Graf 41 1843 Matthijssen verloting schilderijen

___________________________________________________________

___________________________________________________________

24-02-1843 proces-verbaal notaris mr J.D. van der Plaats te Leeuwarden

Op heden den vierentwintigste Februarij des jaars eenduizend achttien honderd drie en veertig, compareerde voor ons Meester Jan Daniel van der Paats, Notaris, residerende te Leeuwarden, Provincie Vriesland, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, ons thans bevindende ten huize van Wilkeshuis in het Heeren Logement hier
De Heer Jan Rijk Matthijssen, kunstschilder wonende te Leeuwarden, mij Notaris bekend
Dewelke ons Notaris verzocht om ingevolge de gedane aankondigingen over te gaan tot de verloting van navolgende schilderijen, welke op derzelve respectieve nummers, genoegzaam zijn tentoongesteld, als:
Nummer 1 Een binnenhuis met eenige figuren
Nummer 2 Een dito
Nummer 3 Een rijn gezicht
Nummer 4 Een dito met waterval
Nummer 5 Een geldersch landschap
Nummer 6 Een wintergezicht
Nummer 7 Een Geldersch landschap
Nummer 8 Een Wintergezicht
Nummer 9 Een dito
ummer 10 Een Zeegezigt
Nummer 11 Een wintergezigt met IJsel
Nummer 12 Een dito
Nummer 13 Een Maane Schjn
Nummer 14 Een Rijngezigt
Nummer 15 Een vrolijke drinker; zittende en eene Niet
Nummer 16 Een bergachtig Rijngezigt.

Tot welke verloting aan den Comparant de vereischte autorisatie is verleend, bij besluit van Zijn Excellentie den Minister van Financien van den zestienden Julij des vorigen jaars, nummer 84 afdeeling registratie, en waarvan, bij besluit van den Heere Staatsraad Gouverneur van Vriesland van zesden October des vorigen jaars nummer 132/8850 [] dien verloting is goedgekeurd en wij Notaris tot die verloting zijn gecommitteerd; terwijl geoburueerd moet worden, dat deze verloting, (zoude) volgens dat besluit, zoude moeten afgeloopen zijn voor den laatsten December achttienhonderd twwe en veertig doch deze bepaling is gewijzigd, ingevolge resolutie van den vierden Januarij dezs jaars nummer 132/93, waarbij dat termijn tot den laatsten Februarij dezes jaars is verlengd.
Verklarende de Comparant al verder dat tot deze verloting, volgens voorschreven plan, zoude worden geprocedeerd of navolgende Conditien

 1. Er zullen zijn tweehonderd loten welke door de deelhebbers geteekend zijn, op de door hen gekozen nummers op gezegelde lijsten daartoe aan het publiek aangeboden
 1. De prijs van ieder lot of aandeel is bepaald op drie gulden vijfentwintig cents
 1. Er zullen geene geene geldpremien woorden uitgeloofd
 1. De verloting geschiedt in tegenwoordigheid der belanghebbenden, of deze behoorlijk opgeroepen, zoo als bereids in de Nieuwspapieren geschiedt is, op navolgende wijze:Er zullen op een tafel voor ieder zigtbaar worden geplaatst twee bussen of glazen, in een der zelve zullen geworpen worden nummers van één tot en met tweehonderd, in de andere zullen insgelijks worden geworpen tweehonderd nummers, op zestien van welke de prijzen zijn vermeld, terwijl de overige honderd vier en tachtig in blanco zullen worden gelaten
  In beide bussen zullende briefjes wel goed worden omgeschud, en die schudding na de trekking van ieder vijfentwintig nummers worden herhaald, zullende deze trekking wijders geschieden door twee kinderen waarvan bij iedere bus één zal zijn geplaatst
  De kinderen zullen gelijkelijk uit de bij hen staande bussen een briefje trekken en hetzelve aan den notaris overhandigen, die den inhoud overluid zal aflezen en waarbij dan geblijken zal
  a, welk nummer is uitgekomen, en
  b of en zoo ja welke prijs daarop is gevallen
 1. De voorwerpen of schilderijen worden verloot in den staat en zoo goed en kwaad dezelve zich tijdens de verloting bevinden zonder regt van verhaal wegens gebreken aan dezelve
 1. De trekking loopt in eens of zonder tusschenpozing of gestaakt worden
 1. Daags na heden zullen de getrokken prijzen door of vanwege de nummers kunnen worden afgehaald
 1. De nummers waarop prijzen gevallen zijn zullen met aanduiding dier prijzen en de eerstvolgende Leeuwarder Courant worden opgegeven
 1. Bij aldien de getrokken prijzen niet worden afgehaald kunnen veertien dagen na heden, blijven de zelve voor rekening en risico van den trekker, zonder dat de verloter voorgemis of beschadiging aansprakelijk is
 1. Dat alle onkosten hoe ook genaamd die over deze verloting vallen, zonder uitzondering ten laste der deze verloting vallen, zonder uitzondering ten laste der Comparant komenAan het verzoek van den Comparant voldoende heb ik Notaris aan de gegadigden voorgelezen, de voorenstaande voorwaarden van verloting en daarna tot de verloting geprocedeerd, naar aanleiding van artikel 4 op deze wijze

[]Nummer lot 2 prijs 7 (Een Geldersch landschap) 

Nummer lot 164 prijs 6 (Een Geldersch landschap)

Nummer lot 4 prijs 12 (Een wintergezigt met IJsel)

Nummer lot 122 prijs 10 (Een Zeegezicht)

Nummer lot 199 prijs 9 (Een Wintergezicht)

Nummer lot 77 prijs 13 (Een Maane Schjn)

Nummer lot 128 prijs 4 (Een rijn gezigt met waterval)

Nummer lot 112 prijs 11 (Een wintergezigt met IJsel)

Nummer lot 94 prijs 15 (Een vrolijke drinker; zittende en eene Niet) 

Nummer lot 177 prijs 2 (Een binnenhuis met enige figuren)

Nummer lot 49 prijs 16 (Een bergachtig Rijngezigt)

Nummer lot 119 prijs 14 (Een Rijngezigt)

Nummer lot 17 prijs 3 ( Een rijn gezicht)

Nummer lot 15 prijs 1 (Een binnenhuis met enige figuren)

Nummer lot 153 prijs 5 (Een geldersch landschap)

Nummer lot 121 prijs 8 (Een Wintergezicht)

Van al het welk dit Procesverbaal is opgemaakt

Aldus gedaan en gepasseerd te Leeuwarden op tijd en plaats bovengemeld na duidelijke voorlezing in tegenwoordigheid van de aan ons Notaris bekende getuige Carel Hermannus Wilkeshuis kastelein Willem de Jong zonder beroep beide te Leeuwarden woonachtig welke [] Daarna met de [] Comparant en ons Notaris hebben getekend

Opbrengst f 650

Registratierechten:

2% van 200 x f 3.25 = f 650 is f 13 + [] f 4.94 = f 17.94

___________________________________________________________

Terug naar Jan Rijk Matthijssen