Menu +

Graf 41 Henderikus Warendorp Jannes Torringa (1847)

langdurig In bewerking

______________________________________________________________

Kerk Graf 4 schoonmoeder Everdina Oudeman
Kerk Graf 4 schoonvader Roelf Eijes
Kerk Graf 5: 1e echtgenote Kunna van Kammen
Kerkhof 39: vader Jannes Luitje Torringa Moeder Hendrika Warendorp
Kerkhof 40: 2e echtgenote Antje Arends de Graaf
Kerkhof Graf 56: aanbehuwd tante Elizabeth Eijes
A145 A146: zoon Roelf Eijes Torringa Schoondochter Annetta Geuchina Zijlma
B001 B002: zoon Jannes Luitje Torringa Schoondochter Trientje Tebbens

______________________________________________________________

Hendericus Warendorp Jannes Torringa, landbouwer Stoepemaheerd, ~ 02-11-1784 Zuurdijk (als Henricus Warendorp), † 27-07-1847 Zuurdijk, 62 jaar

Hij was een groot paardenliefhebber en zeer (dwingend) actief in de dorpsgemeenschap en kerk.

Bij overlijden werd zijn naam geschreven: Henricus Warendorp Jannes Torrenga
Aangevers overlijden Henricus: Enne Jans Huizing, 43 jaar, landbouwer (Huizingheem), wonende Zuurdijk, nabure en Klaas Jans Beukema, 45 jaar, landbouwer (Castor), wonende Zuurdijk, nabure

x I 09-08-1823 Leens Kunna Roelfs van Kammen,† 04-10-1825 Zuurdijk, 31 jaar, huis No 6, Stoepemaheerd

Zie voor zijn zoon uit dit huwelijk Kerk Graf 5: Kunna van Kammen

x II Antje Arends de Graaf, † 27-01-1843 Zuurdijk, Stoepemaheerd, 28 jaar, in het kraambed gestorven

Zie voor zijn kinderen uit dit huwelijk Graf 40: Antje Arends de Graaf

______________________________________________________________
Ter gedachtenis
van
HENDERIKUS WARENDORP
JANNES TORRINGA
geboren den 2 November 178(4)
overleden den --- Julij 1847
in leven
landbouwer te Zuurdijk

Bijzonderheden: Verweerd, gescheurd, liggende steen
Tekening: Vlinders, daarboven een stralenkrans, onder een treurboom.
Links onder een schedel met een bonk. Midden een zuil met een krans om de toren.

Grafsteenhouwer: J.K. Pieters

______________________________________________________________

In 1839 woonde op de boerderij Stoepemaheerd, huis no 6, 1 gezin en 11 bewoners.

Zie voor hen Bewoners Stoepemaheerd 1839

______________________________________________________________

Geuchien Zijlma beschrijft in zijn publicatie over het dorp Zuurdijk Henderikus Warendorp Jannes Torringa als volgt:

“Met Hendericus W. Torringa verrijst weer een persoonlijkheid aan wie gedurende lange tijd de voorrang moet worden toegekend. Ofschoon zijn vader Jannes Luitjes Torringa, overleden 1817, gelijk reeds aangehaald, werd gerekend tot de rijke Zuurdijkster boeren, was het toch voor deze zoon een kolossale onderneming om alleen en ongehuwd uit zes medeerfgenamen zich de grote boerenplaats, thans Adam Torringa, te doen toedelen.
Hij zat er dus als boer erg bezwaard en niet onwaarschijnlijk zou dit met de slechte jaren na 1820 een noodlottige afloopvoor hem hebben gehad, indien niet zijn rijk huwelijk dit had voorkomen. Die verbintenis toch met de schatrijke erfdochter Kunna van Roelf Eyes, weduwe van Everdina Oudemans, op wie ten slotte al de bezittingen van diens naaste voorgeslacht waren vererfd, maakte hem opeens tot verreweg de rijkste boer uit de gehele omtrek.

Dit alleen zou natuurlijk genoeg zijn om hem onder zijn dorpsgenoten een enige positie hebben doen innemen. Ik heb hem persoonlijk niet gekend hoewel naar mij nevelig voorstaat toch eens gezien bij een schoolfeest, waar hij aan de kinderen een prent deed uitdelen. De prent bij die gelegenheid aan mij gegeven, ofschoon niet schoolplichtig, herinner ik mij thans nog wel. Het was een tijger, die in een boom geklommen een troep apen vervolgde, welke zich nu op het einde van een lange tak, de één hangende aan de staart van de ander, naar beneden lieten zakken.

Een man van studie en algemene kennis kan H.W. Torringa niet worden genoemd. Maar bij zijn tijdgenoten stond hij hoog aangeschreven, aan zijn uitspraak en beoordeling werd bijzonder veel gehecht. Als bekwaam landbouwer, goed vee en paardenkenner, begaafd met een vlot en helder oordeel, ook in maatschappelijke zaken, was, waar dit te pas was, zijn zienswijze van buiten gewone invloed, doorgaans dominerend.
Typisch Zuurdijkster in zover dat hij zich van de loop der regerings- en bestuurszaken gewoonlijk weinig aantrok, heeft dit niet weerhouden soms vooruitstrevende zaken en personen te steunen, b.v. W.L. Dijkhuis bij de oprichting der Afd. Leens van Nijverheid. Veel aandeel in de werkzaamheden lag niet op zijn weg, het voorzitterschap zal meer zijn opgedrongen dan begeerd, toch was zijn steun van betekenis voor het welslagen.

Liefhebber van sport, inzonderheid harddraven, aangenaam en onderhoudend in gezelschap, veel uitgaan en bezoek, boers royaal, heeft dit zeker van zijn strek gestel meer gevraagd als het op de duur vermocht uit te houden.
Ik heb wel eens horen zeggen, hoeveel dagen achtereen hij in het laatste van zijn leven met paard en arreslede over ijs was uitgeweest. Daarbij, een drinker was hij juist niet, doch een plakker wel. Van de ouderen hoorde ik wel als bijzonderheid hoe hij in zo’n gezelschap schier de gehele macht had kunnen zitten, zonder van zijn stoel op te staan. ”

______________________________________________________________

Graven Kerkhof
Familie Torringa 3e Generatie