Menu +

Kerkhof Graf 25a Ouders Marten Aedges Teenstra

Eesge Dirks, landbouwer Teerns en Oudwoude, doopsgezind, * 1713 Goutum, † 04-04-1758 Oudwoude x 22-03-1739 Hempens Berber Martens, doopsgezind, * 04-04-1716 Deinum, † 27-04-1803 Oudwoude, 87 jaar

Zoon Marten Aedges Teenstra heeft de overlijdensannonces in geplaatst. In de annonce voor Groningen heette de overledene Barber en voor de Friesland Berber!
In 1797 was Berber Martens lidmaat van de Doopsgezinde Gemeente te Warga, alwaar in het lidmatenboek werd aangetekend dat zij stierf de 27 April 1803
Barber Martens woonde bij haar overlijden bij haar jongste dochter Aedsge Aedsges Siccama-Posthuma, die de boerderij had overgenomen van heer moeder.
Eesge wordt ook genoemd: Aedsge Derks, Eesege Dierks, Aetsge Durks, Aesge Dirks
Berber Martens werd ook genoemd als Barber Martens
Barber Martens zou een afstammelinge in vrouwelijke lijn zijn van Duco Martena, Friesch edelman in het begin van den 80jarigen oorlog, die op de zijde der staten en kommandant was van de schans Zoutkamp in 1597; dit is echter niet vastgesteld en achterkleinzoon Marten Douwes Teenstra betwijfelt het ook
Ouders Eesge: Dirk Sybrens, boer, bakker te Goutum, * 1713, † 04-04-1758 Oudwoude, 45 jaar x Jeltje Aesges
Ouders Berber: Marten Sjoerds te Wirdum x Tjetske Jans
DTB Hempens Teerns 22-03-1739 bevestiging huwelijk: Bruidegom Eesege Dierks, wonende te Hempens x Berber Martens, wonende Wirdum

Volkstelling 1744 Oostergo 021 Teerns:
Naam der hoofden van de Familie: Aesge Dirks
Aangeboden Capitalen: 12:-:-
Personen:  5  

Quotisatie kohieren inschrijving locatie Teerns 1749:
Aantal volwassenen: 4
Aantal kinderen: 4
Aanslag: £ 66:-:-
Aesge Dirks boer, goed reeuw en beslag

Door hun achterkleinzoon Marten Douwes Teenstra werden ze ‘vlijtige en werkzame’ lieden genoemd, die ‘ware huishoudkunde’ aan ‘gepaste zuinigheid’ paarden.
Zij huurden hun boerderij met 80 pondematen land onder Teerns en veertien en een half onder Huizum van 25-05-. Maar in de zomer van 1743 brandden schuur en huis af. In zijn familiekroniek schreef Marten Douwes Teenstra dat alleen het vee, dat in de wei liep, gespaard bleef. De kleinzoon van Maria Siccama, Jelle Bolman Vitringa, die de boerderij had geërfd, liet een nieuw gebouw zetten en Aedsge Derks kon op gunstige voorwaarden de boerderij blijven pachten. Een aantal jaren betaalde hij de zeer lage huur van 182 gulden, maar bij de verlenging van het pachtcontract in 1749 met zes jaar werd de huur verhoogd tot 328 gulden. Na afloop van deze termijn verliet Aedsge Derks de boerderij te Teerns. Hij verhuisde met zijn gezin naar Westergeest, onder Oudwoude en huurde een boerderij met 66 pondematen land. Achterkleinzoon Marten Douwes Teenstra beweerde dat de boerderij te Teerns te groot voor Aedsge Derks was geworden, maar na één jaar huurde hij er te Oudwoude een hornleger met 24 pondematen bij. Nog geen drie jaar na de verhuizing, op 04-04-1758, overleed Aedsge Derks. Hij liet zes kinderen na en een hoogzwangere weduwe, die drie dagen later het leven schonk aan een dochter Eetske, die Posthuma aan haar naam toevoegde als aanduiding dat zij postuum na het overlijden van haar vader was geboren

Kinderen:

 1. Jeltje Eesges Teenstra, koopvrouw, * 15-08-1740 Teerns, † 13-02-1816 Warga, 75 ½ jaar, huis 69 x 08-06-1760 Warga Hylke/Hyltje Johannes Boonstra, koopman, bakker, * 1738 Warga, † 1787 Warga, 49 jaar

Jeltje Eesges/Jeltie Eesges/Jelti Edsges 
Bruidegom 22 bruid 20 jaar
DTB Oudwoude Westergeest 25-05-1760: 3e proclamatie Hylke Johannes Boonstra, wonende Warga x Jeltie Edsges, wonende Oudwoude
DTB Warga 08-06-1760: bevestiging huwelijk Hylke Johannes Boonstra, wonende Warga x Jeltie Edsges, wonende Oudwoude
Jeltje was in 1797 lidmaat van de Doopsgezinde Gemeente Warga
Op 22-06-1815 maakte zij een testament
Ouders Jeltje: Eesge Durks x Barber Martens
Aangevers overlijden Jeltje: Wijger Jalkes Dijkstra, 56 jaar, bakker te Warga, zwager van de overledene en Hendrik Posthumus, 42 jaar, schoolonderwijzer te Warga, nabure
Jeltje was in 1800 een maatschap aangegaan met haar schoonzoon Durk Reinders Steenhuisen gehuwd met Antje Hylkes Boonstra (beiden doopsgezind
Durk Reinders Steenhuisen was in 1832 eigenaar van: 

Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
182 Huis en Erf 23 1 24
183 Huis en Erf 100 1 24
183 a Pakhuis 120 1 20
187 Huis en Erf 210 1 45
187 a Huis 30 1 9

Inventaris Jeltje Teenstra 02-05-1816 notaris Noyon te Sneek, repertoriumnummer 75 (blad 169)

Vastigheden:
Eene huizinge en bakkerij, staande te Warga op de hoek van den Kerkeburen en aldaar gequoteerd met numero negen en zestig in leven door de Erflaters bewoond, getaxeerd op eene summa van Tweeduizend Carols Guldens f 2000,00 []

Jeltje had geld geleend aan haar broer Dirk Teenstra
Verkoping boedelgoederen 14-05-1816 akte 91 notaris Petrus Noijon te Sneek en Hendrik Cannegieter, notaris te Grouw (blad 211)
ten verzoeke van de gezamenlijke Erfgenamen van wijlen Hijltje Boonstra en Jeltje Eesges, in leven Echtelieden te Warga woonachtig ten Sterfhuize aldaar, op Dingsdag den veertiende Maij aanstaande en volgende dagen telkens morgens ten negen uren te zullen bij boelgoed verkopen, allerhande meubelen en huisgenaden, [] tin porselein, bedden, winkelwaren, doeken, sajet, sa[], en wat verder te voorschijn zal worden gebragt
In de akten worden de overlijdensdata niet vermeld
Hylke trouwde op 24-02-1754 te Warga in eerste echt met Matzen Dirks, * 1736; Hylke was toen 16 jaar

Bij akte op 30-07-1828 verleden voor notaris Gerardus Assuerus Avenhorn van Nauta te Rauwerd (repertoriumnummer 113014) werd de nalatenschap  van Hyltje Johannes Boonstra, in leven weduwnaar van Jeltje Eesges te Warga, verdeeld; in de akte worden vermeld:  Joost Sjoerds Greben, wonende te Wirdum; Auke Gerrits Zijlstra, wonende te Uithuizen; Gjalt Ypes Dorhout, wonende te Warga; Tjitske Hyltjes Boonstra, wonende te Amsterdam; Fedde Pieters de Vries, wonende te Warga; Sytske Hyltjes Boonstra, wonende te Roordahuizum; Doetje Eesges Boonstra, wonende te Grouw; Durk Reinders Steenhuizen, wonende te Warga; Reinder Johannes Boonstra, wonende te Warga 


 1. Marten Aedsges Teenstra, * 30-12-1742 Teerns, † 02-04-1810 Zuurdijk x I 27-10-1765 Westergeest Elizabeth Douwes Bentema x II Geertje Jans x III Anna Lues Dijkhuis
 1. Derk Edsgers Teenstra, landbouwer op de Waarden, Ooster Waarddijk 9, Kommerzijl vanaf 1787, * 08-03-1746 Teerns, † 13-02-1810 Grijpskerk, 63 jaar x 16-05-1779 Oudwoude  Martje Pieters, * 1759 Teerns, † 27-04-1812 De Waarden, huis no 39, 53 jaar

