1943 vliegend fort Mary Ellen III brieven archief gemeente Leens

Brieven uit het archief van de voormalige gemeente Leens(voorheen Leens
___________________________________________________________
___________________________________________________________
GEMEENTE BESTUUR VAN LEENS, TE WEHE
Wehe, 23 Mei 1945

No. 2459
BERICHT OPSCHRIJVEN VAN:
--
Onderwerp:
Graven van geallieerde militairen

den Heer Militair Commissaris
voor het district APPINGEDAM

BIJL.

In verband met het schrijven van den Chef Staf Militair Gezag dd. 27 Maart 1945, nummer 802/5/2, betreffende de graven van geallieerde militairen, deel ik U mede, dat gedurende de oorlogsjaren 1940-1945 op de algemeene begraafplaats te LEENS, de lijken van onderstaande geallieerde vliegers werden ter aarde besteld.
-
a. 5 personen uit een Engelsch bombardementsvliegtuig, neergestort in de omgeving van het dorp LEENS, in den nacht van 21 Juni 1942, tw. 

1. BROOKSS, erknr. A.V. Brookss, Offr.C.E. 114155, R.A.F.,
2. JAMES, L.V, erknr. L.V James, Offr.Cofe 37770,
3. onbekend,
4. ADAIR, erknr. C.A.N.R. 70976 A.D. Adair, U.C. R.A.F.,
5. onbekend.

b. 2 verkoolde lijken (geborgen in één kist), afkomstig uit een bombardementsvliegtuig, neergestort in den namiddag van 11 December 1943 onder het dorp Warfhuizen, t.w.
1. Harold L. MORRIS, nr.17020292 T43 - JESS A. MORRIS 11 E SEATTY St.Goffeyvill, Kan.P, (herkenningsplaatje gaat hierbij)

2. Onbekend.

Alle deze lijken zijn gegraven in rij 14, nummer 1 tot en met 6 van de algemeene begraafplaats te Leens.

Lijken van Duitsche militairen werden niet ter aardebesteld.

De Burgemeester van LEENS.
J.N.Spoelstra
___________________________________________________________
___________________________________________________________
GEMEENTE BESTUUR VAN LEENS, TE WEHE.

WEHE, 19 Juni 1945.

No. 2720.
BERICHT OP SCHRIJVEN VAN:
14 Juni 1945.

Onderwerp:
Graven van lijken van Gesneuvelde militairen.

AAN
het Nederlandsche Roode Kruis
te
Groningen.

In antwoord op bovenaangehaalde circulaire deel ik U mede dat op de algemeene begraafplaats te Leens zijn begraven: GEMEENTE BESTUUR VAN LEENS, TE WEHE.

WEHE, 19 Juni 1945.

No. 2720.
BERICHT OP SCHRIJVEN VAN:
14 Juni 1945.

Onderwero:
Graven van lijken van Gesneuvelde militairen.

AAN
het Nederlandsche Roode Kruis
te
Groningen.

In antwoord op bovenaangehaalde circulaire deel ik U mede dat op de algemeene begraafplaats te Leens zijn begraven: 

a. 5 personen uit een Engelsch bombardementsvliegtuig, neergestort in de omgeving van het dorp LEENS, in den nacht van 21 Juni 1942, tw.
1. BROOKSS, erknr. A.V. Brookss, Offr.C.E. 114155, R.A.F.,
2. JAMES, L.V .erknr. L.V James, Offr.Cofe 37770,
3. onbekend,
4. ADAIR, erknr. C.A.N.R. 70976 A.D. Adair, U.C. R.A.F.,
5. onbekend,

b. 2 verkoolde lijken (geborgen in één kist), afkomstig uit een bombardementsvliegtuig, neergestort in den namiddag van 11 December 1943
onder het dorp Warfhuizen, t.w.
1. Harold L. MORRIS, nr.17020292 T43 - JESS A. MORRIS 11 E SEATTY St.Goffeyvill, Kan.P,
2. Onbekend.

Alle deze lijken zijn gegraven in rij 14, nummer 1 tot en met 6 van de algemeene begraafplaats te Leens.

Lijken van Duitsche militairen werden niet ter aardebesteld.

De Burgemeester van LEENS.
J.N.Spoelstra
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Afged.

INFORMATIEBUREAU VAN
HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
No. 928 G.D.
BENOORDENHOUTSCHEWEG 7
’S-GRAVENHAGE,

’S-GRAVENHAGE, 20 Augustus 1945. Bijlagen:
Betreft:
Bij beantwoording dagteekening en nummer van dit schrijven aan te halen 


Aan den Heer Burgemeester der Gemeente Leens. (Gron.)

