Offerblok

 

___________________________________________________________
Foto Sarah Stiles 2017

 

De Stichting Oud Groninger Kerken geeft als datering van het offerblok 1600 -1700. Het offerblok zal de Kerstvloed van 1717 doorstaan hebben, tezamen met de avondmaalsbeker!
Qua vormgeving lijkt het blok op die van Ulrum.
Een offerblok was van groot belang om buiten de hoofdelijke omslag nog extra gelden binnen te krijgen voor bijvoorbeeld armenzorg.
Op Zuurdijk werd het blok aandruis met “kerkeblok“. In 1935 was het kerkblok nog in gebruik. 
Ooit is men overgegaan tot de lange stok met “buul“.

Verrgadering van stembevoegde en betalende leden van 24 November 1890 bij E. Clason te Zuurdijk:
Aan de orde een voorstel van den Heer J. Zijlma om het collecteren in de kerk af te schaffen, hetwelk met acht tegen tegen zeven stemmen wordt aangenomen vier stemmen waren blanco

 

 

 

 

 

 

Meester J.S. van Weerden schreef in Zuurdiek mien Dörpke:

‘t Ainigste, dat ien kerk ongeschonden overbleven is, is ‘t òlle òfferblòk, ‘k wait nait hou old, en ‘t smeedijzeren deurbekken, met kopen bak.
Ien eerste wereldoorlòg, 1918, hemmen kerkedaiven ien ‘n duustere nacht ‘t òfferblòk leegstolen. Ook ien omliggende plaatsen is dat gebeurd. Duiven bennen ‘n dag òf wat doarnoa ien Stad oppakt; ze binnen veur dij kerkschennis oareg swoar straft.

De inbraak zal bij Meester Van Weerden ongetwijfeld extra hard zijn aangekomen. Hij woonde recht tegenover de kerk en had zicht op de deur in de toren.

 


De Tijd 23-04-1918


Provinciale Drentsche en Asser Courant 06-06-1918

Vergadering Notabelen en Kerkvoogden Donderdag 28 November 1918

[]
De inkomsten uit het kerkeblok hebben bedragen  f 10.87, d.i. ongeveer f 8 beneden het gemiddelde. De oorzaak hiervan is het lichten en vernielen van het kerkeblok door een tweetal kerkdieven, die in het voorjaar een aantal kerken hebben bestolen, op denzelfden avond, dat ook het blok alhier is gelicht. De kerkvoogden hebben hebben het blok door smid en kuiper grondig doen herstellen, en daarna weder ter plaatse  doen aanbrengen.

___________________________________________________________

De presentielijst
Afwezig zijnde waren aanwezig: Johs Beukema, H van Dellen, J. de Cock, J Torringa,  P Frima, G Zijlma, J Zijlma, J Huizing, Valk, J spiets, G Balkema, R Blink, E Clason, O van Duinen.
Vergadering van stembevoegde leden der Hervormde gemeente van Zuurdijk, gehouden den 6 den November 1876

Aan de orde achtereenvolgens gesteld:
a De rekening en verantwoording van den administrerenden Kerkvoogd

De commissie bestaande uit de Heeren H. van Dellen en Johs Beukema, aan welke was opgedragen genoemde rekening na te zien, heeft bij accoord bevinding medegedeeld dat de ontvangsten bedroegen ƒ 189,49
En de uitgaven     151,29
Zoo dat er een batig saldo was van       38,20

In het blok was ƒ 16,25, zonder vermelding in de oorspronkelijke potloodaanteekening van O P van Duinen, of deze som in bovenstaande ontvangsten is opgenomen of niet.

___________________________________________________________

Vergadering Notabelen en Kerkvoogden 16 December 1935 

In het kerkeblok bevond zich een som van f 39.58

___________________________________________________________

Het door Meester van Weerden bedoelde doopvont  was in 1970 nog aanwezig, maar is bij de overdracht van het kerkgebouw in 1974 op onverklaarbare redenen niet in het bezit gesteld van de Stichting Oud Groninger Kerken.

Een publiciteitscampagne in 2016 bracht geen soelaas.

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________

Terug naar Kerkgebouw