A014 A015 Grietje Dijkstra Kornelis van Dijk

___________________________________________________________

A016 dochter Aaltje van Dijk
A017 zoon Siert  van Dijk
A034 A035  (schoon)ouders Jan Dijkstra Aaltje Pruis

___________________________________________________________

Grietje (Jans) Dijkstra, dienstmeid, * 28-01-1862 Zuurdijk, † 09-07-1927 Zuurdijk, 65 jaar x 22-05-1884 Leens Kornelis (Sierts) van Dijk, dienstknecht, * 20-05-1860 Warfhuizen, † 30-03-1922 Zuurdijk, 61 jaar

Ouders bruid: Jan Dijkstra en Aaltje Pruis
Ouders bruidegom: Siert van Dijk, daglooner x Anna Bloem
Bruidegom 24 en bruid 22 jaar
“verklarende de moeder des bruids niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd”
aangevers overlijden Kornelis: Aaldrik Evenhuis, 34 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Jan van der Zweep, 27 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk []
aangevers overlijden Grietje: Jurrien Koning, 35 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk []
Vader Jan verklaarde de geboorteakte van Grietje niet te kunnen tekenen “zulks niet te hebben geleerd”. Bij het huwelijk van Grietje kon vader Jan zijn naam wel tekenen.

 

a014 a015 Grietje Dijkstra Kornelis van Dijk

___________________________________________________________

Kinderen Kornelis van Dijk en Grietje Dijkstra

  1. Siert (Kornelis’) van Dijk, timmermansknecht, * 03-04-1885 Warfhuizen, † 06-06-1916 Zuurdijk, 25 jaar

graf A017
aangevers overlijden: Gelte Bos, 51 jaar, grofsmid, wonende Zuurdijk en Jacob Pruis, 27 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk

  1. Aaltje (Kornelis’) van Dijk, dienstmeid, * 03-12-1889 Warfhuizen, † 25-06-1908 Zuurdijk, 18 jaar

Graf A016
aangevers overlijden: Eppo Jan Boneschanscher, 56 jaar, hoofd eener school, wonende Zuurdijk en Geert Poel, 56 jaar, schoenmaker, wonende Zuurdijk

___________________________________________________________

Veiling inboedel 17-10-1927:

De ondergetekende Age Hendrik Ages, notaris ter standplaats de gemeente Leens, Groningen, arrondissement Groningen, verklaart dat den zeventienden October negentien honderd zeven en twintig, des namiddags twee uur ten verzoeke van de heer Ties Dijkstra, bedrijfsleider, wonende te Leens en anderen, ten sterfhuize van Grietje Dijkstra, weduwe Kornelis van Dijk te Zuurdijk, door hem publiek zijn verkocht:
Roerende lichamelijke goederen, als:
kabinet, kachels, klok, spiegel, karpet met kleedjes, tinnen koffiekan, koperen doofpot, beddegoed, glas en aardewerk, linnenrekken, emmers, partijtje hout, trap, enzovoorts, voor te zamen eene som van twwehonderd een en twintig gulden vijf en zeventig cent, met vijf procent lasten.
Leens, den zeventienden October negentien honderd zeven en twintig.

GA 98/139 Nr 241 notaris A.H. Ages

___________________________________________________________

Veiling woning 17-10-1927:

[] Ten verzoeke van de heeren
1. Ties Dijkstra, bedrijfdleider, wonende Leens
2. Jan Dijkstra, arbeider, wonende Schouwerzijl

De comparanten verklaarden voornemens te zijn op heden des avonds om zeven uur ten huize van de logementshoudster weduwe Datema te Zuurdijk, te mijnen overstaan te willen overgaan tot den publieken verkoop van:

Eene behuizing met de vaste, altijddurende, in alle liniën verervende beklemming van erf en grond, groot een are drie centiare, staande en gelegen te Zuurdijk, kadastraal bekend gemeente Leens sectie G nummer 888, doende jaarlijks op Midwinter tot vaste huur de som van een gulden vijftig cent.

Welk onroerend goed behoort tot de nalatenschap van mejuffrouw Grietje Dijkstra, weduwe van Kornelis van Dijk, gewoond hebbende te Zuurdijk en aldaar overleden den negenden Juli dezes jaar, zonder bij testament over hare nalatenschap te hebben beschikt en tot eenige erfgenamen krachtens erfopvolging bij versterf nalatende hare twee volle broeders, de comparanten Ties en Jan Dijkstra, ieder voor de helft:

Gemeld vast goed werd aan de erflaatster toegedeeld bij akte van scheiding den negentienden April negentien honderd drie en twintig verleden voor mij notaris, []
d. De kooper zal moeten overnemen voor een som van Vijf en dertig gulden: de vliegendeur, de aanwezige turf, partijtje anthraciet, benevens de gordijnen voor de glazen. []
Na voorlezing van het vorenstaande is met de veilingen een aanvang gemaakt en is na onderscheidene opbiedingen op het hiervoor omschreven onroerend goed het hoogst en laatst geboden de som van Een duizend vijf en zeventig gulden door den heer Albert Spiets, molenaar, wonende Zuurdijk (gehuwd met Jantje Wiersum) die hierbij mede verschenen verklaarde te hebben geboden voor zich zelf.

De comparanten verkoopers verklaarden aan den hoogsten bieder op de voormelde voorwaarden en voor de hoogst geboden som den toeslag te geven, hetwelk door dien hoogsten bieder voor zich wordt aangenomen.
[]

Groninger Archieven: 98/139 notaris Age Hendrik Ages

___________________________________________________________

   

 

___________________________________________________________

Terug naar Vak A
Terug naar huidige indeling