Menu +

Kerkhof Graf 25a Kinderen Marten Ædsges Teenstra

In bewerking

___________________________________________________________

KinderenMarten Aedsges Teenstra

x I Lijsbet Douwes Beintema:

 1. Douwe Martens Teenstra, landbouwer, inpolderaar van het Ruigezand, * 07-03-1768 Anjum, “De Ganzenpol”, † donderdag 19-06-1823 Ruigezand (Oldehove), 55 jaar, huis No 98 om nademiddags drie uur, longtering

Douwe met zijn broer Ædsge polderden het Ruigezand in, vader Marten Ædsges Teenstra was adviseur
Kinderen
Op zondag 22-06-1823 bezochten Jacob van Lennep en Dirk van Hoogendorp de boerderij (Verslag)

Uit het eerste huwelijk van Douwe werd op 17-09-1795 een zoon geboren, zijnde Marten Douwes Teenstra, de latere schrijver.
In de achtergevel van de in 1898 ter gelegenheid van de door Douwe gebouwde boerderij een gevelsteen gemetseld met het jaartal 1798 M D. (Marten Douwes 1798)
Marten werd geboren in de woelige tijden van de machtswisseling tussen Stadhouder Willem IV en Patriotten (met behulp van Franse troepen).
Een paar Franse soldaten hebben volgen Marten de bevalling verstoord. In zijn aantekeningen uit 1837 heeft Marten dit uitvoerig beschreven

Aangevers overlijden Douwe: Jan Klaassen Hut, 48 jaar, arbeider, wonende Oldehove en Jakob Tijssens, Scheerstra, 34 jaar, arbeider, wonende Oldehove, naburen [] verklaarde eerstgemelde van niet te kunnen schrijven 

x I 16-11-1794 Oldehove Jantje Lues Dijkhuis, ~ 29-12-1765 Vierhuizen, † 01-12-1805 Ruigezand
x II 03-02-1808 Oldehove Riemke Willems Swart, van Oostermeer, † 18-09-1808 Ruigezand  

DTB Oldehove 1808: Den 18 Sept is overleden Riemke W. Swarts, oud 23 jaren – gewoond hebbende op het Ruigezand onder Oldehove – gehuwd geweest aan Douwe Martens Teenstra – nalatende haren Eheman voornoemd en een kind uit een huwelijk 
Ouders Riemke: Willem Hijles (Swart) x 
Willem Hijles, wonende te Oostermeer nam voor zich en zijn (overleden) (kinds)kinderen op 28-12-1811 de naam “Zwart” aan; de akte ondertekende hij echter als WH: Swart 

x III 07-08-1810 Zuidhorn Barber Hendriks Siccama, * 24-06-1792 Oudwoude, ~ 22-07-1792 Oudwoude, † 01-05-1823 Ruigezand, 30 jaar, longtering 

DTB Oudwoude trouwregister 19-08-1810: Douwe Martens Teenstra, wonende Ruigezand onder Oldehove en Berber Hendriks Siccama, wonende Oudwoude
01-08-1810 Zuidhorn getuigen huwelijkscontract:
Bruidszijde: Hindrik Jans Siccama, vader x Etske Etsges Postuma, moeder; Aedsge Siccama, volle broer; Dirkjen Siccama, volle zuster; Tjeert Lubbes, aangetrouwde broer;
Bruidegomszijde: Aesge Martens, volle broer en voorstander over de bruidegoms voorkinderen; Lijbet Martens, volle zuster x Harke Jans, aangetrouwde broer; Bronne Lues Dijkhuisen, voorstander; Klaas Jans de Waard, voorstander

 1. Barber Martens Teenstra, ~ 28-01-1770 Anjum, † ?

Ouders Marten Eesges x Lijsbert  Douwes 
Barber overleed als jong kind
Marten Douwes Teenstra vermeld haar niet in zijn Familieaantekeningen
in 1795 werd uit het 3de huwelijk van Marten Aedsges Teenstra een dochter Barber geboren

 1. Lysbeth Martens Teenstra, * 12-05-1774 Kollum, De Raken, ~ 29-05-1774 Kollum, † 13-10-1817 De Waarden, Holdingaheerd, huis no 50, 43 jaar

