12-07-1800 Nieuw Ewer en Proces over Huur en Grafsteden

___________________________________________________________

Datum:12-07-1800
Extract uit het Prothocol van Verzegelingen bij het voormalige Gerigte van Wehe cum annexis
Extract Koopbrief van het Kleine Boere Plaatsje van R. Eijes en vr. te Zuurdijk
___________________________________________________________

Henricus Cleveringa Rigter van Wehe en Zuurdijk etc certificere, dat persoonlijk voor mij zijn gecompareerd

Eisso Wiersema de Eheman van Grietje Klaassens woonagtig op Zuurdijk, benevens Pieter Jeltes als Voormond over de Pupillen van gemelde Grietje Klaassens, bij wijlen Hidde Hansens in echte verwekt, (zijnde de Sibbe Voogd Barteld Willems thans overleden) edog in dezen geadsisteerd met de Boedelredderen van Eisso Wiersema en Grietje Klaassens, zijnde Jacob Jenes Sijtsma en J. van der Borgh dezen zooveel hun qq aangaat mede appooberen de dewelke bekenden en beleeden kragt geregtelijke akte van den 19 Februarij 1799 na annociatie zoo in de Couranten als door aanslagen op den zeventienten Maij daaraanvolgende opentlijk op Strijkgeldsconditien Stedevast en onwederroepelijk verkogt te hebben aan
Roelf Eijes en Everdijna Oudeman Ehelieden, wonende te op Zuurdijk, welke koper en met procuratie van zijn Ehevrouw van heden, mede compareerde en dezen koop alzoo accepteerde,
een Boerenplaatsje staande en gelegen te Zuurdijk met de beklemminge van 37 ½ Jukken en 52 Roeden Lands, doende tot eene Jaarlijkse huur aan de Kerk te Zuurdijk eene Summa van 125 Car Glds,
voorts met alles wat aan de Behuizinge aard Spijker en nagelvast is, met dakdeuren en vensters, steen en pannen vermuurd en onvermuurd met losse en vaste breden, nogders met heggen geboomten en plantagien op de Landerijen zijn bevonden: dit dan alles zoo groot en klein, goed en kwaad als hetzelve in zijn einden en zwetten is gelegen, zonder de mate te gedogen, met lusten en lasten, die erop zijn en nog op gelegd mogten worden, en zoo als dit alles door Grietje Klaassen en hare tegenwoordige Eheman Eisso Wiersema is gebruikt: alzoo verkogt voor eene Summa van Zes Duizend Zeshonderd en Vijfen twintig Car Glds, van welke 6625 Guldens Kooppenningen de Verkopers bekenden van de koperen ontvangen te hebben ene summa van Vier Duizend Negen Honderd agt en zestig Car: gl: en Vijftien Stuivers waarvoor mits dezen in zooverre quiteren. Voorts beloofden de Koperen de resterende Een Duizend zeshonderd en Zes en Vijftig Guldens en Vijf Sts op 1 [.] May 1801 te zullen betalen, waarmede als dan het volle Koopschat is voldaan, blijvende echter het verkogte aan de Verkoperen eigendom onverlaten, ten tijd van volle betaling, waarvoor de Kopers, gelijk ook de Verkooperen voor de vrije en onbezwaarde leverantie van ’t verkochte elkanderen wederzijds ten onderpand stelden, alle hunne hebbende en verkrijgende edog de Voorstanderen en hunne in qlté goederen geene uitgezonderd. Dit alles met onderwerpingen aan alle hoge en lage rechte en Gerigten en diens parate reale executie onder afstand van alle tegenstrijdige exceptien. In oorconde van waarheid en tot vestenisse dezes heb ik Rigter opgemeld, deze op der Comparanten verzoek en belijdinge met mijn gewoon Zegel en naams subscriptie gecon[.] in het jaar onzes HEEREN Een Duizend en Agt Honderd op den Twaalfden Julij 1800.
(was getekend ) H. Cleveringa Richter
Coll: Accordt (get) H. Cleveringa Richter
Coll: Concord. H.D. Borgh
De originele dezes was op francijn geschreven en met een zegel van groen Waxen bevestigd
Geëxtraheerd ter Secretarie van Hunsingo den 13den van Louwmaand 1810