Derk Edsgers werd ook geschreven als Derk Edsges, Dirk Edschers, Dirk Aesges
Martje Pieters wordt ook geschreven als: Martzen Pyters/Martie Pieters  
DTB Hempens Teerns 14-04-1779: Durk Aesges, wonende Oudwoude x Martsen Pyters, wonende Teerns; attestatie naar Oudwoude 
DTB Hempens Teerns 25-04-1779: Durk Aesges, wonende Oudwoude x Martsen Pyters, wonende Teerns; bevestiging huwelijk 
DTB Oudwoude 16-05-1779: Dirk Aesges, wonende Oudwoude x Martzen Pyters, wonende Tirns; attestatie naar Oudwoude 
Boedelbeschrijving Jeltje Boonstra-Teenstra: Ten vijfden Eene obligatie ten laste van Durk Eesges en Martsen Pieter, echtelieden te Grijpskerk, gedateerd den eersten Junij zeventienhondert twee en negentig, groot Een duizend Guldens f 1000 
Aangevers overlijden Martje: Djurre johannes Siccama, 49 jaar, wonende De Waard, landbouwer en Klaas K. de Waard, 24 jaar, wonende De Waard, landbouwer
Boerderijenboek Grijpskerk blz 460: in 1787 verkopen Egbert Jans x Martje Symens de boerderij met beklemming aan Dirk Aedsges x Martje Pieters; daarvoor waren zij landbouwers te Warfstermolen

 1. Pieter Aesges Teernstra, * 1748 Teerns, lid der Municipale Raad van de Gemeente Oudwoude, landbouwer Westergeest, † 13-02-1813 Oudwoude, huis No 426 x I 24-05-1776 Oudwoude x I Aaltje Jans, * Westergeest, † Westergeest x II 1792? Westergeest Janke Klases, * 1762 Ternaard, † 01-01-1800 Westergeest, 38 jaar

Aangevers overlijden Pieter: Klaas Feike Visscher en Douwe Johannes Beintema, geburen van de overledenen
Ouders Pieter: Edsges Dirks x Barber Martens, wonende Oudwoude
Ouders Aaltje: ?
Ouders Janke: Klaas Idses (Haijema x Akke Dirks/Durks (Monsma)
Pieter Aesges nam aan in 1812 de naam: Teernstra:
Pieter Aedsges wonende te Westergeest heeft dezelve verklaart dat hij aanneemt den naam van Teernstra voor Familie-naam en dat hij heeft Drie kinderen als Barber oud negentien jaar Akke oud Sestien jaar en Trijntje oud veertien jaar en heeft deze met mij getekend den 31 Jannuarij 1812 | Pieter tekent als Pytter Aesges Teernstra

Pieter was paardenliefhebber:

In de advertentie wordt ook genoemd Jan Tymens van Den Ham, die ook vermeld werd in de harddraverij in 1808 te Groningen

Successie Akke Durks, † 01-04-1818 Dokkum?: ab intestato erfgenamen zijn kinderen, kinds- en kleinkindskinderen: wijlen Antje Harmens (vrouw van Anne H. Martens, landbouwer Brantgum; moeder van minderjarige Antje, Harmen, Klaaske, Ymkje en Akke Annes Martens); Maaike (weduwe van Willem Johannes v.der Ley), landbouwersche Hallum, Sytske (vrouw van Jacob Symons Terpstra, landbouwer Ternaard) en wijlen Dirk Klases Monsma (man van Ytske Jans Hesling, landbouwersche Ternaard; vader van minderjarige Klaas, Hinke, Akke, Jantje en Antje Dirks Monsma); Barber (vrouw van Folkert Kornelis Botma, landbouwer Morra), Akke (vrouw van Jacob Jacobs Dijkstra, landbouwer Westergeest) en Trijntje Pieters Teernstra, aldaar (kinderen van wijlen Pieter Eesgers Teernstra en Janke Klases, in leven landbouwers aldaar); Cornelis Jorrits Posthumus, landbouwer Ferwerd; Akke Jans Wiersma (vrouw van Pieter Jans Haringa, landbouwer Holwerd); Jan Lieuwes Wiersma, vrijgezel Ternaard

