Graf 10 Jakob Ennes Kamphuis veiling bakkerij en molen

19-01-1871 Erven Kamphuis veiling molen Zuurdijk

In den jare een duizend acht honderd een en zeventig den negentienden der maand Januarij, des na demiddags te vier uur ten huize van E Clason, kastelein te Zuurdijk, Gemeente Leens ten verzoeke en in tegenwoordigheid van:

Primo Itje Hofman, weduwe van wijlen Jacob Kamphuis, bakkersche en molenaarsche, wonende te Zuurdijk, zoo voor zich zelve, krachtens huwelijksgemeenschap tusschen haar en wijlen haren voornoemden echtgenoot bestaan hebbende als in hare hoedanigheid van moeder en wettige voogdes over hare minderjarige kinderen Gielje Kamphuis, Anje Kamphuis, Menne Kamphuis en Albert Kamphuis, door wijlen Jacob Kamphuis bij haar in echte verwekt.

Secundo Wiebe Kamphuis, landbouwer, wonende te Houwerzijl Gemeente Ulrum, in zijne qualiteit van toeziende voogd over de sub primo voormelde minderjarigen,

zoo mede in tegenwoordigheid der twee na te noemen en medeondergetekende getuigen ben ik Meester Hajo Albert Spandauw, Notaris residerende te Leens, Arrondissement Appingedam, Provincie Groningen overgegaan tot het publiek in veiling brengen der navolgende Perceelen:

Perceel een. Een voor eenige jaren nieuw getimmerde Wind, Pel en Rogge Molen, met daarbij behoorende ruime Behuizing, zijnde eene Bakkerij met annexe schuur, arbeiderswoning, mitsgaders de beklemming van het erf waarop die getimmerden zijn staande en de tuin, te zamen groot Negen ares en vijftig Centiares, doende jaarlijks primo Mei tot huur Zes guldens en vier guldens, te zamen tien guldens, alles staande en gelegen te Zuurdijk, Gemeente Leens, en in de kadastrale Legger dier Gemeente voorkomende onder Sectie G, Nummers 739, 740, 825, en 826,

door de comparante Itje Hofman in huwelijksgemeenschap met wijlen Jacob Kamphuis verkregen voor elf twaalfde gedeelte bij acte van den 31-03-1863, verleden voor wijlen Meester Pieter Brongers, destijds Notaris te Mensingeweer, []

en voor een twaalfde gedeelte krachtens algemeen erfrecht uit de nalatenschap van Anje Jacobs Dop, moeder van wijlen Jacob Kamphuis, die hetzelve met haren echtgenoot Enne Wiebes Kamphuis, had aangekocht bij acte gepasseerd voor wijlen Meester Hendrik van Bolhuis destijds Notaris te Leens, den 14-02-1846 []

Perceel twee. De beklemming van drie hectares, vijftien ares en veertig Centiares land, doende jaarlijks en op Midwinter tot vaste huur achttien guldens gelegen te Zuurdijk, Gemenete Leens, aldaar kadastraal bekend Sectie G nummer 374 tot en met 377 door wijlen Jacob Kamphuis te zamen met zijne voornoemde echtgenoote verkregen bij acte van ruiling, gepasseerd den tweeden februari achttienhonderd vier en zestig voor wijlen Meester Pieter Brongers, Notaris te Mensingeweer, []

Voorschreven goederen zijn door den dood van Jacob Kamphuis, krachtens algemeen erfrecht voor de helft overgegaan op zijn kinderen en wettige erfgenamen de minderjarigen sub primo voornoemd, van welken overgang voor zoo verre aan partijen bekend, nog geene overschrijving ten voorgemelden kantore van Hijpotheken en het Kadaster heeft plaats gehad.

Tot den verkoop dezer goederen is aan mijne requirante autorisatie verleend bij dispositie van de Arrondissements Regtbank te Appingedam van den dertigsten December achttienhonderd en zeventig, behoorlijk op de Expeditie geregistreerd die aan mij is vertoond, doch dadelijk terugegeven.

Tot dezen verkoop zijn mij door de verkoopers de volgende voorwaarden opgegeven.

