1805 20 06 verkoop woning Wilhelminastraat 1 te Leens door Hartog Levi en Krisje Abraham Herschel aan Roelf Eijes en Everdina Oudeman

in bewerking

___________________________________________________________

Hartog Levi van Geuns verkoop huis Oosterstraat te Leens
De Oosterstraat 55 is later gewijzigd in Wilhelminastraat 1

___________________________________________________________

833/1370 legger huis leens J.H. van Geuns 1847

Kohier karspel Leens
No 55 Een Behuisinge met Erve en Tuin op past
Eijg der pagtPagt en Eijg der
Q de G: van LyndenBehuisinge
[]Hartog Levie

___________________________________________________________

Henricus Cleveringa gequalificeerde Zegulaar woonachtig te Leens Certificeere dat personelijk voor mij zijn gecompareerd Hartog Levi en Krisje Abraham Herschel ehelieden woonachtig te Leens; dewelke bekenden en beleden, stedevast en onherroepelijk verkocht en overgedragen te hebben aan de Kerkvoogd Roelf Ejes en Everdina Oudeman ehelieden woonachtig te Zuirdijk waar voor W. Wolthuis te Leens woonagtig in qlte als gevolmagtigde op het papieren concept van dezen de dato den 18 dezes bij mij gezien en gelezen, compareerde dezen koop voor de zelver accepterende [] der verkooperen zelf bewoonde behuizinge en beklemminge van diens heemstede doende jaar f 4-10-: grondpagt; staande en gelegen te Leens aan de Oosterstraat tusschen de huizen van de kosterij en Fokke Thomas, dit, met al wat aan de behuizinge aard, spijker en nagelvast is, deuren, vensteren steen, en pannen, los en vast, ook holt, heggen en geboomten, en voorts alwat op en om het heem is staande, is alzoo verkocht met diens lusten en lasten, en zulks voor eene summa van Zeshonderd car. guldens, welke 600 Gls. de verkooper bekenden van de kooperen ten vollen ontvangen te hebben, doende over zulks voor het volle koopschat absoluit en zonder reserve quiteren en de kooperen in den eigendom van dit gekochte stellen en bevestigen; voor wiens vrije en onbezwaarde leverantie zij verkooperen ieder in solidum ten onderpand stelden, alle hunne reeds hebbende en nog verkrijgende zoo vaste als losse goederen, geene uitgezonderd. Dit alles met onderwerpinge aan alle Hoge en Lage regten en Gerigten, en de parate reale en securie van de van dien, onder afstand van alle tegenstrijdige exceptien, en in specie [] van ordinaris divisionis, et discussipis, en zij vrouw verkoopersche mede die harer vrouwelijke voorregten, senatses, con sulti vellejani, et authentice si qua muliër, van welker inhoud zij verklaarde door mij Zegulaar wel onderrigt te zijn.
In oorkonde der waarheid, en tot vestenisse dezes heb ik Zegulaar opgemeld, dezen op der Comparanten verzoek en belijinge, met mijn gewoon zegul en naams subscriptie gecorroboneerd, in het jaar onzer HEEREN 1800 en vijf te Leens, op den Twintigsten Junii 1805.

H Cleveringa

  Kadastrale kaart 1839 | nr 112 = H. Van Geuns

1 = Kosterij; 2 = School; 3 = H. van Geuns, huis 55; 4 = F.T. Kuiper; 5 = W. Wolthuis ; 6 = E.P. Tillema

De kosterij en school grenzen aan het kerkhof

___________________________________________________________

Hartog Levi van Geuns, vleeschhouwer, geb. ..-03-1756 te Baflo, overl. 19-10-1826 Leens, 72 jaar, huis No 55, nalatende 6 kinderen

Levi werd ook geschreven als Levie
Ouders Hartog: Levi Kalmer x Roosje Sijmons
Aangevers overlijden Hartog: Jakob Pieters Beukema, 44 jaar, schoolonderwijzer, wonende Leens en Pieter Berents Barkema, 36 jaar, schoenmaker, wonende Leens, naburen

x I 10-06-1782 Leens, Chrisje Abraham Herschel, slagtersvrouw, geb. ± 1757 te Amersfoort, overl. 25-11-1814 Leens, 60 jaar, huis No 53, nalatende 8 kinderen

Krisje werd ook geschreven als Chrisje/Cresien/Creesje/Creesi/Cresi/Kreessie/ Crezina/Theresia/Claasje
Aangevers overlijden Chrisje: Luurt Jans Huizenga, 35 jaar, schoenmaker, wonende Leens en Fokke Tomes Cuiper, 52 jaar, wonende Leens, gebuiren

Getuigen huwelijk Hartog x Chrisje: 
bruidegomszijde
: Roosje Sijmons, volle moeder; Goltje Levij, volle zuster 
bruidszijde
: Princie Eliazar, volle moeder; Eliazar Abrahams Herschel, volle broer; Ezechiel Goltsmit, dedigsman 

x II 09-04-1818 Leens  Rebekka Goldsmid, koopmansche, geb. 06-10-1766 Groningen, overl. 02-10-1826 Leens, 60 jaar, huis No 55

Aangevers overlijden Rebekka: Enne Tammes Tammens, 37 jaar, kuiper, wonende Leens en Alle Klasens Bakker, 24 jaar, bakker, wonende Leens, naburen
Ouders Rebekka: Jozef Goltsmit x Kaatje Cohen

___________________________________________________________

In november 1814 werd ook in Leens de verjaardag van de Prinses van Oranje gevierd. Op wens van het gemeentebestuur werden de huizen in het dorp verlicht.
Zoals toen wel vaker gebeurde was het drankgebruik hoog en dan loopt het het uit hand:

Echter moet ik tot mijn leedwezen communiceren dat er een zeer brutale handelwijze is gebeurt ten huize van onze jood Hartog Levi van Geuns en zijne huisgezin te Leens. Door een samenrottende menigte voor den deur van het Huis is […] geld doen afpersen tot genever voor de Luiders in den Toren. 
Die twee jongens als hoofden der zamenrottende menigte zijn geweest Tjaard Jans Dussel en Sijger Jeltes Bulthuis, beide wonende te Leens 
(Bron Gemeente Archief Leens: inv.nr.44, uitgaande stukken, 20-11-1814; opgenomen in: V.C. Sleede; In Termen van Fatsoen 1770-1914; Groninger historische reeks II 1994)

In 1823 was Sijger Jeltes Bulthuis werkzaam bij Everdina Oudeman (Hayemaheerd)
Op 14-05-1817 was Sijger Jeltes Bulthuis getuige bij het huwelijk van Herschel Hartogs van Geuns, zoon van Hartog Levi van Geuns!

___________________________________________________________

10-06-1782 Huwelijkscontract Hartog Levie van Geuns x Chrisje Abraham Herschel (RAG 734/344, fol 88)

Copia
Henricus Cleveringa geconstitueerde Rigter van Leens cum annexis enz. Betuige dat het huwelijkscontract met ondergenoemde vrienden en dedigslieden raad en consent is beraamt gededigt en besloten tusschen Hartog Levi van Geuns als bruidegom ter eenre en de E. Chrisje Abm. Herschel als bruid ter andere zijde en sulx in manieren als volgt. Eerstelijk sal door de bruidegom worden aangebracht alle zodanige goederen en effecten als hij is hebbende en bezittende en bij vervolg sullen aankomen geene uitgesondert, waartegen door de bruid sal worden aangebracht haar door haren vader mede te geven aan contante penningen een summa van f.1000 gl, zegge duisend guldens, mitsgaders een bed met zijn toebehoren en een ordentelijke uitzet zoo van klederen als lijfcieraden etc. van welke goederen bij desen een specifiq inventaris door wedersijdsche vrienden vertekent is geproduceert en welke ten versoeke aller comparanten tot desselves inkomstig naerigs mede geprotocolleert sal wordenzijnde bij mij rigter gesien en gelesen. 

