Steenhouwer Frederik Rengers

Kerkhof Graf 9 Zuurdijk Henderikus en Hilje Torringa 1871

Frederik Rengers, steenhouwer, * 21-06-1833 Groningen, † 12-12-1879, 46 jaar x 17-11-1859 Groningen  Hendrica Maria ( Johannes’) Godée, dienstmeid, * 07-05-1834 Utrecht, Jufferstraat Wijk GW 492, † 10-04-1903 Groningen, 68 jaar

Aangever en getuigen geboorte Frederik: Trientje Sonius vrouw van Roelf Mekkes, 55 jaar, geautoriseerde vroedvrouw, alhier woonachtig, de welke geassisteerd door twee getuigen, de eerste Roelf Mekkes, 50 jaar, koopman, de tweede Arend Lammert Atsema, 30 jaar, broodbakker, beide alhier woonachtig, heeft verklaard dat Anna Rengers, 19 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Groningen, ongehuwd, op den eenentwintigsten dezer des avonds te tien uren verlost is alhier aan het Zuiderdiep Lett S No 60 van een zoon, dewelke genaamd zal worden Frederik. []

bruidegom 26 jaar bruid 25 jaar; bruidegom woonde onlangs in Amsterdam; bruid woonde in Amsterdam
de moeder van de bruidegom tekende als: J. Rengers

Getuigen huwelijk: Lammert de Groot, 39 jaar, leedaanzegger, aangetrouwde oom van den echtgenoot; Cornelis Themmen, 34 jaar, verwer; Jurrien Themmen, 30 jaar, verwer, allen wonende te Groningen; Berend Mekkes, 27 jaar, hoofdonderwijzer, wonende te Goor, de laatste drie geen bloed- of aanverwanten van de echtgenote

Ouders Frederik: NN x Anna Rengers, winkeliersche, * 1813? Leeuwarden (niet gevonden)
Ouders Hendrica: Johannes Godee/Godée, schoenmaker x Jannetje Donkers
Hendrica Maria Godée huwt voor de 2e keer op 14-05-1885 te Assen met Hendrik van Dalen, leerlooier. Hendrik van Dalen overleed 25-10-1892 Assen, 64 jaar. Zijn beroep was toen reizendagent. Bij huwelijk was hij 51 jaar.  

  

 

___________________________________________________________

Bron: Groninger Archieven 2129/1137 Bouwvergunningen gemeente Groningen
Op 17 Mei 1867 vroeg Frederik Rengers voor Mejuffrouw J. Rengers, wonende in de Visserstraat te Groningen vergunning voor het vernieuwen van de stoep voor haar huis:

WelEdele Achtbare Heeren
Burgemeester en Wethouders
Der gemeente Groningen

 

De ondergeteekende Frederik Rengers wendt zich met nedrig verzoek tot U Weledel Achtbare Heeren om vergunning tot het vernieuwen van de stoep en het daarbij plaatsen van een paal met hek voor de behuizing van Mejufvr. J. Rengers Visscherstraat lett: J. no. 109.

’t Welk doende
F.Rengers
Groningen 17 Mei 1867.

Op diezelfde dag werd het akkoord gegeven. Op 18 mei was de vergunning definitief

De Burgemeester van Groningen stelt deze in handen van den Bouwmeester om berigt en raad aan Burgemeester en Wethouders

Groningen den 17e Mei 1876
De Burgemeester
(WdeSitter)

De ondergetekende adverteert aan F. Rengers te vergunnen om de Stoep voor perceel lett J. No 109 te vernieuwen in de rigting der wederzijdsche Stoepen en daarbij een paal en ijzeren hek zonder scherpe punten te plaatsen, onder bepaling dat de Keistraat en molgoot langs die stoep ter goedkeuring van den Bouwmeester worde hersteld.

