kerkhof Graf 56 Familie Tijmens

In bewerking

___________________________________________________________

Ouders Jan Tijmens (x Elizabeth Eijes):

Tijmen Jans (Tijmens), na 22-03-1774 landbouwer te Den Ham, schepper, Gecommitteerde Raad der Ommelanden, * 1736 Den Ham, † 25-09-1794 Den Ham Fransum, 58 jaar x 13-07-1766 Ee Jantje Alberts (Douma/Douwema), † 01-11-1808 Fransum, 74 jaar

Kerkboek Den Ham: 7 maart 1762 Tijmen Jans zoon van Jan Tijmens na onderwijs
DTB Ee 1766: 13-07-1766 Tymen Jans wonende te Den Ham (Gr.) x Jantje Alberts wonende te Ee
DTB Ee 1773: De 11 April 1773 sijn na voorgaand onderwijs en belijdenis haren gelooft tot ledematen der Gemeente aangenomen [] en
Jantje Douma Huisvrouw van Tijmmen Jans
Vertrokken met att. na de Ham in Groningerland de 22 Maart 1774

Kerkboek Den Ham: 13 maart 1774 [] met attestatie Jantjen Alberts Douwema huisvrouw van Tijmen Jans van Ee uit Friesland
DTB Metslawier Niawier 28-08-1763: Sybren Jacobs x Jantje Alberts Douma 
DTB Den Ham Fransum 1766: den 22 Junij Uitgekondigt het huwelijk tusschen Tijmen Jans en Jantjen Alberts weduwe van Sijuert Japiks van Ee in Friesland waar van attestatie gepasseerd naar Ee en Engwijrum
DTB Ee (Oostdongeradeel) 1766: Tijmen Jans, wonende te Den Ham x 13-07-1766 Ee Jantje Alberts, wonende Ee
Huwelijkscontract 13-06-1766 Den Ham
Getuigen bruidegomszijde:
Jan Thijmens, vader x Trijntje Jans, moeder
Garmt Wijrsema, aangetrouwde oom; Bouwina Cleveringa. volle nicht; Jan Sijrts, volle neef; Abel Wijrsema, Claas Geerts, aangetrouwde halve neef; Eilke Wolters, halve nicht Getuigen bruidszijde:
Albert Douwes Douwema, vader x Trijnje Jans, moeder 

DTB Den Ham Fransum 1794: Den 25 Septemb. overleed Tijmen Jans Schepper van Fransum oudt.
DTB Den Ham Fransum 1808: Den 4 Novem. aangegeven het Lijk van Jantje Alberts Douwema overleden den 1sten dito oud ruim 74 jaren, gewoond hebbende te Fransum gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen uit het laatste huwelijk
Kerk Den Ham grafsteen Tijmen: Ter Nagedachtenis van Tymen J. Tymens, in leven Gecommitteerde Raad der Ommelanden, overleden den 25sten September 1794 in den Ouderdom van ruim 58 Jaren
Wapen: Gedeeld: I drie klaverbladen onder elkaar; II doorsneden: a. huismerk 299; b. een omgewende, gehalsbande en van achteren geringde hondekop
Kerk Den Ham grafsteen Jantje: Ter Nagedachtenis van Jantien Alberts Douwema, in Leven Weduwe van den Gecommitteerde Raad Tymen J. Tymens, overleden den 1sten November 1808 in den Ouderdom van ruim 74 Jaren
Wapen: Een monogram, gevormd van de letters J.A.D.

Albert Douwes (Douwema), rechter, * 14-09-1699, † 06-09-1772, 73 jaar x Trijntje Jans

___________________________________________________________

Kinderen Tijmens Jans x Jantje Alberts (Douma):

 1. Jan (Tijmens) Tijmens, ~ 25-06-1769 Ee x Elizabeth Eijes (Graf 56)

 zegel van Jan Tijmens
Vanaf 1793 woonden zij in Winsum op de Boerderij met nummer 22 | Hoek Hoofdstraat/Statonsweg
Het huwelijk bleef kinderloos
Bij akte op 14-12-1820 verleden voor notaris Frederik Witteveen te Metslawier verkochten Jan Tijmens en Tijmens Tijmens tezamen met familieleden Douma een huis en greidland te Metslawier aan Frederik de With en Pieter Gerrits Rijpstra, beide wonende te Metslawier 

 1. Albert (Tijmens) Tijmens, landbouwer, * 15-05-1772 Metslawier, ~ 24-05-1772 Ee, † 22-07-1814 Fransum, 42 jaar, huis No. 20

kinderloos overleden
Kerkboek: 23-9-1804 aangenomen en voor de eerstemaal aangegaan 
Albert Tijmens  Tijmens
Aangevers overlijden: Harmannus Rotgers Smit, 45 jaar, arbeider, wonende Fransum en Sipke Egtberts, 37 jaar, arbeider, wonende Fransum, geburen [] Sipke Egberts die verklaarde heeft niet te kunnen schrijven 


 1. Tijmen (Tijmens) Tijmens sr, landbouwer Groot Leger, * 13-04-1774 Fransum, † 30-05-1853 Den Ham, 79 jaar x 27-10-1805 Den Ham en Fransum, contract 26-09-1805 Warfhuizen Jantje Jans Stellema, * 01-01-1780 Vierhuizen, boerderij Midhalm I, † 20-05-1852 Den Ham, 72 jaar


NvhN 26-06-1920 de destijds door Tijmen Tijmens bewoonde boerderij “Groot Leger”, gelegen tussen Den Ham en Aduard. Het voorhuis is van latere datum.    
  

Getuigen Bruidszijde:
Geeske Mennes Boeijkema, moeder, † 1808 x Jan Pieters Stelma/Stellema, overleden vader, landbouwers Midhalm I (Midhalmerweg 9, Vierhuizen)
Rijpke Mennes Boijkema, oom x Imke Kornelis Duisterwinkel, aangetrouwde moeij
Klaas Mennes Boeijkema, oom x Ludewe Geerts, aangetrouwde moei
Getuigen Bruidegomszijde:
Tijmen Jans, overleden vader; x Jantje Alberts Douma, overleden moeder
Jan Tijmons, broer x Elizabet Ejes, aangetrouwde zuster
Albert Tijmons, broer
Jan Tijmons, oom

Kerkboek: 23-9-1804 aangenomen en voor de eerstemaal aangegaan  Albert Tijmens Tijmen Tijmens
Aangevers overlijden Jantje: Gaaike Bennema, 34 jaar, zonder beroep, wonende Den Ham en Abel Jacobs Bakker, 32 jaar, landgebruiker, wonende Den Ham
Aangevers overlijden Tijmen: Berend Jacobs Nauta, 46 jaar, dienstbode, wonende Den Ham en Hieke Popkes Rozema, 40 jaar, dienstbode, wonende Den Ham

___________________________________________________________

Kind Tijmen Tijmens x Jantje Jans Stellema:
Tijmen Tijmens junior, ~17-03-1807 Fransum, † 25-05-1832 Groningen, 25 jaar, Groote Markt Ltt. B No 3

Akte van overlijden: wonende op den Ham, heden nacht te twee uren overleden is ten huize van de erven Berend Bruins staande alhier aan de grootemarkt Ltt. B No 3
Aangevers overlijden Tijmen: Jan Tijmens, 63 jaar, landbouwer, wonende Winsum, oom in de derde graad en Matthijs Kanthagen, 36 jaar, kasteleinsknecht, alhier woonachtig

Tijmen Tijmens jr ligt in de vloer van de kerktoren naast zijn oom Jan Tijmens gegraven. Ook hier in het wapen de hondekop.

___________________________________________________________

Grootouders Jan Tijmens (x Elizabeth Eijes)

Jan Tijmens, * ? 1708, † 04-12-1799 Den Ham, 70 jaar x 28-10-1731 Fransum Trijntje Jans (Nienhuis), * ? 1708, † 06-04-1783 Den Ham, 75 jaar

DTB Den Ham Fransum 1731: Den 14 Octo: Uitgekondigt het Houlijk van Jan Timens van den Ham en Trijntien Jansen van Fransum en den 28 dito daaran volgende in den Houliken staat bevestigt in de Fransumer kerk
Kerkboek: 25-9-1735: na ondersoek Jan Timens van Den Ham
15 mei 1746 is Jan Timens na drie voorgaande kerkelike proclamatien als Ouderlingh in de gemeinte van Den Ham bevestigt in plaats van Albert Ennes die overleden is.
Nb. Te anvulling van het kerkelijke protocoll, dient hier ten aansien van Ouderlingen en Diaken genoteert te worden
1) Dat gedurende de vacature op Den Ham in t jaar 1748 Louwe Jans is verkosen tot Ouderling, die met Jan Tijmens dese plaats bekleed heeft, zijnde Jan Tijmens op zijn verzoek enige jaren na dato van zijn ouderlingschap ontslagen, blijvende Louwe Jans alleen ouderling
1755: Acta Consistorii habiti op Den Ham den 27 Maij 1755.
$1. Hebben de naburige Predikanten Dn. J. Munting en A.W. Costerus op versoek van de pastor loci zich gesisteert in de kerkenraad en is geopent door Dn. Munting als praeses met den gebede.
$2. Zijn binnen gekoomen Jan Jacobs van Aduwert, vervolgens Daue Jans en Trijnje Claessen, eindelijk Leue Jans, Jan Tijmens, Eltje Loues, Anje Harmes, welke eerst elk afsonderlijk daarna te samen zijn gehoort over eenige verschillen, welke zij zedert eenige tijd tot onderlinge verwijdering met malkander gehad hadden en zijn op gemoedelijke en ernstige over..ing overeengekomen om alle verschillen neder te leggen gelijk blijkt uit teneur van volgende acte en malkander in broederlijke liefde te ontmoeten, waartoe hen des Heeren zegen toegewenscht.
Huwelijksplaats: ?
Kerk Den Ham grafsteen Jan: Jan Timens / Oud Gecommitteerde Raat / Der Ommelanden / tusschen de Eems en de Louwers / Etc Etc Etc / Overleden den 4 December 1779 / in het 70 Jaar Synes Ouderdom / op Den Ham
Wapen: Gedeeld: I drie klaverbladen onder elkaar; II doorsneden: a. huismerk 299; b. een omgewende, gehalsbande en aan de voorzijde geringde hondekop met een iets van de romp, aanziend en met de kop naar links gewend

Kerk Den Ham grafsteen Trijntje: Tryntie Jans Nienhuis, Huisvrouw van de Gecommitteerde Raad Jan Tymens, overleden den 6 April 1783, Oudt in het 75sten Jaar
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk 300, waarin (als slordigheid van de steenhouwer) in bas-reliëf een rechthoek, vergezeld van twee maal drie gaatjes; b. drie klaverbladen

Kinderen Jan Tijmens x Trijntje Jans (Nienhuis):

 1. Timen Jans (Tijmens), * Den Ham, ~ 16-01-1735 Den Ham Fransum, † ?

DTB Den Ham Fransum 1735: Den 16 Jan:: Gedoopt het Soontien van Jan Timens en Trijnie Jans Egte Lieden van den Ham en genaamd Timen

 1. Timen (Jans) Tijmens, * Den Ham, ~ 09-09-1736 Den Ham Fransum, na 22-03-1774 landbouwer te Den Ham, schepper, Gecommitteerde Raad der Ommelanden,  † 25-09-1794 Den Ham Fransum, 58 jaar x 13-07-1766 Ee Jantje Alberts (Douma/Douwema), † 01-11-1808 Fransum, 74 jaar

DTB Den Ham Fransum 1736: Den 9 Sept: Gedoopt het Soontien van Jan Timens en Trijnje Jans Echte Lieden van den Ham en genaamd Timen

 1. Jantien (Jans) Tijmens, * Den Ham, ~ ..-01-1738 Den Ham Fransum,  † ?

DTB Den Ham Fransum 1738: Den Jan: Gedoopt het Dochtertien van de E: Jan Timens en Trijnie Jans Echte lieden van den Ham en genaamd Jantien

 1. Jantje (Jans) Tijmens, * Den Ham, ~ 02-03-1742 Den Ham Fransum, † 14-06-1808 Groningen, 66 jaar, Oude Boteringestraat x 03-05-1767 Eext Antonij/Antonius Emmen,

