Kerkhof graf 33 Familie Hopma

___________________________________________________________

1791 04 09 getuigen huwelijkscontract Geugjen Roelfs (Hopma) x Hendrikje Claesens (Wijk)
Bruidegomszijde:
Roelf Geugjes, volle vader
Ettjen Jans Schuiringa, volle moeder
Geugjen Lammerts, grootvader
Martjen Roelfs, grootmoeder
Lammert Geugjes, volle oom
Jurjen Geerts, aangetrouwde oom
Cornelske Schuiringa, volle moeij
Bruidszijde:
Claas Harms Wijk, volle vader
Harm Claesens Wijk, volle broer (landbouwer Ernstheem
Jan Claesens Wijk, volle broer
Willem Luitjes, aangetrouwde zwager
Hilde Claesens Wijk, volle zuster

het overlijden te Bedum op den 22 Oct. 1803 van Grietje Harms, laatst gewoond hebbende te Ellerhuizen bij Getuigen Roelfs, oud 65 jaren, zijnde ongehuwd gestorven, nalatende:
3 Broederskinderen Harm Klazen Wijk, Jan Klazen Wijk, en Hindrikje Klasen
benevens 2 Broeders kindskinderen Klaas Willems Wijk & Diewerke Willems Wijk (kinderen van Willem Luitjes & wijlen Hilje Klasen

Grietje was een broer van Klaas Harms Wijk x Anje Jans en tante van Hendrikje Klasen Hopma-Wijk

___________________________________________________________

Geugien Roelfs Hopma, landbouwer, † 19-04-1843 Bedum, 72 jaar x Hendrikje Klasen Wijk, † 30-11-1859 Bedum, 87 jaar

Ouders bruidegom: Roelf Geuchiens Hopma x Ettje Jans Schuiringa
Ouders bruid: Klaas Harms x Anje Jans
Aangevers overlijden Geuchien: Jan Geuchien Schuringa, 48 jaar, landbouwer, wonende middelstum, zoon en Roelf Geuchiens Hopma, 45 jaar, landbouwer, wonende Usquert, zoon
Aangevers overlijden Hendrikje: Jan Kornelis Doornbos, 59 jaar, landbouwer, wonende Bedum nabuur en  Hilbrand Venhuizen, 36 jaar, landbouwer, wonende Bedum, nabuur

Kinderen:

 1. Anje (Geugiens) Hopma, * 17-07-1792 Ellerhuizen, † 19-02-1862 Uithuizen, 70 jaar x 28-04-1816 Uithuizen Cornelis Derk (Hendriks) Nanninga, houtkoper, * 20-02-1790 Uithuizen, † 27-01-1857 Uithuizen, 65 jaar
  Doopgegevens Anje Bedum?
  Bruidegom 25 bruid 24 jaar
  Ouders bruidegom: Hendrik Derks Nanning, houtkoper x Fennechien Wijndels
  Getuigen huwelijk: Derk Nanninga, 29 jaar, wonende Uithuizen, houtkoper, broeder bruidegom
  Aangevers overlijden Anje: Freerk Huizinga, 54 jaar, veearts, wonende Uithuizen, nabuur en Jan Birza, 30 jaar, wagenmaker, wonende Uithuizen, nabuur
   Ommelander Geslachten V.8.3. Cornelis Derk Nanninga x Anje (Geuchiens) Hopma
 2. Jan Schuringa (Geuchiens) Hopma , ~ 04-05-1794 Bedum, † 16-01-1874 Toorwend, 79 jaar x 16-12-1815 Bedum Aafke Menkes Schultinga, * 1800 ?Bedum, † 18-01-1880 Toornend, 80 jaar
  Bij zijn huwelijk werd de bruidegom aangeduid als: Jan Geuchiens Schuringa
  Bruidegom 21 bruid 16 jaar
  Getuigen huwelijk: Eise Jelmers Korthuis, 46 jaar, landbouwer, wonende Zuidwolde, oom bruid; Klaas Jans Huizenga, 30 jaar, landbouwer, wonende zuidwolde, neef bruid
  Ouders bruid: Menke Jans, landbouwer, schepper x Anje Jelmers Korthuis
  Aangevers overlijden: Roelf Bouwman, 31 jaar, landbouwer, wonende Toornend, nabuur en Coenraad Miske, 27 jaar, daglooner, wonende Toornend, nabuur 
 3. Roelf Geuchiens Hopma, landbouwer, ~ 14-05-1797 Bedum,  † 25-05-1867 Usquert, 70 jaar x I 04-12-1833 Usquert Anna Jans de Cock, * 09-09-1808, ~ 16-10-1808 Vierhuizen, † 07-06-1839 Usquert, 30 jaar x II Diewerke (Hijpkes) Werkman, roepnaam Dijtje, ~ 21-04-1799 Bedum, † 04-11-1873 Usquert, 74 jaar
  Bruidegom I 36 bruid 25 I jaar | bruid I wonende Usquert
  Ouders bruid I: Jan Klaasen de Cock, landbouwer Oud Warkemaheerd te Vierhuizen x Alstje Cornelis Doornbos/Dorenbos 
  Getuigen huwelijk I: [] Kornelis Jans de Cock, 21 jaar, zonder beroep, broeder bruid
  Bruidegom II 48 jaar bruid II 46 jaar
  Getuigen huwelijk II: Hieronimus Ulferts Scheurholts, 66 jaar, zonder beroep, wonende Bedum; Luitje Tonnis Scheurholts, 39 jaar, medicinae doctor, halfbroeder bruid, wonende Bedum; meester Anthonius Beckering, 54 jaar, regter van het Kanton Onderdendam, wonende Middelstum en Roelf Lantink, 47 jaar, winkelier, wonende Onderdendam
  Ouders bruid II: Hijpke Louwes Werkman x Jantje Luitjens
  Aangevers overlijden Anna: Jan Gerrits Wieringa, 55 jaar, commissionair, wonende Usquert, nabuur en Garbrand Pieters Nienhuis, 42 jaar, arbeider, wonende Usquert, nabuur
  Aangevers overlijden Roelf: Siert Jans Bouwman, 59 jaar, landbouwer, wonende Usquert, nabuur en Freerk Jacobs Wildeveld, 52 jaar, daglooner, wonende Usquert, nabuur
  Aangevers overlijden Diewertje: Cornelis Ewes Westerdijk, 39 jaar, landbouwer, wonende Usquert, nabuur en Pieter Takens, 79 jaar, agent van politie, wonende Usquert, bekende
  Uit dit huwelijk werd ondermeer geboren: Henderika Etta (Roelfs) Hopma x Pieter (Hindriks) Zijlema
 4. Hilje Geuchiens Hopma x Hendrik Jans Zijlma | Kerkhof Zuurdijk Graf 33
___________________________________________________________

