1808 De door Roelf Eijes op de Harddraverij gewonnen Gouden Tabaks Doos

___________________________________________________________

Met het paard van Veenkamp uit Jengum behaalde R. Schattenberg de 2e prijs: gouden sporen.

___________________________________________________________


Uitsnede kaart 1652 Egbert Haubois. Aan de Kleisloodt, later Bedumerdiep, is de bebouwing te zien. Ook in die tijd zal er sprake zijn geweest van een herberg.
    
De Ebbingepoort | kadastrale tekening 1829, waarop in geel is aangegeven de Herberg De Groene Weide.
In 1808 was eigenaar Ruurdt Schattenberg.
In 1829 was eigenaar Jacob Wiersema.


Situatie 1875
De Herberg De Groene Weide is gelegen aan de Nieuwe Ebbingstraat, thans nummer 149. Het oude complex is afgebroken. Een nieuw pand werd gebouwd, waarin werd gevestigd Eetcafe De Groene Weyde.
De renbaan aan de Korreweg is zichtbaar.
Voor De Groene Weyde was vroeger het busstation van de Marne Dienst uit Zoutkmap. Later werd dit busstation verplaatst naar de Bedumerweg.

___________________________________________________________

06-09-1808 Ommelander Courant

Hier staat dat het paard van den Huisman Roef Eyes te Suurdyk, bereden door de pikeur Pieter Luurts de Gouden Doos heeft gewonnen.
De tweede prijs, de goudene Spooren, ging naar het paard van den Heer Veenekamp te Jengum, bereden door Ruurt Schattenberg, kastelein in de Groene Weide, buiten de Ebbinge Poort.

en chasinetten verlicht; mitsgaders het Wijnhuis de Schouwburg, dat insgelijks door schitterende decoratiën uitmuntte — dit alles droeg niet weinig bij, om de luister van dit feest te vergrooten. De Heer Land-Drost, met deszelfs Assessoren, Kwartier-Drost en Minister, enz., als mede de Directie van den Wedloop, soupeerende in het Logement de Doele — de Raden van den Hove met derzelver Ministers op het Departementaal Geregtshof — de Procureur des Konings, de Heer Burgemeester, Wethouders, en dat gedeelte der Vroedschap, het welk met het Justitiëele gecharcheert is, met de Raden van Finantie, hunne Ministers, de Heeren Commissarissen der Wees- en Huwelijks-zaken, allen op het Raadhuis vergaderd zijnde — en de Heeren Officieren der Gewapende Burgermagt, ten huize van den Kastelein L. van der Molen soupeerende, gaven de drink-conditiën, de groote menigte vuurwerken en andere vreugdebedrijven, die allerwege, tot het aanbreken van den dag, plaats hadden, het schoonste getuigenis van de vreugde der Ingezetenen; zijnde alles in de beste harmonie, zonder ongelukken of Wanorders, geëindigt. 

  [De nadere beschrijving Van de Tent, bij den Wedloop voor den Heer Land-Drost opgerigt, als mede van de Illuminatiën, met derzelver deviezen, in onze volgende.] 

„Wij zullen in een volgend Nommer (Wordt in de Zwolsche Courant van den 3 dezer gezegd) onze Lezers eene beschrijving mededelen van de prachtige Eereboog, waarmede onze Markt tegens de aanstaande komst van Zijne Majesteit versierd is.” 

___________________________________________________________

   

Een paar deskundigen hebben de doos onderzocht en kwamen tot het volgende:

  • De doos is niet gaaf
  • Het deksel is zonder blauw email
  • Het email aan de zijkant van de deksel is gerepareerd; het heeft een andere kleur dan het email van de doos
  • De doos is niet in de oude staat te herstellen, omdat de mogelijkheid bestaat, dat de deksel kapot is
  • De doos is misschien gerepareerd door er een L op te zetten
  • De letter L is gevormd door briljanten
  • Het is een mooie doos en de maker is onbekend; de 3 keurmerken zijn niet erf duidelijk
  • De doos heeft enkel voor de regio geschiedkundige waarde

De doos is jarenlang in de familie gebleven. Om hun moverende reden hebben de Erven van de laatste bezitter, Djurre Siccama, de doos overgedaan aan een Amerikaanse verzamelaar van snuifdozen.

___________________________________________________________

In 1792 wordt in de uit het Hoogduitsch vertaalde “Brieven over de Vereenigde Nederlanden“, geschreven door J. Grubner, luitenant in dienst van de Republiek, Eerste Stuk, uitgegeven te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz, MDCCXCII. het hardraven met paarden beschreven. Ook maakt de schrijver gewag van verzamelingen van gouden en zilveren zwepen en porseleinkasten.
___________________________________________________________

1808 Lijst der Paarden. Pikeurs en Eigenaren
Terug naar Kerk Graf 4 Roelf Eijes 
Terug naar Grafstenen Kerk