Menu +

Kerkhof Rij 5 Gedenksteen 32 Jan Pieters Vork

In bewerking

___________________________________________________________
JOHANNA BARBARA WINTER
Weduwe van
JAN PIETERS VORK
gebn te Leens den 5 April 1773,
overln te Zuurdijk, den 6 November 1839
WIJDT DIT TOE TER GEDACHTENIS VAN HEM
EN DESZELFS EERSTE ECHTGENOOT
A.L. DIJKHUIS
___________________________________________________________

Jan Pieters Vork, landbouwer Castor en Pollux, * 27-04-1773 Leens, † 06-11-1839 Zuurdijk, 66 jaar

Geen grafsteen
Jan Pieters Vork was executeur van Douwe Martens Teenstra
Ouders Pieter Jans Vork x Trientje Jacobs Bos
Aangevers overlijden: Barteld Jans van Dijk, 35 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk, nabure en Klaas Jans Beukema, 37 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, nabure
Kerkboek 1839: Novem 2 Ontvangen van Wedu J.P. Vork voor het gebruik van het zwart laken 6,80

 

___________________________________________________________

Jan Pieters Vork e.a. verkoop tjalk 1825

x I 17-12-1808 Leens Anna Luies Dijkhuis, ~ 31-05-1761 Vierhuizen, † 09-01-1824 Zuurdijk, 62 jaar, Pollux, huis No 7

Geen grafsteen
Ouders Anna: Lue Rennes Dijkhuis x Hillechien Tonkens
Aangevers overlijden: Lammert Berents Helder, 26 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en Tjerk Jakobs Mennema, 36 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk
Anna was eerder gehuwd met Marten Aedges Teensta, landbouwer op Castor

Huw contract 17-12-1808
Bruidegomszijde:
Jan Jacobs Bos, oom
Jacob Jans Vork, oom
Jacob Bos, halve oom

Bruidszijde:
Bronne Dijkhuis, boer en sibbe voogd
Jan Jacobs Bos, vreemde voogd
Derk Aedsges, voormond over bruid voorkinderen
Douwe Martens, stedezoon
Aedsge Martens, stedezoon
Marten Aedsges, overleden echtgenoot

x II 01-12-1827 Leens Johanna Barbara (Johans) Winter, * Zuidhorn, † 04-12-1858 Zuidhorn, 78 jaar, huis No A13

Ouders Johanna: Johan Ernestus Winter, predikant x Gezina Hendrika Borgesius
Getuigen huwelijk: Johannes Ernestus Winter, 42 jaar, koopman wonende Groningen, broeder van den jonggetrouwde vrouw; Pieter Winter, 29 jaar, zonder beroep, wonende Groningen, broeder van den jonggetrouwde vrouw; Jodocus Henderijkus Warmolts, 27 jaar, predikant der Hervormde Gemeente te Wehe, wonende aldaar; Luitje Elles Marrenga, 36 jaar, Gemeente ontvanger van de gemeente Leens
Aangevers overlijden Johanna: Gerrit Heeres, 48 jaar, predikant en Martinus Popta, 57 jaar, medicinae doctor, wonende beiden te Zuidhorn, de eerste als neef en de tweede als bekende van de overledene

___________________________________________________________

Huwelijksakte Vork-Winter:
Jan Pieters Vork, oud vier en vijftig jaren, eigenaar en landbouwer van beroep, geboren den zeven en twintigsten April zeventien honderd drie en zeventig te Leens, blijkens aldaar afgegeven doop extract, wonende te Zuurdijk, meerderjarige zoon van wijlen Pieter Jans Vork en uit van wijlen Trijntje Jacobs Bos, geboren, in leven zijnde landbouwers van beroep, gewoond hebbende en overleden te Leens voor zeer lange jaren, alsmede de grootouders zoo wel aan vaders en moeders zijde overleden voor zeer lange jaren als toen ter tijd geene legale antekening van het overlijden werden gehouden. Blijkens eene acte acte door vier geloofwaardige personen vertekend dat hen lieden zulks kennelijk zij, opgemaakt door Hendrik van Bolhuis, openbaar notaris in het Kanton Winsum den zevenden November achttien honderd zeven en twintig behoorlijk geregistreerd, weduwnaar van Anna Luijes Dijkhuis in leven zijnde landbouwersche van beroep, gewoond hebbende en overleden te Zuurdijk den negenden Januarij achttien honderd vier en twintig, blijkens dood Exract afgegeven te Leens ten Eendre
en
Johanna Barbara Winter, oud zeven en veertig jaren, buiten beroep, geboren den zevenden Maij zeventien honderd en tachtig te Zuidhorn, blijkens aldaar afgegeven doop Extract, wonende te Bergum, meerderjarige dochter van Johannes Ernestus Winter, predikant der Hervormde Gemeente Zuidhorn en aldaar wonende, deszelfs [] toestemming gegeven ingevolge notariele acte gepasseerd voor Mr Herman Trip, notaris te Groningen, hierbij overlegd en erkend, en uit van wijlen Gezina Henderika Borgesius, geboren, in leven zijnde predikantsvrouw, gewoond hebbende en overleden te Zuidhorn den vier en twintigsten Julij achtien honderd en negentien, blijkens aldaar afgegeven dood Extract, weduwe van Teio Frederik Feenstra, in leven zijnde houtzaagmolenaar van beroep, gewoond hebbende en overleden te Bergum den dertigsten Maart achtien honderd vijf en twintig, blijkens dood Extract aldaar afgegeven, ten anderen zijde []

