Menu +

Graf 25a Marten Ædsges Teenstra

In bewerking

___________________________________________________________

Marten Ædsges Teenstra, doopsgezind, landbouwer, landbouw pionier, patriot, * 30-12-1742 Teerns (tussen Goutum en Hempens), † 02-04-1806 Zuurdijk, boerderij Castor, 64 jaar

Marten Ædges Teenstra was landbouwer in Oudwoude (bij zijn moeder), Anjum (“De Ganzepol“), Kollum (“De Raken“) en vanaf 1776 Zuurdijk (“Castor“).
De aankoop van “Castor” werd mede mogelijk gemaakt door Wepke Feenstra, Doopsgezinde leraar te Franeker.
Marten Ædges Teenstra stond open voor veranderingen. Hij maakte gebruik van het door Geert Reinders geïntroduceerde inenten van koeien, introduceerde het zaaien in rijen, het schoffelen en draineren van de grond.
Met recht kan hij als landbouwpionier aangemerkt worden.
Hij stimuleerde zijn zoons Douwe en Ædsge tot de aankoop en inpoldering van het Ruigezand.
In “Zuurdiek, Mien Dörpke” schrijft Meester J.S. van Weerden:
Ien 1806 is Marten Aedsges Tainstroa sturven en begroaven op ‘t Zuurdienster kerkhòf. Stee is nait bekend en ‘n zaark zoals aander veurnoame Zuurdiekster boeren kregen, òf ‘n poal, is ter nait te vienden. Ien kerk is hai ook nait begroaven, want hai was mennist

Wordt het geen tijd een gedenksteen te plaatsen voor 
Marten Ædsges Teenstra?
Kleinzoon Marten Douwes Teenstra
, heeft in zijn Geschiedkundige-beknopte Aanteekeningen der familie Teenstra het leven van zijn grootvader beschreven.

Ouders: Aedges/Eesges Dirks/Derks Teenstra x Barber/Berber Martens; doopsgezind en landbouwer te Teerns
Van Barber Martens werd beweerd dat zij een afstammelinge in vrouwelijke lijn zou zijn van Duco Martena, Friesch edelman in het begin van den 80jarigen oorlog, die op de zijde der staten en kommandant was van de schans Zoutkamp in 1597.

DTB Tietjerksteradeel: Marten Eesges Teenstra, * Teerns 1742

DTB Zuurdijk 1806: Den 6 April het Lijk van Marten Edsges oud 64 jaar overled. d. 2 April, gewoond hebbende te Zuurdijk. nalatende zijne vrouw met 6 kinderen, waaronder 3 uit het 1e, 1 uit het 2de en 2 uit het 3de [] verwekt

___________________________________________________________

 
Onder het gras zijn geen grafstenen aangetroffen.
Het ligt voor de hand dat de graven van Marten Ædsges Teenstra, zijn echtgenotes en kinderen zich onder het gras bevinden. Als Doopgezinde zal hij een grafzerk te werelds gevonden hebben?
In de muur onder het raam is door K.L. Beukema ingemetseld de gedenkplaat voor zijn echtgenote Aafke Beukema-Smith. Zij zal begraven zijn voor  het graf van Freerk Hekma 
Na het gras komt het graf van Freerk Hekma, landbouwer op “Castor”.

In volgorde van bewoning:
1. Marten Ædsges Teenstra
2. K.J. Beukema x Aafke Smith
3. Freerk Hekma

x I 13-10-1765 Westergeest (bevestiging huwelijk) Lijsbert Douwes Beintema, * Westergeest, Beintemahuis, † 1784 Zuurdijk

Lijsbert was ok bekend als Lysbeth/Elisabeth
Bij het huwelijk woonde Marten in Oudwoude en Elizabeth in Westergeest

Kerkboek:
den 23 septem ontvangen van Marten AEdges de bruik van sijn vrou som    06 00
nog van de selve ontvangen voor gebruik van het swarte Laaken som           01 00

