Graf 40 Ouders Antje Torringa-de Graaf

___________________________________________________________

Ate (Feddes) de Graaf, kastelein, herbergier, * Grouw, † 17-11-1827 Zoutkamp, zaterdag, 56 jaar, huis No 1

Volgens dochter Grietje was de naam van haar vader: Ate Feddes de Graaf
Volgens dochter Antje was de naam van haar vader: Arend de Graaf

Ouders Arend: Fedde Jochems de Graaf x 26-04-1767 Grietje Ates
DTB Hervormde Gemeente Boornbergum Kortehemmen 1767: bruidegom en bruid woonden te Smalle Ee en in leven verder woonachtig te Grouw, provincie Vriesland
Aangevers overlijden Ate/Arend: Harmannus Borghorst, 60 jaar, ontvanger van ’s Rijksbelastingen te Zoutkamp (huis no 2) en Pieter Pieters Hoogland, 41 jaar, broodbakker, beide wonende te Zoutkamp, en als naburen van den overledene

x I 17-06-1804 Groningen Jantje Sijmons, huisvrouw, * Midwolde ?,  † 17-04-1816 Zoutkamp, huis 1, 36 jaar

DTB Kerkelijke Gemeente 1804 ondertrouwboek: Ate de Graaff ps. van Grouw en Jantje Sijmons van Midwolde in ’t Wester quartier pro qua Hemmo de Bois als Neeff, gecopuleerd op ’t raadhuis door raadge[] op Zondag den 17 Junij 1804
DTB Kerkelijke Gemeente 1804 Trouwboek: Gecopuleert op Zondag Den 17 Juny 1804 [] Ate de Graaf. Van Grouw en Jantje Symons. Van Midwolde in ’t Westerquartier: Twee Proclamatien op Een dag 
DTB Midwolde: geen gegevens gevonden van Jantje 
Aangevers overlijden Jantje: A.K. Groothuis, 27 jaar, Heel en vroedmeester, wonende Ulrum en Pieter P. Hoogland, 30 jaar, broodbakker, wonende Zoutkamp (huis 3)

x II 29-03-1817 Ulrum Tjitske Pieters Kuipers, koemelkersche, huishoudster, * 1770? Burum, † 04-12-1838 Zuurdijk, 69 jaar

bruidegom II 46 bruid II 47 jaar
Bruid II woonde in Burum
Bruidegom weduwnaar van Jantje Siemens; bruidegom wonende “in de Zoutkamp”
getuigen huwelijk II: Jan Pieters Kuipers, 44 jaar, molenmaker, wonende Burum, provincie Vriesland; Rens Pieters Kuipers, 42 jaar, kuiper, wonende Burum, in diezelfde provincie (tekent als Cuipers); Gosen Berents Colk, 60 jaar, landbouwer, wonende Zoutkamp; Albert Roelfs Wieringa, 60 jaar, koopman, wonende Zoutkamp
Ouders bruidegom: Fedde Jogchums de Graaf x Grietje Ates, in leven woonachtig te Grouw, provincie Vriesland
Ouders bruid Tjitske: Pieter Jans Kuipers, kuiper, † 21-09-1816 Burum, 82 jaar, huis No 9  x Frou(w)kjen Teekes/TekesTaekes, † 1791 Burum
Pieter Jans Kuipers was zoon van Jan Pieters x Tjitskes Elzes
Aangevers overlijden Tjitske: Hendericus Jannes Torrenga, 54 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, als nabure en Rijpke Jans Beukema, 58 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, als nabure
1812 Gemeente Burum: Pijter Jans, wonende te Burum heeft verklaard dat hij aanneemt den naam van Kuipers voor Familienaam en dat hij heeft 4 Kinders Tjetske Oud 40 Jaar Op De Soudkamp Jan Oud 39 Jaar wonende te Pijterzijl Baukje Oud 39 Wonende in De Rottevalle Rense Oud 37 Jaar Wonende te Burum Pijter Oud 9 jaar Ulke en Rense Oud 4 Jaar Jan Oud 8 Jaar Wonende te Pijterzijl Zijn De Kinderen van Jan
Tjitskes Pieters Kuiper heeft bij akte op 09-10-1816 verleden voor notaris Jan Romein te Buitenpost (repertoriumnummer 24032) een procuratie gegeven, dit zal te maken hebben gehad met de nalatenschap van haar vader Pieter Jans

___________________________________________________________

Op 08-07-1807 laat A.F. de Graaf middels een advertentie weten dat hij in Zoutkamp het Logement “De Zoutkamp” bestiert:
graf-40-1807-08-07-a-f-de-graaff-gekocht-zoutkamp
Daarvoor was het logement bestiert door Tonnis Swerts en echtgenote
graf-40-1811-07-15-graaf-zoutkamp-rijderij
Advertentie 15-07-1811
___________________________________________________________

Op hun voettocht door Nederland van 25-05-1823 – 02-09-1823  deden Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp op zondag 22-06-1823 Zoutkamp aan, waarbij zij logeerden in het Logement van A.F. de Graaf.