___________________________________________________________
Groninger Archieven 584/56

1801 overeenkomst Grietje Klaassens met Eisso Wiersema | Hindrik Hindriks en Roelf Eijes eigendom grafplaats Kerkhof 

___________________________________________________________

Extractum Prothocolli
Commissie gehouden in Judicio tot Wehe den 17 Januarie 1801
Inzaken
Grietje Klaassens petitionante geadsisteerd met haar eheman Eisse Wiersema
op en tegens
Hindrik Hindriks en Roelf Eijes gepetitoneerden per requeste den 8 December 1800 ingediend

Ten gevolge acte commissoriaal van den 20 Decembr 1800 compareerden parthijen in commissie, alwaar de gepetioneerden Sustineerden dat de begraafplaats ten requeste op het Kerkhof te Zuurdijk behoorde aan het Boerenplaatsje zo hij gepetitioneerde Roelf Eijes onlangs uit den boedel van petitionante hadt aangekocht,
en dat de begraafplaats behorende aan de Boerenplaatze van de petitionante lag op het Kerkhof van Vliedorp het welk zij gepetitden des gerequireerd met attestatie zouden daar doen.

De petitionante daar tegen beweerde dat de overledenen van hare thans bewoonde Boeren plaatse altijd in het questieuse legerstee zijn begraven, waarvan in het jaar 1723 nog bewijs kan tonen, maar door dien het plaatsje door Roelf Eijes thans uit den boedel aangekogt sederd onheugelijke tijden bij petitionantes plaats is gebruikt, en daar de volle Broeder van petitionante op dat plaatsje door Roelf Eijes thans gebruikt is overleden zo was het natuurlijk dat die ook aldaar wierde begraven gelijk geschied was, op dat hare familie bij elkander quam.

Voorts parthijen met wijderen verstaan, zijn dezelve eindelijk door tusschen spraak en bemiddeling gecontracteerd, invoege:
dat Roelf Eijes afstand doet van al zijn regt op het legerstee ten requeste vermeld, aan de petitionante, en dat daar en tegen de petitionante aan neemt daar voor te voldoen aan de Gereformeerde armen te Zuurdijk een Car gulden en ook ten haren laste te nemen de kosten daar over aangewend; al het welke aldus ad acta Verzochten

Is zulks op verzoek van parthijen aldus in actis getekent.
Coll: Accord
Cleveringa Richter

___________________________________________________________

Groninger Archieven 584/55
In de jaren 1798 en 1799 hebben Grietje Claasen en de Kerk tegen elkaar geprocedeerd.
Het vermoeden is dat het om de betaling van achterstallig landhuren ging (beklemming), 1795, 1796, en 1797
Grietje stelde dat zij het recht had te procederen en niet haar echtgenoot Eise Wiersema. Dit werd afgewezen door het gerecht: “zij als eene gehuwde vrouw sonder die adsistentie is ongehouden te compareeren,”
Kortom
: Eise Wiersma moest Grietje assistentie geven tijdens het proces.

___________________________________________________________

Proces Grietje Claasen ter ene zijde en Roelf Eijes als kerkvoogd der Ned. Herv. gemeente te Zuurdijk ter andere zijde 1798 en 1799

Nevenstaande Spccificatie voldaan, en de Stukken daarbij overgegeven Groningen den 10 Maij 1799.
De J. de Graaff in qlte

Specificatie van Kosten
Aan
Het E.E. Gerigte van Wehe en Zuurdijk.

overgegeven door Grietje Claassen Specificatie op en tegen Roelf Eijes in qlte als Kerkvoogd der Kerke van Zuurdijk.

Gespecificeerde
Zijnde gefundeert in de Truimphante []
En heeft het E.E. Gerigte zig ter moderatie dezes verzogt en gecommiteert volgens acte infra []
Waar van de adgerdicatie salvo mederamine van het E.E. Gerigte word verzogt.