DTB Wehe Zuurdijk 1808: Hiektje Bartels, † 17-09-1808 Wehe, 28 jaar
Den 19 dito aangegeven het Lijk van Hiektje Bartels, dienstbaar geweest bij den Wedu van Marten Edsges te Zuurdijk, overleden te Wehe den 17 September 1808, oud 28 jaren, nalatende haren vader Bartelt Willems, woonachtig op ‘t Eiland Schiermonnikoog

x II 2?-12-1785 Geertje Jans, ~ 27-10-1765 Zuurdijk, boerderij Gaykingaheerd, † 1792 Zuurdijk

Geertje wordt ook aangeduid als Geertjen Jans Houwinga. Wellicht heeft “men” aan haar de achternaam van haar zwager Bartelt Willems Houwinga, landbouwer De Houw te Leens, toegekend?
Ouders Geertje: Jan Harms x Gepke Hanssen
21-12-1785 Huwelijkscontract Wehe, Zuurdijk en Nijenklooster Marten Aesges x Geertjen Jans:
Getuigen bruidszijde: Gepke Hanssen, moeder x Pieter Jeltes (Abbring), stiefvader; Jan Harms, overleden vader; Jantje Jans, zuster x Bartelt Willems, zwager; Jan Jans, halfbroer en voormond; Hidde Hansen, broer en sibbe voogd over de bruid
Bruidegomszijde: Derk Aesges, broer en sibbe voogd over de bruigoms voorkinder; Johannes Meijnderts, voormond over genoemde kinderen; Jan Bos, vreemde voogd over idem
Zie voor Gepke Hansen x I Jan Harms x II 1792 Pieter Jeltes: Gaykingaheerd en Kooyenburg
DTB Zuurdijk 27-10-1765: 1765 [] Den 27 Octobr Geertjen Jans, Dr van Jan Harms & Gepke Hanssen
Kerkboek:
1792 [] den 26 Dito Ontfangen van Marten Esges voor het Gebruik van t Swarte Laken             02 10

x III 05-05-1793 Anna Luies Dijkhuis, ~ 31-05-1761 Vierhuizen, † 09-01-1824 Zuurdijk, 62 jaar, boerderij Pollux, huis no 7

Huwelijkscontract 27-04-1793 Wehe, Zuurdijk en Nijenklooster:
Getuigen bruidegomszijde: Douwe Martens, zoon; Willem Rinderts, schoonzoon; Derk Aenges, broer en sibbe voogd over Aensge Martens, bruidegoms zoon bij wijlen Elizabet Douwes; Aensge Martens, zoon; Pieter Jeltes, voormond over bruidegoms pupillen bij Geertje Jans; Bartelt Willems, sibbe voogd over idem; Jan Bos, vreemde voogd idem; Geertje Jans, overleden echtgenote; Elizabet Douwes, overleden echtgenote
Getuigen Bruidszijde: Willem Dijkhuis, broer; Geertruida Dijkhuis, zuster x Jan Mennes, zwager; Luiktje Dijkhuis, zuster x Eisso de Cock, zwager; Itje Dijkhuis, zuster x Lambert Helprighs, zwager; Jantjen Dijkhuis, zuster
Aangevers overlijden Anna: Jakob Lammerts Berents Helder, 26 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en Tjerk Jakobs Mennema, 36 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, geburen
Haar zuster Jantje trouwde met Douwe Martens Teenstra, zoon van haar echtgenoot Marten Aedsges Teenstra
Anna hertrouwde met Jan Pieters Vork, landbouwer boerderij Pollux | Jan Pieters Vork werd hierdoor eigenaar van de 2 naast elkaar gelegen boerderijen die hij Castor en Pollux ging noemen

___________________________________________________________

Ouders Marten Aedsges Teenstra

Kinderen Marten Aedsges Teenstra

Beschrijving levensloop van Marten Aedsges Teenstra door Jan Zijlma (1878)

Beschrijving familie Teenstra en inpoldering Ruigezand door P. Dijksterhuis (1895?)

Beschrijvingen in couranten Marten Ædsges Teenstra en familie 

Terug naar Graven Kerkhof