Lysbeth werd later genoemd: Elizabeth
Ouders: Marten Aesges x Lisbet Douwes 
In de akte van overlijden wordt Lysbeth genoemd: Elisabeth Martens Teenstra, huishoudster en haar echtgenoot Harke van Hollinga en  liet 5 kinderen na
Aangevers overlijden Lisbet: Wijbe Tjepkes Teenstra, 52 jaar, landbouwer (Grovestins), wonende op de Waard en Jan Romkes Stuursma, 27 jaar, daglooner, wonend op de Waard, naaste buren  

x I 06-05-1791 Grijpskerk Willem Renderts, van de Waarden, landbouwer Ruigewaard, * 26-05-1760, † 06-09-1797 

DTB Grijpskerk 1792:
Den 8 April voor de eerste maal gekondigt 
Den 15 April voor de tweede maal 
Den 29 April voor de derde maal 
Willem Renderts van de Waard en Elisabet Martens van Collum 
Gecopuleerd den 6 Mai de bruid met Attestatie van de Suurdijk

x II 28-07-1805 Harke Jans van Holdinga, * 26-08-1780 Zuiderwaard, † 02-12-1828 De Waarden, 48 jaar

Ouders Harke: Jan Harkes, landbouwer x Trijntje Siersema
25-07-1805 Huwelijkscontract Zuidhorn: 

Getuigen bruidszijde: 
Douwe Martens, volle broer, sibbevoogd over de bruids kinderen bij wijlen Willem Rinnerts in echte verwekt; Jannes W. Krijthe, aangetrouwde halve oom, voormond over de bruids kinderen bij Willem Renderts in echte verwekt; Lieuwktje Rinnerts, halve moei; 
Getuigen bruidegomszijde: 
Jan Harkes, vader; Meindert J. Juursema, aangetrouwde broer; Idje Jans, halfzuster; Aarent Pieters, aangetrouwde broer; Bouktje Jans, halfzuster; Jelmer Sijrsema, volle oom; 

DTB Grijpskerk 1805: 
Harke Jans en Elizabeth Martens beide op de waard onder Grijpskerk 
Bevestigd alhier den 28 Julij 1805 
Den 13 Julij 1808 ond&trouwd

Op 13-04-1820 hertrouwt Harke Jans van Holdinga te Grijpskerk met Jantje Bartels Leggelo, * Hoogezand, † 15-02-1862 De Waarden, 59 jaar
Bruidegom 39, bruid 17 jaar 
Ouders Jantje: Bartels Roelfs, landbouwer x Elligje Michiels Post 
Getuigen huwelijk: Jannes Willems Krijthe, 63 jaar, landbouwer; Sijtze K. de Waard, 24 jaar, kandidaat bij de doopsgezinde Christenen; Pieter Jacobs Boersma, 46 jaar, winkelier en Jannes Gerrits Snoek, 50 jaar, veldwagter; allen wonende Grijpskerk
Jantje hertrouwt met Pieter Dirks Teenstra

Aangevers overlijden Harke: Rendert Jannes Krijthe, 39 jaar, landbouwer (Ooster Waarddijk 4) en Dirk Hindriks Tuinstra, 39 jaar, arbeider, beide woonachtig op de waard
Aangevers overlijden Jantje: Klaas Klaassens de Waard, 46 jaar, landbouwer, wonende te Waarden en Fokke Spoelstra, 37 jaar, arbeider, wonende te Waarden 

 1. Ædsge Martens Teenstra, landbouwer, inpolderaar van het Ruigezand, * 17-06-1776 Zuurdijk, “Castor”, † 28-12-1818 Ruigezand, 42 jaar, huis no 100, longtering x tussen 25-08 en 30-09-1810 Pieterzijl in de Doopsgezinde Vermaning aldaar) Fokeltje Klaassens de Waard, * 22-05-1790 De Waarden, Eerste Aykemaheerd (Wester Waarddijk 14, Pieterzijl), † 14-05-1821 Pieterzijl, 30 jaar, huis no 112, longtering 

