C099 C100 Jan Kuipers Henderika Abbring

geen grafsteen

F074 kleindochter Rena Hoeksema

Jan Kuipers, schoenmaker, * 14-01-1820 Aduard, † 11-07-1877 Zuurdijk, 57 jaar x 05-12-1844 Oldehove Henderika (Lammerts) Abbring, * 25-10-1820 Oldehove, † 09-11-1882 Zuurdijk, 62 jaar

Bruidegom 24 bruid 24 jaar
Bruidegom woonde te Oldehove en zijn moeder wonende te Zuurdijk
Ouders Jan: vader onbekend, moeder Elizabeth Jans Kuipers, schoenmakersche
Aangever geboorte Jan: Cebastianus Antonius Rubertus, 51 jaar, heel en vroedmeester, den welke ons verklaard heeft dat Elizabeth Jans Kuipers, oud eenentwintig jaren, ongehuwd, voor enigen tijd verblijvende te Aduard, op vrijdag den veertienden januarij des jaars achttienhonderd en twintig des avonds om negen uur in het huis nr 11 te Aduard, is verlost van een kond van het mannelijk geslacht Jan zullende genaamd worden.
Aangevers overlijden: Peter Bulthuis, 30 jaar, kleermaker, wonende Zuurdijk en Evert Koning, 27 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk
Ouders Henderika: Lammert Jans Abbring, landbouwer x Albertje Jacobs Doornbos/Dorenbos, † 08-11-1842 Oldehove
Aangevers overlijden Henderika: Luurt Achterhof, 42 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Roelf Hooghiem, 45 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk

Jan Kuipers was kerkvoogd ten tijde van de aanleg van de nieuwe begraafplaats.
Vergadering van den 24sten Maart 1877
Op deze door Kerkvoogden uitgeschreven bijeenkomst om over de belangen van de nieuwe begraafplaats te spreken, waren slechts elf leden opgekomen en konde er geene besluiten genomen worden.
Namens Kerkvoogden J Zijlma secretaris
Aanwezig waren
J Kuipers, J Huizing, R Blink, J Zijlma, G. Balkema, J. Beukema, A. Valk, E. Clazon, J L Torringa, J: Spiets

Op de vergadering van 14-04-1877 waren aanwezig:
J Huizing, R. Blink, J. Zijlma, P. Frima, H. van Dellen, J.K. de Cock, J.L. Torringa, J. Beukema
Vergadering van Kerkvoogden en Notabelen der Herv. gemeente van Zuurdijk, ter bespreking en regeling van de belangen der nieuw aangelegde begraafplaats, op Zaterdag den 14 April 1877.
Staande deze bijeenkomst zijn de navolgende besluiten genomen:

[] c. De nieuwe begraafplaats voor het gebruik open te stellen op dingsdag den 1sten Mei 1877 en alsdan het oude kerkhof te sluiten, onder voorwaarde dat, voor den prijs van vijftig guldens, te betalen aan Kerkvoogden, later nog aan daar bij belanghebbenden gelegenheid zal worden gegeven er een lijk te kunnen bestellen. Ook wordt de vergunning gegeven, tegen betaling van vijf gulden per lijk direct van de nieuwe begraafplaats gebruik te maken, te betalen als voren.
Jan Kuipers was niet present. Hij was ook bij het overlijden  van zijn zoon Jacob op 09-05-1856 ziek

Op de oorspronkelijke tekening is vermeld: Wed. J Kuipers 4 de Klasse 597-597 = 2 = f 2

Jan Kuipers overleed op 11-07-1877 en is op de nieuwe begraafplaats begraven.
In het begraafboek staat echter vermeld dat Trijntje Rozema (F073) de eerst begravene was. Vastgehouden wordt aan Trijntje Rozema als eerste.