___________________________________________________________

Johanna Barbara Winter x 12-11-1821 Zuidhorn Teio Frederik Feenstra, zaagmolenaar te Bergum, * 29-07-1786 Leeuwarden, † 30-03-1825, huis No 234

Bruidegom 35 bruid 41 jaar
Bruidegom weduwnaar van Jozina Alegonda M H Pruissen
Ouders bruidegom: Dirk Feenstra, advokaat x Femke Post
Getuigen huwelijk: Bernardus Johannes Winter, 29 jaar, predikant der Hervormde Gemeente te Farmsum; Hendrik Goeman Winter, 27 jaar, apotheker te Groningen; Pieter Winter, 23 jaren, zonder beroep, wonende Groningen en Abraham Jakob Winter, 21 jaar, [] ten kantore van den ontvanger der registratie en domeinen te Zuidhorn, alle vier broeders van de bruid 

___________________________________________________________

In 1839, ten tijde van de volkstelling, woonden na het overlijden van Jan Pieters Vork op de boerderij Pollux:

Johanna Barbera Winter, 60 jaar, landbouwersche, * Zuidhorn
Johannes Ekkes Warners, 27 jaar, werkbode, * Niekerk
Roelf Kornelis Schollema, 20 jaar, werkbode, * Zuurdijk
Jan K Schollema, 17 jaar, werkbode, * Zuurdijk
Jacob Jacobs Heller, 14 jaar, werkbode, * Zuurdijk
Jantje Ekkes Warners, 32 jaar, werkbode, * Ulrum
Trientje R Modderman, 23 jaar, werkbode, * Niekerk

___________________________________________________________

Pieter Jans Vork en Jacob Jans Vork zijn broers

Pieter Jans Vork, landbouwer x Trijntje Jacobs Bos; zij was een zuster van Jan Jacobs Bos, gehuwd met Antje Ites
Jacob Jans Vork, landbouwer, † 14-05-1809 Leens, 64 jaar x Dieuwerke/Duurke Derks (Cleveringa), * 10-04-1765 Eenrum, † 01-01-1823 Leens, Leens, 57 jaar

Ouders Dieuwerke: Derk Cleveringa x Anje Klasens

Kinderen Pieter Jans Vork x Trijntje Jacobs Bos

    1. Jakob Pieters Vork, landbouwer, imker, ~20-01-1771 Leens, † 24-06-1808 Wehe?, 36 jaar x 1800 Anje Harms
      Boedelbeschrijving Jakob Pieters Vork
    2. Jan Pieters Vork, * 27-04-1773 Leens, † 06-11-1839 Zuurdijk, 66 jaar x I Anna Luijes Dijkhuis x II Johanna Barbara Winter

Kinderen Jacob Jans Vork x Dieuwerke Derks Cleveringa:

  1. Jan Jakobs Vork, ~ 11-08-1799 Oldehove, † voor 1803

2. Derk Jacobs Vork, landbouwer, ~ 25-12-1800 Oldehove

x I 15-11-1823 Leens Henderijka Eppes Jelsema, * Westernieland

bruidegom 22 bruid 27 jaar
ouders bruid: Eppe Gabriels Jelsema, landbouwer x Trienje Sjabbes
getuigen huwelijk: Jan Pieters Vork, 50 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, oom bruidegom; Jan Ennes Huizing, 56 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk; Edzard Tjarda van Starkenborg Stachouwer, 26 jaar, rentenier, wonende Wehe; Luitjen Elles Marrenga, 31 jaar, negosiant, wonende Wehe

     x II 01-02-1827 Leens Geertje Pieters Ritzema, * 27-02-1803 Leens

Bruidegom 26 bruid 23 jaar
Ouders Derk: † 14-05-1809 Leens x Dieuwerke Derks, † 01-10-1823 Leens
Grootouders moederszijde Derk: Anje Cleveringa, † 12-08-1811 Hornhuizen
Ouders Geertje: Pieter Jans Ritzema, dagloner x Lijzabeth Klaassen, † 13-11-1824 Leens
Kind:
Duurke (Derks) Vork, * 19-04-1827 Leens
Getuigen geboorteaangifte: Klaas Jans Hofman, 28 jaar, landbouwer, wonende Leens en Reuwert Alberts Blink, 39 jaar, dagloner, wonende Leens

3.  Jan Jacobs Vork, landgebruiker, ~ 06-03-1803 Leens, † ?

x I Martje Berends Helder, * Leens, † 12-06-1846 Leens, 41 jaar

Kind:
1. Duurke (Jans) Vork, * 13-01-1838 Schouwerzijl
2. Eelje (Jans) Vork, * 09-08-1840 Leens
3. Jaaptje Jans Vork, * 12-09-1844 Leens, † 11-09-1846 Leens, 2 jaar

x II 25-11-1847 Leens Henderika Kornelis Wiersema, huishoudster

Emigratie 1848 Noord-Amerika, christelijk afgescheiden, 1 vrouw, 2 kinderen
Bruidegom 44 bruid 37 jaar
Ouders bruid: Kornelis Wiersema x Aaltje Bernardus Posthuma

4. Pieter Jacobs Vork, boerenknecht, * 04-06-1807, ~ 19-07-1807 Leens x 28-12-1839 Leens Jantje Ekkes Warners, dienstmeid, * Ulrum

Bruidegom 32, wonende Zuurdijk, bruid 32 jaar, wonende Zuurdijk
Ouders bruid: Ekke Jans Warners, daglooner x Gezina Jans

___________________________________________________________

Terug naar Graven Kerkhof