1877 contract doodgraver Fokko Haan

___________________________________________________________

Conditien waarop Fokko Haan als provisioneel doodgraver aangesteld is, gedurende het tijdvak van een jaar ingaande 1sten Mei 1877 en eindigende den 1sten Mei 1878

Art: 1
De graven vijf voet diep te graven.
Art: 2
Ieder graf van ossen veld af aan met een ophoogsel aan te vullen.
Art: 3
De draagberien op te bergen en de sleutels van het lijkhuisje te bewaren.
Art: 4
De tusschenruimten onder de boomen en de paden schoon te houden van gras en onkruiden.
Art: 5
Het opzicht over de begraafplaats te houden voor schandaal van jongens van onze.
Art: 6
In alles de orde te bewaren met de lengte en breedte der graven en te beginnen aan de westzijde bij het pad met Nommer 1 der graven; onder opzicht van en in overeenstemming met de Kaart van Clason, met uitzondering van Kinderen beneden de twaalf jaren voor welke afzonderlijke akkers aan de oostzijde zijn, te beginnen insgelijks bij het pad.
Art: 7
In geval er iemand op het oude Kerkhof mocht worden begraven, zal de doodgraver gehouden zijn de zelfde functien te verrigten.
Art: 8
De doodgraver onderwerpt zich in alles aan het dagelijks opzicht van Clason en aan het oppergezag van Kerkvoogden.
Art: 9
Hier tegenover zal de doodgraver genieten het gras en de klaver welke gedurende dien tijd op de begraafplaats groeijen, zonder het nogthans met eenig gedierte te mogen beweiden. In geval van te veel of te groot onkruid en gras hebben Kerkvoogden het regt het maaijen aan den doodgraver te kunnen gelasten, met opruiming van het gemaaide.
Art: 10
Het vrije gebruik van de vier hoeken en van de cirkel voor de omreede met wagens voor bij den dam tot aan den 1sten November 1877, wanneer dit alles weder aan de volledige beschikking van Kerkvoogden wordt overgelaten.
Art: 11
Met alle graven welke verkocht zijn blijft de doodgraver, behoudens het toezicht van Kerkvoogden, onderworpen aan het goedvinden en de rangregeling van de eigenaars, wat betreft de legersteden.
Art: 12
Bij provisie nemen beide partijen in deze voorwaarden genoegen ten zij den doodgraver later mocht verklaren door slecht gewas den klaver hiermede niet uit te kunnen komen en Kerkvoogden hiervan insgelijks overtuigd zijnde, zal hem eene gratificatie worden verstrekt.
Art: 13
In geval van mogelijk verschil de begraafplaats of deszelfs bediening betreffende hebben Kerkvoogden het volstrekte gezag, zonder hooger beroep.
Aldus vastgesteld, voorgelezen en goedgekeurd te Zuurdijk den 28sten April 1877.
De doodgraver verklaarde niet te kunnen schrijven is deze overeenkomst alleen getekend namens Kerkvoogden
J Huizing
J. Zijlma Secretaris

___________________________________________________________

was hij:
Fokke (Fokkes) Haan, daglooner, * 11-07-1817 Leens, † 16-02-1879 Zuurdijk, 61 jaar x Arendina (Alberts) de Vries, * Houwerzijl, † 09-11-1860 Zuurdijk, 40 jaar

Ouders Fokke: Fokke Fokkes Haan x Atje Jurriens
Aangevers overlijden Fokke: Warner Elema, 44 jaar, koopman,  wonende Zuurdijk, bekende en Wibbe Dijkema, 31 jaar, smidsknecht, wonende Zuurdijk, bekende
Ouders Arendina: Albert de Vries x Klaaske Jans van der Scheer
Aangevers overlijden Arendina: Johannes Torringa, 44 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en Johannes van der Kooi, 44 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk 

___________________________________________________________

Terug naar Doodgravers