Artikel een. De voorschreven onroerende goederen worden verkocht onder vrijwaring als naar regte en datgene wat in en aan dezelve aard spijker en nagelvast wordt gevonden, met uitzondering van de mest bij de behuizing, schutten en wringen op het heem en het land, alsmede de zoogenaamde loopstal op het land die niet in de verkoop zullen begrepen zijn.

Voorts zullen noch van de Molen, noch van de Behuizinge en bakkerij eenige andere losse goederen meeverkocht worden dan alleen de losse breden en tijlings in de kasten en bedsteden.

Artikel twee. De goederen worden gekocht zoo groot en klein goed en kwaad, als ze zich bevinden en in hunne einden en zwetten zijn gelegen, door de verkoopers worden bezeten en met boven aangehaalde aankomst titels of op eenige andere wijze kunnen worden verdedigd, zonder dat de verkoopers eenigermate aansprakelijk of tot eenige vergoeding jegens den koopers gehouden zullen zijn wegens den staat der molen of gebouwen noch ter zake van verkeerde aanduiding en omschrijving van het verkochte, zoo door kadastrale sectie, nummers of grootte, als zullende de koopers gehouden worden door vooraf genomene informatie daarmede genoegzaam bekend te zijn.

Voorts zullen alle Kerspel, Gemeente, Rijk, dijks, waterschaps en andere lasten. lusten, regten en geregtigheden, servituten en zwarigheden, zigbare en onzigbare, tegenwoordige en toekomende, zonder uitzondering met het verkochte als daaraan verbonden aan de koopers overgaan.

Artikel 3. De aanvaarding zal plaats hebben van het land den twaalfden Maart aanstaande en van al het overige den eersten Mei daarop volgende in den staat waarin die goederen zich alsdan zullen bevinden en gaande alle risico, inzonderheid het gevaar van brand, voor zoo verre de gebouwen betreft, dadelijk na de toeslag op de koopers over.

Artikel vier. Ten laste van de koopers zullen komen, de grondlasten vanaf den eersten Januari, de Waterschapslasten vanaf den vijftienden Januari en de personele belasting vanaf den eersten Mei, alles van het jaar achttienhonderd een en zeventig voorts de aangaande geschenken, om bij de eigenaars te worden ingeboekt en voor het eerst de landhuren verschijnende voor de kooper van het land op Midwinter dezes jaars en voor den kooper van perceel een den eersten Mei van het volgend jaar.

Artikel vijf. De betaling der kooppenningen moet geschieden in gangbare Nederlandsche banknoten of dito grove zilveren muntspecien ten kantore van den Notaris staande over dezen verkoop, ter keuze van de koopers in een termijn den eerste Mei aanstaande of wel in twee termijnen de helft den eersten Mei aanstaande en de wederhelft op den eersten Mei achttienhonderd twee en zeventig, alsdan met bijbetaling van eene intrest berekend naar vijf ten honderd van het tweede termijn, waaromtrnet de koopers zich bij de toeslag zullen moeten berklaren.

Artikel zes. Tot zekerheid en waarborg voor de betaling van den geheelen koopprijs zullen de verkoopers het regt van eerste hijpotheek op het verkochte hebben en behouden tot aan de geheele voldoening met magt en vrijheid om daarvan, zoovoor het geheel als voor een gedeelte van den koopprijs, naar mate de verkoopers zullen goedvinden de vereischte inschrijving, ten kantore van de Hijpotheken en het kadaster ten laste van de koopers te kunnen doen inschrijven.

Artikel zeven. Zoolang de koopprijs niet ten volle is betaald zullen de koopers het gekochte niet met hypotheek mogen bezwaren noch bij willige verkoop tot eenige zuivering van hijpotheek mogen overgaan.

Artikel acht. Ingeval de koopers nalatig mogten worden in de betaling van den koopprijs en interest, op tijd en wijze, zooals zij tengevolge dezen koop en verkoop zijn verplicht, alsdan zullen de verkoopers als eerst ingeschreven schuldeischers of hunne regtverkrijgenden gehouden worden voorals dan bij dezen, door de koopers en debiteuren onherroepelijk met regt van substitutie en onder belofte van approbatie gemagtigd te zijn, om voorschrevene onroerende goederen ten allen tijde publiek volgens plaatselijk gebruik ten overstaan van eenen openbaren ambtenaar, ter keuze van de verkoopers, te doen verkoopen, ten einde uit de opbengst te verhalen de verschuldigde kooppenningen en interest met de kosten, terzake van de opeisching en invordering verkoop en derzelve aankleve, uit kracht dezer onherroepelijke volmagt aangewend.