Het reisplan staat in de brief van 25-04-1823:
Brief van Dirk van Hogendorp aan Jacob van Lennep 25 april 1823
Amice!
Gij zult u misschien herinneren dat wij op onze laatste wandeling van Leyden naar ‘s Hage spraken, over de geschiktheid van een reisje te voet door ons land, om den landaart en de zeden en gewoontens der ingezetenen te leeren kennen. Reeds veele jaren ben ik verlangend geweest dit togtje te ondernemen, en hoop het dezen zomer te effectuëren, wanneer ik namelijk iemand vinden kan die dit met mij wilde doen, en van wien ik vooraf overtuigd ben, met hem altijd een goede conversatie te kunnen onderhouden. Tot dat einde schrijf ik u dan dezen, hopende dat gij daartoe tijd en lust zult hebben. Aan het laatste zal het u, gelijk ik uit uwe gesprekken meen opgemerkt te hebben, waarschijnlijk niet ontbreken. Het geen wij doen, moeten wij goed doen, en daarom ben ik gereed drie maanden uit te blijven. Wat de kosten betreft, oordeel ik dat wij ieder vijf honderd gl. nodig hebben. Deze som heb ik daartoe voor mijn aandeel over. Mijn voornemen zoude zijn een deel van Noordholland te doorwandelen, van Enkhuizen naar Vriesland over te steken, dan die provincie, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, een deel van Noordbraband en Zeeland te zien. Hebben wij tijd en geld over kunnen wij nog een uitstapje in Vlaanderen doen. Wat den tijd van ons vertrek betreft zouden wij noch te vroeg noch te laat moeten gaan. Niet te vroeg omdat wij Noordelijk gaan en die provincien achterlijk zijn. Niet te laat omdat Zeeland het merkwaardigst is in den oogsttijd. Ik zoude dus gaarne tusschen den 14 en 20 Mei beginnen, daar wij volgens de gemaakte uitrekening, dan tegen het einde van July, of het begin van Augustus in Zeeland zijn zouden. Wat ons goed betreft denk ik een koffer te nemen, dat ik altijd naar de hoofdstad van de provincie, waar wij ons naartoe begeven, zenden zoude. Het nodigste goed zoude ik altijd bij mij dragen. Ik heb veel kennissen in de provincien, en ben daarbij in de gelegendheid, goede recommandatie brieven te krijgen, van welke gelegenheid ik gebruik zal maken. Zoo gij mede gaat, zult gij van uwe zijde dit zeker niet verzuimen. Wij zouden ons hier en daar somtijds zeer moeten behelpen. Redelijke herbergen zijn in de kleine steden van onze Noordelijke provincien schaars. Doch daar ben ik bereid toe. Gij kent mijn doel, waarom ik die wandeling ondernemen wil, en mijns inziens, moet, wanneer men een doel heeft, alles zich naar dit doel schikken. Ik hoop op dezen een gunstig antwoord van u te bekomen. Verlangt gij nadere inlichtingen, ben ik bereid u die te geven. Zoo gij besluit mijne propositie aan te nemen, zoude ik zelfs, zoo gij dit nodig oordeeldet, gereed zijn, zoo gij voor dien tijd niet in Leyden komt, eens op een der dorpen tusschen Amsterdam en den Haag bij elkander te komen, om daar nader het een en ander af te spreken.
Nochmaals, ik hoop een gunstig antwoord te verkrijgen. Wees zoo goed mijne Complimenten aan da Costa en Capadose te maken, en geloof mij steeds van harte,
Uw toegenegen vriend
D. Van Hoogendorp

Van Hogendorp had weinig fiducie in de kwaliteit van de te bezoeken logementen en gaf die een beoordeling.
Van Hogendorp noteert: Soltkamp. Bij de Graaf. Zoo 
(Een eerder bezocht logement kreeg “goed”. Met het woord “Zoo” bedoelt hij in dit geval te zeggen: “goed”)
Van Lennep noteert:

