1825 Stormvloed brief Geeske Andries Smit(h)

in bewerking

___________________________________________________________

Brief van Klaaske Pieters Smit:

Eenrum Den 13 Februarij 1825 
Eerwaarde en zeer Geagte Broeder en zuster 
Ik doe u weten dat wij door des Heeren zegen nog vris en Gezond zijn en wij hoopen het zelve van u te mogen hooren 
het is een aaklijke toestand dat men nu rond om ons hoort 
Des morgens om twe uur sloeg er een geweldig donderslag in in de kroon van onze tooren, dat aanstons brant verwekte, maar gelukkig dat er het aanstond ondekt is, zoo is de tooren niet ve[e]l beschadigt, in het minste geen huizen 

des morgens om drie uur kwam er zulk een geweldig geklop aan het vinster dat men moest te Pieterburen bij de dijk koomen, dat de dijk was hast door, met eiden
welk een akelijke schrik moesten wij nu onderg[aan], het was niets als ellende wat men hoorde 
des morgens om acht uur kwam er één, dat men moest aanston[ds] met eiden in het nieuwlant komen, dat de dijk die was daar ook haast door
dat het water was zoo kwaataardig dat het nog al erger worde, dat er was vast geen redding meer, dat men zag niets als dood voor oogen.
Daaraan kan men tog weten dat er een God is die alles regerd,
maar door alle midlen aangewend in een korte tijd werden er wel vierhondert eiden en wel vijfentwinti koolkleden en een groot partij dak en mis daarin 

eide = eg; dak = dakstro (stop van rogge of tarwe); mis = mest; koolkleed = het kleed waarop koolzaad werd gedorst

en
onze lieve Heer gaf uitkomst, dat de wind die stilde en het water sakt af
O wat moeten wij onze lieven Heer danken dat hij ons tot nog toe bewart heeft voor zulke rampen als men nu dagelijks rontom ons hoort
De dijk is bij ons ha[a]st we[e]r hersteld. Er werkt alle dagen wel seventig menschen des zondags zoo wel als anders.
Er is een boer bij de dijk die heeft wel taggentig schapen in deze poel verloren.
De schade is grood maar het aakelijks is nog van onze oom Andries die zoo kort bij de dijk woonde moest de vlugt nemen om hun levent te behouden, maar haar een meisje van vijftien jaren oudt hebben zij door onweder verloren.
Het arme kind moest hier in deze puinhoop de dood smaken, welke bedroefde ouders die zoo hun kind moesten zien te grave dalen. 
God die een redder is in noden is ook de redder van zulke bedroefde ouders
het huis rodehan is voor een gedelte weggespoelt maar de menschen hebbe het levend behouden 

hoe zouw het wel wezen met onze oom in Zaandam
men zegt bij ons dat het voor een gede[
e]lte is over gestroom is dat de menschen zich op huizen moesten verbergen om hun levent te bergen en men zegt bij ons dat en verscheiden plaassen voor een gedelte verzonken is

De Waterlandse Zeedijk brak door en het gehele achterliggende land tot aan de Zaan kwam onder water te staan

wij zijn onzen lieven Heer de groodste dank schuldig dat hij oon tot nog zoo gespaart heeft wij verlangen dat gij eens bij oons komt 
voor al de groednis aan alle vrinden 
komt ons voord allen eens bezoeken 
de tijd is kord de dood is snel 
nu breekt ik af met de pen maar niet met mijn hart 
Klaaske Pieters Smith

___________________________________________________________

Geeske (Andries’) Smit, zonder beroep, * 13-06-1810 Warfhuizen, 01-07-1810 Warfhuizen, † vrijdag 03-02-1825 Warfhuizen, 14 jaar, des middags om Twaalf uur in het huis getekend No 13 te Warfhuizen

DTB Warfhuizen: Den 1 Hoeimaand Een dochtertje van Andries Berends en  Anna Cornellis geboren d. 13 v. Zomerm: en genaamt Geeske 
Aangevers overlijden: Andries Berents Smit, 52 jaar, dagloner, wonende Warfhuizen en Nanneg Kornelis Smit, 39 jaar, voerman, wonende Warfhuizen, als zijnde de eerstgenoemde Vader en bestaande de laatstgenoemde in gene grade van namaagschap maar zijnde nabure []
verklarende de Eerstgenoemde deposant niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd

Ouders van Geeske:

Andries Berents Smith, dagloner, * Baflo, † 02-04-1828 Warfhuizen, 57 jaar, (Barnegaten) huis no 57 x I 18-05-1794 Leens Martha Jacobs, † 20-grasmaand-1809 Warfhuizen x II 29-09-1809 Warfhuizen Anna Kornelis Smit, * Zuurdijk, † 13-07-1853 Warfhuizen, 72 jaar

Ouders Andries: Berent Smith x Jantje Andries
Aangevers overlijden Andries: Jan Bakker Boer, 43 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen (huis no 58) en Pieter Freerks van Kolken, 37 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen, naburen
In de aangifte wordt vermeld: nalatende 6 kinderen
Anna Kornelis Smit was eerder gehuwd met Jan Jans (Bloem)
Aangevers overlijden Anna: Jan Bakker Boer, 68 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen, nabuur en Jurrien Freerks Schaaf, 29 jaar, daglooner, wonende Warfhuizen, nabuur
Jurrien verklaarde niet te tekenen, zulks niet te hebben geleerd

DTB Warfhuizen 1809: Den 29 Herfstmaan Andries Berens weduwnaar van Martha Jacobs en Anna Cornelis weduwe van Jan Jans

Kinderen Smit-Smit:

1. Geeske (Andries’) Smit, zonder beroep, * 13-06-1810 Warfhuizen, 01-07-1810 Warfhuizen, † vrijdag 03-02-1825 Warfhuizen, 14 jaar, des middags om Twaalf uur in het huis getekend No 13 te Warfhuizen

2. Berent Andries Smit, daglooner, * Warfhuizen, † 29-06-1856 Warfhuizen, 41 jaar x 13-06-1845 Leens Martjen Roelfs Woldendorp, * 25-08-1819 Maarslag, † 20-05-1887 Schouwerzijl, 67 jaar 

Bruidegom 30 bruid 25 jaar
verklarende de comparant bruidegom niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd
Ouders bruid: Roelf Takes/Teekes Woldendorp x Ebeltje Jans Medendorp, dagloonersche
Aangevers overlijden Berend: Jurrien Schaaf, 32 jaar, daglooner, wonende Warfhuizen en Jurrien Boer, 23 jaar, wonende Warfhuizen
Martjen Woldendorp hertrouwde op 25-04-1859 Leens met Jan (Jans) Bloem (ouders Jan Jans Bloem x Anna Cornelis)

3. Klaaske (Andries’) Smit, * 17-07-1820 Warfhuizen, Barnegaten, huis no 56

Ouders: Andreës Berents Smit x Anna Kornelia Smit
Getuigen geboorteaangifte Klaaske: Jan Bakker Jurjens Boer, 34 jaar, landbouwer (
boerderij Barnegaten), wonende Warfhuizen en Eilke Freerks van Kolken, 34 jaar, landbouwerszoon   
Aangevers overlijden Klaaske: Andries Berents Smit, 49 jaar, dagloner, wonende Warfhuizen , vader en Jan Bakker Jurjens Boer, 34 jaar, landbouwer (boerderij Barnegaten), wonende Warfhuizen, geburen
Geboorte- en overlijdensakte: De vader als declarant verklaart niet te kunnen schrijven 

4. Klaaske (Andries’) Smit, dienstmeid, * 01-01-1822 Warfhuizen, † ? x 30-03-1854 Eenrum Renne Jans Wierenga, boerenknecht, * 13-12-1828 Eenrum, † ?