Ædsge met zijn broer Douwe polderden het Ruigezand in, vader Marten Ædsges Teenstra was adviseur  
DTB Grijpskerk 1810: Den 5 August Edsge Martens Teenstra van het Ruigezand en Fokelje Klaases de Waard van de waard onder Grijpskerk
Met attestatie om te trouwen vertrokken naar Pieterzijl den 25 Augs 1810 
Bevestigd alhier den 30 Septemb: 1810 
Aangevers overlijden Ædsge: Klaas Heines Coer, 42 jaar, dagloner, wonende Oldehove en [] Geerts van Dellen, 32 jaar, dagloner, wonende Oldehove, naburen
Ouders Fokeltje: Klaas Jans de Waard (“De Schout”) x Eke Klaassens Wybrandi 
Fokeltje hertrouwde met Jan Freerks Boersma, doopsgezind leraar Pieterzijl
Aangevers overlijden Fokeltje: Simen Martens Reitsema, 33 jaar, schoenmaker en Luurt Hindriks Luurts, 32 jaar, grofsmid, beiden wonende Pieterzijl 

 1. Marten Douwes Teenstra vermeld dit kind niet in zijn Familieaantekeningen 
 1. Marten Douwes Teenstra vermeld dit kind niet in zijn Familieaantekeningen 
 1. Marten Douwes Teenstra vermeld dit kind niet in zijn Familieaantekeningen 
 1. Marten Douwes Teenstra vermeld dit kind niet in zijn Familieaantekeningen 
 1. Marten Douwes Teenstra vermeld dit kind niet in zijn Familieaantekeningen 

x II 2?-12-1785 Geertje Jans:

 1. Gepke Martens, ~ 11-03-1787 Zuurdijk, boerderij “Castor”, † zeer jong, boerderij “Castor”

DTB Zuurdijk 11-03-1787: Den 11 Meert Gepke Martens Dr van Marten Æsche en Geertjen Jans

 1. Jan Harms Martens Teenstra, landbouwer “Beusum“, ~ 18-04-1790 Zuurdijk, boerderij “Castor”, † 07-06-1833 Vierhuizen, “Beusaum”, 43 jaar, huis 46 x 16-12-1810 Leens Wilhelmina/Willemina Bartelds Houwinga/Houwenga, ~ 06-11-1791 Leens, † 10-04-1849 Vierhuizen, “Beusum”, 57 jaar

Naar Jan Harms Martens Teenstra
Volgens zijn neef Marten Douwes Teenstra ging Jan veel op jacht
Ook Jan werd getroffen de landbouwcrises, waardoor hij ene gedeelte van de kwelder moest verkopen aan Jan Tijmens te Winsum en uiteindelijk de boerderij aan zijn zwager Jacobus Albertus Uilkens, waarna Jan huurder werd
Zijn zwager Eilke Bartelds Houwinga nam, volgens neef Marten Douwes Teenstra, de dagelijkse leiding op de boerderijen over
Blijkbaar was Maren Douwes Teenstra erg begaan met zijn oom, want hij geeft een uitvoerige beschrijving over het “boer zijn” op Beusum
Vlak voor zijn dood wilde Jan emigreren naar “Guyana” om dan elke dag op jacht te gaan

DTB Zuurdijk 18-04-1790: Den 18 April Jan Harms soon van Martens van Marten Æsche en Geertjen Jans
DTB Leens 1810: den 25-11 Jan M. Teenstra en Willemina Bartelts beide op de Houw onder Leens getr: den 16 December 

Ouders Willemina: Barteld Willems Houwenga x Jantje Jans
DTB Leens 1791: Den 13 Nov: een Dochter gedoopt van Barteld Willems en Jantje Jans, door de vrouw beantwoord, om dat de man mennist is en genaamd Willemina

Aangevers overlijden Jan: Gerrit Jeltes Beukema, 64 jaar en Pieter Gerrits Abbring, 48 jaar, beide landbouwers, wonende Vierhuizen en naburen
Aangevers overlijden Willemina: Menne Rijpkes Beukema, 63 jaar, landbouwer, wonende Vierhuizen, nabuur en  Menne Gerrits Beukeman, 31 jaar, landbouwer, wonende Vierhuizen, nabuur

In alle akten van de burgerlijke stand staat Jan vermeld als Jan Martens Teenstra en niet als Jan Harms Martens Teenstra

x III 05-05-1793 Anna Luies Dijkhuis:  

 1. Barber Martens Teenstra, ~ 08-02-1795 Zuurdijk, “Castor“, † 17-04-1817 Groningen, longtering, 22 jaar, aan de Ossenmarkt ten haren huize getekend Lett . No . Kanton No 1 x 20-06-1813 Jacobus Albertus Uilkens, doctor in de filosofie, predikant te Eenrum, * 01-05-1772 Wierum, † 30-05-1825 Warfhuizen, 54 jaar, huis No 68a, longtering?

Familieaantekeningen M.D. Teenstra: Barber ging in de Stad Groningen op bezoek bij haar zieke neef Rembertus Eizo de Cock, en besmette zijn nicht met de longtering 
Barber werd bij haar huwelijk Barbera Martens Teenstra genoemd en in de akte van overlijden: Baijke Martens Teenstra
Barber werd vernoemd naar haar grootmoeder Barber Martens
DTB Zuurdijk 1795: Den 8 Febr: Barber Martens Dr van Marten Æsche & Anna Luies Dijkhuis 
Bruidegom 41 bruid 18 jaar | bruidegom weduwnaar van Gezina Havinga
Getuigen huwelijk: Jan Pieters Vork, 40 jaar, landbouwer (“Pollux“), wonende Zuurdijk; Willem Geerts Smith, 54 jaar, grofsmis, wonende Eenrum; Kornelis Jakobes Wiersum, 39 jaar, kastelein, wonende Eenrum en Klaas Onnes Douwma, 56 jaar, dagloner, wonende Eenrum
Ouders bruid: Marten Aedsges x Anna Luies Dijkhuis 

Ouders bruidegom: Christoffer Uilkens, landbouwer x Wildina Stenhuis
Aangevers overlijden Barbera: Jan 
Oomkens, 36 jaar, boekverkoper en Johannes Gerardus Brandts, 30 jaar, apotheker, beide wonende Groningen, neven van de overledene in de vierde graad van namaagschap 

 1. Hilligje Martens Teenstra, * 15-04-1798 Zuurdijk “Castor”, † 03-06-1829 Groningen, longtering, 31 jaar, Guldenstraat Lett K No 6 x 27-04-1818 Groningen Jacobus Albertus Uilkens, doctor in de filosofie, predikant te Eenrum, professor in den Natuur en Wiskundege faculteit, * 03-05-1772 Dorquert, † 30-05-1825 Warfhuizen, 54 jaar, huis No 68a, longtering?

DTB Zuurdijk 1798: April den 15 een dogter gedoopt van Marten Æsges en Anna Luies Dijkhuis genaamd Hilligje 
bruidegom 45 bruid 19 jaar | naam bruid “Hillegje”
Getuigen huwelijk: Klaas Stuivenga, 25 jaar, molenaar, wonende Cloosterburen, schoonzoon bruidegom; Enne Geerts Tammens, 53 jaar, landbouwer (Rietemastraat 20), wonende Leens; Willem Wolthuis, 48 jaar, organist, wonende Leens; Hendrik Abels Kooij, 34 jaar, landbouwer (boerderij ?), wonende Leens 
Ouders bruidegom: Christoffer Uilkens, landbouwer te Dorquert x Wildine Stenhuis 
Ouders bruid: Marten Adsges Teenstra, landbouwer x Anna Leues Dijkhuis
Aangevers overlijden Hilligje: Henricus Uilkens, 48 jaar, apotheker en Johannes Koning Uilkens, 23 jaar, student, beide wonende Groningen, aangehuwde neefs
Aangevers overlijden Jacobus: Andries Berends Smid, 52 jaar, daglooner, wonende warfhuizen en Louwe Jurjens Boer, 36 jaar, landbouwer (‘t Huis ter Borg), wonende Warfhuizen [] verklarende eerstgenoemde deposant niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd
Marten Douwes Teenstra schrijft in zijn aantekeningen:
en den 30 Mei 1825 ’s avonds te 6 uren bij het Zijldiep ten Z.O. van Warfhuizen op deszelfs nederig vischplaatsje”  

 1. Truida Martens Teenstra, ~ 09-08-1801 Zuurdijk, “Castor”, † 15-04-1802 Zuurdijk

DTB Zuurdijk 1801: Den 9 Augustus een dogter gedoopt van Marten Æsges en Anna Luies Dijkhuis, genaamd Truida 

___________________________________________________________

In zijn Familieaantekeningen uit 1837 noteert Marten Douwes Teenstra dat zijn grootvader Marten Ædsges Teenstra 14 kinderen verwekt heeft:
Na eene korte ziekte van eenige dagen overleed Marten Ædsges te Zuurdijk op den 2 April 1806 in den ouderdom van 63 jaren en ruim drie maanden nalatende van de 14. 6 kinderen en 3 Kindskinderen.

___________________________________________________________

Terug naar Graf 25a Marten Ædsges Teenstra