 1. Tjitske Eedsges Teenstra, * 02-01-1751 Teerns, ~ 11-08-1799 Oudwoude, † 20-06-1819 Burum, Vrouwenklooster, 68 jaar, huis No.166
  x I 24-12-1769 Oudwoude Lubbert Tjeerds Van Dellen, landbouwer boerderij De Dellen, Dellenwei 3, Oudwoude, ~ 10-07-1753 Hallum, † 1783 Oudwoude, 43 jaar
  x II 17-09-1786 Oudwoude Doeke Idzerts de Boer, landbouwer te Burum en Vrouwenklooster, ten westen van Visvliet, gelegen op een wierde, ~ 25-05-1761 Kollum, † 20-05-1828 Burum, huis 166, 67 jaar

Aangevers overlijden Tjitske: Elze Pieters Sikkema, 38 jaar, landbouwer en Gerrit Hendriks Moltmaker, 28 jaar, koopman, beiden wonende onder Burum
Huwelijk I
Tjitske was het buurmeisje van Lubbert 

Tjitske komt ook voor als: Tjidske Eedsgers Teenstra; Tjitske Edsges Teenstra; Tjietske Edzers 
Naamsaanneming 28-01-1812 Burum: Ttjitske Edsges neemt de naam Van Dellen als Familie-naam en heeft 4 kinderen 
Tjitskes zet geen handtekening, maar de initialen: T E T, waaronder is geschreven: Wed van L: T: van Dellen 
Tjitske neemt de naam “van Dellen” aan, maar bij haar overlijden heeft ze de achternaam “Teenstra”; waarschijnlijk werd bedoeld dat zij namens de kinderen de achternaam “van Dellen” aannam 

Ouders Lubbert: Tjeerd Lubberts (van Dellen ), landbouwer te Oude Leije onder Hallum x 13-12-1739 Hallum Sijke Rochus, ~ 11-12-1718 Hallum | Bron: R.T. van Dellen, nakomelingen Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogghus |
Lubbert en Tjtske waren de betovergrootouders van Edsger Tjeerd van Dellen Kerkhof Graf 54

Huwelijk II
DTB Oudwoude 17-09-1786: bevestiging huwelijk Doeke Idserts, wonende Oudwoude x Tjietske Edzers, wonende Oudwoude 
Naamsaanneming 28-01-1812 Burum: Doeke Idserts neemt de naam D. Boer aan en heeft 4 kinderen
De datum van de naamsaanneming door Tjitske en Doeke is op dezelfde dag
Ouders Doeke: Idzert Fokkes, woonachtig onder Kollum x 10-05-1750 Kollum Trijntje Tjebbes | Idzert is voor 27-03-1764 overleden, zijn weduwe getrouwde 26-02-1764 Kollum Sijger Eeuwes/Ieuwes 
Aangevers overlijden Doeke: Elze Pieters Sikkema, 47 jaar, landbouwer te Burum en Seke Jans Sikkema, 46 jaar, landbouwer te Burum, geburen

 1. Sytske Edsges Teenstra, bakkersche te Grijpskerk, * 04-04-1753 Teerns, † 20-09-1839 Grijpskerk, 86 jaar, huis no 94
  x I 21-04-1776 Kollum Sytse Klasens Ritsema, bakker, molenaar, * 1740, † 1800
  x II 15-09-1805 Visvliet Klaas (Johannes’) Hellinga, landbouwer boerderij aan de Heirweg 1 en Heirweg 8, burgemeester Grijpskerk 1819 – 1826, ~ 08-09-1754 Bergum  † 17-09-1826 Visvliet, 72 jaar, huis no 42 (boerderijenboek Grijpskerk blz 326)

