C016 C017 Albert Valk Aafke van der Klei

Grafsteen: geen

Albert (Abrahams) Valk, tuinman, winkelier, * 06-02-1823 Woltersum, † 20-03-1911 Zuurdijk, 88 jaar x 19-04-1860 Leens, Aafke (Arijs’) van der Klei, * Wehe, † 01-05-1908 Zuurdijk, 83 jaar

Bruidegom 37 en bruid 35 jaar
Getuigen huwelijk: Jan Haan, 30 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk []
Aangevers overlijden Albert: Adolf Schaap, 67 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Reinder Nederhoed, 45 jaar, grofsmid, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden Aafke: Reinder Nederhoed, 42 jaar, grofsmid, wonende Zuurdijk en Adolf Schaap, 64 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk
Aafke was weduwe van Jelte Pieters Abbring
Ouders Albert: Abraham Alberts Valk x Albertje Klasen Doornbos
Ouders Aafke: Arijs Jans van der Kleij x Anje Derks Moes

c016 c017 1911 valk adv

Kind:
Albertje (Alberts) Valk, huishoudster, * 10-10-1861 Zuurdijk x I 02-06-1884 Leens Jan (Josephs) Noordhof, smidsknecht, machinist, * Norg, † 29-12-1895 Kolham, 38 jaar II 13-10-1902 Aduard Daniël Gosen (Hemmes) Bosman, kastelein, landgebruiker, * 08-01-1862 Harssens

Getuigen geboorteaangifte Albertje: Jakob Kamphuis, 30 jaar, korenmolenaar, wonende Zuurdijk en Jan Weites, 24 jaar, schoenmaker, wonende Zuurdijk
Ouders Jan: Joseph Noordhof, landbouwer x Alberdina Luinge
Bruidegom Jan 27 en bruid 22 jaar
Bruidegom Daniël 40 en bruid 41 jaar
Ouders Daniël: Hemme Hindriks Bosman, landbouwer x Trijntje Daniëls Groenendal
Daniël huwde 18-05-1889 Aduard Trientje Sikkens, * Feerwerd, † 26-10-1895 Aduard, 30 jaar
Ouders Trientje: Melle Sikkens x Wietske Berends Wieringa

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling


Diaconieboek:
1886 uit
20 Dec. Aan A. Valk 10 kilo vet voor armen                                         4,75
1892 uit
19 Dec. 92 Aan A. Valk 10 Klgr. Vet voor armen                                 5,25
1908 in
5 Mei 1908 Bij de begrafenis van Vrouw Valk                                    1,69
1911 in
27 Maart Bij de ter aardebestelling van A. Valk                                 0,80
Inkomsten wijlen A. Valk:
28 Maart Boeldag                                                              94,50
zaden J. Hekma                                                                   3,40
zaden J. Huizing                                                                  1,00
zaden H.J Boer                                                                    2,07 5
Polis Begrafenis-fonds                                                       47,50
Samen                                                                            f 148,47 5


Kerkeraaad: (RAG nummertoegang 343 inventarisnummer 11)
Kerkeraad 1907
Alle leden zijn er voor, aan Valk en vrouw, hoogbejaarde lieden, die zich in alles niet meer kunnen redden huishuur en turf te verstrekken. De huurrechten ad f 40, aan den eigenaar van de woning, wordt te hoog gevonden. De heer Doornbos meent dat f 35 voldoende is, waarmee allen ‘t eens zijn en zal met den eigenaar in dien geest overleggen.
1908 25 Mei
Vergadering van den Kerkeraad ‘s avonds 7 uur ten huize van de Wed. Clason.
Besproken wordt thans de zaak Valk. Door het overlijden van zijn vrouw, heeft hij, die gaarne op zich zelf wilde blijven wonen, een huishoudster moeten nemen. Hij kan die echter niet alleen betalen en vraagt daarom steun van de diaconie ten bedrage van f 50.-. Na eenige discussie stelt de Heer Huizing voor aan Valk f 25 voor de huishoudster toe te leggen waarmede allen instemmen.
Over de woning huur zal later worden gesproken. De huur is te hoog, een woning van f 30 huur wordt voor den ouden man voldoende geacht.
1909 16 April
Vergadering van den Kerkeraad ‘s avonds 7 uur ten huize van de Wed. Clason.
Door den praeses worden nu de ingekomen brieven voorgelezen, een betreffende den ouden tuinman Valk, waarin door zijn stiefzoon Terwoldt van Zwolle beloofd wordt den ouden man, zoo ‘t noodig blijkt te zullen steunen met f 25, onder voorwaarde dat zijn zwager Bosma, die in Amerika woont, daarvan de helft bijdraagt. Een nader schrijven op dezen brief, die van Jui 1908 dateert, is nog niet ontvangen. Intusschen kan de oude man, die altijd zijn best heeft gedaan, niet op die toegezegde steun wachten en zal daarin door de diaconie moeten worden voorzien.

Albert Valk heeft goederen gekocht op 04-06-1880 in de veiling roerende goederen Oewe Pieters van Duinen Zuurdijk

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling

 

Jelte Pieters Abbring, * Zuurdijk x I Geertruida Cornelius Stuivinga x II 25-09-1848 Leens Aafke (Arijs’) van der Kleij

Bruidegom II 45 en bruid II 23 jaar

Kinderen Abbring-van der Kleij

  1. Aries (Jeltes) Abbring, * 14-01-1849 Zuurdijk

Getuigen geboorteaangifte: Johannes Pieters van der Kooi, 32 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk []

2. Jacob (Jeltes) Abbring, * 22-05-1850 Zuurdijk

Getuigen geboorteaangifte: ?

3. Anco (Jeltes) Abbring, * 04–04-1852 Zuurdijk, x 04-04-1883 Kloosterburen Aaltje (Jacobs) Nienhuis, winkelierster

bruidegom 31 en bruid 33 jaar
bruid weduwe van Henderikus Theodorus Havinga
getuigen geboorteaangifte: Johannes Pieters van der Kooi, 35 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Enne Jans Huizing, 48 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk

4. Geertruida (Jeltes) Abbring, * 17-03-1854 Zuurdijk, † 09-02-1860 Zuurdijk, 5 jaar

Aangevers overlijden: Jacob Kamphuis, 29 jaar, molenaar, wonende Zuurdijk en Oewe Pieters van Duinen, 49 jaar, hoofdonderwijzer, wonende Zuurdijk

5. Luwina (Jeltes) Abbring, * 26-04-1857 Zuurdijk, †

Getuigen geboorteaangifte: Johannes van der Kooi, 40 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Menno Koning, 36 jaar, wonende Zuurdijk

6. Geertruida (Jeltes) Abbring, * Zuurdijk, + 09-02-1860 Zuurdijk

 

Aafke van der Klei

x I 25-9-1848 Leens Jelte Pieters Abbring, landbouwer Gayckemaheerd, * Zuurdijk, + 02-05-1858 Zuurdijk, 55 jaar

bruidegom 45 en bruid 23 jaar
bruidegom weduwnaar Geertruida Cornelius Stuivinga
ouders Jelte: Pieter Abbring x Hilje Jacobs Vonk
aangevers overlijden Jelte: Johannes Pieters van der Kooi, 41 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Jan Zijlma, 34 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling