Kerkhof Graf 33 Hilje Geuchiens Zijlma-Hopma

in bewerking

___________________________________________________________

Graf 34 echtgenoot Hendrik Jans Zijlma
Graf 35 schoonmoeder Trientje Meinderts Zijlma
Graf 36 zwager Meindert Jans Zijlma
Graf 37 dochter Trientje Hendriks Zijlma
Graf 38 schoondochter Itje Zijlma-Dijkhuis
A145 schoonzoon Roelf Eijes Torringa
A146 dochter Annetta Geuchina Torringa-Zijlma
B038 zoon Jan Zijlma
B039 zoon Geuchien Zijlma | B040 schoondochter Hillegonda Henderika Zijlma-Zuidema

___________________________________________________________

Hilje Geuchiens Hopma, ~ 06-04-1800 Ellerhuizen, † 19-01-1878 Zuurdijk, boerderij “‘t Huis Ewer”, 77 jaar x 17-05-1823 Hendrik Jans Zijlma, landbouwer boerderij “‘t Huis Ewer”, * 25-03-1799 Zuurdijk, † 03-09-1862 Zuurdijk, 63 jaar, boerderij “‘t Huis Ewer”

Aangevers overlijden Hilje: Klaas Jan de Cock, 31 jaar, landbouwer (landbouwer “Nieuw Ewer”), wonende Zuurdijk, bekende en Marten van Straten, 47 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk (Ewer), bekende
Ouders Hilje: Geuchien Roelfs Hopma x Hendrikje Klaassens Wijk 
Ouders Hendrik Jans: Jan Hendrik Zijlma, † 18-02-1805 Zuurdijk x Trientje Meinderts Bentema 
Aangevers overlijden Hendrik Jans: Oewe Bulthuis, 44 jaar, koopman, wonende Zuurdijk, bekende en Marten van Straten, 31 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk (Ewer), bekende
Getuigen huwelijk: Meindert Jans Zijlma, 22 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, broeder van de bruidegom; Jan Bakker Jurjen Boer, 37 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen, gehuwde halve broeder van den bruidegom; Luitjen Elles Marrenga, 31 jaar, negotiant, wonende Wehe, geen graad van familie; Arijs Onnes van der Borg, 52 jaar, veldwachter, geen graad van familie

Kerkboeken Zuurdijk: 

23 Jan In bekken bij ter aarde bestelling van Wed H.J. Zijlma 30,53

  

Kerkhof Rij 5: (v.l.n.r.) graven 33, 34, 35, 36, 37, 38

HILJE GEUCHIENS HOPMA
geb. te Ellerhuizen onder Bedum
den 30 Maart 1800
als Wed: van H.J. ZIJLMA
overleden op de Ewer
den 19 Januarij 1878

Bijzonderheden: liggende steen
Tekening: Boven een man met een zeis. Daaronder in een ovaal de tekst
"Momento Mori"


Momento Mori

    

De beugeltas van Hilje Hopma, wellicht gekregen toen zij 15 jaar werd

___________________________________________________________

I.H. Zijlma beschreef in haar geschrift over Jan Zijlma het echtpaar alsvolgt:

We zijn dus nu genaderd tot de ouders van Jan Zijlma:
Hindrik Jan Zijlma, geboren 8 Maart 1799 en gehuwd 17 Mei 1823 met Hilje Hopma, geboren 30 Mei 1800 te Ellerhuizen, gemeente Bedum. Deze overgrootvader, eerst boer op het boerderijtje ten Oosten van Houwerzijl en later op “Ewer” was een goed vakman, hield zich echter weinig op met nieuwigheden. Hij wordt voorgesteld als het type van een ouderwetsche boer, begunstigd met een goed uiterlijk en deftig voorkomen. Het verhaal dat hij met zijn hooge hoed zijn land doorliep is overbekend. Hij had het groote voorrecht gehad na zijn schooljaren uitgebreid lager onderwijs te hebben genoten bij den in die tijd zoo gunsig bekend staande schoolonderwijzer G. Rijkens te Wehe en was hiervoor zelfs in Wehe in de kost geweest. Volgens zijn zoon, Jan, had hij een helder verstand, had belang in vele wetenschappelijke dingen maar geen ambitie voor zelfstudie in welke richting ook.

In dit opzicht verschilde hij dus wel heel erg van zijn oudste zoon, Jan Zijlma.

 Zooals is opgemerkt stamt Jan Zijlma van moederszijde af van de familie Hopma van Ellerhuizen. Over deze familie kan ik kort zijn, daar mij hiervan weinig gegevens bekend zijn. Hilje Hopma was de jongste dochter van Geuchien Roelfs Hopma, geboren 6 Mei 1771 en Hindrikje Klasen Wijk, landbouwers te Ellerhuizen. Hun huwelijk vond plaats 24 April 1791. Hindrikje Klasen Wijk kwam van de boerderij “De Wijk” te Ellerhuizen, waar ze 23 Mei 1771 was geboren. Ze droeg een gouden oorijzer. Ter gelegenheid van de vernieuwing der schuren van de boerderij bij Ellerhuizen hebben Geuchien Roelfs Hopma en zijn vrouw in de achtergevel de namen van hun vier kinderen laten zetten en het volgende rijmpje:

De veeteelt is onze bezigheid
Naast ’t eerlijk akkerploegen
Weldoen gepaard met matigheid
Geeft rust en vergenoegen

Vervolg Familie Hopma te Ellerhuizen

___________________________________________________________

Kinderen Zijlma-Hopma:

  1. Jan (Hendriks) Zijlma, landbouwer boerderij “‘t Huis Ewer” tot 1902, (geschied)schrijver, kerkvoogd, * 11-02-1824 Zuurdijk, † 05-09-1907 Groningen, 83 jaar, Diaconessenhuis

Vernoemd naar zijn grootvader Jan Hendrik Zijlma
Jan Zijlma ging rentenieren in Leens; na zijn overlijden betrok zijn broer Geuchien Zijlma de woning, welke in 1936 afgebroken werd ten behoeve van de aanleg van de Jan Zijlmasingel

Getuigen geboorteaangifte: Pieter Pieters van der Kooij, 43 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Pieter Rijkes Beukema, 31 jaar, boereknegt, wonende Zuurdijk | “verklarende den tweede getuige niet te kunnen schrijven noch zijne naam te tekenen als hebbende zulks niet geleerd.”
 Vader H.J. Zijlma tekent als “Zielma
Aangevers overlijden Jan: Jelte Zuidhof Boer, 55 jaar, bediende in het Diaconessenhuis en Taeke Henstra, 27 jaar, schrijver, beide wonende te Groningen  

  1. Geuchien Hendriks Zijlma, * 11-02-1826, Vliedorp (boerderij “‘t Ganzenhuis)”, † 19-05-1827 Vliedorp (boerderij “‘t Ganzenhuis”), 1 jaar 3 maanden, huis No 36 Vliedorp

Kerkhof Graf ?
Vernoemd naar zijn
grootvader Geuchien Roelfs Hopma
Getuigen geboorteaangifte: Pieter Pieters van der Kooij, 44 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Geert Lammerts Huizenga, 30 jaar, landbouwersknecht, wonende Zuurdijk | in de akte wordt de vader als Hendrik Jans Zielma aangeduid. Hij tekent ook met H J Zielma

Aangevers overlijden: Jan Riewerts Zuidema, 54 jaar, dagloooner, wonende te Zuurdijk (Ewer) en Hidde Pieters van der Kooij, 21 jaar, zonder beroep, wonende Zuurdijk

  1. Henriëtta (Hendriks) Zijlma, * 13-05-1828 Vliedorp (boerderij “‘t Ganzenhuis”), † 29-05-1913 Groningen, 84 jaar, begraven op de Zuiderbegraafplaats x 13-05-1852 Leens Stefanus (Louwes) Louwes, landbouwer 1852-1861 en 1877-1901 boerderij “‘t Gansehuis” en 1861-1877 boerderij “Markelhuizen” (Breekweg 7, Leens), * 25-10-1824 Leek, † 31-12-1902 Groningen, 78 jaar, begraven op de Zuiderbegraafplaats

Vernoemd naar haar grootmoeder Hendrikje Klaassens Hopma-Wijk?
Henriëtta wordt aangeven als Henriëtta Zielma“. De vader wordt aangeduid met “Hendrik Jans Zielma“. De vader tekent als “Zielma” 

Getuigen geboorteaangifte Henriëtta: Jan Sibbes, 33 jaar, daglooner en Hidde Pieters van der Kooij, 22 jaar, zonder beroep, beide wonende Zuurdijk
Later wordt zij ook genoemd: “Henderietta
Stefanus wordt later ook genoemd: “Stephanus
Bruidegom 27 bruid 24 jaar; bruidegom woonde te Ulrum
In de huwelijksakte wordt de vader aangeduid met “Zielma
Getuigen huwelijk: Kornelis Lion, 55 jaar, schoenmaker; Gerrit Jacobs Wildeveld, 40 jaar, wagenaar; Willem Jans Wierenga, 33 jaar, schoenmaker; Rijpke Dijkstra, 58 jaar, veldwachter; alle getuigen te Wehe woonachtig en aan de gehuwden niet geparenteerd  
Ouders bruidegom: Louwe Louwes, verveender x Grietien Alingh Winsingh
Zie echtpaar S. Louwes x H. Zijlma

  1. Trientje (Hendriks) Zijlma, * 25-12-1830 Vliedorp (boerderij “‘t Gansehuis”), † 16-06-1852 Zuurdijk (boerderij “‘t Huis Ewer”), 21 jaar | graf 37

Vernoemd naar haar grootmoeder Trientje Meinderts Zijlma-Bentema
Getuigen geboorteaangifte: Hidde Pieters van der Kooij, 25 jaar, landbouwer en Olchert Ipes van Louten, 31 jaar, landbouwer, beide wonende Zuurdijk
Trientje wordt aangeven als Trientje Zielma“. De vader wordt aangeduid met “Hendrik Jans Zielma”. De vader tekent als “Zielma“.

Aangevers overlijden: Roelf Eijes Torringa, 27 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Kornelis Pieters Spanninga, 31 jaar, hovenier, wonende Zuurdijk
Op de grafsteen staat: Trijntje Hendriks Zijlma

1852 Kerkboek: Julij 3 Ontvangen van H.J. Zijlma voor het gebruik van het Zwart laken 1,00

  1. Annette Geuchiena (Hendriks) Zijlma, * 08-07-1834 Vliedorp (boerderij “‘t Gansehuis”), † 15-03-1884 boerderij “Hayemaheerd”, Ewer 17, Zuurdijk, 49 jaar x 27-12-1860 Leens Roelf Eijes (Henderikus’) Torringa, landbouwer boerderij “Hayemaheerd“, * 06-07-1824 boerderij “Stoepemaheerd“, Zuurdijk, † 03-09-1885 boerderij “Hayemaheerd“, Ewer 17, Zuurdijk, 61 jaar

Vernoemd naar haar overgrootmoeder Ettje Jan Schuiringa?
Bruidegom 36 bruid 26 jaar; bruidegom weduwnaar van Itje Ennes Bazuin
De achternaam werd voor vader en dochter als “Zielma” geschreven met de vermelding “zich noemende Zijlma

Getuigen geboorteaangifte Annette: Olchert Ipes van Louten, 35 jaar en Arend Abels Bos, 33 jaar, beide daglooners en wonende Zuurdijk | “verklarende Arend Abels Bos zijnen naam niet te kunnen teekenen als hebbende geen schrijven geleerd.” 

  1. Grietje (Hendriks) Zijlma, * 14-11-1836 Vliedorp (boerderij “‘t Ganzenhuis”), † 09-07-1896 Zuurdijk, Ewer, boerderij “‘t Huis Ewer”, 59 jaar

Vernoemd naar ?
Grietje stond onder curatele van haar broer Jan
Getuigen geboorteaangifte Grietje: Hidde Pieters van der Kooij, 31 jaar, landbouwer en Arien Abels Bos, 36 jaar, daglooner, beiden wonende Zuurdijk | “met uitzondering nochtans van Arend Abels Bos, welke verklaarde zijnen naam niet te kunnen teekenen, als hebbende geen schrijven geleerd.”
Aangevers overlijden Grietje: Jacobus Wierenga, 35 jaar, landbouwer (boerderij “Hayemaheerd”), wonende Zuurdijk en Eije Torringa, 38 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk (boerderij “Nieuw Ewer”) 

  1. Geuchien (Hendriks) Zijlma, * 25-07-1839 Vliedorp (boerderij “‘t Gansehuis”), † 01-01-1840 Vliedorp (boerderij “‘t Ganzehuis”), 5 maanden

Kerkhof Graf ?
Vernoemd naar zijn
grootvader Geuchien Roelfs Hopma
Getuigen geboorteaangifte: Hidde Pieters van der Kooi, 33 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Arend Abels Bos, 38 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk | | “verklarende de tweede getuige zijnen naam niet te kunnen teekenen, als hebbende geen schrijven geleerd.”
Aangevers overlijden Geuchien: Jelte Pieters Abbring, landbouwer, wonende Zuurdijk, als nabuur en Pieter Pieters van der Kooi, 25 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk 

  1. Geuchien (Hendriks) Zijlma, landbouwer boerderijen “‘t Ganzehuis” en “Nieuw Zeeburg“, lid Eerste en Tweede Kamer, schrijver, * 23-09-1842 Vliedorp (boerderij “‘t Ganzehuis”), † 12-06-1922 Groningen, 79 jaar

Vernoemd naar zijn grootvader Geuchien Roelfs Hopma
Getuigen geboorteaangifte Geuchien: Jelte Pieters Abbring, 39 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Jacob Harms Waterbolk, 27 jaar, plaatselijk ontvanger, wonende Wehe.
Aangevers overlijden Geuchien: Hindrik Louwe de Jonge, 36 jaar, administrateur en Taeke Henstra, 42 jaar, klerk, beiden wonende Groningen 

x I 20-05-1868 Ulrum Itje (Willems) Dijkhuis, * 18-04-1846 Vierhuizen, † 17-03-1869 Vliedorp, boerderij “’t Ganzehuis”, 22 jaar

Getuigen huwelijk I: Stephanus Louwes, 43 jaar, landbouwer, wonende Leens, zwager bruidegom; Jan Zijlma, 44 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, broeder bruidegom; Lammert Helprigs Dijkhuis, 29 jaar, landbouwer, wonende Vierhuizen, broeder bruid; Lammert Kamer, 26 jaar, gemeente ontvanger, wonende Ulrum
Bruidegom I 25 bruid I 22 jaar
Getuigen geboorteaangifte Itje: Jan Klasens Loots, 59 jaar, landbouwer, wonende Vierhuizen en Christiaan Swaluë, 27 jaar, medicinae docter, wonende Ulrum 
Aangevers overlijden Itje: Johannes van der Kooi, 52 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, nabuur en Johannes Torringa, 53 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, nabuur
Ouders bruid I: Willem Lammerts Dijkhuis, landbouwer x Henrika Beukema

x II 02-12-1874 Kloosterburen Hillegonda Hendrika (Luitjes) Zuidema, * 26-05-1852 Hornhuizen, † 16-12-1909 Vierhuizen, 57 jaar

Getuigen huwelijk II: Jan Zijlma, 50 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, broeder bruidegom; Garmt Zuidema, 53 jaar, landbouwer, wonende Eenrum, broeder bruid; Evert Klei, 35 jaar, landbouwer, wonende Hornhuizen; Gerhardus Johannes van Voorn, 49 jaar, veldwachter, wonende Kloosterburen
Bruidegom II 32 bruid II 22 jaar | bruidegom weduwnaar Itje Dijkhuis

Ouders bruid: Luitje Hendriks Zuidema, landbouwer x Trientje Guitjes van Dijk
Getuigen geboorteaangifte Hillegonda: Hendrik Kornelis Voet, 42 jaar, landbouwer, wonende Kloosterburen en Luitje Roelfs Kooi, 33 jaar,  daglooner, wonende Hornhuizen
Aangevers overlijden Hillegonda: Hendrik Jan Louwes, 47 jaar, landbouwer, wonende Vierhuizen, neef en Rijpko Jan Mansholt, 33 jaar, landbouwer, wonende Vierhuizen

___________________________________________________________
 

Terug naar Kerkhof Rij 5 Zuidzijde 32-38
Terug naar Graven Kerkhof