Molenaar Jacob Sjabbes Gastema

in bewerking

___________________________________________________________

 

Jacob Sjabbes Gastema, bakkersknecht, bakker, broodbakker, scheepsjager, arbeider, * 12-02-1810, ~ 01-03-1810 Hoogemeeden, † 19-05-1886 Hoogkerk, 76 jaar x 23-02-1839 Leens Grietje Klazens Huizenga, bakkersche, broodbakkersche, zonder beroep, * 01-03-1805, ~10-03-1805 Warfhuizen, † 21-07-1850 Oostwold, 45 jaar, des avonds tien uur

Bruidegom 28 bruid 33 jaar
De huwelijksceremonie werd in de bakkerij, huis 28b, voltrokken, wegens een attest, afgegeven door den Hermannus Beekhuis Heel en vroedmeester te Leens, [] waaruit blijkt dat Grietje Klasens Huizenga, weduwe Hendrik Jans Kamp, Bruid in deze, wegens lijchaams zwakheid, buiten staat is zich naar het huis der Gemeente te begeven [] verklaarden ons de verloofden voorts, bij deze te erkennen, een kind, genaamd Elizabet Jacobs Gastema, geboren te Zuurdijk den dertigsten januarij dezes jaars, waarvan de geboorte acte hierbij is overleed.
Getuigen huwelijk: Klaas Luitjes Lap, 62 jaar, daglooner; Jacob Geerts Staal, 49 jaar, ijzersmid; Simon Jans Jeltes, 46 jaar, landgebruiker; Albert Roelfs Hazekamp, 46 jaar, daglooner, Luitje Elferts Wierum, 40 jaar, veldwachter; Jacob Harms Waterbolk, 23 jaar, sub ontvanger der accijnsen, zijnde de vier eerstgenoemde getuigen te Zuurdijk en de twee laatstgenoemde getuigen te Wehe, binnen deze Gemeente woonachtig
Ouders bruidegom: Sjabbe Roelfs Gastema, bakker, winkelier te (den) Horn x Elizabet Jacobs van der Laan
Aangevers overlijden Jaxob: Johannes Hoiting, 50 jaar, grofsmid, wonende Hoogkerk, gebuur en Abraham Amsing, 39 jaar, arbeider, wonende Hoogkerk, gebuur

Jacob Sjabbes Gastema hertrouwde met Ida (Alberts) Venema, * Hoogkerk, † 19-03-1873 Hoogkerk, 49 jaar
Ida was weduwe van Pieter Lasthuis 

Kinderen Sjabbema-Huizenga:

  1. Elizabet (Jacobs) Gastema, dienstmeid, * 30-01-1839 Zuurdijk, † 25-04-1892 Zuidhorn, 53 jaar x Johannes (Johannes’) Hekkema, arbeider, * 01-05-1842 Zuidhorn, aan de Achterweg nr 69, † 08-09-1922 Oldehove, 80 jaar

Gewettigd bij huwelijk moeder
Aangever geboorteaangifte: Jacob Sjabbes Gastema, 28 jaar, broodbakker, wonende Zuurdijk [] aan het welk de voornamen van Elizabet Jacobs Gastema gegeven zullen worden; van welk kind de moeder is Grietje Klasens Huizenga weduwe van wijlen Hendrik Jans Kamp, die is overleden te Zuuridjk, den dertienden Mei achttienhonderd en zevenendertig
Getuigen geboorteaangifte Elizabet: Derk Hoeksema, 44 jaar, schoolonderwijzer, wonende Zuurdijk en Klaas Luitjes Lap, 62 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk
Bruidegom 22 bruid 25
Ouders bruidegom: Wijtse Johannes Hekkema, arbeider x Janna Hindriks Drent
Johannes Hekkema hertrouwde 22-09-1892 Zuidhorn Matha Maria Son, * Zuidhorn, † 29-05-1897 Zuidhorn, 60 jaar
Bruidegom 50 bruid 55 jaar | bruid weduwe van Ekke Reitsema
Ouders bruid: Hindrik Doris Son x Annechiens Jans Woldijk

  1. Stijntje (Jacobs) Gastema, * 09-10-1841 Zuurdijk, † 19-06-1919 Oldekerk, 77 jaar

Getuigen geboorteaangifte: Oewe Pieters van Duinen, 30 jaar, schoolonderwijzer, wonende Zuurdijk en Pieter Bernardus Dijkhuizen, 52 jaar, broodbakker, wonende Wehe

