A149 Henderika Torringa (1896)

In bewerking

___________________________________________________________

A145 vader Roelf Eijes Torringa A146 moeder Annette Geuchina Zijlma
A147 broer Hendrik Torringa
A148 broer Roelf Torringa

___________________________________________________________

Henderika (Roelfs) Torringa, * 22-08-1867 Zuurdijk, Ewer, Hayemaheerd, † 12-07-1896 te Scheveningen, 28 jaar en aldaar wonende

Ouders: Roelf Eijes Torringa, 43 jaar x Annetta Geuchina Zijlma
Getuigen geboorteaangifte: Geuchien Zijlma, 24 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Berend Alberts, 46 jaar, veldwachter, wonende Wehe
Aangever overlijden: Bernhard Wilhelm Siemens, 35 jaar, behuwd broeder van de overledene en Engelbertus Heilbron, 52 jaar, beiden zonder beroep, beiden wonende ‘s-Gravenhage
[tabel id=81]
In 1888 werd uit de nalatenschap van haar broer Hendrik Torringa toegedeeld de boerderij “Westerhalm”, Westpolder 1, Vierhuizen.
Deze boerderij was in 1846  genaamd: “Buitenplaats“. De boerderij was na het overlijden van hun vader aan Hendrik toebedeeld.
Van 1886 – 1897 was de boerderij verhuurd aan Hendrik Jan Louwes, neef van Henderika.

De Erfgenamen van Henderika Torringa verkochten de boerderij – later genaamd “Westerhalm” – aan Jochum Helmers Mansholt en zijn zwager Jan Loots 

___________________________________________________________

Hendrika heeft bij testament legaten gemaakt en haar oom Geuchien Zijlma benoemd tot executeur.
Aan de gemeente Leens werd gelegateerd f 2,500,00, voor welk bedrag obligaties Grootboek, werden gekocht, rentende 2 ½ %. Deze renten werden jaarlijks in kleine bedragen tegen Kerstmis ter beschikking gesteld aan oude, behoeftige vrouwen binnen de gemeente Leens.

Aan de gemeente Ulrum werd eveneens f 2,500,00 gelegateerd. Deze gemeente besloot tot stichting van een woonhuis voor oude vrouwen, zodra daar een geschikt terrein verkrijgbaar zou zijn. Pas in 1917 werd overgegaan tot de bouw van een weduwethuis te Ulrum.

___________________________________________________________

    

     Grafsteenhouwer: L. Faber

midden Treurwilg: Personificatie van de rouw van de nabestaanden
linksonder Zandloper met aan weerzijden een adelaars- en een vleermuisvleugel: geeft de overgang van de dag naar de nacht aan. De verlopen tijd. Een zandloper kan men omkeren, zo keert men terug naar de oorsprong.
rechtsonder Schedel: de vergankelijkheid van het leven.

___________________________________________________________

Gemeentearchief Leens:

[] 12 Sept. 1896

M.H.

Ik heb geen bezwaar mijn goedkeuring te schenken, gelijk ik doe bij dezen, aan het besluit van den Raad der gemeente Leens van 1 Sept. 1896, in zake het te aanvaarden legaat van wijlen mijne Nicht Mejuffrouw Henderika Torringa, in vertrouwen dat de revenuen van die gelden overeenkomstig dat Raadsbesluit waarvan mij een afschrift door U werd toegezonden verder zullen worden aangenomen.

In de hoop dat tot alsdan aan de edele bedoelingen van de Schenkster mogen beantwoorden heb ik de eer te zijn

Uw []
GZ

No 2.

De Raad der gemeente Leens;

In aanmerking nemende dat door wijlen Hendrika Torringa, overleden te Scheveningen den 13 Juli 1896, bij acte van uiterste wilsbeschikking van den 5 September 1894 aan deze gemeente is gemaakt een legaat groot tweeduizend vijfhonderd gulden (f 2500,=) om daarvoor te stichten of te steunen eene nuttige instelling, ter beoordeling van den executeur-testamentair, vrij van successierechten of andere lasten, en uit te keeren binnen drie maanden na haar overlijden;

Overwegende dat door den Executeur-Testamentair is goedgevonden te bepalen dat het gelegateerd bedrag door de gemeente op soliede wijze wordt belegd, en dat de revenuen zullen worden aangewend tot extra steuning – en wel naar gelang van derzelver behoeften of omstandigheden – van de in deze gemeente gevestigde ziekenfondsen en waarvoor in de eerste plaats in aanmerking zal komen het aanschaffen en verstrekken van goederen of voorwerpen ten dienste van behoeftige zieke leden; terwijl indien mettertijd mocht blijken dat het legaat of de revenuen op andere wijze beter en doelmatiger kan of kunnen worden aangewend – het Dagelijks Bestuur macht en last heeft, alsdan naar omstandigheden te handelen;

[]

Gemeentearchief Ulrum:

No. 1

Dinsdag, den 1 September 1896.
De voorzitter deelt mede, dat de Heer G. Zijlma executeur-testamentair in de nalatenschap van wijlen Mej. H. Torringa, verklaart heeft er genoegen in te nemen dat het aan de gemeente door wijlen Mej. Torringa voornoemd toegekend legaat worde bestemd tot stichting van eenn woonhuis voor oude vrouwen, zoodra daarvoor een geschikt terrein op billijke voorwaarden verkrijgbaar zal zijn en dat die gelden inmiddels tegen oploopende rente worden belegd.

Dientengevolge wordt besloten:

  1. Meergemeld legaat onder de vereischte hoogere goedkeuring te aanvaarden door vaststelling van het navolgend besluit:

De Raad der gemeente Ulrum,

Gehoord de mededeling van den voorzitter, dat door wijlen Mej. H. Torringa, onlangs overleden te Scheveningen, bij testamentaire beschikking aan de gemeente is gelegateerd eene som in kontanten, groot f 2500-, vrij van successie rechten of andere lasten, uit te keeren binnen 3 maanden na overlijden, om daarvoor te stichten of te steunen eene nuttige inrichting, ter beoordeling van den execueur-testamentair, de Heer G. Zijlma;
Overwegende, dat nopens de te geven bestemming aan dit legaat met den executeur-testamentair tot overeenstemming is gekomen;
Gelet op artt 137 – 194d der gemeentewet;

Besluit:

Onder goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten genoemd legaat onder de gestelde voorwaarden te aanvaarden;

  1. Hiervoor te stichten een woonhuis voor oude vrouwen, bij voorkeur in of nabij het dorp Ulrum, zoodra daarvoor een geschikt terrein op billijke voorwaarden verkrijgbaar zal zijn, en inmiddels de gelden tegen oploopende rente te beleggen.

De voorzitter [] De Secretaris B Loots Weth.

___________________________________________________________

Terug naar Vak A