Na hun huwelijk emigreerden in 1854 naar Noord-Amerika, plaats onbekend, wegens: “Zucht om de middelen van bestaan te verbeteren” 
Bruidegom 25 bruid 32 jaar
Ouders bruidegom: Jan Jans Wierenga, kuiper x Anje Eemes Bakema
Getuigen geboorteaangifte Klaaske: Jan Bakker Jurriens Boer, 36 jaar, landbouwer (boerderij Barnegaten), wonende Warfhuizen en Klaas Omkes van Dijk, 50 jaar, dagloner, wonende Warfhuizen [] uitgezonderd de deposant en de tweede getuige welke verklaren niet te kunnen Schrijven als hebbende het niet geleerd) []

5. Geeske (Andries’) Smit, dienstmeid, * 29-10-1825 Warfhuizen † 17-12-1863 Warfhuizen, 37 jaar x 13-10-1853 Leens Henderikus Hindriks Top, daglooner, * 20-03-1822 Eenrum, † 27-04-1885 Wehe, 63 jaar

Bruidegom 31 bruid 27 jaar
Verklarende de Comparante Bruid niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd
Ouders bruidegom: Hendrik Jakobs Top, landbouwer x Anna Edes Scholtens
Getuigen geboorteaangifte Geeske: Eilke Freerks van Kolken, 39 jaar, koopman, wonende Warfhuizen en Geert Ennes Tammens, 28 jaar, landbouwer (boerderij aan de Rietemastraat 20), wonende Leens 
De geboorteakte is getekend door vader Andries, die blijkbaar de schrijfkunst meester was geworden!
Hendrik Top hertrouwde op 21-03-1867 Leens met Groetje (Martens) Japenga, die eerder weduwe was van Marten Lontema, † 26-04-1860 Maarslag, 32 jaar 
Na het overlijden van Grietje Japenga op 27-11-1867 Maarslag, 34 jaar hertrouwde Hendrik Top op 08-10-1868 Leens met Saartje Kloeze, * Aduard
Saartje Kloeze was weduwe van Petrus Schikan

___________________________________________________________

Klaaske Pieters Smit, inlandsch kramer, * 16-04-1800 Eenrum, ~ 27-04-1800 Eenrum, † 23-06-1844 Wehe, 44 jaar x 15-09-1828 Leens Jan Hendriks van Zwol, landbouwer, tapper, * Groningen, † 23-10-1876 Leens, 71 jaar

Bruidegom 23 bruid 28 jaar
Ouders bruidegom: Hendrik Jochems Zwol, landbouwer x 07-02-1796 Ulrum Eltje Arends (Beukema)
Getuigen huwelijk: Hendrik Hendriks Smit, 38 jaar, schipper, wonende in het schip, aangehuwde broeder vrouw; Jelte Harmsen Dijkstra, 33 jaar, schipper, wonende Ulrum, aangetrouwde broeder man; Pieter Hendriks Wierenga, 42 jaar, landbouwer (Klaarkamperweg 8), wonende Wehe en Sijtse Geerts van Sloten, 43 jaar, dagloner, wonende Wehe
Hendrik Jochems van Zwol en zijn zoon Jan Hendriks waren landbouwers op de boerderij Old Stee, Dijkstilsterweg 8 te Leens (Kerspel Wehe) van 1819 1836. In 1836 verkocht de weduwe Eltje Arends Beukema de boerderij
Ouders bruid: Pieter Berends Smit, landbouwer x Martje Boeles Borgman

Klaaske kreeg 7 kinderen:
Eltje, * 19-06-1829 Wehe
Martje, * 22-01-1831 Wehe
Hendrik, * 23-01-1833 Wehe
Pieter, * 05-01-1835 Wehe
Trientje, * 18-09-1837 Ulrum, † 29-11-1844 Wehe
Grietje, * 24-07-1840 Ulrum, † 22-01-1903 Stadskanaal, 62 jaar  x Petrus Dubbelboer
Clazina, * 11-05-1844 Wehe, † 15-12-1849 Wehe, 2 jaar 6 maanden

___________________________________________________________

Aachtje (Pieters) Smith, * 04-04-1797 en ~ 09-04-1797 Eenrum x 30-05-1819 Groningen Kasper Sewerwijn, tuinier, ~ 19-03-1795 Groningen

Bruidegom 24 bruid 22 jaar
Ouders bruidegom: Jurrien Sewerwijn, tuinier x Saartien Kaspers
Ouders bruid: Pieter Berents Smith, landbouwer x 21-04-1791 Eenrum Martje Boeles
Getuigen huwelijkscontract Pieter Beerens:
bruidegomszijde: Beerent Pieters, vader x Anje Johannes, stiefmoeder; Jan Beerents, volle broeder; Hans Tonnis, dedigsman, wedman

___________________________________________________________

Terug naar 1825 Stormvloed