  1. Sjabbe (Jacobs) Gastema, * 20-01-1846 Leens Zuurdijk, † 22-10-1929 Grootegast, 83 jaar x I 11-05-1876 Aduard Hermanna Hoeksema, huishoudster, * Enumatil II 23-12-1920 Grootegast Aafke Nanninga,

Getuigen geboorteaangifte Sjabbe: Sijger Gosens Bos, 30 jaar, winkelier, wonende Zuurdijk en Willem Hendriks Durenkamp, 41 jaar, landbouwer, wonende Leens
Bruidegom I 30 bruid I 31 jaar
Ouder bruid: Martje Tammes Hoeksema, dienstmeid
Bruidegom II 74 bruid II 64 jaar | bruid II weduwe van Jan van Loo
Ouders bruid II: Enne Annes Nanninga x Hiske Oetzes Bosma

___________________________________________________________

Bevolking Zuurdijk 1839: Huis 24d, 1 gezin, 6 bewoners

347

Achternaam Voornaam Leeftijd Geboorteplaats Beroep
Gastema Jacob Sjabbes 29  Lagemeden Broodbakker
Huizinga Grietje Klasens 36  Warfhuizen Zonder beroep
Kamp Jan Hendriks 5  Warfhuizen Zonder beroep
Gastema Elizabeth 1  Zuurdijk Zonder beroep
Houten van Barteld Jans 20  Kommerzijl Werkbode
___________________________________________________________

Veiling Molen 1842 (RAG 98/138 19-02-1842 akte no 5204 notaris H. van Bolhuis)

In het jaar achttien honderd twee en veertig, den negentienden van de maand Februarij, des avonds te zes uren, ten huize van Oewe Pieters van Duinen, schoolonderwijzer en kastelein, wonende Zuurdijk, compareerde voor ons ondergeteekende Meester Hendrik van Bolhuis, openbaar notaris, residerende te Leens, gemeente van dien naam, Arrondissement Appingedam, provincie Groningen, in tegenwoordigheid der hierna genoemde en mede ondergeteekende getuigen,

Grietje Klaassen Huizinga, buiten beroep, bevorens weduwe Hindrik Jans Kamp, thans echtgenoote van en ten deze gesterkt en geautoriseerd door Jakob Sjabbes Gastema, broodbakker, wonende te Zuurdijk, voor haar zelve, en als moeder en wettige voogdes en evengenoemden Jakob Sjabbes Gastema, als medevoogd over Jan Hindriks Kamp, minderjarige zoon van voorzeiden Hindrik Jan Kamp, met de comparante Grietje Klaassen Huizinga in eerste echte verwekt; welke minderjarige (met en benevens natenoemene zijnen overleden broeder Hindrik Hindriks Kamp) eenige wettige erfgenamen van gedachten hunnen vader zijn; terwijl dezelfde minderjarige Jan Hindriks Kamp, als broeder, voor drie-vierde en bovengemelde comparante, als moeder, voor het overig één vierde gedeelte naar de wet geregtigd zijn tot de nalatenschap van welgemelde Hindrik Hindriks Kamp, in leven zoon van voorzeiden Hindrik Jans Kamp, en, na doode van laatstgenoemde overleden, – dewelke comparanten verklaarden, – tengevolge autorisatie, gegeven door de Aroondissements regtbank te Appingedam, bij dispositie van den vierden Februarij jongstleden, waarvan eene behoorlijk geregistreerde expeditie hierbij aan Ons is vertoond, doch dadelijk teruggegeven, – te hebben doen publiek maken, voornemens  te zijn heden avond, uur en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Jan Tobias Bos, landbouwer, wonende te Niekerk, gemeente Ulrum, als toeziende voogd over voornoemde minderjarige, hierbij present, – in het openbaar te doen veilen en, indien daartoe termen, zijn te verkoopen de natemeldene Onroerende goederen, als:

Eene behuizing en schuur, geteekend nummer vier en twintig, cum annexis, (zijnde eene broodbakkerij), benevens eenen daar achter staanden roggemolen, met de beklemming van derzelver erf en tuin, groot acht toeden en tachtig ellen, doende jaarlijksch op mei aan Simon Jans Jeltes, te Zuurdijk, tot huur zes gulden, staande en gelegen te Zuurdijk, gemeente Leens, Arrondissement Appingedam, provincie Groningen, en aldaar in den legger van het Kadaster voorkomende onder Sectie G, nummers 284 en 285.