Ouders Sytske: Edsger Dirks x Barber Martens
Aangevers overlijden Sytske: Petrus Egbertus Hoeksema, 34 jaar, rijks commies, wonende Grijpskerk, naaste gebuur en Kornelis Pieters Huisman, 34 jaar, grutter, wonende Grijpskerk, gebuur
Sytske droeg op op 29-04-1814 voor f 400,00 bij aan de bouw van de nieuwe Doopsgezinde vermaning te Pieterzijl; haar neef P.D. Teenstra droef f 200,00 bij
Sytske bleef kinderloos; bij testament op 23-08-1839 benoemt zij haar achternicht Elisabeth Douwes Teenstra, dochter van Douwe Martens Teenstra tot erfgename; Elisabeth huwde op 30-04-1842 te Bellingwolde met Luppo Kars en overleed op 02-07-1845 te Bellingwolde, 27 jaar
Op 27-01-1842 verkocht Elisabeth de geërfde onroerende goederen
Huwelijk I:
Ouders Sytse: ? 
Op 25-02-1779 wordt in Grijpskerk geveild het huis met schuur en tuin, aan de straat te Grijpskerk. Kopers werden Sytse Klasens Ritsema x Sytske Edsges Teenstra voor de som van f 2.455,00, beklemhuur 5 gulden 10 stuivers (huisnummer 95, kadastraal nummer Pleitpolder C142; gesloopt in 1940/1941
In de koop is het bakkersgereedschap ingegrepen
Bron: https://twierstr.home.xs4all.nl/Grijpskerk/Huizen/noordkant_95.html
GC_17790212

Op 08-10-1796 kopen zij huisnummer 94, kadastraal nummer Pleitpolder C141 voor 600 caroligulden van Klaas Harms en zijn vrouw Barber Eilderts;  “zijnde een schoenmakerij”, met een gemeenschappelijke put met S. Ritsma, staande en gelegen aan de Lange Straat te Grijpskerk. De jaarlijkse beklemhuur bedraagt 3 gulden
Bron: https://twierstr.home.xs4all.nl/Grijpskerk/Huizen/noordkant_94.html

Molen:
Bron: Molendatabase.org verdwenen molens:
Grijpskerk, kadaster Grijpskerk, sectie C, nummer 112
Korenmolen, schorsmolen, pelmolen, stellingmolen, Bouwjaar ca 1808, verplaatst in 1905 naar Winterswijk en aldaar genaamd De Fortuin, afgebrand in 1916 of 1919
Ten noorden van de weg bij de kerk “aan de straat” en de weg aan de Middelwaard (nu Kievitsei en vroeger Waardweg)

Huwelijk II:
Ouders Klaas: Johannes Hellinga x Tetje Klases
Klaas huwde op 01-01-1771  met Engeltje Jans en waren landbouwers op de boerderij “Vierhuizen”, Heirweg 6, Visvliet; deze boerderij werd in 1935 eigendom van Gerard Torringa x Hillegonda Jacoba Torringa (Graf B014 B015)

Getuigen huwelijkscontract 22-08-1805:
Bruidszijde: Marten Aesges, volle broer x Anna Dijkhuis, aangetrouwde zuster; Dirk Aesges, volle broer x Martje Pieters, aangetrouwde zuster; Pieter Aesges, volle broer
Bruidegomszijde: Tetje Claassen (= moeder), weduwe van J. Hellinga; Anke Hellinga, dochter bij wijlen Engeltje Jans in echte verwekt; Johannes Hellinga, zoon van de bruidegom; Jan Simons, sibbevoogd over de twee minderjarige kinderen van de bruidegom bij Engeltje Jans verwekt; Jan schuiringa, vreemde voogd; Cornelis J. Feddes, voormond, absent gebleven; Jacob Simons, aangetrouwde broer; Antje Hellinga, zuster
DTB Grijpskerk 1805: Den 24 Augustus ond&trouwd Klaas Hellinga van Visvliet en Sietske Aedsges van Grijpskerk – vertrokken met attest: na visvliet den 11 Sept: 1805
DTB Visvliet 1805: 1805 Den 24 Aug – Ten Wettige Huwelijks ondertrouw ingeschreven Klaas Hellinga De Burger [] Kerkvoogd te Visvliet alsmede zit in t plaatselijk bestuur te Grijpskerk, met de Burgeresse Sytske AEdges van Grijpskerk 1te [] den 25 Augs 2de [] van 1 Sept 3de de 8 dato x den 15 in den Echt [] bevestigt []
Ouders Klaas: Johannes Hellinga x Tetje Klazens
Aangevers overlijden Klaas: Pieter Jacobs Boersma, 53 jaar, winkelier en Onne Doekes Harkema, 41 jaar, pottenbakker, beide wonende Visvliet

