1805 Contract inpoldering kwelder Zuurdijk-Houwerzijl

___________________________________________________________

Topografische kaart 1900

  
Overzicht inpolderingen Zuurdijk: 1766: Oude Vliedorpster Polder. 1805 Zuurdijkster en Vliedorpster Nieuwe Polder


Kaart inpoldering 1805

Blijkbaar was de dijk niet sterk genoeg, want in 1815 werd de dijk verzwaard.

___________________________________________________________

(Groninger Archieven: nummertoegang 584 inventarisnummer 57)

17 Maart 1805 contract inpoldering Zuurdijk-Houwerzijl

Copie

Conditien of Contract waar op Wij Ondergetekenden Hindrik Hindriks van Ulms[1], Roelf Eijes[2] beijde woonagtig te Zuurdijk
Roelf Mulder[3] en
Jelte Klaassen voor zijn moeder Geertruit Jeltes weduwe van Claas Mennes[4], de beijde laatstgemelden woonagtig op de Hoogte onder Vliedorp,
voornemens zijn Eenig kwelder Land, groot ongeveer of plus minus Een honderd Jukken, binnen te dijken.

Art: 1.
Onse teegenwoordige quelder, welke eenigzints geschikt is, om binnengedijkt te kunnen worden, en wel zodanig, als na vereijs van de te makene opdijk, de aard dezer onderneming zal per mitteeren, zal worden binnengedijkt, zullende de Roeden en voeten dijk naar de IJktallen worden verdeeld, en Een Juk worden gerekend op 270 Roeden, de Roeden a 16 voeten.

Art: 2.
deeze te leggene dijk zal zijn begin nemen min of meer
Noord Oostlijk van de oude Kadijk van Hindrik Hindriks van Ulms, en zo
Oost en Zuidwaarts ommelopende bij langs het Reijtdiep, als mede
Westwaarts en Noordwestelijk aansluitende aan de Oude Kadijk van de Wed. Arijs Pieters[5]

Art: 3 – Art. 19 []

Art: 20.

Contrahenten behouden aan hun en hunne successoren ten allen tijde vrijheid, om dit Contract na hunnen rade te veranderen en en vermeerderen of verminderen zo als de aard dezer zake zulks zal vorderen en zulks met algemeen overleg.

Boven en vorenstaand Contract aldus door Ons Ondergeteekenden opgerigt en gesloten, en stellen Wij tot nakominge dezes ten Onderpand alle onse hebbende en toekomende goederen geene exemt, dit alles met Submissie als na rechte, onder afstand van alle dezen enigzints eenigzints contrarieerende of invalideerende Exceptien.

Actum onze Verteekening te Houwerzijl op den 17 Maart 1805
(was geteekent)
Hindr Hindriks van Ulms
Roelf Eijes
Roelf Mulder
Jelte Klasens

Collat: cont:
Tjaden Emmen griffier

H.H. van Ulms               15 Juk 34 ½ Roe
Roelf Eijes                     35 Juk 210 Roe 14 voet 
Roelf Mulder                 28 Juk 69 Roe 6 voet
Wede Klaas Mennes     20 Juk 222 Roe 3 voet

De invorderaars hadden nauwe en minder nauwe familiebanden.

[1] Hindrik Hindrik van Ulms de Jonge, Doornbosheerd x Trientje Jurriens, die een zuster was van Jacob Jurriens x Pieterke Mennes, die op haar beurt weer een dochter was van Klaas Mennes x Geertruid Jeltes
[2] Roelf Eijes van Kammen x Everdina Oudeman, Hayemaheerd en Nieuw Ewer, neef van Hindrik Hindrik van Ulms de Jonge
[3] Roelf Mulder, Hoogte (Zuidelijk) x Claaske Claassen, weduwe Jan Harms en dochter van Klaas Mennes x Geertruid Jeltes
[4] Claas Mennes, Waterloo x Geertruid Jeltes
[5] Arijs Pieters, Hoogte x Martjen Meertens

___________________________________________________________

Klaas/Claas Mennes, van Niekerk, landbouwer te Zoutkamperweg 6 Niekerk, boerderij Westerhuis, † 1792 x huwelijkscontract 22-10-1769 Grote en Kleine Reedschap Geertruid/Geertruijd/Geertruijt Jeltes, van Vliedorp, † 19-09-1808 Niekerk

Klaas Mennes en Geertruid Jeltes waren ook eigenaar van de boerderij Waterloo, Dijksweg 22, Houwerzijl
Ouders Geertruid Jeltes: Eeuwke/Eeuke Claasen/Clasen x I Hidde Pieters x huwelijkscontract II 09-04-1744 Niekerk en Vierhuizen Jelte Hendriks, van Vierhuizen, allen landbouwers op de boerderij Westerhuis
Getuigen huwelijkscontract:
Bruidegomszijde: Menne Pieters, vader x Klaaske Klaassen
Bruidszijde: Pieter Harms, halfoom en sibbe voogd; Harm Lammerts, vreemde voogd over bruids zuster; IJda Jeltes, zuster

Kinderen Mennes-Jeltes:

  1. Klaaske Klasens, ~ 13-05-1770 Niekerk en Vliedorp, † voor 08-09-1771
  1. Klaaske Klasens (Westerhuis), van De Hoogte te Vliedorp, ~ 08-12-1771 Niekerk en Vliedorp, † 25-11-1831 Vliedorp, 59 jaar

x I 27-03-1797 Vliedorp, gehuwd Niekerk Jan Harms, van De Hoogte te Vliedorp

x II 24-0-1800 Grote en Kleine Reedschap Roelf Mulder, ~ 21-09-1777 Groningen, Martinikerk

Bruidegomszijde: Marie Brongers, volle moeder x I Cornelis Mulder II 14-05-1800 Groningen Willem Hagenouw Vinkers, stedevader; Johanna Mulder, volle zuster x Antoni van Bergen, zwager; J. Brongers, volle oom, predikant x H.C. Hagenouw, volle moei
Bruidszijde: Geertruid Jeltes, volle moeder, weduwe van Klaas Mennes; Jelte Klaasen, volle broer; Eeuwke Klaassen, volle zuster; []

  1. Jelte Klasens, ~ 14-11-1773 Niekerk en Vliedorp
  1. Menne Klasens, ~ 15-10-1775 Niekerk en Vliedorp
  1. Hindrik Klasens, ~ 19-04-1778 Niekerk en Vliedorp
  1. Peter Klasens, ~ 18-07-1779 Niekerk en Vliedorp
  1. Euwke/Eeuwke Klasens, ~ 23-06-1782 Niekerk en Vliedorp, x I Jan Jans (Beukema) x II 26-12-1811 Ulrum Jacob Lammerts Dijkstra

getuigen 1e huwelijk: Jan Jans, vader; Eilke Mennes, moeder; Geertruid Jeltes, moeder; Jelte Klasen, volle broer; Klaaske Klaassens, volle zuster; Roelf Mulder, zwager
ouders Jacob: Lammert Helperichs x Eltien Jacobs
bruidegom 27 en bruid 28 jaar
getuigen 2e huwelijk: Menne Jans Buikema, 37 jaar, boer, wonende Niekerk, aangehuwde broeder bruid en neef bruidegom; Lammert Jans de Boer, 27 jaar, boer, wonende Ulrum, aangehuwde broeder bruidegom; Albert Jacobs Ritsema, 24 jaar, boer, wonende Niekerk, aagehuwd oom bruids voorkinderen; Sijmon Pieters Noordhoff, 37 jaar, boer, wonende Vliedorp, neef bruid
Jacob hertrouwde 20-03-1815 Ulrum Klaaske Klaassens Loots (dochter van Klaas Jans Loots x Geertruid Jans, koopmansche)

  1. Ida Klasens/Klaassens (Westerhuis), ~ 25-02-1786 Vliedorp, † 30-01-1837 Vliedorp, 50 jaar, huis No 67 x Lammert Jans de Boer, landbouwer, * ~ Niekerk, † 28-12-1847 Vliedorp, 63 jaar

Aangevers overlijden Ida: Hindrik Klasen Bulthuis, 55 jaar, daglooner, wonende Vliedorp, nabuur en Hendrik Kornelis Voet, 26 jaar, landbouwer, wonende Vliedorp, nabuur
Aangevers overlijden Lammert: Hindrik Kornelis Voet, 37 jaar, landbouwer, wonende Vliedorp, als nabuur en Jacob Sietses de Vries, 36 jaar, daglooner, wonende Vliedorp, nabuur

  1. Aaltje Klasens/Klaassens (Westerhuis), ~ 23-06-1787 Vliedorp, † 30-01-1837 Vliedorp, 50 jaar

x I 09-08-1820 Ulrum Willem Kornelis Bosveld, landbouwer, * ~ Zuurdijk, † 13-09-1832 Vliedorp, 44 jaar

x II 18-08-1836 Albert Johannes Verdenius, * Ulrum, † 26-06-1876 Vliedorp, 76 jaar,/p>

Ouders Willem: Kornelis Bosveld, landbouwer x Trijnje Jacobs Rijtema 
Bruidegom 32 en bruid 33 jaar 
Getuigen 1e huwelijk: Jan Jans de jong, 57 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk; Pieter Luurts Heeres, 46 jaar, landbouwer, wonende Ulrum; Lammert Jans de Boer, 36 jaar, landbouwer, wonende Vliedorp; Menne Klaasens Westerhuis, 32 jaar, landbouwer, wonende Vliedorp 
Aangevers overlijden Willem: Pieter Berends Helder, 32 jaar, daglooner, wonende Vliedorp en Hendrik Kornelis Voet, 22 jaar, landbouwer, wonende Vliedorp, als naburen 
Ouders Albert: Johannes Verdenius x Anje Vonk 

  1. Menne Klasens (Westerhuis), timmerman, ~ 05-12-1789 Vliedorp, † 23-06-1830 Vliedorp, 41 jaar, huis No 69

Aangevers overlijden: Lammert Jans de Boer, 46 jaar, landbouwer, wonende Vliedorp, aangehuwd broeder en Pieter Willems van Dijk, 63 jaar, landbouwer, wonende Niekerk, neef

___________________________________________________________

Op 02-03-1815 werd door de Gouverneur van de provincie Groningen, G. W. Imhoff, het gewijzigde contract van 17-03-1805 goedgekeurd.

___________________________________________________________

Terug naar Stormvloeden, Dijken en Polders 

Terug naar Hindrik Hindriks van Ulms de Jonge