Rij Graf 60 successie Harm Wiersma Riettema (1809)

 

1809 Harm Wiersema successie Zuuridjk

Geexhibeerd te Onderdendam den 13 van Hooimd 1810 J.G. Woldringh

Fol: 1 N: 4 van het restant-register J.K. Bruins

[]

Memorie van aangeving van zoodanige goederen, als, nagelaten bij den overledene Harm Eises Wiersema, de belasting op het Regt der Successie in gevolge ordannatie van van Hun Hoog Hogenden geärresteerd, den 4 october 1805 voor de eene helfte subject zijn; terwijl deze nalatenschap voor de helfte litigiëus is, evenwel onder reserve van restitutie met de Interest van 3 pro cento, wegens het betaalde bij aldien naderhand bevonden werd, dat nopens deze nalatenschap geene belasting verschuldigd was.

1mo Aan gegeven op vrijdag den 13e Hooimd 1810.

2o De naam des aangevers is: Jan Gerrit Rijkens, woonachtig te Wehe: aangeving doende in hoedanigheid van Bewindhebbende en wel uit kracht eener dispositie van den Regter van Hunsingo, den 1e Zomermaand 1810.

3e Des overledenes naam is, in het hoof dezes vermeld, overleden den 1e Hooimd 1809 te Zuurdijk zijne woonplaats.

4o Erfgenamen zijn:

1mo Grietje Klasens wedu van Eiso Wiersema als volle Moeder:

2o Reina Hiddes en Geertje Hiddes Rietema, zusters, van de overledene, dog deze laatsgemelde willen door de Moeder opgemeld, uitgesloten worden. Buiten welke door niemand anders eenig voordeel uit de nalatenschap of door het afsterven van den overledene word genoten, ook geen fideī commis daar door is gedevolveerd of lijftogt afgestorven, nog den eigendom van usu fructuair kapitaal of goed overgegaan.

5o De erfgenamen bestaan den overledenen sub 1.imo in den eersten graadde opgaande Linie, en de sub 2do in de tweede graad zijdlinie; zoo dezelve eventuëel mede erfgenamen verklaard worden, en heeft gene nadere maagschap van gelijken grade nagelaten.

6o De gem erfgenamen succederen ab intestato en genieten niets meer, dan aan haar, ingevolge de wet, competeerd.

7o Presumtive staat der nalatenschap is als volgt:

a, Nihil

b. Een Obligatie ten Last van Stad en Lande, ten kantoor Liber N. Fol. 184 en
geregistreerd in de Provinciale rekenkamer te Groningen in Libr 13 Feb. 85.
Belegd den 1 Julij 1796 na 4 p.c. f 800
Een Jaar rente f 32

c, d, e, Nihil

f. Een Obligatie ten Laste van Harm Jans wede te Hornhuizen ad 5 p.c. groot 5000
Een jaar en twee maanden rente van 1mo Bloeimd 1809 tot 1mo Hooimd 1810 f  291 13 6
Een dito ten Laste van Willem Jans te Nijkerk ad 5 p.c. f  200
Een jaar en twee maanden interest van 1mo Bloeimd 1809 tot Hooimd 1810 f  11 13 6
Een dito ten Laste van David Harms te Eenrum ad 4 ½ pro cent groot f  1000
Een jaar en twee maanden interest van Bloeimd 1809 tot Hooimd 1810 5210
Een Obligatie ten Laste van Grietje Klasens wede Eiso Wiersema te
Zuurdijk ad 5 pro cento groot in Capitaal f 4790 2
Een jaar en twee maanden interest van Bloeimd 1809 tot Hooimd 1810 f 279 8 6

g, h. I Nihil

k. 7 Bovenlakens, 3 Onderlakens, 5 Hemden 2 Peullakens 4 Kussenslopen, 2 Tafellakens, 5 Servetten, 5 Lapje Linnen, 2 Schoeden, 8 Doeken, 1 Bonte Chitsenrok, 1 Buisje, 5 Boven en onder lakens, 2 Onde[]ten, 2 paar mouwtjes, 2 Zilveren Lepels,
Tezamen gewaardeerd op f 79 15

Het Lijftoebehoren van de overledene bestaat an:
2 Hoeden, 6 Hemden, 2 Hemdrokken, 3 Vestjes, 2 Boven Kamizools, 2 Broeken, 3 paar kousen, 2 paar schoenen, 5 Doeken, 1 paar zilveren schoengespen, 1 paar Beengespen
Tezamen gewaardeerd op f 46

8o De schulden des boedels.

Ingevolge staat van uitgaven, bedragen de verschotten aan de Testamentaire

Curatoren over gem overleden pupil f  441 6

Wegens doodskosten f  56 5

9o et []

Ik onderschreven qq verklare dat de voorenstaande memorie van aangeving allezints is deugdelijk en opregt, en dat daar op conform de ordannantie der belasting op het regt van Successie, gepubliceerd den 4d Wijnmd 1805, alles is gebragt tot de voorschreven nalatenschap, behoorende, en door het overlijden van Harm Eises Wiersema gemeld gedevolveerd of verstorven zijnde; zonder met voorweeten iets was verzwegen of achtergehouden te hebben, direct of indirect, belovende in dien namaals nog iets ter mijner kennis mogte komen, hetzelve te zullen op- en aangeven; bereid zijnde de deugdelijkheid dezer memorie en verklaring met Solemnele Eede te bevestigen.