Over Saaksum wandelden wij nu naar Oldehove, een fraaen groot dorp in een cirkel gebouwd met eene zware kerk in ‘t midden. Vandaar togen wij over binnenpaadjens de weiden door, zagen eene boerderij met groote en dichte bosschaadjes omringd, en kwamen zoo te Kommerzijl, na eene aldaar geplaatste sluis dus geheten. Voor het dorp strekt zich eene groote vlakte uit tot het Reitdiep toe, met veelvuldige dijkjens omringd, voorheen een aangeslijkte oever. Het land nam voor dien plek te omdijken doch liet de onderneming varen omdat men de kosten op f 1500 schattende De gebroeders Martens Teenstra verzochten hierop op eigene kosten dien oever te mogen omdijken, ‘t geen hun geen f 5000 kostte. Oningedijkt bedroeg het koopschat f 46,500. De door hen gelegde zeedijk van 16 voeten boven het maaiveld heeft 1600 roeden lengte en werd in een jaar voltooid. Dus wonnen zij zich een’ grond van ruim 300 morgen aan die thands een der vruchtbaarste van de provintie is. Ons voornemen was hen te bezoeken; dus begaven wij ons het Rugezand (zoo heet deze polder) door naar de boerderij van Douwe Martens: op ons herhaald kloppen werd niet geantwoord, doch een van de kinderen des boers leidde ons binnen. In een groote kamer zat eene oude boerin. Voor haar lagen Campes zielekunde en de Oden van Feith: zij bood ons dadelijk pijpen en liqueur aan, verhaalde dat Douwe Martens donderdag te voren gestorven, en dat zij nu gehaald was om op de kinderen te passen, die nu aan ‘t visschen waren om zich wat te verzetten. Vervolgens wees zij ons het huis, uit vijf ruime kamers bestaande, in eene derwelker de portretten der gansche familie hingen (N.B. de grootste kamer zagen wij niet omdat aldaar het lijk lag.) eene groote keuken en de kelders, een korenzolder waarop een vertrek vol steren meetkundige werktuigen enz. Daarop wandelden wij de tuin rond, die met verscheidene soorten van vruchtboomen beplant was, traden in de koeen paardestallen, voor 40 a 60 beesten bestemd en in de schuur welke naar mijne gissing 250 voet lengte a 100 breedte en 50 hoogte hebben zal. Na de oude vrouw bedankt te hebben trokken wij om overgezet te worden naar het Reitdiep, over den modder langs een soort van voetpad uit losse steenen bestaande voorthunkerend. Aan den oever plaatsten wij ons in eene boot die door twee mannen uit het slijk in ‘t water geduwd werd, en lieten ons toen naar de Zoltkamp roeien, ‘t geen niettegenstaande dezelver 10 minuten gaans van de hoeve afligt, een groot uur duurde wegens den sterken tegenstroom en het lage water. Een zeehond volgde onze schuit zeer lang: ook zag ik tallooze watervogels. Het was zeer koud en woehard: terwijl de golven gedurig over de boot sloegen en ons nat maakten. Bibberend van koude en druipnat kwamen wij aan de herberg aan de Zoltkamp aan. Deze plaats is dicht bebouwd en volkrijk; de inwooners bestaan er meest van den vischvangst. Men telt er 19 a 20 vischschuiten: aan den zeekant ligt eene ongebruikte batterij: de haven is goed, doch moeilijk te genaken en een gedeelte des daags geheel droog. Uit ons raam zagen wij een bruinvisch zwemmen, die wel 12 a 15 voet lengte had. Na vrij goed gegeten te hebben, begaven wij ons te 9 ure naar bed en rusteden voortreflijk uit van de slapelooze nacht en vermoeienis des daags.

Antje Ates de Graaf moet hen dus ontmoet hebben.
Op maandag 23-06-1823 deden zij vervolgens de boerderij “Hayemaheerd” van de weduwe Everdina Oudeman, weduwe van Roelf Eijes aan.
Haar dochter Kunna was de eerste echtgenote van H.W.L. Torringa.

___________________________________________________________

Kinderen De Graaf-Simons:

  1. Grietje (Ates) de Graaf, * Groningen, Zuiderdiep, ~ 14-04-1805 Groningen, † voor 14-06-1808

DTB Kerkelijke Gemeente: Zond. d.  14 A.K. Grietje, D.v. Ate de Graaf & Jantjen Simens, E.L. a.t. Zuiderd

  1. Fedde (Ates) de Graaf, * 1807 Zuiderdiep, Groningen, ~ 25-02-1807 Groningen, A-kerk, † 12-03-1807 Groningen, 4 week

DTB Kerkelijke Gemeente 1807: Woensd. d. 25 A.K. Tedde, Z.v. Ate de Graaf & Jantjen Simens, P.L. a.h. Zuiderdiep,
DTB Kerkelijke Gemeente 1807: Den 12 Maart Tedde Zoon van Ate de Graaf & Jantjen Simens, oud 4 Weken gewoond aan t Zuiderdiep J: Schuiling Lijkb No 121:Z