Gron 18 Mei 1867 de []

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De moeder van Frederik Rengers was Anna Rengers. Anna Rengers was bij de geboorte van Frederik 19 jaar en zou geboren kunnen zijn in 1814. Bij het huwelijk van Frederik in 1859 tekende Anna Rengers als J. Rengers.
Was Johanna Rengers een zuster van Anna of was zij Anna Rengers?
Op 19-02-1903 overleed te Groningen, Johanna Gust Rengers, 87 jaar, des namiddag twee uur in het Heiligen Geest Gasthuis en geboren te Leeuwarden. In dat geval zou ze het geboortejaar 1816 kunnen zijn. De ouders van Johanna waren August Rengers en Maria Catharina Pieron. In de archieven in Leeuwarden en Groningen is van hen geen huwelijk gevonden.
Opvallend is dat Anna Rengers in de jaren 1843, 1847, 1848 en 1867 in de behuizing Visscherstraat Lett: J No 109 van 4 kinderen is bevallen. In dit huis is op 25-06-1856 overleden Maria Catharina Pieron, weduwe van Eilardus de Ruiter.
In het archief van Leeuwarden is wel gevonden de geboorte van Johanna Pierron op 18-07-1812 te Leeuwarden. In de aangifte staat het volgende:

Geiske Folkers, 54 jaar, huisvrouw van Matthijs Pierron, woonachtig alhier Letter A No 205, welke ons verklaarde dat, op den agtienden dezer ’s na de middags half drie uur, Maria Pierron, oud zeventien Jaar woonachtig mede alhier Letter A. No 205, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslagt, het welk zij ons voorstelde, en aan het zelve de voornaam gevende Johanna.
De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Willemina Wijngaarden, wed Hendrik Nabuurt oud 35 jaar, woonachtig alhier Letter A. No 204, en Elisabeth Muller wede van Johannes Misdorp oud 47 Jaar, woonachtig mede alhier Letter A. No 207, en hebben de declarante en getuigen deze Acte van geboorte, nadat hun dezelve was voorlezen nevens ons onderteekend.
Doch na registratie dezer verklaarden dezelve niet te kunnen Schrijven. []

 Op 07-06-1832 wordt te Groningen geboren Berend Pieron.
Aangever en getuigen geboorte akte: Trientje Sonius vrouw van Roelf Mekkes, 54 jaar, geautoriseerde vroedvrouw, alhier woonachtig, de welke geassisteerd door twee getuigen, de eerste Roelf Mekkes, 49 jaar, koopman, de tweede Wessel Ottenhof, 54 jaar, zonder beroep, beide alhier woonachtig, heeft verklaard dat Johanna Pieron, 19 jaar, zonder beroep, wonende te Groningen, ongehuwd, op den zevenden dezer dezer des avonds te elf uren verlost is alhier aan het Zuiderdiep Lett S No 60 van eenen zoon, dewelke genaamd zal worden Berend.
Berend Pieron werd later hoofdonderwijzer in de openbare lagere school te Goor.

Als getuige bij het huwelijk van Frederik Rengers was aanwezig Berend Mekkes, 27 jaar, hoofdonderwijzer, wonende te Goor. Deze Berend zou geboren kunnen zijn in 1832. Het echtpaar Mekkes-Sonius heeft geen kind met de naam van Berend gekregen. In geen enkel register wordt een geboorte van Berend Mekkes vermeld.
Berend Mekkes gaf aan geen familie te zijn van Frederik. Zijn Berend Pieron en Berend Mekkes dezelfde persoon?

De afstamming van Frederik blijft vooralsnog in nevelen gehuld.

___________________________________________________________

Anna Rengers heeft als ongehuwde moeder 8 kinderen gebaard.

 handtekeningen huwelijksakte Frederik Rengers

 

Kinderen Anna Rengers

 

___________________________________________________________

In de Groninger Archieven is aanwezig het Kopieboek van uitgaande brieven van de steenhouwer F. Rengers 1866-1878). Een geadresseerde is ondermeer Eise Clason van Zuurdijk


Uitgaande brieven van de steenhouwer F. Rengers

Terug naar Steenhouwers

Terug naar Begraafplaats