Naar aanleiding van de gevoerde briefwisseling over het onderwerp buitenlandsche graven in Uwe gemeente, verzoek ik U beleefd mij nog enige inlichtingen te verstrekken:

1e. Behoorden Brooks, James, Adair en een onbekende tot de bemanning van éénzelfde vliegtuig.

2e. Op 11-12-'43 is in Warfhuizen een buitenlandsch vlieger neergestort; deze is in Uwe gemeente begraven. Is de identiteit van laatstgenoemden 
begraven vlieger nog vastgesteld en in welk graf is hij begraven?

Met dank voor de te nemen moeite.

De fg. Directeur v/h Informatiebureau
(J. van de Vosse)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
GEMEENTE BESTUUR VAN LEENS, TE WEHE

WEHE, 29 Augustus 1945

No. 3075
Bericht op schrijven van:
20 Augustus 1945,
no. 928 G.D.

Onderwerp:
Buitenlandsche graven in 
deze gemeente.-

Aan
het Nederlandsohe Roode Kruis
Benoordenhoutscheweg 7
's-G R A V E N H A G E

In antwoord op nevenvermeld schrjjven bericht ik U;

1e dat Brooks, James, Adair en twee onbekenden tot de bemanning. van éénzelfde vliegtuig behoorden.

2e dat uit een op 11 - 12 - '43 te Warfhuizen neergestort bombardementsvliegtuig 2 verkoolde lijken (geborgen in één kist) zijn begraven op de algemeene begraafplaats te Leens (rij 14, no. 6) t.w.
1. Harold L.Morris, nr. 17020292 T 43 - Jess A. Morris 11 E Seaty St. Goffeyvill, Kan. P.
2. onbekend.-

De Burgemeester van L E E N S;
J.N. Spoelstra
___________________________________________________________
___________________________________________________________
GEMEENTE LEENS

AAN
den Heer Afdeelings Militairen

Commissaris voor de provincies 

Friesland, Groningen en Drente, 

Afdleeling V,
te
ASSEN Parkhotel.

Uw kenmerk
Uw brief van 13Nov45.
Onderwerp
Neergestorte geallieerde vliegers.

Ons kenmerk 3667

WEHE,
Datum den 21 Novemher 1945.-

Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven bericht ik U, dat in den nacht van 20 op 21 Juni 1942 een 
Wellington X 3713 ten Zuiden van het dorp Leens neerstortte met een bemanning van 5 personen, die allen den dood vonden en werden begraven op de algemeene begraafplaats te Leens,

De namen der omgekomenen zijn:

37770 A/W/Cdr James L.V. D.F.C.;
Can.R. 70976 Sgt Adair A.D.;
103529 P/O Baxter J .D. D.F.M.;

629164 Sgt Brown J.;
114155 P/O Brookss A.V.

James, Brookss, Adair en Brown werden op 21 Juni 1942 gevonden, Baxter op 10 Juli 1942.

Den 11 December 1943 te 12.30 uur stortte te Warfhuizen een Amerikaanschen bommenwerper neer.
Vermoedelijk hebben 7 leden der bemanning zich met een parachute kunnen redden. Een lid der bemanning geraakte met zijn parachute in het Reitdiep en overleed kort erop. Hij werd begraven in de gemeente Oldehove

Op 15 December werd uit het wrak van het toestel het lijk van één vlieger geborgen. Vermoedelijk is 
een tweede vlieger geheel verbrand. Resten van dezen vIeiger niet gevonden.

Op het terrein van de ramp werd later een identiteitsplaatje gevonden waarop de volgende gegevens vermeld waren:
Harold L. Morris, nr. 170 20292 T. 43 - Jess A. Morris 11 E. Seatty St Goffeyvill. Kan. P.
Het ook op de algemeene begraafplaats ter aarde bestelde lijk van dezen Amerikaanschen vlieger is Vrijdag, 2 November 1945, opgegraven en naar Maastricht overgebracht.

De leden van de bemanning, die met een parachute uit het toestel sprongen, zijn door de Duitschers 
krijgsgevangen gemaakt.

De Burgemeester van L E E N S:
J.N. Spoelstra

Bijlage(n) : -


___________________________________________________________
___________________________________________________________
GEMEENTEBESTUUR VAN LEENS, TE WEHE.

WEHE, 22 November 1945

Bericht op schrijven van:
Onderwerp:
Rapport neergestorte
Amerikaanse bommenwerper

4 BIJL.

Commanding Officer 1st Platoon
3059 Q.M. Q R Co
U.A. Army


Ter aanvulling van mijn rapport van 10 November. j.l. zend ik U bij dezen een aanvullend rapport, waaruit U zal blijken, dat het stoffelijk overschot van één inzittende van een neergestorten Amerikaanschen bommenwerper is geborgen, maar dat vermoedelijk twee inzittenden op het grondgebied der gemeente Leens zijn om het leven gekomen.

U gelieve U hier voorts bij aan te treffen de door mij ingevulde formulieren.-

De Burgemeester van L E E N S
J.N. Spoelstra

(niet in kopie meer aanwezig te Leens?)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
NADER R A P P O R T
Betreffende een op 11 December 1943 te Warfhuizen, Gemeente Leens, neergestorte Amerikaansche bommenwerper en de teraardebestelling van het stoffelijk overschot van één der inzittende.
-----

Uit een nader door mij ingesteld onderzoek, waarbij gehoord zijn twee personen, die met het bergen van het stoffelijk overschot van één der inzittenden van den Amerikaanschen bommenwerper, zijn belast geweest, is het volgende gebleken:

In het wrak van het toestel bevond zich het deels verkoolde lijk van één vlieger. De kleeding was verbrand. Het lijk vertoonde een man in zittende houding met één hand boven het hoofd gelleven. Om de hals en om één der polsen hingen aan een kettinkje herkenningsplaatjes.
Beide plaatjes werden verwijderd.
Het lag in de bedoeling een der plaatjes te hechten aan de kist, waarin het lijk werd geborgen en het andere aan de bevoegde autoriteiten ter hand te stellen.
De Duitsche wacht stond dit niet toe en nam beide plaatjes met kettinkjes in beslag.
Op korten afstand van het wrakgedeelte, waaruit het lijk geborgen werd, lagen een leeren jas en een leeren broek en asch, die aan de resten van een verbrand stoffelijk overschot deden denken.
Deze resten werden niet geborgen, zoodat in de kist alleen medegenomen werden de resten van één der verongelukte vliegers.
Kort na de bevrijding kwam één der ingezetenen mij ter hand stellen een door hem op het terrein van de ramp gevonden herkenningsplaatje, waarop voorkwamen de namen en de gegevens van den in het rapport van 10 November genoemden vlieger.
Daar de twee plaatjes, gevonden op het geborgen lijk van den vlieger door de Duitschers zijn in beslag genomen, is er reden door het vermoeden, dat het later gevonden herkenningsplaatje afkomstig is van een tweeden omgekomen vlieger, wiens stoffelijke resten dan zouden hebben gelegen 
bij leeren jas en broek.
Ik zal ter zijner tijd gaarne vernemen of deze aangelegenheid tot klaarheid gekomen is.
Wehe, den 22 November 1945

De Burgemeester van L e e n s:
J.N. Spoelstra
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Warfhuizen, 25 Nov. 1945

Volgens afspraak zou ondergetekeende U Zoo mogelijk mededeling doen van de naam der verongelukte vliegenier bij de boerderij van den Heer H. Torringa

Volgens mededeeling van mijn zoon vermelde het Indentiteitsplaatje de naam van Morris 3 Maart 1943

Mijn zoon vermoedt ook dat er één vliegenier meer bij verbrand is, gezien ook de kleding die toen nog op het terrein lag.

Hoogachtend:
Bierling

Aan
den Heer Burgemeester
der Gemeente Leens
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Ministerie Van Oorlog
Afd. B. IC Nr. 649

Deze nota wordt beantwoord terugverwacht

’s-Gravenhage, 22 Februari 1946

Nota voor den Burgemeester van Leens.

Alvorens Uwe declaratie, ingezonden bij Uw brief van 9 Februari 1946 No. 355 te voldoen, verzoek ik U mij hiernevens de gegevens te willen verstrekken van den zesden gesneuvelden militair.
De dezerzijdsche aanteekeningen betreffen BROOKS, JAMES, ADAIR, BAXTER en een onbekend vliegenier.

Een doorslag-Nota voor Uw archief gaat hierbij.
Speodige terugzending van deze nota wordt op prijs gesteld.

Voor den Minister,

Het hoofd der afdeeling B.IX,
B.J. van TUIL.

Nota bestemd voor Uw archief.
——

Antwoord

No. 851
WEHE, 18 April 1946

Ter voldoening aan Uw verzoek vermeld in nevenvermelde nota, deel ik U het volgende mede,
ten aanzien van den gesneuvelden militair begraven op de algemeene begraafplaats te LEENS.
Harold L. Morris, nr. 170 - 20292 - T 43- (Jess.A.Morris 11 E. - Seatyy St.Goffeijvill, Kan P.)

Deze vliegenier was afkomstig uit een Amerikaansche Bommenwerper welke op 11 December 1943 onder deze gemeente neerstortte.-
Het lijk werd einde 1945 overgebracht naar de begraafplaats Margraten (Limburg)

De Burgemeester van Leens
J.N. Spoelstra
___________________________________________________________


___________________________________________________________
GEMEENTEBESTUUR VAN LEENS, TE WEHE.

Wehe, 29 April 1946.

No. 960
Bericht op schrijven van:
18 April 1946
Onderwerp:
BIJL.

Aan den heer Secretaris van het
Nederlandsch Oorlogsgraven Comité
Heereweg 26a
te
G R O N I N G E N.-

Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven bericht ik U, dat zich in de gemeente Leens nog bevinden 5 graven van geallieerde vliegers.-

Het zesde graf, dat van een Amerikaansche vlieger, is door leden van de Amerikaansche gravendienst geruimd, waarbij het stoffelijk overschot van den vlieger, is overgebracht naar de centrale begraafplaats van gesneuvelde Amerikanen te Margraten, bij Maastricht.-

Van de vijf hier nog begraven vliegers laat ik hiermede de gegevens volgen:
Vliegtuig neergestort in den nacht van 20 op 21 Juni 1942,-
Dee bemanning bestond uit vier Engelschen en één Canadees, n.l.
L.V.James, J.D.Baxter, A.V.Brooks,? Brown en A.D.Adair.

Van Wing-Commander L.V James, D.F.C , die het bevel voerde over het vliegtuig, is alleen bekend, dat hij tegelijk met Brooks door Koning George werd gedecoreerd. Hij was de enige van de bemanning die 
gehuwd was. Van zijn familie is nimmer iets gehoord. Deze gegevens zijn verkregen deels van het Air Ministry, deels van de familie van de andere vliegers.

John David Baxter, Pilot Officer, de telegrafist, was een Londenaar, geboren 11 Junuari 1914 enigst kind van een reeds bejaard echtpaar. Hij gaf zich in 1939 op voor de R.A.F. en had 60·oorlogsvluchten op zijn naam staan. Hij werd in 1941 op Buckingham Palace door Koning George gedecoreerd. Zijn ouders hebben het in London niet gemakkelijk gehad: vier maal werd hun huis zwaar beschadigd, waarvan twee maal door een vliegende bom.-

Alfred Victor Brooks, Pilot Officer, de "tail gunner” (=staartschutter) kwam uit Exeter, Devonshire, in Zuid-Engeland, en 
was 23 jaar oud, toen hij de dood vond. Hij behoorde tot de R.A.F. Volunteer Reserve en werd direct opgeroepen bij het uitbreken van de oorlog.
Het gezin Brooks is wel buitengewoon zwaar getroffen.
In Mei 1942 onderging Exeter een zware luchtaanval, waardoor een deel van de stad in puin werd gelegd.
Brooks moeder kreeg dientengevolge zo,n geestelijke knak, dat zij in October van dat jaar naar een gesticht moest worden gebracht en daar nog steeds verblijft.
Zijn 18-jarige zuster had zich na de aanval verdienstelijk gemaakt als “messenger” (ongev. koerierster), geraakte
daarbij overspannen, werd ziek en stierf 9 maanden na haar broer. Thans rest vader Brooks nog één kind, een zoon,die ook bij de R.A.F. is in de rang van Flight Lieutenant. Deze is 2 jaar jonger dan zijn gesneuvelde broer.

Van Brown is alleen bekend, dat hij uit Leeds kwam en Israëliet was. Dit zal misschien de reden zijn, dat op zijn grafkruis de woorden "Onbekende Engelsche Vlieger” staan. Wel is waar staan deze woorden ook op Baxter’s kruis, doch aan de achterzijde daarvan staat zijn naam, zodat de identiteit van de onbekenden blijkbaar later is vastgesteld.
Op wensch van vader Brown zal een Joodsch embleem op het graf worden aangebracht door de 
Graves Commission.-

Arthur Dunham Adair, de navigator, kwam uit Fairlight, Saskatchewan, Canada, waar hij onderwijzer was.Hij was één van de tien kinderen van een farmer. Zijn vader, die al ziekelijk was, overleed kort nadat de fatale tijding binnenkwam.
Hij had gestudeerd in Regina, de hoofdstad van Saskatchewan. Zijn broeder werd in Italië zwaar gewond en ligt nog steeds in een ziekenhuis in Winnipeg. Hoogstwaarschijnlijk zal hij gedeeltelijk verlamd blijven.-

Bovenstaande gegevens, deels ontleend aan een artikel in de “Noorder Koerier" van den heer A. van Dam te Leens, die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt in het opsporen van gegevens over de gevallende, en die de de foto' s der graven heeft toegezonden, moge U van dienst zijn voor Uw sympathiek doel.-

De Burgermeester Van L E E N S:
J.N. Spoelstra

(Ate van Dam was notarisklerk bij de notarissen Ages en Hibma te Leens)

 

Terug 1943 vliegend fort Mary Ellen III