mijne uiterste wil benoem en verzoeken ik den Heer Mr Mello Sichterman van de Brake en de Heer Hendrik Bennema opgemeld.

Dit testament aldus door den Comparant testateur aan den bovengenoemden en ondergetekenden Notaris gedicteerd is door denzelven Notaris eigenhandig geschreven en vervolgens voorgelezen aan den Comparant, welke verklaarde hetzelve wel te verstaan en daarbij te volharden als Zijne uiterste wille en begeerte behelzende alles in tegenwoordigheid van Jacob Rodenburger, blaauwververknegt, Jan van Ophuijssen, barbier, Johannes Holsbergen, verver en glazenmaker en Egbert Wagenborg, Kuiper van beroep, als getuigen, hiertoe bevoegd en expresselijk verzocht, alle te Groningen woonachtig.

Aldus gedaan en beleden ten huize van de kastelein Sipko Oltkamp wonende in de Groote Toelast aan de Grote markt te Groningen den Zeventienden Augustus achttien honderd vijf en dertig en heeft de Comparant testateur met dé vier evengemelde getuigen en denzelven Notaris na de voorlezing dezen geheele acte de minute daarvan ondertekend.
(Geteekend)
T. Tijmens, J. Rodenburger, J. van Ophuijsen, J. Holsbergen, E. Wagenborg, J. J. de Sitter Notaris

No102. Geregistreerd een blad zonder renvooien te Groningen den negenden Augustus 1800 zes en dertig deel acht en zestig folio een en twintig recto vak een en volgende
Ontvangen voor regt twee guldens veertig cents makende te zamen met 38 opc drie guldens een en dertig en een halve cents.
f 3.31 1/2 De Ontvanger
(Geteekend) Tietz.
Voor Expeditie Conform
JJdeSitter

___________________________________________________________

Naar Akten boedelbeschrijving nalatenschap Jan Tijmens 
Naar Graf Elizabeth Eijes