 1. Eedske Eedsges Posthuma, * 07-04-1758 Oudwoude, geboren 3 dagen na het overlijden van haar vader,  waardoor zij zich “postuum” Postuma noemde, ~ 02-11-1783 op belijdenis Nederlands Hervormd, † 21-12-1847 Oudwoude x 14-05-1780 Oudkerk Hendrik Jans Siccama, eerst schoolmeester en organist te Oudkerk in Tietjerstradeel, later 06-08-1797 schoolmeester, kerkvoogd en landbouwer te Oudwoude, * 04-04-1754, ~ 28-04-1754 Engwierum, † 07-06-1823 onder Oudwoude, 69 jaar, huis nummer 2

Zij komt ook voor onder de namen: Aedsge Aedsges Postuma; Aedsge Aedsges Teenstra; Aetske Aetsges 
In 1793 liet zij zich Hervormd dopen, daarvoor was zij Doopsgezind
DTB Oudkerk 14-05-1780, bevestiging huwelijk: Hendrik Jans, wonende Engwierum x AEdsge AEdges Posthuma, wonende Westergeest | vermelding: Siccama, organist, schoolmeester te Oudkerk 
DTB Engwierum 14-05-1780 Oudkerk, bevestiging huwelijk: Hendrik Jans, wonende Engwierum x Aedsge Aedsges Posthuma, wonende Westergeest
DTB Oudkerk 06-08-1797: Den 6 Aug 1797 zijn met attestatie naar Oudwoude vertrokken Hindrik Jans Siccama oud schoolmeester en organist te Oudkerk en Aetske Aetsges dezelve huisvrouw
DTB Oudwoude 30-08-1798: 1798 den 30 Augustus Is met attestatie van Oudkerk tot deze gemeente overgekomen de oud Schoolmeester Hendrik Jans Siccama en deszelfs huisvrouw AEtske AEtsges Postuma, woonagtig aan de Dijk onder Oudwoude
Ouders Hendrik Jans Siccama: Jan Hendriks, schoolmeester Engwierum, ~ 06-05-1703 Grijpskerk, † voor 04-08-1780 ? x 25-02-1748 Engwierum Dirtsen Jans , ~ 03-09-1719 Ee, † na 20-05-1764 ? 
Grootouders Hendrik: Trijntje Elses Siccama, ~ 27-11-1698 Ee, † voor 06-05-1725 ee x 29-05-1718 Ee Jan Goslinghs, schoolmeester en dorpsrechter te Ee, ontvanger, assessor der grietenij, landbouwer, ~ 16-01-1698 Anjum
Hendrik Jan ging de achternaam van zijn grootmoeder gebruiken
Aangevers overlijden Hendrik: Repke Tjebbes de Boer, 43 jaar, landbouwer en Ate Wiegers Visser, 55 jaar, visscher, beiden wonende onder Oudwoude, geburen
Hendrik Jans was schoolmeester en organist te Oudkerk van 1780 – 1802. Zijn schoolmeesterstraktement werd niet meer betaald en hij werd schrijver in Amsterdam. Als  schoolmeester opgevolgd door Willem Meinderts. 
In 1802 stelde hij het testament op van zijn neef Geert Jans. 
Hendrik Jans was lid van de Raad der Grietenij Kollumerland. 
Hij werd later landbouwer op de boerderij “De Dellen” aan de Dellenswei, waar zijn schoonmoeder Barber Martens daarvoor huurster was
(Bron: Familieboek De Siccama’s, 1971)
    

Op 18-05-1807 kocht hij voor f 15.000 land te Kommerzijl met de beklemming van 90 grasen en 5 grasen, vaste huur f 300. Dit land maakte deel uit van de boerderij aan De Ruigewaard 6 te Kommerzijl Boerderijenboek Grijpskerk nr 81)
Hendrik Jans werd op 12-07-1813 gedechargeerd door Johannes Meinderts Bentema, wonende Westergeest (akte notaris Lourens Faber, Kollum I, repertoire 070012 | Tresor 26 ins 070004 akte 00294, x Ieyken Douwes en zoon van Meindert Jelles x Japke)

Zij doelt in de annonce op het overlijden van haar dochter Barber Hendriks Siccama, † 01-05-1823 Ruigezand en haar schoonzoon Douwe Martens Teenstra, † 19-06-1823 Ruigezand
   

Hendrik Jans Siccama fungeerde blijkbaar ook als notaris, want hij komt meerdere keren voor in veiling advertenties 

  

Ook was curator in nalatenschappen :

___________________________________________________________

Terug naar Kerkhof Graf 25a Marten Aedges Teenstra