1799
De Specificante copiele concluisien ter betaling van Landhuuren en rente hebbende ontfangen, heeft daar over met haare Advocaten Dren J. de Graaff en H.W. Hovingh gebesoigneert vertering als toen bet: f 1 15 –
Gemelte Advocaten competeert Salaris voor die besoigne, ieder f 1 16 – is 3 12

1799
A Voor het examineren van de copiele conclusie sub A f 1 4 –
B Acte van Exceptie Sub B kost 1 8 –
Salaris per verbaal 1 4 –
Stellen van de exceptie daarin vervat 1 4 –
C Acte van admissie der exceptie Sub C kost 1 8 –
Salaris per verbaal 1 4 –
Pro examine van het  declaratoir in gemelde acte vervat 1 4 –

D Pro examine van de copiele Conclusie Sub D 1 4 –

E Acte van exceptie sub E kost 1 8 –

Salaris per verbaal 1 4 –
[] van de exceptie daarin vervat 1 4 –

F Acte van admissie der exceptie Sub F kost 1 13 –
Salaris per verbaal 1 4 –
Pro examine van het declaratoir aan zijde der Gespecificeerde gedaan 1 4 –

G Voor het sommeren van het mandaat van Kosten Sub G –
Wedman voor het exploiteren met pont –

H Acte ad moderandum sub H kost –

Salaris per verbaal –
Dezen op te stellen en in ‘t rein te brengen – 18 –
Procureur in dezen 2 4 –
Wedman dezen uit te Langen –
Brieve porten in dezen betaalt – 9 –

Het E E Gerigte Moderatie geld Pro Memoria

___________________________________________________________

Specificatie in zaken Grietje Klaassens Roelf Eijes in qlte als Kervoogd van Zuurdijk

Dr J. de Graaf
Wehe

L. V.

Aan het Gerichte van Wehe en Zuurdijk overgegeven door Grietje Claasen als ter conclusie Ged. op en tegens Roelf Eijes in qlte als kerkvoogd der kerke van Zuurdijk

[] huiren:

De Gedaagde op des In[] conclusie volgens jongste Acte hebbende laaten teekenen te ex[], dat zij Gedaagde alleen en zonder de adsistentie van haaren tegenwoordigen eheman Aiso Wiersema in dezen zijnde geciteerdt, de Imptrant naar rechte daartoe is onbevoegd, en zij als eene gehuwde vrouw, zonder die adsistentie, is ongehouden te compareeren en zich op den genomenen Eisch, en Conclusie intelaaten zooverzoekt Gedaagde thans, dat bij absentie van den In[] evengemelde Exceptie in contuma[] werde geädmitteerd dog In[] present iets inbrengende, wordt geingebragte salvo jure ad acta verzogt, voorts desrs extraditie en wijders als naar stijl
Dr J de Graaf in qlte

___________________________________________________________

Extract: Proth:

Rechtdag van Wehe en Zuirdijk den 24 Februarij 1798.

Roelf Eijes in qlt als kerkvoogd van Zuirdijk

C

Grietje Klaazens gde

Wierde uit naam van den [] per verbaal (: geteekent J: van de Borgh in qlt:) gecontendeerd tot confirmatie van sijne genomene conclusie bij absentie van gedaagde in contum[] present en hier teegens iets inbrengende, word sulks salvo jure ad acta versogt extraditie deeses cum producto en de acte

(: van Tene[]:) Ten einde gij aan den [] qq sult moeten voldoen en betalen de summa van f  384 Care guldens, sijnde drie jaaren huire, so verschenen is geweest op Midwinter 1795, 1796, en 1797, en gij uit dien hoovde als beklemde Meijersche aan denzelven in die qualiteit schuldig, en plechtig sijn; bij fauts van dien en conprimatie deeze gedogen de condemnatie in uwe goederen salvo jurk alio
waarop door gede per verbaal, geteekend Dr J: de Graaff in qt, werd versogt
Dat de genomene eisch, en conclusie salvo jue, et salvis qui[] exceptionibus ad acta mogte worden gebragt; laatende voorts de gede [], dat sij gede alleen, en sonder de adsistentie van haaren teegens woordigen Ehe man Eijso Wiersuma in deezen sijnde geciteerd, de [] naar rechte daartoe is onbevoegd, en zij als eene gehuwde vrouw sonder die adsistentie is ongehouden te compareeren, en sig op de genoomene eisch en conclusie in te laaten;
versoekende het ingebragte salvo jure ad acta, en deeses extraditie, cum producto, beneevens de acte.

Heeft het Gerichte dit alles in actis geteekend.
coll: concde
E: R Heshusius Richter

___________________________________________________________

Naar Boerderij “Nieuw Ewer”

Terug naar Graf 58