A046 A047 Eppo Jans Boneschanscher x Wobbina Arendina Adriana Hoen

___________________________________________________________

Eppo Jans
(Berends) Boneschanscher, hoofd eener school, * 15-05-1852 te Oostwold, † 13-07-1912 Zuurdijk, 60 jaar x 05-01-1882 Ten Boer Wobbina Arendina Adriana (Theodoris) Hoen, * 08-01-1857 Woltersum, † 18-10-1905 Zuurdijk, 48 jaar

Op 04-06-1880 werd de inboedel van zijn voorganger Oewe Pieters van Duinen in het openbaar verkocht.  Eppo kocht meerdere voorwerpen.

Ouders bruidegom: Berend Jans Boneschanscher, ondermeester x Geessien (Eppes) Bosch
Ouders bruid: Theodorus Adriani Hoen, predikant x Wobbina Arendina Middendorp 
Grootouders bruid: Herman Adriani Middendorp, arts te Leens x Ella Catharina Cleveringa  
Aangevers Wobbina: Roelof Hooghiem, 68 jaar, zonder beroep, wonende Zuurdijk en Johannes Kerkstra, 26 jaar, koopman, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden Eppo: Roelf Wiersum, 40 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Tjeerd Kloosterman, 40 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk

a046 a047 Boneschansker hoen 1 
03-08-2020: Het hekwerk is geverfd en het grafornament geplaatst. (Foto Swier Boneschansker) 

___________________________________________________________

Het grafornament is in 2020 door een familielid, Swier Boneschansker, vervangen. Het oude exemplaar was door voorgaande reparaties niet te behouden.
   
(Foto’s Swier Boneschansker) 
___________________________________________________________

a047 boneschanscher overl

___________________________________________________________

Terug naar Vak A
Terug naar huidige indeling

___________________________________________________________

Eppo Jan was onderwijzer
, verhuisde in januari 1871 van Oostwold naar Onstwedde, daarna naar Scheemda, woonde in Blijham van 1874-1878, later in Termunten en Woltersum en sinds 1880 hoofd der school en koster te Zuurdijk.
Over zijn benoeming is veel te doen geweest.
Zie J.S. van Weerden (1967) ‘Spanningen en Konflicten’, pag.254. en (1966) ‘Zuurdiek, mien dörpke’,
In E.F.M. Brinkman (1948), ‘Muntendam en de Muntendammers’ staat onder het hoofdstuk ‘Muziek in ‘t dorp’, ‘veel componisten van Nederlandse liederen hadden we toen nog niet… Het was meestal vertaalde Duitse tekst…
Zo leverde de heer Boneschanser van Zuurdijk een paar bundels uit Heims Liederschatz, waaruit in de jaren van 1890 tot plm. 1900 veel gezongen werd’.
Eppo Jan was redacteur van het volkstijdschrijft ‘Uitstapjes op allerlei gebied‘, 1e aflevering in 1885 bij C.J. Mekel te Winsum, medewerker was o.a. zijn broer E.J. Boneschansker, hoofd der openbare lagere school te Dwingelo. 

Artikel over drinkwater in ‘Uitstapjes op allerlei gebied‘ 1886

___________________________________________________________

Kerk Vergadering van den 20 Maart 1880
Presente Leden: J Huizing, R Blink, J Zijlma, P. Frima, J Bos, Enno Torringa, C. Doornbos, E. Hekma, J Beukema, N Bolt, S Louwes, J Spiets, J L Torringa, G. Balkema, E. Clason

Op deze vergadering van betalende leden waarop G Balkema bij vergissing aanwezig was, werd de vraag behandeld welke der navolgende personen:
Booneschansker van Woltersum
Biese van Feerwerd
van Kalkar van Kibbelgaren
van Kampen van Baflo
de Jong van Stroobos en
Reukema van Zuidwolde
Te zamen het aangeboden zestal uitmakende, in het belang van Zuurdijk het meest in aanmerking zouden komen om aan den Raad van de gemeente Leens als zoodanig te worden voorgesteld.
Een voorstel van den Heer J L Torringa om tot geene persoonlijke stemming over te gaan; maar slechts het resultaat der onderlinge bespreking mede te deelen werd met 12 tegen 3 stemmen verworpen.
Na eenige discussie waaruit bleek dat de sprekers verdeeld waren in hunne voorliefde voor van Kampen en Biese werd bij stemming uitgemaakt dat zich 9 stemmen voor den eerstgenoemden en 3 voor den laatsten verklaarden terwijl er 3 briefjes in blanco waren. De Hoofdonderwijzer van Kampen werd aldus tot eersten Zuurdijkster Kandidaat verklaard.
Op het punt om tot eene tweede stemming over te gaan deed de Kerkvoogd Blink het voorstel om geenen tweeden Kandidaat te stellen, op grond dat de benoemde met groote meerderheid was gekozen en het voordragen van andere personen daarom onnoodig was en allicht aanleiding tot verwarring zoude kunnen geven.
Ofschoon dit voorstel, als onstaatkundig en tegenover het bestuur der gemeente weinig voegzaam, sterk werd bestreden ˆs het toch ten slotte met 8 tegen 7 stemmen aangenomen.
Met opdracht aan den secretaris, van het resultaat dezer bijeenkomst aan den Burgemeester der gemeente Leens kennis te geven, werd de vergadering gesloten.
J Huizing
J Zijlma

De Gemeente was het hier niet mee eens en was de mening toegedaan dat de gemeente het benoemingsrecht had?

