Menu +

Kerkhof Rij 5 Gedenksteen 32 Jan Pieters Vork verkoop tjalk

______________________________________________________________

14-02-1825 Extract uit het Register van voorlopige Aangave van verkooping van Mobilia 4 deel en no 96.[]

In het jaar Achttienhonderd vijf en twintig den Veertienden van de maand Februarij, des avonds te negen Uur, ten huize van den deurwaarder Willem Wolthuis te
Leens compareerde voor ons ondergeteekende Mr Hendrikus van Bolhuis Openbaar Notaris residerende te Leens, Gemeente van dien naam, Kanton Winsum, Kwartier Appingedam, Provincie Groningen, in tegenwoordigheid der hiernagenoemde en mede ondergetekende getuigen, Jan Gerrit Rijkens, Schoolonderwijzer, wonende te Wehe; Jan Pieters Vork, landbouwer wonende te Zuurdijk en Jan Pieters Leima, landbouwer wonende te Hornhuizen, dewelke verklaarden te hebben doen publiek maken voornemens te zijn heden avond uur en plaats voorschreven, te veilen en indien daartoe [] zijn te verkoopen Een welbevaren Tjalkschuit genaamd de drie gebroeders, met zeil, t[]l, ankers, staande en loopend want in voege thans is liggende in de haven van Wehe, en zulks op volgende voorwaarden, welke wij nevens den aanvang van dit proces verbaal in tegenwoordigheid der hier nagenoemde en mede ondergeteekende getuigen aan de gegadigden hebben voorgelezen.

Artikel een. Voorschreven Tjalkschuit word verkocht met alle lusten, en lasten niets uitgezonderd, welke alle te rekenen van den eersten Januarij laatstleden voor rekening van den Kooper zal zijn, ofschoon de aangave en betaling daarvan, door de verkooperen geschiede.

Artikel twee. De aanvaarding zal zijn acht dagen na den dag van aankoop en wel te Wehe alwaar het schip thans is liggende of te Schouwerzijl ten huize van de verkooperen.

Artikel drie. De betaling der Kooppenningen moet geschieden in klinkende Nederlandsche Zilvermuntspecien, aan handen en op Kwitantie van Jan Gerrit Rijkens te Wehe, en wel in volgende maniere als: Een derde gedeelte op den eersten Mei achttienhonderd vijf en twintig, een zesde gedeelte op den eersten November achttienhonderd vijf en twintig. Een derde op den eersten Mei achttienhonderd zes en twintig en het resterende zesde gedeelte op den eersten November daaraanvolgend; doch zullende de Kooper, het geheele Koopschat in een termijn op den eersten Mei aanstaande mogen voldoen tegen korting van vijf procento. Behoudende de verkooperen aan zich het privilegie van de wet aan onbetaalde Kooppenningen toegekend, ten dien effecte dat ingeval de Kooper nalatig mogte blijven in de betaling der Kooppenningen op de gestipuleerde tijden, na een eenvoudig vrugteloos gedaan bevel tot betaling, voorschreven tjalkschuit met diens toebehooren in alle havens, en op alle wateren en stromen zullen mogen arresteren, en op schade en bate van de Kooper verkoopen, terwijl bovendien de Kooper ook nog verpligt zal zijn des gevraagd wordende een genoegzame Zelfschuldige borge te stellen ten genoegen van verkooperen, bij gebreke waarvan op elk bieder zal kunnen worden terug getast, en den gebrekigen Kooper het ontvangene Strijkgeld moeten terug geven.

Artikel vier. Alle kosten, registratie en salarissen over deze verkoop voorvallende en aangevend zullen inwendig acht dagen door de Kooper betaald moeten worden zonder daarvan iets aan den Koopprijs te kunnen korten.

Artikel vijf. De verkooperen reserveren aan zich diverse malen te veilen, en na afloop der laatste veiling houden zij het nog een uur in beraad of zij het gepresenteerde voor de gebodene som willen toeslagen of intrekken.

Hierna requireerden de Comparanten tot de veiling over te gaan, en is alstoen door Jan Boer schipper wonende te Kloosterburen geboden eene Som van Duizend Gulden, welk bod de requiranten niet genoegzaam zijnde is het geveilde ingetrokken. Van al het welk dit proces verbaal is opgemaakt en voorgelezen. Gedaan en gepasseerd op plaats, dag, maand en jaar voorschreven, in tegenwoordigheid van Willem Wolthuis, deurwaarder en Onno Willems Wolthuis, schatter beide te Leens woonagtig als getuigen ten dezen verzogt die dit nevens de Comparanten en ons notaris hebben onderteekend.

 

Jan Pieters Leima:

Jan Pieters Leima, landbouwer, rentenier, ~ 26-12-1773 Hornhuizen, † 02-05-1855 Hornhuizen, 81 jaar x Anje Wristers Buikema/Beukema, * Leens, † 30-05-1865 Hornhuizen, 74 jaar

Ouders Pieter Jans x 02-1773 Hornhuizen Trijntje Remts

 

Onne/Onno Wolthuis:

Onne/Onno Wolthuis, deurwaarder, * Leens, † 01-07-1857 Leens, 59 jaar x Anje Derks Meijer

Ouders Willem Wolthuis x 07-06-1789 Leens Anje Eilderts, * Zoutkamp?

Jan Gerrit Rijkens:

Jan Gerrit Rijkens, schoolonderwijzer te Wehe, * Garmerwolde, † 12-01-1862 Middelbert, 77 jaar x I Johanna Jans van der Tuuk x II 12-05-1826 Winsum Gezina Freerks Vennema, * Schillingeham, † 10-09-1855 Wehe, 68 jaar

Bruidegom 42 bruid 36 jaar
Ouders bruidegom: Gerrit Rijkens, schoolonderwijzer x Freke Jans Kreemer
Ouders bruid: Freerk Jacobs Vennema, landbouwer x Henderika Wiersema

 

Jan Boer:

Jan Klasens de Boer, schipper, koopman, dagloner, * 23-12-1787, † 1855? X 04-04-1813 Kloosterburen Trientje Alberts (Fongers)

Bruidegom 25 bruid 18 jaar
Ouders bruidegom: Klaas Popkes x Trientje Guitgens 
Ouders Bruid: Albert Jans Fongers, bakker x Paulina Geerts Fongers 
Trientje Fongers, 57 jaar; dagloonster; 1854 vertrokken naar Noord Amerika; zucht om de middelen van bestaan te verbeteren; mindergegoeden

 

______________________________________________________________

Terug naar Gedenksteen J.P. Vork