Ten 2den belooft de vader van de bruid bij handschrift dat gemelte bruid uit sijn nalatenschap zal erven en genieten een dogters portie, dat is volgens de Joodsche wetten een halve soons portie wijders sullen alle praesenten of gewoonlijke geschenken soo aan de bruid door den bruidegom voor ‘t trouwen gegeven zijn haar in volkomen eijgendom toebehoren en de hare verblijven bij alle voorvallende gelegenheden hoe genaamt, voorts is geconditioneert, dat de bruid langstlevende uit des bruidegoms latenschap sal genieten een donatij of huwelijkse gave van een summa van 2000 gl, zegge tweeduisend gulden, vrij en onbeswaart, boven en behalve alle hare aangebrachte goederen soo aan contante penningen als andere in de inventaris bovengenoemt vermelt als mede van aan te ervene goederen. 

Dan er word expresselijk bedongen geene gemeenschap van goederen hoe genaamd plaats te hebben, selfs niet van winst als verlies soo voor als staande dit huwelijk derwijse dat alle winst en verlies sal zijn vallen en verblijven ten schade en baate van den bruidegom. Dog soo de bruid eerts quam te sterven binnen ‘t eerste jaar (‘t welk Godt verhoede) zonder kind of kinders te procreeeren, sal de bruidegom alle hare aangebragte goederen soo bovengen: aan des bruids erfgenaeme of naaste vrienden moeten uitkeren nogthans met afrekening van kosten soo van trouwen als van haren opsigte aangewende doodskosten, dog de bruid in het 2de jaar komende te versterven sonder kind of kinderen uit dit huwelijk te verwekken, sal de bruidegom aan des bruids naaste vrienden erfgenaemen uitkeren de helfte van de aangebragte goederen bovengn. met gelijke afrekening of korting als in het eerste geval, edog komende na expiratie van twee jaren van voltrekking van de trouw te versterven zullen alle hare aangebragte zoo wel als dan besittende goederen aan den bruidegom vrij en in eijgendom zijn en verblijven zonder eenig tegenspraak. 

Waar mede dit huwelijx contract sluitende zijn hier nevens bruidegom en bruid bij en over geweest an des bruidegoms zijde Roosje Sijmons als volle moeder en Goltje Levij volle zuster, en aan des bruids zijde zijn geweest Princie Eliazar als moeder en Eliazar Abrahams Herschel als volle broer en de Heer Ezechiel Goltsmit als dedigsman.
In oorkonde der waarheid en tot vestenisse deses heb ik rigter opgemelt desen op der comparanten versoek en belijenge met mijn gewoonzegul en naams subscripte gecorroboreert in het jaar 1700 twee en tachtig op den 10 junii 1782.

___________________________________________________________

Kinderen Hartog Levi van Geuns

___________________________________________________________

Hartog Levi van Geuns was een zoon van:

Levie Calmers, slager, koopman, veehandelaar, geb. ± 1715? te Neustadt-Gödens, Duitsland, overl. voor 22-03-1781 Leens x Roosje Sijmons, geb. ± 1715? te Neustadt-Gödens Duitsland, overl. 1796? Leens

Levie woont voor 21-11-1753 nog in Neustadt-Gödens en bezit een huis. 

Op 21-11-1753 wordt een koopcontract opgemaakt voor een huis in Leens. De acte wordt opgemaakt door Joannes Cleveringa. Verkopers zijn Jacob Lues en Maria Rijers, ehelieden woonagtig te Leens. Dewelke bekenden en beleeden voor haar en haare erfgenamen, stede vast en onwederroepelijk verkogt en in waaren eijgendom overgedragen te hebben haare bewoonde behuisinge sijnde een kremerij met het regt van de neringe, staande tot Leens, op de heeren Graven haar grond doende jaarlijks vier gulden en tijn stuvers grondpagt. 

