Menu +

B107 Pieter Roelf van Duinen

A041 neef Willem Clason
A058
 tante Anje Clason-Takens oom Popko Datema
B108 Aafke van Dellen-Duinen, zuster
B090 Emmy van Duinen, dochter
Kerkhof graf 17: Trientje Takens 02-05-1820 11-05-1872 Oewe Pieter van Duinen, ouders

 

Pieter Roelf (Oewes) van Duinen, * 19-12-1850 Zuurdijk, † 08-12-1921 Amsterdam, bijna 71 jaar

Ouders: Oewe Pieters van Duinen en Trijntje Takens
Pieter was koopman/handelaar in Nederlandsch Indië
Pieter heeft bij testament bepaald dat het onderhoud van zijn graf afgekocht moest worden. De executeur, zijn neef Roelof van Dellen, heeft aan de testamentaire bepalingen voldaan. Tevens heeft hij iets achtergelaten aan de Armen van Zuurdijk.

 

Notulen vergaderingen Kerkvoogden, Notabelen en betalende leden 1922:
[.]
Bij uiterste wil is ten overstaan van notaris jhr. P.O. van Nispen te Amsterdam door wijlen Pieter Roelf van Duinen, geb. Te Zuurdijk den 19 Dec. 1850 aan den Kerkeraad te Zuurdijk gelegateerd:

Vrij van alle rechten en kosten uit te keeren binnen zes maanden na zijn overlijden de som van drie duizend gulden, onder verplichting dat gemeld bedrag zal moeten worden belegd en belegd blijven naar keuze des Kerkeraads, ten einde uit de jaarlijksche opbrengst de graven van zijne moeder en ook eventueel de zijne te onderhouden, waaronder verstaan wordt, dat de groene aanslag der zerk geregeld verwijderd, het hek om de 2 à 3 jaar geverfd, de letters en cijfers van het opschrift zwart gemaakt moeten worden en steeds duidelijk leesbaar moeten zijn en dat de eventueele verzakkingen hersteld moeten worden en dat verder alles gedaan en verricht moeten worden , wat onder goed onderhoud wordt verstaan; van hetgeen van de jaarlijkschen opbrengst der belegging overblijft, moet iederen winter hetzij in geld, hetzij in eetwaren, of in brandstoffen aan de Armen van Zuurdijk ter keuze van den Kerkeraad worden uitgekeerd. 

Het officiële afschrift, waarvan bovenstaande het voornaamste inhoudt, berust in het Archief des Kerkeraads.

Nadat den 12den Mei 1922 van H.M. de Koningin machtiging tot aanvaarden van dit legaat is verkregen, is in de Kerkenvergadering van 12 Juni 1922 door den Heer Roelof van Dellen, arts te Ulrum, als uitvoerder van de uiterste wildbeschikkingen van wijlen den erflater, betaling van genoemde drieduizend gulden geschied,

 Zuurdijk, 12 Juni 1922, de Kerkeraad:
P.E.C. Boonstra voorz
J vd Kamp Ouderling
Huizing Ouderling
Doorenbos BoekenDiaken
Meijer diaken

 

Pieter Roelf van Duinen is geboren in het tweede huwelijk van zijn vader:

Oewe Pieters van Duinen, schoolmeester Zuurdijk, * 30-12-1810, ~ 20-01-1811 Pieterburen , † 08-02-1886 Harlingen, 75 jaar, “in eene woning in Wijk G”, akte A43
x I 01-05-1840 Ulrum Martje Jans Loots, * 29-11-1815 Vierhuizen, † 6-09-1846 Zuurdijk
x II 14-12-1848 Leens Trijntje Pieters Takens, kuipersche, * 02-05-1820 Usquert, † 11-05-1872 Zuurdijk
Kerkhof graf 17

 

Terug naar Vak B
Terug naar huidige indeling