Menu +

24-08-1837 Groningen | “Goliath”

[table id=81 /]
GRONINGEN den 24 Augustus.

De 65ste verjaardag van onzen geliefden Koning werd heden alhier met de gebruikelijke plegtigheden gevierd.
De nationale en oranjevlaggen wapperden reeds vroegtijdig van eene menigte publieke gehouwen, schepen, sociëteiten en vele partikuliere huizen dezer stad, waardoor, even als, door  het bespelen van het carillon, dit heugelijk feest wederom werd aangekondigd.
Plegtig werd vervolgens des voormiddags deze gedenkwaardig dag door eenen bedestond in de kerken der onderscheidene gezindheden herdacht, alwaar gebeden voor het behoud en voortdurend welzijn van Nederlands Koning ten Hemel werden opgezondrn.
Te 12 uren werd er op de Groote Markt door onze Stedelijke Dienstdoende Schutterij en de alhier in garnizoen liggende troepen eene luisterrijke parade gehouden;
waarna des namiddags buiten de Ebbingepoort eene harddraverij plaats had, welke van wege de Sociëteit Eendragt alhier was aangekondigd, om dezen feestdag meerder luister bij te zetten, hetwelk wederom met het beste gevolg werd bekroond, doordien zich aldaar eene ontelbare menigte van ingezetenen uit deze en andere Provinciën vereenigd had, om dit nationale feest bij te wonen.
Tien paarden, meest harddravers van den eersten rang uit de provinciën Groningen en Vriesland, waren voor dezen wedloop ingeschreven, waarvoor tot prijs was gesteld eene briljante zilveren Koffijvaas en een fraai zilveren Tabaktkomfoor tot premie.
De prijs werd eindelijk behaald door den Heer F. Wijbrandi te Leeuwarden, met het paard de Snijboon, bereden door C. J. Hoekstra en
de premie door den Heer H. Torringa, te Zuurdijk, met het  paard de Goliath bereden door J. P. de Boer.
Deze wedloop, welke te 2 uren begon eindigde met de meest mogelijke orde des namiddags te half vijf.
Dit schrijvende, vervult een vrolijk gewoel de straten; en terwijl vele ingezetenen in Sociëteiten en partikuliere bijeenkomsten vereenigd zijn om aldaar dezen feestdag verder in gepaste vreugde te vieren, verlustigen anderen zich op de Groote Markt met hel afsteken van zwermers en andere vuurwerken, waarmede men bij het ter pers leggen dezer Courant met den meesten ijver bezig is.

___________________________________________________________

Terug naar Harddraverij deelnames paarden Torringa, Visser, Van der Hoop, De Boer, Van der Meulen, Houtman