Rij 7 Graf 22 Bouwina Sijtsma 1838

___________________________________________________________

Graf 23 echtgenoot Jan Jakobs Bos 1871
Graf ? dochter Lucretia Bos
___________________________________________________________
 

Bouwina Jenes Sijtsma, * 13-01-1817 Baflo, huis No 39, † 09-09-1838 Zuurdijk, bijna 26 jaar, boerderij Bosheuvel, kraambed x 06-05-1836 Leens Jan Jacobs Bos, landbouwer Bosheuvel, * 06-07-1803 Ulrum, ~ 19-07-1803 Ulrum, Almaheerd te Ulrum, † 27-12-1871 Zuurdijk, 68 jaar, boerderij Bosheuvel

Bruidegom 32 bruid 23 jaar
Getuigen huwelijk: geen familieleden
Aangevers overlijden Bouwina: Reneke Melles Koning, 45 jaar, landbouwer (Heuvelheem), wonende Zuurdijk, nabure en Hendrik Harms Hoven, 46 jaar, schoenmaker, wonende Zuurdijk, nabure
Ouders bruid: Jene Jacobs Sijtsma, winkelier x Luiktje Mechiels van Kampen
Ouders bruidegom: Jacob Bos x Hiske Meinderts Bentema
Aangevers overlijden Jan Jakobs Bos: Eise Clason, 41 jaar, aannemer, wonende Zuurdijk en Jannes Lap, 27 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk

(in de obelisk):
LIEFDE

TOT AAN

HET GRAF

IS LIEFDE 

VOOR DE

EEUWIG 

HElD

(in de sarcofaag):
Ter nagedachtenis

van

BOUWlENA JE. TS SIJTSMA,

geboren te Baflo den 21 October 1812, 

overleden te Zuurdijk den 9 September 

1838 Echtgenoot van 

JAN JAKOBS BOS


___________________________________________________________

Kind Bos-Sijtsma:

Lucretia Jans Bos, * 28-08-1838 Zuurdijk, Bosheuvel, † 20-01-1839 Zuurdijk, 20 weken, Pollux | geen grafsteen

Van Lucretia is geen grafsteen bekend. Wellicht is zij bijgezet in het graf van haar moeder?
Getuigen geboorteaangifte: Reneke Melles Koning, 45 jaar, landbouwer (Heuvelheem), wonende Zuurdijk, nabure en Hendrik Harms Hoven, 46 jaar, schoenmaker, wonende Zuurdijk, nabure
Aangevers overlijden: Klaas Jans Beukema, 37 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, goede bekende en Gerrit Lammerts Jolman, 43 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk, goede bekende 

 

___________________________________________________________

Willem Beukma, behorende tot het landverhuizerssgezin van Klaas Jans Beukma ontving pas in juli 1839 een brief van zijn neef Michiel Jenes Sijtsma waarin deze het overlijden van zijn zuster Bouwina Bos-Sijtsma en nichtje Lucretia kenbaar maakte.
Eerdere brieven waren zoek geraakt.

Bij brief van 29-07-1839 gaf Willem antwoord aan Mechiel Jenes Sijtsma:

[] Gij zult toch ook wel eenige letters van mij verwagten, vooral daar de gelegenheid om ze u te laten toekomen thans zoo goed is; op de verzending welke op eenig ander manier geschiedt kan men toch niet meer dan half rekenend, want wederom is er een door u aan ons gezonden paket brieven verloren geraakt.
Jan IJsebrand Hoeksema van der Veen kwam bij ons aan den 29sten Junij op een Zaturdagavond. Het was waarlijk eene blijde verrassing voor ons nog eens weder een Groningerlander te zien, Zeg ! waarom deed gij dit toertje niet met hem? Ik zou u bijna betigten met iets hetwelk mij zoo vaak aan de neus gehangen is, men zei altijd: je bent een raren stuggen ezel van een jongen en hebt de brui van ’t uitgaan! 

Ook de brieven welke van der Veen medebragt waren ons hoogstaangenaam; evenwel moest het wel wederom al onze vreugde wegnemen of in eene smartelijke aandoening veranderen, als wij uit dezelve vernamen dat wederom twee leden onzer familie, ons naar de eeuwigheid waren voor gesneld. Waarde nicht Bouwina ! ook Gij moest reeds uit uw tijdelijk bestaan worden weggerukt ! Van het kindje van Bouwina was ons nog niets bekend; wij vernamen dus de tijding van deszelfs geboorte en overlijden op den zelfden tijd. [] 

___________________________________________________________

Naar Ouders Bouwina Bos-Sijtsma 
Terug naar Rij 7
Terug naar Graven Kerkhof