Door (nu wijlen) bovengenoemde Hindrik Jans Kamp, voor zich en zijne vrouw Grietje Klaassen Huizinga, zijnde de eerste comparante, aangekocht bij acte, gepasseerd voor voornoemde notaris,, in presentie van getuigen, den twintigsten December achttienhonderd vier en dertig, behoorlijk geregistreerd, waarvan, volgens der comparanten verklaring, geene overschrijving ten Kanore van hypotheken had plaats gehad, hen althans uit de voorhandene eerste Grosse van gedachte acte niet geblijkende.

Tot verkoop van voormelde Onroerende goederen hebbende comparanten opgegeven de navolgende conditien welke nevens den aanvang van dit proces-verbaal aan de gegadigden zijn voorgelezen:

Artikel een. In den verkoop zullen niet begrepen zijn eenige losse goederen, meubelen of broodbakkers gereedschappen, wordende wel speciaal uitbedongen de zoogenaamde koperen zuurketel in de bakkerij, de schalen en gewigten met takels en touwen in den molen – en de mest op het heem aanwezig; zoodat alleen de gebouwen worden verkocht met alles wat daaraan aard -, spijker- en nagelvast is en met de losse breden en tijlings in de bedsteden der behuizing – en met de zeilen voor de molenwieken aanwezig.

[]

Hierna requireerden de comparanten tot de veiling en verkoop over te gaan en nadat alstoen diverse veilingen en opbiedingen hadden plaats gehad, is eindelijk hoogsten bieder geweest met eene Som van drie duizend en een honderd gulden, Jakob Sjabbes Gastema, broodbakker, wonende te Zuurdijk, bovengenoemd, waarop het geveilde onroerend goed door comparanten verkooperen, speciaal ook door den toezienden voogd, aan de hoogsten bieder voor even gemelde som in koop is toegeslagen, – onder expresse voorbehouding, dat dezen verkoop en toeslag, – welke door gemelden hoogsten bieder, voor zich en in gemeenschap met zijne echtgenoote Grietje Klaassen Huizinga wierd geaccepteerd, – nader door de Arrondissents-regtbank zou moeten zijn gehomologeerd, bij gebreke van welke homogolatie, dezen verkoop van geen effect zal zijn. Behorende het, invoege voorschreven toegeslagene voor negen-zestiende aandeelen aan de comparante koopersche Grietje Klaassen Huzinga zelve, zoolas uit de in het hoofd dezes omschrevene kwaliteit geblijkt; welke laatste, hier present, zulks alles mede erkende.

Van al hetwelk dit proces-verbaal is opgemaakt en voor gelezen. Gedaan en gepasseerd op plaats, dag, maand en jaar als boven in tegenwoordigheid van Jarg Jans Pettinga, deurwaarder, wonende te Winsum, en van Eijpke Dijkstra, veldwachter, wonende te Wehe, als getuigen ten deze verzocht, die dit met de comparanten verkoopers n koopers, nevens Ons, notaris hebben onderteekend.

De grosse dezes uitgegeven aan den mede verkooper Jan. T. Bos, als toeziend voogd

 

___________________________________________________________

 

RAG 343/15 Hervormde Gemeente Zuurdijk Diaconie

Aan de diakenen der Hervormde gemeente te Zuurdijk 
Wehe den 29 Januarij 1849

No: 55 Onderwerp: Opneming in onderstand van J.S. Gastema 1 bijlage

Ingevolge eener bij mij ingekomene missive van den Heer Burgemeester der Gemeente Zuidhorn dd 23 dezer No 21, heb ik de eer Uedn kennis te geven, dat aldaar in den algemeenen onderstand is opgenomen J.S. Gasteama en gezin vermeld op den hierbij in afschrift overgelegden staat die te Zuurdijk domicilie van onderstand moet hebben gekregen.

De Burgemeester van de gemeente Leens

___________________________________________________________

Blijkens de door de gemeente Zuidhorn opgestelde staat was Jacob in 1849 geen molenaar meer, maar arbeider.
Over de vierjarige verblijfplaats is vermeld: Als bakker gewoond hebbende te Zuurdijk Gemeente Leens van Mei 1836 tot Mei 1846, van Mei 1846 tot Mei 1847 te Leens, van Mei 1847 tot 1848 te Doezum (Gem: Grootgast), en van Mei 1848 op het Noordhorner Tolhek onder Noordhorn.

De staat is in duplo opgemaakt door de diakenen der Hervormde Gemeente te Noordhorn den 23 Januarij 1849
Getekend  J K Oosterhuis Boekhouder

___________________________________________________________

 

Terug naar molenaars