Het selve verkogt eerd spijker en nagelvast, met dak, deuren, glasen, steen, pannen, los en vast, als meede met alle breeden, soo in de winkel sijn, ook met sijn lusten en lasten, dit bovengenoemde verkogt aan de E. Levij Calmers en Roosje Sijmons, Ehelieden, mede voor mij gecompareerd voor de summa van vijf honderd en zestig Car. Gld. te betalen in 3 gelijke termijnen, als op Primo Maij 1754 bij het aanvaarden van dese behuisinge het eerste termijn en op Maij 1755 en op Maij 1756 telkens een gezegte derde part. Edog blijft het verkogte des verkopers eijgen en onveralieneert goet ter tijd het volle coopschat ten vollen is betaald. En namen de vercoperen het verkogte vrij en onbeswaard voor alle voor dato deses actien en aanspraak te leveren en de coperen nemen aan het beloofde coopschat op sijn gestipuleerde tijt te betaalen: voor welke sij comparanten aan weer kanten malkanderen ten onderpand stelden alle haare reeds hebbende en nog verkrijgende goederen geen exempt.” 

Bij acte van 22-03-1781 verkoopt Rooske Sijmons aan haar zoon Hartog Levie de behuisinge staande en gelegen te Leens aan de straat op de grond van de Heer A. Koning met alles wat daar aan aard en nagelvast is, voorts met dak, deuren en vensters, steen, pannen, los en vast, het kabinet in ‘t binhuis, het betrokken uirwerk, staande en liggende plaaten, alle losse breden, mitsgaders het slagersgereedschap, de winkel, toonbank, schalen maten en gewichten, met de beklemminge van het heem en deszelfs lusten en lasten, alsoo verkogt voor een summa van vierhonderd car gulden

___________________________________________________________
 

10-06-1782 Copia
Henricus Cleveringa Geconstitueerde Rigter van Leens cum annexis etc: certificere met desen openen versegelde brieve, dat voor mij persoonlijk gecompareert ende erschenen zijnde Roosje Sijmons en Hartog Levie van Geuns, welke beleden en verklaarden mits desen gecontracteert en overeen gekomen te zijn dat de vrouw comparantinne bij desen op en overdraagt alle hare vaste en losse goederen geene uitgesondert aan hare zoon Hartog Levie van Geuns onder renunciatie van alle bedenkelijke exceptien, waar en tegens de comparant Hartog Levie van Geuns bovengen: zig verbind om aan de vrouw comparatinne soo lang sij leeft de kost te geeven en te maintineren, volgens haare en sijne staat en conditie, nog neemt de comparant aan om aan de overige kinderen van de vrouw comparantin na het versterven van gemelde Roosje Sijmons aan jeder uit te keeren (voor haare moederlijke erfportie)een somma van f  30 gld, zegge dertig guldens, zonder dat door een of ander dese hare erfgenamen enige verdere pretensien op gemelde comparant verblijven. Alles onder verband en submissie aan alle Hoge en Lage Regten ende Gerigten onder renunciatie van alle bedenkelijke exceptien, ter bekragtiging deses heb ik Rigter opgemelt desen op der comparanten versoeken belijenge met mijn gewoon zegul en naams subscriptie gecorroboreert in het jaar onses HEERE 1700 twee en tagtentig op den 10 junij 1782 (was getekent) H. Cleveringa Rigter

De originele was op fransijn geschreven en met een zegul van groen wasse bevestigt.

___________________________________________________________

Op 2 augustus 1796 wordt een nieuwe acte gemaakt, waarin staat, dat ze de acte, die op 2 juni 1782 is gemaakt wil herroepen.

 (deze akte is nog niet gevonden in de Groninger Achieven)

___________________________________________________________

Levie Calmers was een zoon van: Calmer Samuels x Rosie
Roosje Sijmons was een dochter van: Simon Benjamin x ?

Uit het huwelijk van Levie Calmers en Roosje Sijmons zijn 4 kinderen geboren:

  1. Geertje Calmers van Geuns x Mozes Jochem Abraham van der Velde
  2. Samuel Levy van Geuns x Lea Elias Gompers
  3. Goltje Levie van Geuns x I Levij Moses x II Nathan Benjamins van Geuns x III Mozes Machiel Bonda
  4. Hartog Levi van Geuns x Cresi Abraham Herschel x II Rebekka Joseph Goldtsmidt 

[Bronnen: Alle Drenten, Alle Groningers, sjoa-drenthe.nl]

___________________________________________________________

Terug naar Everdina Oudeman