Steenhouwer Frederik Rengers Brievenboek

57) Gron. 18 Julij 1867.

den Heer Gildemeister en Co Bremen

Bij dezen is mijn verzoek mij ten eersten af te zenden 400 el. Brvl. en wel 9/8.100 el 5/4.100 el 4/4.100 el ¾.100 el alsmede 20 stuks varkensbakken van verschillende lengten en wel van af 6- tot 3  voet.

UE[] F Rengers

___________________________________________________________

58) Gron. 6 Aug: 1867

den Heer G.P. Toxopeus te Oterdum

eene gang lang 12.15 breed 2.06 benoodige 63 vloeren en wel 42 Br groot 70 [] bij 57 8/10 – middenlaag 10 groot 65 bij 57 8/10 en 11 stuks marmeel groot 65 bij 57 8/10 tezamen vrij aan boord f 108.55

F. Rengers

P.S. opgegeven met leggen en schuren buiten transport van de vloeren en Kostgeld voor de Knecht honderd dertig gulden f 130.00

F. Rengers

___________________________________________________________

 

Gron: 20 Mei 1869. den Heer W.W. Clason te Usquert.

In antwoord op Uwe ge[] is dienende dat ik niet weet welke stukken UEd. bedoeld daar ik geen stukken boven de klankgaten geleverd heb en ook niet leveren moet de dorpels in de klankgaten zijn nog bij mij aanwezig.

Wat verders het bewerken betreft ik heb alles zooveel op maat en na tekening bewerkt verders het aangenomen vrij aan boord te Gron: zoodat mijn knecht niet voor mijn rekening te Usquert is.

[] F. Rengers

___________________________________________________________

Groningen 26 Maart 1870

Den Heer E. Clason te Zuurdijk.

Met bewondering heb ik Uwe brief gelezen en daaruit vernemend dat ik een bewijs moet overleggen van de Opr: om de betaling van het restant van de rekening, vreemde zaak heb ik nog nooit gehoord,
Eerst heb het werk aangenomen vrij aan boord te Gron, tweemaal Uwe vader geschreven dat de steenhouwer voor U rekening te Usquert was persoonlijk heb ik U opmerkzaam gemaakt en wel driemaal dat de rekening van stellen zoo hoog werd waarop Uw antwoord altijd was het zal wel betaald worden eindelijk heb ik geen Cent aan mijn knecht uitbetaald zonder dat zijn werkbriefje door Uw vader getekend was en nu moet ik noch een bewijs van de Opr: overleggen dat kunt gij toch wel begrijpen dat ik daar niets mee te maken heb, wel heb ik in plaats te schrijven dezelfde week toen gij het laatst bij mij geweest zijt Nienhuis gesproken en wel zoveel mogelijk in Uw belang doch evenwel antwoordde Hij mij dat het vanzelf spreekt dat er bij het stellen van zulk een werk een steen: vereist werd en ten tweede als gij hem verandering  konden aangeven zou Hij betalen ofschoon Hij overtuigd was dat alle verandering dadelijk genoteerd was enz.

Hoe dit alles is weet ik niet dit weet ik echter zeer goed dat ik met de zaak in questie niets te maken heb, dat weet gij even zoo goed als ik. weshalve ik U verzoek om onaangenaamheden te voorkomen deze uit de weg te maken.

Met achting F. Rengers

___________________________________________________________

den Heer E. Clason te Zuurdijk!

Hiernevens ontvangt UEd. de gevraagde Opgaaf en wel het gevraagde te te leveren vrij aan boord te Groningen voor de som van een duizend drie honderd zeventig gulden Zegge f 1.370.00

Om alle moeilijkheden later voor te komen maak ik U attent dat ik op begrooting vroeger opgegeven nog heb een nisdorpel en spoor voor het hek [] te zamen een bedrag uitmakende van vier en vijftig gulden en alzo totaal een duizend vierhonderd vierentwintig gulden Zegge f 1422.00 daar de winter op handen is verzoek ik zoo spoedig mogelijk bericht om de steen te bestellen.

Met achting UE[] F. Rengers
(datum?)

___________________________________________________________

30 Nov: 72

den Heer P. Timmer Vierhuizen

Tot mijn spijt verneem ik dat gij met Werkman moeite krijgt en wel om mijn leverancie, hoe het is weet ik niet, ik heb het niet gezien, het schijnt dat de oude Heer nog al lastig is, ik heb ook al een brief over de knecht gehad, daar ik vreemd van opzag want deze K. Zuithof en H. Meijer gaan altijd  voor mij in de Provincie en ik krijg nooit geen klagten over.

Nu heeft Zuidhof mij gezegd dat de vloeren erg beschadigd waren zoodat er geen goed werk van te maken was, had hij ze nu geschuurd dan hij nog veel bij kunnen maken maar Werkman heeft hem weggestuurd en het schuren kon een ander wel doen is het nu dat de vloeren zoo beschadigd waren dat is niet mijne schuld ze zijn goed bewerkt in het schip gekomen, gelukkig dat dit niet het eerste werk is dat ik voor U maak zoodat gij wel weet dat ik gewoon goed werk te maken en de praatjes van de heer Werkman niet veel in rekening heb, toch wil ik niet hebben dat gij er onaangenaamheden om hebt en verzoek U mij te schrijven of ik op mijn rekening een Knecht zal sturen om indien het kan beter te maken maar het beschadigen van de vloeren tijdens het transporteren kan ik niet voor instaan en ligt niet op mijn weg.

F.  Rengers

___________________________________________________________

Gron 20 Januari 77.

Den Heer K. Werkman te Leens.

Bijgaande de ontvangst UEd. een schets van het door U opgegeven Grafmonument de prijssen zijn geheel massief met 4 wit marmeren inscriptieplaten f 300 – zonder marmerplaten f 270 –
het middelstuk n.l. de pedestal te maken uit 4 platen dik 6 cM: f 260 – of f 230 dat is met of zonder marmerplaten bovenstaande prijzen zijn gerekend franco aan boord te Groningen
bij het stellen op de begraafplaats een steenhouwer voor mijn rekening.

F. Rengers

___________________________________________________________

 

Terug naar Steenhouwer Frederik Rengers