Pikeur Jan Pieter (Oepkes) de Boer

In bewerking

___________________________________________________________

Jan Pieter (Pieters) de Boer, kastelein, koopman, pikeur, logementhouder, ~ 16-10-1790 Makkum, † 16-09-1855 Dordrecht, huis Letter D no 885 in de Visstraat (Gasthuis) x 14-08-1816 Makkum Minke (Gerkes) Molenaar, * Makkum,  † 14-11-1867 Leeuwarden, 74 jaar   

Jan Pieters de Boer was Roomsch Katholiek
Bruidegom Jan 25 bruid Minke 22 jaar | bruidegom Bekeur (= pikeur)
Vader bruid was afwezig
Getuigen huwelijk: Sietze Fokkes Sloof, 71 jaar, zonder beroep, oudoom bruid; Ruurd Teekes Andringa, 52 jaar, wolkammer; Sijbolt Lieuwes de Wilde, 43 jaar, kastelein; alleen wonende Makkum
DTB R.K. Parochie Makkum: vader Pieter Oepkis x Jantien Jans; Doopheffer: Durk Taekeles

Ouders Minke: Gerke Sybes Molenaar x Fokjen Reins Keur
Aangevers overlijden Minke: Anskarius Schelto Hofman, 38 jaar en Harmannus Willegers, 55 jaar, kleermakers, beiden wonende Leeuwarden 
Aangevers overlijden Jan: Mattheus Willem Duppe, 42 jaar, binnenvader en Anthonij van Maarseveen, 48 jaar, geemploijeerde [] Jan Pieter de Boer, 65 jaar, pikeur, geboren te Akkrum, wonende alhier, gehuwd met M:G: Molenaar, zonder beroep, wonende te Leeuwarden; zoon van Pieter Oepkens en Jensje Jans, beide overleden, de plaats onbekend

Nog niet duidelijk is of Jan Pieter Oepkes de Boer daadwerkelijk in Dordrecht woonde of in Leeuwarden en wegens ziekte opgenomen was in het Gasthuis 

In de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van zijn kinderen en echtgenote werd hij steevast genoemd: Jan Pieter(s) de Boer
In de huwelijksakte d.d. 08-05-1845 van zijn dochter Fokje Jans de Boer tekende hij wel met J: P: O: de Boer, maar de “O” werd doorgestreept

In de huwelijksakte d.d. 14-02-1849 van zijn dochter Jantje Jans de Boer tekende hij wel met J:P:O de Boer, maar de “O” werd gewijzigd in “de”

Na 1840 werd hij in advertenties aangeduid met J.P.O. de Boer.

In een enkele advertenties werd hij voluit genoemd Jan Pieter Oepkes de Boer (06-10-1848 Leeuwarder Courant)

Jan Pieters de Boer was in 12-05-1843 kastelein geworden van het van ouds bekende Tolhuis aan de Zwarte Weg, later bekend als Straatweg onder het behoor van Lekkum


Naamsaanneming Makkum 14-12-1811: Jan Pieters, wonende te Makkum neemt de familie-naam de Boer

Jan Pieters de Boer tekende de akte echter niet 

Het echtpaar De Boer-Molenaar heeft gewoond in Makkum, Rauwerd, Huizum, Lekkum, Leeuwarden
Op latere leeftijd was echtgenote Minke Molenaar blind. In de huwelijksakte van haar dochter Atje de Boer op 17-07-1861 verklaarde zij: niet te kunnen schrijven ter oorzaken harer blindheid

___________________________________________________________

Zijn oudste zoon Pieter (Jans) de Boer en jongste zoon Jan (Jans) de Boer waren ook pikeurs, evenals meerdere kleinzoons, waaronder J.F. en J.G. de Boer
Vader Jan en zoon Pieter hebben in een harddraverij tegen elkaar gereden. Ook tegen zijn dochter heeft hij gereden.
De jongste zoon Jan was 9 jaar toen hij zijn eerste wedstrijd reed!
Schoonzoon Jan Brada, kastelein te Franeker organiseerde harddrijverijen

___________________________________________________________

Kinderen Jan Pieter (Oepkes) de Boer

___________________________________________________________

Woonplaatsen Jan Pieter Oepkes:

1821 – 1827? Makkum:
1811: Jacobus Alta was kastelein in het Schippershuis te Makkum
24-07-1821: Jan Pieters de Boer, in het Schippershuis te Makkum organiseert een kaatspartij
17-10-1825: notaris E.T. Kuiper te Bolsward veilt bouw- en graslanden e.d. in het schippershuis, bij den kastelein Jan Pieters de boer te Makkum

1827 – 1831 Rauwerd:
28-07-1827: notaris mr G.A. Avenhorn van Nauta te Rauwerd veilt een huis e.d. op de Dille onder Rauwerd, ten huize van Jan Pieter Oepkes, kastelein
06-01-1830: J.P. de Boer, op de Dille te Rauwerd organiseert een harddraverij met paard en slede
23-12-1830: notaris J Kamminga Bo;tjes veilt greidland ten huize van Jan Pieters de Boer, kastelein op de Dille onder Rauwerd
12-05-1831: B&W van Sneek verhuren voor 3 jaar de Herberg op de Dille onder Rauwerd

1831? – 1843: Huizum:

04-02-1843: notaris J. Albarda Hz. te Leeuwarden veilt een huis, met stalling, wagenhuis en weiland eigendom van Jan Pieters de Boer

1843 – ?: Lekkum:
12-08-1842: Frans Aukes van der Wal, sedert 12-05-1794 kastelein in het tolhuis aan de zogenaamde Zwarteweg onder Lekkum, onder Leeuwarden overleden de ouderdom an ca negentig jaren
28-12-1842: notaris mr J.D. van der Plaats te Leeuwarden veilt een florissant huis en herberg, ruime stalling en tuintje, moestuin, weiland bekend onder de naam van het Tolhuis aan de Zwarten Weg, staande en gelegen onder het dorp Lekkum, laatst bewoond geweest door Frans Aukes van der Wal
12-05-1843 Jan Pieters de Boer wordt kastelein van het van ouds bekende Tolhuis aan den Zwarteweg, thans Straatweg, bij Leeuwarden

___________________________________________________________

Naar mr T. P:. Tresling: Harddraverij en J. P. Oepkes 

Naar drafpaard Goliath 

Terug naar Kerkhof Graf 41 H.W.J. Torringa