DTB Den Ham Fransum 1742: Den 2 Meert Gedoopt het Dochtertien van Jan Timens en Trijnje Jans Echtelieden van den Ham en genaamd Jantien
DTB Den Ham Fransum 1767: den 12 April Uitgekondigt het huwelijk tusschen Anotonij Emmen van de Eext en Jantjen Tymens van den Ham waarvan attestatie gepasseert naa Eexta
DTB Eexta1767: Den 3 Maij zijn getrouwt Antonij Emmen van de Eext en Jantjen Tijmens van den Ham
Lidmaten Eexta 1769:01-12-1769 [] op belijdenis Antonij Emmen []
Huwelijkscontract 25-03-1767 Den Ham
Getuigen bruidszijde
Jan Tijmens, vader
Tijmen Jans, volle broer x Jantjen Albers Douwema, aangetrouwde zuster
Jan Tijmens, volle broer
Bouwina Tijmens, volle zuster
Jan Siertsema, volle neef; Nicolaas van der Tuik, pastor, aangetrouwde neef; Hinrica Eillers, volle nicht; Henricus Bargers, aangetrouwde neef; Abel Wijrsema, halve oude oom; Klaas Geerts, aangetrouwde neef in de 5e graad
Getuigen bruidegomszijde:
Swiko Emmen, vader (obiit Scheemda; lidmaten Eexta: 4 sep. 1767 met attestatie zijn weggegaan S. Emmen na de Scheemda); Jacob Emmen, broer; Georgius Hinrici Placius, rechten student, volle neef; Weije Placius, volle nicht; Jan Eeverts, rechten student, halve neef
Lidmaten Eexta: 1788
Den 8 Juni zijn na gehoudene proefpredicatie in de vacature van deze Gemeente de naburige Predikant van de Scheemda W.H. Folckers met den eenen Ouderling dezer Gemeente A. Emmen, bij malkander  tegenwoordig geweest om consistorie te houden. Doch denzelven is niets bijzonders voortgekomen.
W.A. Folckers pred. in de Scheemda. A. Emmen ouderling
Lidmaten Eexta: 3 juni 1793
de ouderling A. Emmen en zijn vrouw Jantjen Tijmens zijn met attestatie vertrokken naar Groningen, na voorafg. belijdenis tot Litmaat aangenomen Trijntje Emmen en met attestatie vertrokken na Vries op Drenthe, []
T.W.Siertsema pred. in de Eexta Berend Michiels ouderlink
Lidmaten Eexta 1793: Trijntje Emmen (aangenom d 6 mai 1793, na Vries vertrok.)
DTB Groningen 1808 juni: Den 14  Jantje Tijmens Wed. Antonia Emmen, oud 66 jaar, Gewoond in de oude Boteringe Straat, 1 Kind naar en 4 Dessenden
L: Schuiling Leed Z

Dochter
Trijntje Emmen, * 12-04-1770 Eexta, ~ 22-04-1770 Eexta* 12-04-1770 Eexta, † 09-05-1843 Vries, 73 jaar, huis no 21 x 1793 Vries Johannes Linthorst Homan, ~ 28-05-1758 Vries, † 22-06-1847 Vries, 89 jaar, huis no 41
DTB Eexta 1770: Antonij Emmen en Jantjen Ehel: in de B[] Eexta, hebben haar Dogter
Trijntje ten h: Doop gepresenteert op den 22 April, welke op D[] daar 12 Apr: geboren []
DTB Eexta 1793: 19 Mai zijn hier af en uitgekundigh Johannes Linthorst Homan Raad en Landschrijver van ‘t Landschap Drenthe, van Vries, en Trijntje Emmen van de Eexta, zijn met attestatie vertrokken naar Vries om daar in den H. Staat bevestigd te worden
Aangevers overlijden Jantje:
Aangevers overlijden Johannes: Folkers Eisses Hoving, 36 jaar, tuinman, wonende Vries en Jan Lammerts, 24 jaar, huisknecht, wonende Vries, beiden in dienst van den overledene
Huwelijkscontract Groningen 27-05-1793: Jan Mulders, 80 jaar, schoolonderwijzer, wonende Vries, nabuur en Hendrik Kremer, 29 jaar, schoenmaker, wonende Vries, nabuur
Getuigen bruidszijde: Tonijs Emmen, vader; Jantie Tijmens, moeder; Tijmen Jans, oom; Jantie Albers, aangetrouwde moeij; Jan Tijmens, oom
Getuigen bruidegomszijde: Johannes Homan, vader; Johanna van Rikkinga, moeder; E.J. Witzenborg, zwager; Gesina Anna homan, zuster
Vader Johannes Homan, J.U. Doctor, van Vries ging in ondertrouw op 10-09-1756 te Niezijl met Johanna van Rikkinga, met attestatie gegaan naar Vries

Van hen stamt de Familie Linthorst Homan af.

 1. Jan (Jans) Tijmens), landbouwer, ~ 09-07-1746 Den Ham Fransum, † 16-08-1820 Den Ham, 74 jaar, huis Nº 87

Jan Tijmens deed in 1808 te Groningen mee aan de Hardraverij ter ere van Koning Lodewijk Napoleon
Zie: deelnemende paarden

  

DTB Den Ham Fransum 1746: den 9 Jul: gedoopt het soontien van de E Jan Tijmens en Trijnje Jans Echte lieden van den Ham en genaamd Jan
Kerkboek: 25-12-1771 na onderwijs Jan Tijmens Junior