J.G. Rijkens

Geexhibeerd te Onderdendam den 28 van Herfstmd 1810 J.G. Woldringh
P: Bruins
Ca mon
Beëdigd eodem dato et loco J.G. Woldringh

Fol: 1 No 4 van het restant register

Staat van het Saldo of zuiver bedragen der nalatenschap van Harm Eises Wiersema overleden te Zuurdijk op Vrijdag d. 1r Hooimd 1809; waarvan de Memorie van Aangeving op den 13 van Hooimd 1810 is overgegeven en beëdigd; zijnde de natenoemene goederen, daar deze Nalatenschap voor de helft ligitiëus is, blijkens de hier bij behoorende Memorie van Aangeving voor de helft de belasting subject, onder reserve van restitutie met den Interest van 5 p.c. wegens het betaalde, bij aldien naderhand bevonden wordt, dat nopens deze Nalatenschap geene belasting verschuldigd was.

Onroerende goederen.

Nihil

Obligatien, en an deze Effecten; Acten; Pretentiën; en Crediten; midsgaders alle andere goederen
Een Obligatie ten Laste Stad en Lande, groot in Kapitaal 800 gl: op de  Memorie van aangeving gespecificeerd sub b, waardig volgens prijs courant van den 26n Hooimd 1809 de Summa f  392
Een Jaar rente van dien f  32
Een Obligatie ten Laste van Harm Jans wedu te Hornhuizen, ad 5 p.c. groot in Kapitaal f  5000
Een jaar, twee maanden rente van 1n Bloeimaand 1809 tot 1n Hooimaand 1810 f  291 13 6
Een dito ten laste van Willem Jans te Nijkerk ad 5 p.c. groot f  200
Een jaar, twee maanden rente v. 1n Bloeimaand 1809 tot 1n Hooimaand 1810 f  11 13 6
Een dito ten laste van David Harms te Eenrum ad 4 ½ p.c. f 1000
Een jaar, twee maanden rente v. d. 1n Bloeimaand 1809 tot Hooimaand 1810 52 10
Een dito ten laste van Grietje Klasens wedu van Eiso Wiersema te Zuurdijk ad 5 p.c. groot 4790 2
Een jaar, twee maanden rente v. d. 1n Bloeimaand 1809 tot Hooimaand 1810 f  279 8 6

f 12049 7 2

Meubilaire, en andere goederen, op de Memorie Art. 7 Litt: k., gespecificeerd.
Opgegeven, is na behoorlijk onderzoek getaxeerd op 7915
Het Lijfstoebehooren van de overledene op de Memorie sub N, 7me Litt: k
gespecificeerd, opgegeven zijnde, na behoorlijk onderzoek getaxeerd op f 46
Welke Taxatien gehouden worden voor deugdelijk en opregt (: bereid zijnde zulks met solemnele Eede te bevestigen:)

Transport der vorige zijde f 12049 7 2

Makende alsoo f 12175 2 2

het montant aan den voorschreven Boedel
Waartegens tot Lasten den Boedel staan navolgende Schulden:
Ingevolge staat van uitgave bedragende de verschotten aan de Testamentaire Excecutair van Overledene f  441 6

Doodskosten f 56 5

Bedragende Totaal 49711

en blijft dus zuiver over f 11677 11 2

(gewijzigd in f 11678 1 2)

Transport f 11678 1 2

Omme daar van aan den Lande te moeten betalen: Van de Halfscheid f 5839 9 Vijf ten Honderd  f 291 19 ½
1/10de verhoging 1806 f  29 3 14 ½

1/10de verhoging 1809 f  29 3 14 ½

f 350 6 13 ½

1 poenale 1/10d &hoging  33 11

Accoord Makende te zamen f 385 7 8 ½

Zijnde de overige helfte vrij.

Onderschreven q q verklare dat de bovenstaande staat van het Saldo, allezints is deugelijk en opregt, en dat daarop conform de ordonnatie der belasting op het regt van successie gepubliceerd den 4n Wijnmd 1805 alles is gebragt tot de voorschreven nalatenschap behoorende, en door het overlijden van Harm Eises Wiersema geen gedevolveerd of verstorven zijnde, zonder met voorweeten iets verzwegen of achtergehouden te hebben, direct of indirect, beloovende, indien na maals nog iets ter mijner kennis mogte komen, hetzelve te zullen op- en aangeven; bereid zijnde de deugdelijkheid dezer staat aan Saldo, met Solemneele Eede te bevestigen.

H: Rijkens

Jan Gerrit Rijkens:

Jan Gerrit Rijkens, schoolonderwijzer te Wehe, * Garmerwolde, † 12-01-1862 Middelbert, 77 jaar x I Johanna Jans van der Tuuk x II 12-05-1826 Winsum Gezina Freerks Vennema, * Schillingeham, † 10-09-1855 Wehe, 68 jaar

Bruidegom 42 bruid 36 jaar 

Ouders bruidegom: Gerrit Rijkens, schoolonderwijzer x Freke Jans Kreemer

Ouders bruid: Freerk Jacobs Vennema, landbouwer x Henderika Wiersema

Grietje Klaassens

X 1 23-03-1775 Mensingeweer Maarslag attestatie naar Zuurdijk, 16-04-1775 Zuurdijk Hidde Hansen, van Zuurdijk

Grietje Clasen, van Mensingeweer

X II 29-01-1797 Eenrum attestatie naar Zuurdijk Eisso Wiersema, van Pieterburen, wonende Eenrum

Grietje Klaasens, van Zuurdijk, weduwe Hindrik Hansens Rietema

Kinderenen

Maijke Wiersema, ~ 07-05-1797 Zuurdijkraf 60

Harm Eisses Wiersema, ~ 25-03-1799 Zuurdijk, † 01-07-1809 Zuurdijk, Kooijenburg, 10 jaar

 

Terug naar Graf 60