Vergadering van Kerkvoogden en Notabelen op den 3 April 1880.
Alle leden present.
Ofschoon op deze bijeenkomst al de leden present waren en dus het geheele collegie voltallig was is de presentielijst door afwezigheid van het Notulenboek niet geteekend.
Aan de orde was de voorziening in de Kerkelijke diensten welke tot aan den 1sten Mei door O P van Duinen worden waargenomen.
Tot veel discussie gaf dit geene aanleiding en hoewel niet allen met de in dezen gevolgde handelwijze van het Gemeentebestuur te vreden waren, werd toch na korte beraadslaging woordelijk het navolgende besloten:

“Op heden zaterdag den 3den April 1880 hebben Kerkvoogden en Notabelen der Hervormde gemeente van Zuurdijk in hunne bijeenkomst besloten, aan de door den Raad der gemeente Leens te Zuurdijk benoemden Hoofdonderwijzer E Boneschansker van Woltersum tot aan weeopzeggings toe de Kosterijwoning met hoven en tuinen tegen primo Mei eerstkomend beschikbaar te stellen en eene toelage van honderd guldens jaarlijks te verstrekken wanneer die persoon zich daartegenover wil verbinden om:

a .aan den Predikant en diens paard voor en na de predicatie en catechisatie verblijf te verschaffen zoo als tot dusverre gebruikelijk is.
b. tijdens de predicatie de lijen aan te schrijven en de gemeente dienovereenkomstig voor te lezen en voor te zingen.”

Een voorstel om aan den Raad ons ongenoegen te betuigen voor zijne willekeurige handelwijze en miskenning van Zuurdijkster wenschen werd met 5 tegen 4 stemmen verworpen.

Kerkenraad 1912 december
Ter voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden van [.] den Heer E.J. Boneschansker, in leven Ouderling der Gemeente, wordt in zijn plaats als zoodanig gekozen den Heer J. Van der Kamp, die zich de benoeming laat welgevallen.

1913
Januari
De benoemde ouderling wordt heden in een godsd.oefening bevestigd.
W J scherphuis
J Huizing

13 Nov.
Vergadering v/d Kerkeraad ten huize van Datema, ‘s avonds 7 uur.
Tegenwoordig de Heeren J Huizing, C Doornbos, J. van der Kamp en de voorzitter.
Verloor de Kerkeraad in 1912 door het overlijden van wijlen den Heer Boneschansker een zijner leden, in ’t begin van dit jaar had hij weer een verlies te boeken door het plotseling afsterven van wijlen den Heer G. Bos.
Aan hunner nagedachtenis werd in de Kerk en woord van waardering en dank gewijd aan wat beiden in hunner verschillende ambten voor de Gemeenschap zijn geweest.
En ook in deze vergadering werden ze door den praeses gehuldigd in hun persoon en werk, bovenal den ijverigen en bekwamen armenverzorgingen.
Na allen hierop melkaar gekeeken te hebben, in ’t bizonder den nieuwbenoemde ouderling werden de notulen der vorigen vergadering voorgelezen en goed gekeurd

___________________________________________________________


___________________________________________________________

Terug naar Vak A
Terug naar huidige indeling

a047 1895-6-1 Eppo Jan Schoolfeestliedjes 1_00001 a047 1895-6-1 Eppo Jan Schoolfeestliedjes 1_00002 a047 1895-6-1 Eppo Jan Schoolfeestliedjes 1_00003 a047 1895-6-1 Eppo Jan Schoolfeestliedjes 1_00005

___________________________________________________________
 
Eppo Jan Boneschanscher heeft zich in 1901 met 1905 ingezet om op Zuurdijk straatverlichting te krijgen, gelijk als in andere dorpen van de gemeente Leens.
Verslag 

___________________________________________________________

7e Volkstelling 1890 -1900: G45
Boneschanscher, Eppo Jan; hoofd; * 15-05-1952 Midwolda; hoofd der school
Hoen, Wobbina Arendina Adriana; vrouw; * 08-01-1857 Ten Boer; † 18-10-1905
03-09-1895 uit Groningen Trip, Abraham; niet-verwant; man; * 29-09-1879 Middelstum

8e Volkstelling 1900 -1910: G45 = later G58 Zuurdijk
Boneschanscher, Eppo Jan; hoofd; * 15-05-1952 Midwolda; hoofd der school
Hoen, Wobbina Arendina Adriana; vrouw, * 08-01-1857 Ten Boer; † 18-10-1905
Trip, Abraham; niet-verwant; man, * 29-09-1879 Middelstum, vertrokken 12-08-1902 naar Borger
19-10-1900 uit den Haag; Hoen, Margaretha Magdalena; vrouw; * 02-11-1886 den Haag
Egedij, Frouke; vrouw, kostganger; * 02-12-1886; onderwijzeres (deel 3 dol 837)

___________________________________________________________

Abraham Trip was 16 jaar toen hij naar Zuurdijk kwam en 21 jaar toen hij naar Borger vertrok.
In de 8e Volkstelling wordt geen beroep vermeld. Was hij onderwijzer in opleiding?

Abraham (Hendriks) Trip, * 29-09-1879 Middelstum, † 14-12-1952 Borger, 63 jaar

Getuigen geboorteaangifte: Lambertus Sophius Wildervanck, 33 jaar, arts en Jan Moorlag, 44 jaar, herbergier, beide wonende te Middelstum

Ouders: Hendrik Rudolf Trip, notaris te Middelstum (1878 – 1900) en Borger (1900 – 1921), * 19-05-1851 Hoogezand, † 13-01-1923 Borger, 71 jaar x 20-11-1878 Coevorden Anna Elisabeth Margaretha Wichers, * 13-10-1852 Dalen, † 17-04-1929 Borger, 76 jaar

___________________________________________________________

Terug naar Vak A

Terug naar huidige indeling