 1. Bouwina (Jans) Tijmens, ~ 06-10-1748 Den Ham Fransum, † 12-11-1802 Den Ham, 54 jaar

DTB Den Ham Fransum 1748: den 6 October gedoopt het kind van Jan Tijmens en Trijntje Jans Echtelieden van den Ham en genaamd Bouwina
DTB Den Ham Fransum 1802: 1802 den 12 November des avonds tussen 10 en 11 uuren overleed Bouwijka Tijmens ruim 54 jaren oud
Kerk Den Ham grafsteen Bouwina: Ter Nagedachtenis van Bouwina Tymens, overleden den 12den November 1802 in den ouderdom van 54 jaren
   
Wapen: Gedeeld: I drie klaverbladen onder elkaar; II doorsneden: a. huismerk 299; b. een omgewende, gehalsbande en van achteren geringde hondekop

 1. Trijntje (Jans) Tijmens, ~ 17-01-1751 Den Ham Fransum, † ?

DTB Den Ham Fransum 1751: den 17 Jan gedoopt een dochtertje van de E. Jan Tijmens en Trijntje Jans Egtelieden op den Ham genaamd Trijntje

 1. Hermans (Jans) Tijmens, ~ 26-08-1753 Den Ham Fransum, † ?

DTB Den Ham Fransum 1753: den 26 Aug gedoopt Hermans Soon van Jan tijmens en Trijntje Jans Egtelieden op den Ham

___________________________________________________________

Overgrootouders Jan Tijmens (x Elizabeth Eijes)

Timen Jans, * ? 1674, † 06-02-1724 Den Ham, 50 jaar x Bouwtien Harmens, * ? 1685, † 26-06-1719 Den Ham, 34 jaar

Kerkboek: Den 14 junij [1705] is Tijmen Jans als Diacon op Den Ham bevestigt
2 sept. 1714 de E. Timen Jans Schepper van Den Ham tot Ouderlingh van de gemeinte van Den Ham bevestigt na drie voorgaande kerkelike kondiginghen.
? 11 juni 1724 is Meerten Arents als Ouderling van Den Ham bevestigt na drie voorgaande kerkelijke kondigingen in plaats van Tijmen Jansen dewelke is komen te overlijden.


Grafsteen Timen:
     
Anno 1724, den 9 Februarius, is in den Heere Geruest de Ehrsam Timen Jans, in Leeven Schepper van den Ham, out int 50ste Jaar, en leit alhier begraven
Wapen: Gevierendeeld: I huismerk nr 298; II een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart; III een halve adelaar; IV drie klaverbladen, 1 en 2
Tekst:
Uwe doode Sullen Leven / ook mijn dood Lichaem / Sij Sullen op Staen / waecht op ende Juijcht / gij die in den Stof woont / want uwe dauw Sal / zijn als een dauw der / moes kruijden en de het Lant Sal de overleedene / uit werpen Jesaia / Cap . 26 verss .19

Grafsteen Bouwtien Harmens:

   
Anno 1719, den 27 Yuni, is / Boucktien Harmens, de Deught / same Huis Vouw van Tymen Ians Schepper op den Ham, out / int 34ste Iaar in den Heere / Ontslapen verwachtende met / alle Waare Gelovigen Een sa / lige Opstandinge door Iesum / Christus onsen Heere
Wapen: Gevierendeeld: I huismerk nr 97; II een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken mensenhart; III een halve adelaar; IV drie klaverbladen, 1 en 2
Tekst: Hier Leit myn Lichaam Onbeswaard / En Rust En Rot en wort tot Aard, / En Hoopt hierna Weer op te staan.  / Om Met den Bruidgum In te gaan, / Ten Jongsten dagh Int Hemelryk. / Om daar te Leven Eeuwighlijk, 

Deze tekst komt op voor op het graf van Jan Rintjes (landbouwer Almaheerd)  op het kerkhof te Baflo

___________________________________________________________

Betovergrootvader van Jan Tijmens (x Elizabeth Eijes)

Jan Tymens x ?

ANNO 1680 Den 21 September Is / Den Heere Gerust De Eersame / Jan Tymens Oudt Omtrent 33 Jaer / Ende Leit Alhier Begraven

Wapen: Rechts: Huismerk 297, vergezeld van onderen van drie klaverbladen, 1 en 2; Links: Huismerk 297, vergezeld van boven van de letters A.C. en  van onderen van drie klaverbladen, 1 en 2
Bijbeltekst: 2 Tim. 4:6b-8. Dec Tyt enz

___________________________________________________________

Terug Kerkhof Graf 56 Elizabeth Eijes