Menu +

20-01-1908 Vergadering “Excelsior”

___________________________________________________________

23-01-1908 Nieuwsblad van het Noorden, donderdag

Paardensport en -fokkerij. Hengstenvereen. “Excelsior” te Leens.

Maandag had in het hotel “Ceres” de vergadering plaats van de Hengstenvereeniging “Excelsior”, die door 73 leden was bezocht en waarbij 102 aandeelen waren vertegenwoordigd.
Bij monde van den secretaris werd verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en daarna een verslag van het 10-jarig bestaan der vereeniging, waarvan we alleen het volgende melden:

De vereeniging is dit jaar minder ongelukkig dan andere jaren; zij kan tevreden zijn. Over den aankoop van Absyrtus waren de meeste aandeelhouders zeer tevreden, en ofschoon later door enkele bekende paardenhandelaars getracht is dezen hengst in een slecht licht te plaatsen, is hun dit niet gelukt. Ruim 150 merries a f 17.50 heeft hij gedekt en daarvan zijn 100 drachtig, dat is dus ruim 66 pct., wat volstrekt niet laag is.
Walster dekte ruim 110 merries, en het bestuur vertrouwt, dat er een volgend seizoen veel meer zullen komen, nu reeds voldoende gebleken is, dat zijne afstammelingen zich mogen laten zien, meerendeels uitstekende exemplaren, solide en met een besten gang.
De aandeelen hebben thans een balanswaarde van f 40 en zijn dus in één jaar f 10 gestegen.
Het bestuur heeft zijn volle aandacht gewijd aan eene adresbeweging om verbetering te krijgen in de verplichte Rijks-hengstenkeuring, doch is tot de conclusie gekomen, dat er geen succes zal volgen.
Het is juist 10 jaren geleden dat “Excelsior” is opgericht met 88 aandeelhouders en een kapitaal van f 10550.
Verslag penningmeester (de heer J. P. Dijkhuis. Ontvangst met inbegrip saldo van t vorig jaar en de opbrengst van 20 verkochte aandeelen enz. f 9138.175, uitgaaf met inbegrip koopprijs “Absyrtus” f 5102.41. Aan kas f 4035.76 .
Tot voorz. werd herbenoemd de heer L. R. Dijkhuis, tot lid van de rekening commissie werd bij herstemming verkozen de heer W. Feddema, en tot lid van aankoop de heer H. Meijer, welke allen hunne benoemingen aannamen.
Wat den aankoop van een hengst betreft, het bestuur raadt groote voorzichtigheid aan, en stelt voor eene machtiging door de vergadering te verleenen in de prov. een hengst aan te koopen, als de gelegenheid zich geschikt voortdoet.
Enkele leden geven in overweging een 1sten klas hengst aan te schaffen, anderen willen verandering hebben in het dekgeld, doch in het bestuur is voorshands geene meerderheid te vinden voor verandering, waarna de voorzitter onder dankbetuiging de vergadering sloot.

___________________________________________________________

Terug naar vergaderslagen