Graf 10 Jakob Ennes Kamphuis Itje Mennes Hofman Boeldag 28 07 1870

___________________________________________________________

28-07-1870

In den jare een duizend achthonderd en zeventig, den acht en twintigsten van de maand Juli, des nademiddags te vier ure ten verzoeke van Iekje Mennes Hofman, weduwe van wijlen Jacob Kamphuis, bakkersche en muldersche, wonende te Zuurdijk ben ik Meester Hajo Albert Spandaw, Notaris residerend te Leens, Arrondissement Appingedam, Provincie Groningen, in tegenwoordigheid der twee na te noemen en mede ondergeteekende getuigen, ten huize van Clason te Zuurdijk overgegaan tot een publieke verkoop van na te melden roerende goederen voormelde requirante toebehoorende en zulks onder de volgende voorwaarden:

Paard Jurrien Bakker Boer Warfhuizen 330,00
Mest Roelf Eijes Torringa Zuurdijk 125,00
Partij haver Klaas Zuidhof Houwerzijl 98,00
Partij Weit Jan Haan Zuurdijk 132,00
partij zomergarst Klaas Zuidhof Houwerzijl 131,00
partij wintergarst dezelfde aldaar 125,00
partij zomergarst Jan Haan Zuurdijk 145,50
partij haver Jan de Cock Zuurdijk 117,50
zomergarst Klaas Zuidhof Houwerzijl 101,00
Waarvan de geheele opbrengst is Eenduizend drie honderd en een gulden 1.301,00

___________________________________________________________

Terug naar Graf 10 Jakob Ennes Kamphuis