Vervolg I.H. Zijlma voor de Familie Hopma:

Geuchien Roelfs Hopma stierf 19 April 1843 en zijn vrouw 30 November 1859, beide zijn begraven op het heem der boerderij bij de Ellerhuizertil.
Gaan we nog een geslacht verder terug dan komen we bij Roelf Geuchiens Hopma en Ettien Jans Schuiringa. Eerstgenoemde werd geboren op 16 Januari 1749 te ter Laan, overleed op 18 Januari 1826 te Bedum. Zijn vrouw werd geboren Mei 1741 te Adorp, overleed 30 Maart 1833 te Bedum. Ettien Jans Schuiringa huwde als weduwe met Roelf Geuchiens Hopma en wel 15 Juli 1770 te Bedum.

Zij was eerder getrouwd geweest met Jan Jans, landbouwer bij de Ellerhuizentil. Uit dit huwelijk werden twee zoons geboren. Daar zoowel Jan Jans als zijn beide kinderen jong stierven ging de boerderij te Ellerhuizen over in handen van de familie Hopma tot op heden. (Vergelijk dit met de familie Zijlma ten tijde van Trientje Meinderts Bentema).

Als bijzonderheid van deze beide echtelieden vond ik opgeteekend dat zij in 1791 naar Bedum gingen rentenieren met 20 mille kapitaal en toen golden voor de rijksten van het dorp.

Ettien Jans Schuiringa droeg eerst een zilveren oorijzer en later bezat zij twee gouden, waarvan een zoo zwaar dat er geen deuk in kwam, als men er tegenaan schopte.

Gaan we weer een geslacht verder terug dan komen we bij de ouders van Roelf Geuchiens Hopma en dat zijn: Geuchien Lamberts Hopma, landbouwer te ter Laan, geboren 15 April 1715 te Garmerwolde, overleden 24 Juni 1792 te ter Laan en de vrouw waarmede hij huwde: Martje Roelfs van Zuidwolde, de overlijdensdatum is niet bekend. Behalve hun huwelijksafkondigingen in de kerk “ sonder eenige verhinderinghe van den predikstoel afgekondigt en vervolgens in den Huwelijken Staat en bevestigt”, en de overschrijvingen van de attestatie’s is er van deze beide echtelieden niets bekend dan dat zij woonden op de boerderij ter Laan.

De vader van Geuchien Lamberts Hopma was Lambertus Harms Hopma, geboren 1681 te Winschoten. Hij is tweemaal getrouwd geweest; zijn eerste vrouw Annechien Molencamp is de stammoeder van ons geslacht; zijn tweede vrouw was Sjamke Jans van Engelbert. Annechien Molencamp werd 23 September 1680 te Groningen geboren en huwde 9 Juni 1707 Lambertus Hopma. Laatstgenoemde ontving na zijn huwelijk een aanstelling als schoolmeester en organist te Garmerwolde. Het jaarlijksche tractement dat hij in 1755 voor deze functie had was een somma van een hondert ses en taghentig Car. Gl. 5 st (186 gld 5 stuiver) en hierbij was ook nog een gedeelte “uytgeschooten geld” gerekend.