  1. Fedde (Arends) de Graaf, * 19-01-1810 Zoutkamp, ~ 01-04-1810 Vierhuizen (grasmaand, † ?,

DTB Vierhuizen 1810: Grasmaand, geb. 19 Lou ged. 1 Fedde Z Arend F de Graaf & Jantje Simons Zk

  1. Grietje (Arends) de Graaf, * 14-06-1808 Zoutkamp, ~ 24-06-1808 Vierhuizen, † 18-01-1849 Ulrum, 40 jaar x 22-10-1827 Johannes/Joannes  Bruno Bruns, medicinae  doctor, * Wehe, † 08-04-1858 Ulrum, 68 jaar

Bruidegom 27 bruid 19 jaar
Getuigen huwelijk: Georg Gideon Bruns, 34 jaar, medicinae doctor, wonende Wehe, broeder van den bruidegom; Freerk de Vries, 39 jaar, deurwaarder bij de Regtbank te Appingedam, wonende Obergum; Albert Kaspers Groothuis, 37 jaar, Heel en Vroedmeester, wonende Ulrum en Albert Jans Buiringe, 30 jaar, Schoolonderwijzer, wonende Ulrum, verklarende de drie laatstgenoemde getuigen aan de gehuwden niet te zijn geparenteerd
Ouders Grietje: Ate Feddes de Graaf, herbergier x Jantje Siemons/Simons
DTB Vierhuizen 1808: Junii 24 Grietje D. v. A. F. de Graaf & Jantje Simons
Aangevers overlijden Grietje: Berend Mennes Boekhold, 42 jaar, broodbakker, wonende Ulrum, nabuur en Jan Manden, 32 jaar, rijksontvanger, wonende Ulrum, nabuur
Ouders Joannes: Aloijs Bruns, medicinaepracticus x Catharina Voerman
Aangevers overlijden Joannes: Elle Heines Ellens, 50 jaar, zonder beroep, wonende Ulrum, bekende en Berend Mennes Boekhold, 51 jaar, broodbakker, wonende Ulrum, bekende

  1. Antie de Graaf, * 20-08-1811 Zoutkamp, huis No 1, † 04-12-1812 Zoltkamp, 1 jaar 13 weken, huis No 1

Getuigen geboorteaangifte: Pieter Hoogland, 25 jaar, backer, wonende Zoutkamp en Levie Hartogs, 25 jaar, slagter, wonende Zoutkamp (Levie tekent als: Levij Hartogs)
Ouders bij geboorte Antie: Arent de Graaf x Jantien Simons
Aangevers overlijden Antje: Pieter Hoogland, 27 jaar, bakker, wonende Zoltkamp en Levi van Geuns, 28 jaar, vleeschhouwer, wonende Zoltkamp
Ouders bij overlijden Antie: Aate Feddes de Graaf x Jantje Siemons

  1. Antje (Arends) de Graaf, * 22-04-1814 Zoutkamp, huis No 1, † 27-01-1843 Zuurdijk, Stoepemaheerd, 28 jaar x 28-10-1839 Leens Henricus Warendorp Jannes Torrenga

Bruidegom 54 bruid 25 jaar | bruidegom weduwnaar van Kunna Roelfs van Kammen 
getuigen huwelijk: Meester Hendrik van Bolhuis, twee en vijftig jaar, notaris en procureur, wonende op den Huize Verhildersum te Leens, Luitje Jannes Torringa, 53 jaar, landbouwer, broeder van de comparant bruidegom, wonende Leens; Johannes Bruno Bruns, 47 jaar, medicinae doctor, wonende Ulrum, aangehuwd broeder van de comparante bruid; Theodorus Fredericus Uilkens, 27 jaar, predikant bij de Hervormde Gemeente te Wehe en Zuurdijk, wonende te Wehe; zijnde de eerste en laatstgenoemde getuige aan den gehuwden niet geparenteerd
Getuigen geboorteaangifte Antje: Pieter Hoogland, 28 jaar, broodbakker, wonende Zoutkamp en Levi Hartog van Geuns, 29 jaar, slagter, wonende Zoutkamp
Aangevers overlijden Antje: Rijpke Jans Beukema, 62 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, naburen en Enne Jans Huizing, 39 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, naburen
Ouders Grietje: Arend de Graaf, kastelein x Jantje Sijmons

___________________________________________________________

Logement Tonnis Siwerts en Arend Feddes de Graaf te Zoutkamp

Terug naar Graf 40 Antje Ates de Graaf

Terug naar Graven Kerkhof