21-08-1839 Scheemda | “De Princes”

___________________________________________________________

SCHEEMDA den 22 Augustus.

Gisteren had alhier de gewone Paardenharddraverij plaats; tien met roem bekende harddravers uit deze Provincie wedijverden om de uitgeloofde prijzen, van welke het paard de Nette, toebehoorende aan den heer B. J. Hemmes, te Nieuwolda, de overwinning behaalde, en tot prijs ontving eene extra fraaije Albasten Pendule met twee dito Bloemvazen, en
de premie, zijnde een briljant gouden Zakhorologie, werd toegekend aan den heer H. Torringa, te Zuurdijk, als eigenaar van het paard de Prinses.
Niettegenstaande het mingunstige weder des ochtends, was er eene groote menigte toeschouwers, die door het gunstiger weder in den namiddag uitgelokt waren, herwaarts gekomen, om bet feest bij te wonen, hetwelk eenstemmig en zonder de minste stoornis is afgeloopen. 

___________________________________________________________

Terug naar draverijdeelname J.P.O. de Boer e.a.