Lambertus Harms Hopma overleed 25 April 1756 te Garmerwolde, Annechien Molencamp eveneens te Garmerwolde op 10 Juli 1744.

De familie Molencamp/MeulencampMeuelencamp had een kantwinkel in de Guldenstraat te Groningen. Een ongehuwde zuster Elsje Meulencamp heeft volgens de familiepapieren aan de drie kinderen van haar vroeger overleden zuster elk f 18.000 achtergelaten zoodat die dus in eenmaal rijk waren.

Het stoffelijk overschot van Lambertus Harms Hopma en Annechien Molencamp rust in de kerk van Garmerwolde.

Grafschrift Lambertus Harms Hopma:

Anno 1756 den 25 April is eersame Lammert Hopma indertijd schoolmeester en organist tot Garmerwolde in het 75ste jaar zijns ouderdoms in den Heere ontslapen, verwagtende eene zalige opstandinge ten eeuwigen leven alleen door Jesus Christus onzen Heere.

Gedenkt een oude man
Gedenkt hem na zijn dood
Hij wenscht te zijn gedragen
Van d’Englen in Abraham schoot

Ook van zijn vrouw Annechien Molencamp is het grafschrift bekend en luidt alsvolgt:

Anno 1744, den 10 Juli is de eerbare Annechien Meulencamp, de gewezene huisvrouw van de eersame Lammert Hopma, organist te Garmerwolde in den Heere ontslapen, verwagtende eene zalige opstandinge door Jezus Christus, onzen Heere.

Alle die dit pad gaan tereden
Die neem een exempel aan mij
Al leg ik hier beneden
Ik heb geweest als gij
O mensch! Bedenkt het einde
Die wijle gij zijt gezond
En bouwt het fondament
Op eenen vasten grond.

Zoo ben ik gekomen bij het oudste mij bekende geslacht van de Hopma’s, bij de oudste stamvader dus: Harm Lammerts of Harm Soldaat, geboren omstreeks 1650 en gestorven te Winschoten omstreeks 1721, gehuwd met Ayltjen Harmens, geboren omstreeks 1654, gestorven Mei 1726 te Winschoten.
Harm Lamberts was consistorale dienaar in de Ned. Herv. Kerk te Winschoten en zoodoende is er in de kerkelijke archieven van Winschoten en Groningen over hem nog wel iets te vinden wat ons eveneens in bepaalde richting dan een beeld geeft van dien tijd. Hij behoorde tot het z.g. Winschoter Torengilde(kluft) en zijn naam komt eveneens voor op de ledenlijst van het Torengildeboek.

Het huwelijk van Harm Lamberts en Ayltjen Harmens schijnt rijk met kinderen te zijn gezegend. Er wordt gesproken van “syn numerieke familie” dat veelal in groote armoede leefde. In de notulen van de kerkeraadsvergadering van 22 September 1693 lezen we dit en naar aanleiding hiervan een verzoek om “onderstant uit de arme middelen”.

Hetwelk hem is toegestaan maar onder beding, dat hij alsdan sal moeten waernemen de dienst van het E. Consistorium”.

In 1715 lezen we: De vrouw van onze consistoriale dienaar Herman Soldaat toegestaan een rok. Het jaar daarop een verzoek om subsidie “uit oorzaak dat zijn vrouw sich door een val zoodanig bezeert hadde, dat zij met haar handen niets konde verdienen”. Het verzoek wordt overgelaten aan de vrijheid van de broeders diakenen. Dat de armoede groot was, blijkt ook uit het verzoek nog hetzelfde jaar gedaan: “ Harm Soldaat en syn huisvrouw in haar hooge jaren niet of weinig kunnende verdienen, versoeken van de eerwaarde kerkeraad een woning om van de huizen ontheft te worden”.

Op 27 November staat er echter iets geheel anders van toon omtrent deze familie vermeld: “Stond binnen Grietien Wolters klagende over Hanne Harms, dochter van Harm Soldaat welke haar vuistslagen zoude hebben toegevoegt. Daarop wierde Hanne vorts voor de kerkeraad geroepen sulx ontkennende en voorts Grietien eenigzins van wantrouwen beschuldigende”. De kerkeraad sloeg de middenweg in en verzoende deze om kleinigheden twistende dochters, belovende het handtastinge in het toekomstige malkander alle liefde en trouw e te bewijzen.

Dit over het voorgeslacht in vrouwelijke linie van Jan Zijlma. Zoowel het geslacht Hopma als het geslacht Zijlma gaan voor zoover bekend tot plm. 1640-1650, tijdens het bewind van stadhouder Willem Frederik 1640-1664, terwijl Holland van 1650-1672 zijn eerste stadhouderloos tijdperk heeft.

September 1959 I. H. Zijlma

___________________________________________________________

Terug naar Graf 33 Hilje Geuchiens Hopma