Artikel negen. Inwendig acht dagen na heden zullen de koopers, in evenredigheid van hun koopschat in handen en op kwitantie van den Notaris, die over dezen verkoop staat moeten betalen de kosten van het publiek maken, de belooning van den uitveiler, en eenige andere voor den verkoop aangewende kosten, er onder begrepen die aangewend zijn om tot dezen verkoop te kunnen geraken, welke laatsten geraamd zijn op eene som van vijf en veertig guldens, alsmede de onderscheidene kosten aangewend en voorvallende terzake van dezen verkoop zelve daaronder verstaan de zegels, registratie, grosse, over en inschrijving met het honorarium van de Notaris, zonder wegens het een en ander iets van de kooppenningen te kunnen korten, blijvende de strijk en hooggelden met de vertering door of van wege de verkoopers aangewend voor hunne eigene rekening.

Artikel tien. Tot meerdere zekerheid over de betaling der kooppenningen en voor de verdere nakoming dezer conditien zal ieder bieder of kooper bij den toeslag of eerder gevraagd, ten genoege van de verkoopers een genoegzamen gegoede, zelfschuldige borg moeten stellen, bij gebreke waarvan op iederen vroegeren bieder, naar goedvinden van de verkoopers zal kunnen worden teruggetast, terwijl de gebrekkige bieder het door hem ontvsngen strijk en hooggeld dadelijk dubbel aan de verkoopers zal moeten teruggeven.

Artikel elf. Twee of meer personen van een perceel koopers wordende zijn solidair voor den koop en derzelfs gevolgen verbonden.

Artikel twaalf. []

Artikel dertien. []

Artikel veertien. Ter exectie van deze acte kiezen partijen domicilie ten kantore van den ondergeteekende Notaris, en zullen onderworpen zijn aan het regtsgebied der Arrondissememnts Regtbank te Appingedam.

Na voorlezing der bovenstaande voorwaarden aan de tezamen gekomen gegadigden is tot de veilingen overgegaan en nadat bij twee veilingen onderscheidene opbiedingen hadden plaats gehad zijn hoogste bieders geworden van Perceel een Albert Spiets broodbakker wonende te den Hoorn voor eene som van Elfduizend vijfhonderd en vijftig guldens, die binnengekomen en voor ons verschenen verklaarde te hebben geboden voor zijnen zoon Jacob Alberts Spiets zonder beroep wonende te den Hoorn.

Van Perceel twee Jan Haan koopman wonende te Zuurdijk voor eene koopsom van Vierduizend en dertig guldens, die voor ons verschenen verklaarde te hebben geboden voor zich zelven, in huwelijksgemeenschap met zijne zonder beroep bij hem inwonende echtgenote Hillechie Stuivinga.

De verkoopers verklaaren aan de koopers den toeslag te geven, die zulks accepteren op de voorwaarden hierboven vermeld en beide te kennen gaven het koopschat te willen opbrengen den eersten Mei achttien honderd een en zeventig, zijnde Jacob Spiets mede verschenen.

Waarvan dit proces verbaal is opgemaakt.

Aldus gedaan en verleden ten tijde en plaatse bovenvermeld in tegenwoordigheid van Derk Meijer Wolthuis, Uitveiler wonende te Leens en Foppe Jan Bakker veldwachter wonende te Wehe, als daartoe verzocht en bevoegde getuigen met alle comparanten aan mij Notaris bekend. En is deze acte onmiddellijk, na daarvan gedane voorlezing door de door de comparanten, de getuigen en mij Notaris geteekend.

 

Kamphuis- Hofman
Spiets
Haan-Stuivinga
Wolthuis

 Terug naar Kerkhof Graf 10 Jacob Ennes Kamphuis