Kerkvoogdijboek:
1862 uitgaaf
Mei 12 Aan J. Kuipers volgens kwitantie …………………….. 1 35
Diaconieboek 1877:
16 Juli Uit bekken ontv. bij begravenis van J. Kuipers ….. 2 07

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling

Kinderen:

  1. Elizabeth (Jans) Kuipers, * 21-04-1845 Oldehove, † 10-01-1885 ’s-Hertogenbosch, 39 jaar 8 maanden x 19-12-1878 Johannes (Harms) Hoeksema, grofsmid te Zuurdijk, * 29-04-1843 Saaxumhuizen, † 14-02-1919 Baflo, 75 jaar

Dochter Rena F074
bruidegom 35 bruid 33 jaar

ouders bruidegom: Harm Aaldriks Hoeksema x Reina Jakobs van Tijum
Het is waarschijnlijk dat Elizabeth opgenomen was in één van de vele gestichten in katholieke Den Bosch. Misschien heeft de plaatsing te maken met de roomse achtergrond van Johannes?

Johannes hertrouwde op 02-09-1887 Leens Sara (Johannes’) Diephuis, * 15-10-1857 Warfhuizen, † 20-06-1926 Baflo, 68 jaar
Bruidegom 44 en bruid 29 jaar
Ouders bruid Sara: Johannes Diephuis x Trientje Japinga/Japenga
Trientje was weduwe van Jan Hemmes, dienstknecht, daglooner † 21-04-4886 Uithuizermeeden, 26 jaar

  1. Alberdina (Jans) Kuipers, * 03-09-1849 Zuurdijk, † 07-02-1874 Zuurdijk, 24 jaar

Getuigen geboorteaangifte: Jurrien Theodoricus Koning, 31 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden: Peter Bulthuis, 26 jaar, kleermaker, wonende Zuurdijk en Evert Koning, 24 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk en []

  1. Lambertus (Jans) Kuipers, * 22-07-1851 Zuurdijk, † 18-06-1856 Zuurdijk, 4 jaar

Getuigen geboorteaangifte: Getuigen geboorteaangifte: Jurrien Theodoricus Koning, 33 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk []
Aangevers overlijden: Jurrien Koning, 38 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk en Menno Koning, 35 jaar, koopman, wonende Zuurdijk

  1. Hendrik (Jans) Kuipers, daglooner, * 11-08-1853 Zuurdijk, † 15-07-1889 Leens, 35 jaar

Getuigen geboorteaangifte: Jurrien Theodoricus Koning, 35 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk en Enne Jans Huizing, 49 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden: Klaas Kuipers, 27 jaar, daglooner, wonende Leens, broeder van den overledene []

  1. Jacob (Jans) Kuipers, * 10-02-1856 Zuurdijk, † 09-05-1856 Zuurdijk, 3 maanden

Aangever geboorte: Hermannus Beekhuis, 56 jaar, geneesheer, wonende te Leens, dewelke heeft verklaard, dat p den tienden der maand februarij der jaars duizend achthonderd zes en vijftig, des avonds te acht uur, te Zuurdijk in zijn bijzijn, binnen deze gemeente [] waarvan de vader deze aangifte wegens ziekte niet kan doen []
Getuigen geboorteaangifte: Jurrien Koning, 37 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk en Aries van der Klei, 57 jaar, tuinier, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden: Mechiel Arends Batema, 40 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Jan Christiaans Betge, 52 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk

  1. Lambertus (Jans) Kuipers, * 08-07-1858 Zuurdijk

Getuigen geboorteaangifte: Jurrien Theodoricus Koning, 40 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk en []

  1. Klaas (Jans) Kuipers, schoenmaker, * 29-04-1861 Zuurdijk x 10-07-1886 Eenrum Anje (Arends) Borgman, * Pieterburen

bruidegom 25 bruid 19 jaar
ouders bruid: Arend Borgman, strodekker x Wilhelmina Zwaagman
Getuigen geboorteaangifte: Jurrien Koning, 43 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk en []

  1. Jacob (Jans) Kuipers, boerenknecht, * 03-05-1864 Zuurdijk

 x I 27-04-1889 Ulrum Jantje (Pieters) Pleinma, * 14-08-1857 Houwerzijl, † 01-03-1891 Houwerzijl, 26 jaar

bruidegom I 24 bruid I 24 jaar, wettiging 1 kind, Pieter, * 19-12-1884 Houwerzijl
Getuigen geboorteaangifte: Jurrien Koning, 45 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk en []

x II 20-05-1893 Ulrum Kornelia (Johannes’) Baarda, dienstmeid, * Vierhuizen

Bruidegom II 28 bruid I 20 jaar
Ouders bruid: Johannes Baarda x Elizabeth Janna Kiel

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling